Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena funkcjonalna słuchu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-OFS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena funkcjonalna słuchu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Student poznaje metody wczesnej wielospecjalistycznej diagnozy dziecka z wadą słuchu. Student poznaje metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z uszkodzonym narządem słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem metod słuchowych. Zapoznaje się z procesem konstruowania programów terapeutycznych. Zna rolę rodziców w procesie rewalidacji małego dziecka z wadą słuchu.

Literatura:

Cieszyńska J. Korendo M. /2008/ Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Wyd. Edukacyjne, Kraków.

Eckert U. /1992/ Problemy wczesnej opieki nad dziećmi z zaburzeniami w rozwoju. W: Eckert U., Poznański K. Pedagogika specjalna w Polsce, WSPS, Warszawa.

Csanyi Y. /1994/ Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu, WSiP, Warszawa.

John Tracy Clinic /1995/ Listy o wychowaniu dziecka z wadą słuchu. Poradnik dla rodziców dzieci najmłodszych, PZG, Warszawa.

Löwe A. /1995/ Wychowanie słuchowe. Historia - metody-możliwości. PWN, Warszawa.

Cytowska B., Winczura B. (red.) /2006/ Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Impuls, Kraków.

Kornas-Biela /2001/ Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu, pomoc profesjonalistów. W: Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Löwe A. /1999/ Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić: wczesna diagnoza i wczesna rehabilitacja dziecka z wadą słuchu. Media Rodzina, Poznań.

Schmid-Giovannini S. /1985/ Rady i wskazówki dla rodziców dzieci z uszkodzonym słuchem, PZG, Warszawa.

Perier O. /1992/ Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu, WSiP, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student zna metody wczesnej wielospecjalistycznej diagnozy dziecka z wadą słuchu, metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z uszkodzonym narządem słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem metod słuchowych. Zna rolę rodziców w procesie rewalidacji małego dziecka z wadą słuchu.

PC1_KS_W03

PC1_KS_W06Student zna podstawowe wskaźniki subiektywnych i obiektywnych metod badań słuchu.

PC1_KS_W03

PC1_KS_W06Student ma podstawową wiedzę na temat różnic miedzy testami diagnostycznych a przesiewowymi badań słuchu.

PC1_KS_W06Student ma podstawową wiedzę na temat diagnozy surdologopedycznej oraz stosowanych narzędzi badawczych.

PC1_KS_W01Student zna podstawowe koncepcje dotyczącewczesnej wielospecjalistycznej diagnozy iwczesnego wspomagania rozwoju dziecka z

wadą słuchu.

PC1_KK_U02

PC1_KS_U02Student potrafi dokonać diagnozy audiologicznej uszkodzenia narządu słuchu.

PC1_KK_U09

PC1_KS_U01

PC1_KS_U02

PC1_KS_U04Umie zinterpretować dane z audiogramu i natej podstawie scharakteryzować uszkodzenienarządu słuchu.

PC1_KS_U04 Student potrafi wykonać proste behawioralne badanie przesiewowe w celu ustalenia ewentualnej wady słuchu.

PC1_KK_U09

PC1_KS_U05Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

PC1_KS_K01Student potrafi współpracować ze specjalistami z teamu diagnostyczno-rehabilitacyjnego w zakresie konstruowania programu diagnozy i terapii dziecka z wadąsłuchu.

PC1_KK_K01

PC1_KS_K02Student rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie metod diagnozy dziecka z wadą słuchu.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa i czynny udział w zajęciach. Przygotowywanie prac pisemnych na podstawie literatury. Testy sprawdzające wiedzę. Zaliczenie w formie pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.