Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia w klasach wyższych szkoły podstawowej uczniów słabosłyszących i niesłyszących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-MKW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia w klasach wyższych szkoły podstawowej uczniów słabosłyszących i niesłyszących
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: surdopedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Lekcja w klasach wyższych – jej właściwości metodyczne i psychologiczne.….

Program nauczania- budowa i właściwości, zasady konstruowania programu nauczania, opracowanie rozkładu materiału

Analiza i rozumienie tekstu przez uczniów z wadą słuchu, wykorzystanie różnych sposobów porozumiewania się na lekcjach w klasach wyższych

Weryfikacjametod nauczania, nowoczesne środki dydaktyczne. Współpraca nauczyciela klas wyższych z rodzicami , wychowawcami internatu i specjalistami

Literatura:

Baran J., Rozwijanie mowy uczniów głuchych w procesie dydaktycznym klas V-VIII, WSiP, 1985, Warszawa

Kuligowska K., Doskonalenie lekcji. Warszawa 1984, WSiP

Pietrzak W., Kalbarczyk M., O umiejętności opisywania ilustracji przez dzieci głuche. Szkoła Specjalna 5/87

Stawowy – Wojnarowska I., Nauczanie w klasach 4,5,6,7,8 szkoły dla głuchych. Warszawa, WSiP 1990

Turska E., Korzon A. Prace domowe uczniów głuchych. Szkoła Specjalna 3/89

Biernacka E., Herman W. Jak pisać wypracowania? Vademecum gimnazjalisty, Warszawa 2000, Wyd. Eremis

Buryn U.(red.) Uczeń z wadą słuchu chce zrozumieć świat. MENiS, Warszawa 2005

Ruta B. Wycieczka historyczna aktywizująca uczniów z dysfunkcją słuchu. Szkoła Specjalna 1/2000

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

ma elementarną, uporządkowaną wiedzę w zakresie metodycznego toku postępowania podczas opracowywania wybranych zagadnień treści kształcenia, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji klas wyższych uczniów słabosłyszących i niesłyszących biorąc pod uwagę specyfikę rozwoju oraz specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z uwzględnieniem sposobu komunikowania się: werbalnie w języku migowym a także warunków dwujęzycznego nauczania oraz wykorzystywania w procesie porozumiewania się metod wspomagających (fonogesty)

zna, rozumie i potrafi wyjaśnić znaczenie dobrej współpracy surdopedagoga z innymi specjalistami oraz rodzicami dziecka z wadą słuchu w procesie rehabilitacji kształcenia, wychowania

Umiejętności

potrafi formułować cele dydaktyczne, wychowawcze, rewalidacyjne w odniesieniu do konkretnej jednostki dydaktycznej w klasach IV-VII

potrafi zaprojektować plan oraz opracować scenariusz/konspekt) zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów słabo słyszących oraz niesłyszących, realizowanych na poziomie klas IV-VI biorąc pod uwagę wskazania metodyczne zalecane w rewalidacji kształceniu i wych. dzieci i młodzieży z wadą słuchu, dobierając i stosując właściwą tematykę, cele, metody, formy, środki dydaktyczne, rodzaje ćwiczeń/ zadań; oraz uwzględniając specyfikę komunikowania się z uczniami

posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych, właściwych dla surdopedagogiki, dotyczących zagadnień szczegółowych w zakresie metodyki nauczania i wychowania uczniów niesłyszących i słabosłyszących, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Kompetencje społeczne

przestrzega zasad moralnych i etycznych w pracy pedagoga; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu surdopedagoga

potrafi zorganizować sytuacje do nabywania przez dzieci i młodzież z wadą słuchu doświadczeń w rozwiązywaniu konfliktów na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.