Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-MPU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: kształcenie uczniów z niepełnosprawnością
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA i ICH OCENA

Symbol

- odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku „pedagogika specjalna” Efekty kształcenia Sposób pomiaru

Wiedza

zna specyfikę funkcjonowania uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną

zna specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną

zna trudności uczniów w opanowaniu programu kształcenia przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania

Umiejętności

potrafi określić na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego specjalne potrzeby edukacyjne ucznia

potrafi określić zakres dostosowania programu nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia

z niepełnosprawnością intelektualną

potrafi dostosować proces kształcenia do indywidualnych, specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia

z niepełnosprawnością intelektualną

potrafi dostosować proces kształcenia i wychowania do indywidualnych specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Kompetencje społeczne

potrafi współpracować w grupie realizując zadania,

jest świadomy zasad etycznych w planowaniu działań edukacyjnych i terapeutycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Smolińska
Prowadzący grup: Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Cele i zadania metod edukacyjno- terapeutycznych - ciekawość i zainteresowania dziecka jako warunek skuteczności oddziaływań edukacyjno – terapeutycznych.

2. Metody usprawniające funkcjonowanie percepcyjno – motoryczne:

a. Ruch rozwijający - Weroniki Scherborne.

c. Metoda malowania dziesięcioma palcami.

d. Edukacja przez ruch D. Dziamskiej.

e. System percepcyjno – motoryczny - N.C Kepharta.

f. Pedagogika zabawy.

3. Metody usprawniające funkcjonowanie społeczne:

a. Muzykoterapia.

b. Biblioterapia.

c. Trening relaksacyjny.

5. Kolokwium

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura obowiązkowa:

1.Bogdanowicz M. (1996). Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dzieci. Warszawa: WSiP.

2. Dziamska D. (2015). Edukacja przez ruch. Kropki, kreski, owale, wiązki. Warszawa: Nowa Era.

2. Dykcik, W., Szychowiak, B. (red.). (2001). Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogiki specjalnej. Poznań: WNUAM.

4.Głodkowska J. (2000).

Pomóżmy dziecku z upośledzeniem umysłowym doświadczać przestrzeni. Warszawa: WSIP.

5. Głodkowska J. (2000).

Metoda baśniowych spotkań. Warszawa: WSIP.

6.Kaja B. (1995). Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz: WSP

7. Kephart, N. C. (1970). Dziecko opóźnione w nauce szkolnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

8.Kędzior-Niczyporuk, E. (red.). (2003). Wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Lublin: Wydawnictwo KLANZA.

8.Olechowska, A. (2001). Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki dla nauczycieli. Warszawa: Wyd. APS.

Literatura uzupełniająca:

1.Buzan, T. (2005). Pamięć na zawołanie. Wydawnictwo: RAVI

2.Olechnowicz, H. (1999). Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku. Praca terapeutyczna z małymi dziećmi. Warszawa: WSiP.

3. Tudge J., B. Rogoff (1995) Wpływ rówieśników na rozwój poznawczy – podejście Piageta i Wygotskiego, [w:] Dziecko wśród rówieśników i dorosłych (red). Brzezińska A., Lutomski G., Smykowski B. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 3

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy (hospitacje)

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jurkiewicz
Prowadzący grup: Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.