Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym (obejmuje też przedszkola)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-MNZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym (obejmuje też przedszkola)
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: edu. i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: ped. niepełnosprawnych intelektualnie - oligofrenopedagogika
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy z dziećmi ze znaczną niepełnosprawnością w szkole podstawowej i gimnazjum specjalnym dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Zapoznanie słuchaczy z systemem opieki , edukacji i rehabilitacji osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

zna podstawy i regulacje prawne edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym na każdym etapie edukacji

zna podstawę programową kształcenia ogólnego obowiązującą na każdym etapie edukacji dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

zna specyfikę kształcenia zintegrowanego; blokowego, przedmiotowego

zna specyfikę planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej na każdym etapie edukacyjnym

Umiejętności

potrafi opracować konspekt zajęć oraz sprawozdanie z zajęć hospitowanych

potrafi przeprowadzić zajęcia w szkole specjalnej na I, II i III etapie edukacji, na podstawie zatwierdzonego przez nauczyciela konspektu zajęć

potrafi opracować „teczkę” metodyczną

potrafi skonstruować miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

potrafi planować i realizować działania edukacyjno – terapeutyczne w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

potrafi stosować odpowiednie formy pracy opiekuńczo – wychowawczej

Kompetencje społeczne

poszanowanie godności osobowej osób NI

wrażliwość osób NI i ich rodziców/rodzeństwa/opiekunów

potrafi współpracować w grupie

motywacja do pracy/pracowitość

Metody i kryteria oceniania:

uczestnictwo w zajęciach

zaliczenie pisemne test

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Przybylski
Prowadzący grup: Agnieszka Lubowiedzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena przygotowanych pisemnych materiałów przez studentów w skali 0 -5 oraz ocena wypowiedzi ustnych w trakcie prowadzenia zajęć

zwrócenie uwagi na postawę osoby

Pełny opis:

Charakterystyka psychologiczno – pedagogiczna osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną,

- Diagnoza pedagogiczna określająca stan potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży głębiej upośledzonych umysłowo ,

- System edukacji dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną,

- Cele zadania oraz organizacja szkoły specjalnej dla dzieci z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym,

- Analiza programu nauczania oraz podstawy programowej,

- Rola i miejsce poszczególnych przedmiotów w procesie edukacji,

- Możliwości i sposoby nauczania dzieci niepełnosprawnych pewnych technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie),

- Zajęcia rewalidacyjne – i formy i sposoby realizacji,

- Metody nauczania dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,

- Konstruowanie indywidualnych programów nauczania/terapii,

- Sposoby oceniania osiągnięć uczniów w szkole dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,

- Współpraca szkoły specjalnej z rodzicami – formy współpracy, pedagogizacja rodziców,

- Możliwości integracji społecznej i edukacyjnej dzieci i młodzieży ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną,

- Twórczość osób niepełnosprawnych intelektualnie

Literatura:

1.Affolter F. „ Spostrzeganie, rzeczywistość , język” WSiP Warszawa 1997

2.Brauner A,F. - „ Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym” WSiP Warszawa 1995

3.Carr J. „ Pomoc dziecku upośledzonemu umysłowo”

4.Kaja B. „ Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej

pomocy wspomagającej rozwój dziecka” WSP Bydgoszcz 1995

5.Kościelska „ Oblicza upośledzenia” WSiP 1995

6.Lovaas O.I. „Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP 1993

7.Polkowska I „ Praca rewalidacyjna w szkole życia”

8.Pilecki J. /red/„ Usprawnianie, wychowanie i nauczania osób z głębszym upośledzeniem umysłowym” WSP Kraków 1996

9.Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, MEN, Warszawa 1997

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 20g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10g

Przygotowanie się do egzaminu 5g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Lubowiedzka
Prowadzący grup: Agnieszka Lubowiedzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.