Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań logopedycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-MBL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań logopedycznych
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II roku stud. podyplomowych: logopedia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawy metodologii logopedii (podstawowe klasyfikacje zaburzeń mowy)

Potrafi wymienić metody i narzędzia i stosowane w badaniach logopedycznych

Zapoznał się z narzędziami badań logopedycznych stosowanymi w Polsce

Umiejętności

Posiada umiejętność dokonania wyboru odpowiedniego narzędzia badawczego w określonych przypadkach

Umie zastosować Całościowe badanie logopedyczne

Potrafi przeprowadzić przesiewowe badania logopedyczne

Kompetencje społeczne

Ma świadomość konieczności stosowania wielu narzędzi i technik badania logopedycznego w diagnozowaniu logopedycznym

Ma świadomość przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas badania logopedycznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Emiluta-Rozya
Prowadzący grup: Danuta Emiluta-Rozya, Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Emiluta-Rozya, Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Danuta Emiluta-Rozya, Aleksandra Karwowska, Agata Mężyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena ustnej wypowiedzi

Ocena aktywności i umiejętności praktycznych (udział w zajęciach warsztatowych)

Ocena aktywności i umiejętności praktycznych (udział w zajęciach warsztatowych w terenie z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym)

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Podstawy metodologii badań logopedycznych

2. Zasady prowadzenia procedury badania logopedycznego

3. Całościowe badanie logopedyczne wg D.Emiluty – Rozya - szczegółowe omówienie poszczególnych prób badawczych wraz z materiałem językowo – obrazkowym i formułowanie wniosków dotyczących patomechanizmów

4. Studium przypadku jako podstawowa metoda badań klinicznych - formułowanie diagnozy logopedycznej i jej uzasadnianie

5. Opinie logopedyczne

LICZBA GODZIN: 10

ĆWICZENIA

1. Różne metody i narzędzia diagnozowania logopedycznego (w ramach ćwiczeń w 2 podgrupach)

2. Przesiewowe badania logopedyczne (aspekt praktyczny – hospitacje i prowadzenie badań przez słuchaczy)

LICZBA GODZIN: 10

Literatura:

1. J. Cieszyńska, M. Korendo Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia .Wydawnictwo Edukacyjne, 2008

2. J. Cieszyńska, M. Korendo Wczesna interwencja terapeutyczna. Wydawnictwo Edukacyjne, 2007

3. D. Emiluta – Rozya Projekt „Badania mowy J. Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego, SZKOŁA SPECJALNA 3, 2002.

4. D.Emiluta – Rozya, H. Mierzejewska, P. Atys Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci 2, 4, 6 – letnich , WSPS, 1995, 2004 (wyd. uzupełnione)

5. D. Emiluta – Rozya Współpraca logopedy z psychologiem i lekarzem w rozpoznawaniu uwarunkowań trudności dziecka w komunikowaniu się werbalnym [w:] J. Przesmycka – Kamieńska „Diagnoza psychologiczna dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się werbalnym” UWr 2004

6. D.Emiluta – Rozya Modyfikacja zestawienia form zaburzeń mowy H.Mierzejewskiej i D.Emiluty – Rozya [w:] J. Porayski – Pomsta (red.) „Diagnoza i terapia w logopedii” Elipsa, 2008

7. D. Emiluta-Rozya Uwagi do narzędzi diagnostycznych mojego autorstwa i współautorstwa [w:] M. Kurowska, E. Wolańska (red.) Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, Elipsa, 2015

8. S. Grabias Mowa i jej zaburzenia, AUDIOFONOLOGIA X, 1997

9. S. Grabias, T. Woźniak, J. Panasiuk Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego , UMCS, 2015

10. L.Iskra, J.Szuchnik Diagnoza logopedyczna [w:] Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G., „Podstawy neurologopedii” Wyd. UO, 2005

11. G. Jastrzębowska Diagnoza i terapia rozwojowych zaburzeń mowy [w:] Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G., „Podstawy neurologopedii” Wyd. UO, 2005

12. G. Jastrzębowska, O. Pelc - Pękała Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej [w:] G.Jastrzębowska, T. Gałkowski (red.) „Logopedia” t. 2 , 2003

13. E. Krajna, A. Żebryk-Stopa (2012) Zasady diagnostyki neurologopedycznej, [w:] A. Obrębowski (red.) Wprowadzenie do neurologopedii, Termedia, Poznań

14. K. Krakowiak, M. Panasiuk Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem, UMCS, 1992.

15. Z. Kurkowski Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy, LOGOPEDIA, 28, 2000

16. M. Krawiec Próby do badania kompetencji językowej dzieci 6 – 8- letnich z uszkodzeniami słuchu.SODiR, Radom, 2003

17. M. Kurowska, E. Wolańska (red.) Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, Elipsa, 2015

18. L.Leonard SLI – Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego GWP, 2006

19. I. Michalak-Widera Test logopedyczny dla dzieci i młodzieży, Wyd. Unikat2, 2009

20. H. Mierzejewska, D. Emiluta – Rozya , Terminy jako problem badania kompleksowego [w:] „ Polska terminologia logopedyczna”, J. Ożdżyński (red.), WSP, Kraków, 1994.

21. H. Mierzejewska, D. Emiluta – Rozya Próba modyfikacji projektu „Badania mowy” J. Styczek, LOGOPEDIA nr25,1998.

22. H. Mierzejewska, D. Emiluta – Rozya Projekt zestawienia form zaburzeń mowy, AUDIOFONOLOGIA X 1997 lub LOGOPEDIA TOM 28, 2000

23. H. Mierzejewska, M. Przybysz – Piwko Rozważania na temat terminologii logopedycznej [w:] H. Mierzejewska, M. Przybysz – Piwko, „ Rozwój poznawczy i rozwój jezykowy dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej”, Wyd. DIG, Warszawa, 1997.

24. H. Mierzejewska, M. Przybysz – Piwko, Terminologia w opisie i interpretacji zaburzeń mowy [w:] H. Mierzejewska, M. Przybysz – Piwko, „Mózgowe porażenie dziecięce”, DIG, Warszawa, 1997.

25. H. Mierzejewska, M. Przybysz – Piwko, Terminologia w logopedii jako nauce interdyscyplinarnej [w:] H. Mierzejewska, M. Przybysz – Piwko, „ Zaburzenia głosu – badanie – diagnozowanie, metody usprawniania”

26. A. Paluch, E.Drewniak – Wołosz, L. Mikosza „ AFA – skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego” Impuls, 2005

27. U. Parol „Dziecko z niedokształceniem mowy.Diagnoza, analiza, terapia” WSiP, 1997

28. B. Rocławski, Słuch fonemowy i fonetyczny, UG,1993

29. H. Rodak, D. Nawrocka Od obrazka do słowa. WSiP, Warszawa, 1993

30. E. Stecko Sprawdź jak mówię. Karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczym. Emart, Warszawa

31. J. Styczek Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, WSiP, 1982.

32. J. Styczek Logopedia, PWN, 1982, rozdział III.

33. E. Szeląg, A. Szymaszek Test do badania słuchu fonematycznego u dzieci i dorosłych. Gd.Wyd. Psychol., Gdańsk 2006

34. Z. Tarkowski Przesiewowy Test Logopedyczny PFZM, Lublin, 1992

35. Z. Tarkowski Test Sprawności Językowej PFZM, Lublin, 1992

36. Test rozwoju językowego (M. Smoczyńska i współautorzy), IBE, 2015

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. S. Grabias (red.) Przedmiot logopedii, UMCS, 1991.

2. J. Janas-Kaszczyk, Z. Tarkowski O metodologii logopedii Lublin, 1991

3. L. Kaczmarek Korelacyjna klasyfikacja zaburzeń słownego i pisemnego porozumiewania się, LOGOPEDIA nr 12, 1975

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Metody kształcenia: ćwiczenia w sali - prezentacja narzędzi do przeprowadzania badań logopedycznych, ćwiczenia w formie zajęć praktycznych (w ałych podgrupach) odbywających się w gabinecie logopedycznym w przedszkolu - hospitowanie badań logopedycznych prowadzonych przez logopedę, samodzielne prowadzenie badań przesiewowych przez studenta

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15g

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstów) 40g

Przygotowanie się do zaliczenia 15g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy: przygotowanie się , przeprowadzenie badań przesiewowych i hospitacje tych zajęć 10 (przygotowanie się) 5 (hospitacje i prowadzenie zajęć przez słuchacza)

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Emiluta-Rozya, Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Danuta Emiluta-Rozya, Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena ustnej wypowiedzi

Ocena aktywności i umiejętności praktycznych (udział w zajęciach warsztatowych)

Ocena aktywności i umiejętności praktycznych (udział w zajęciach warsztatowych w terenie z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym)

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Podstawy metodologii badań logopedycznych

2. Zasady prowadzenia procedury badania logopedycznego

3. Całościowe badanie logopedyczne wg D.Emiluty – Rozya - szczegółowe omówienie poszczególnych prób badawczych wraz z materiałem językowo – obrazkowym i formułowanie wniosków dotyczących patomechanizmów

4. Studium przypadku jako podstawowa metoda badań klinicznych - formułowanie diagnozy logopedycznej i jej uzasadnianie

5. Opinie logopedyczne

LICZBA GODZIN: 10

ĆWICZENIA

1. Różne metody i narzędzia diagnozowania logopedycznego (w ramach ćwiczeń w 2 podgrupach)

2. Przesiewowe badania logopedyczne (aspekt praktyczny – hospitacje i prowadzenie badań przez słuchaczy)

LICZBA GODZIN: 10

Literatura:

1. J. Cieszyńska, M. Korendo Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia .Wydawnictwo Edukacyjne, 2008

2. J. Cieszyńska, M. Korendo Wczesna interwencja terapeutyczna. Wydawnictwo Edukacyjne, 2007

3. D. Emiluta – Rozya Projekt „Badania mowy J. Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego, SZKOŁA SPECJALNA 3, 2002.

4. D.Emiluta – Rozya, H. Mierzejewska, P. Atys Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci 2, 4, 6 – letnich , WSPS, 1995, 2004 (wyd. uzupełnione)

5. D. Emiluta – Rozya Współpraca logopedy z psychologiem i lekarzem w rozpoznawaniu uwarunkowań trudności dziecka w komunikowaniu się werbalnym [w:] J. Przesmycka – Kamieńska „Diagnoza psychologiczna dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się werbalnym” UWr 2004

6. D.Emiluta – Rozya Modyfikacja zestawienia form zaburzeń mowy H.Mierzejewskiej i D.Emiluty – Rozya [w:] J. Porayski – Pomsta (red.) „Diagnoza i terapia w logopedii” Elipsa, 2008

7. D. Emiluta-Rozya Uwagi do narzędzi diagnostycznych mojego autorstwa i współautorstwa [w:] M. Kurowska, E. Wolańska (red.) Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, Elipsa, 2015

8. S. Grabias Mowa i jej zaburzenia, AUDIOFONOLOGIA X, 1997

9. S. Grabias, T. Woźniak, J. Panasiuk Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego , UMCS, 2015

10. L.Iskra, J.Szuchnik Diagnoza logopedyczna [w:] Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G., „Podstawy neurologopedii” Wyd. UO, 2005

11. G. Jastrzębowska Diagnoza i terapia rozwojowych zaburzeń mowy [w:] Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G., „Podstawy neurologopedii” Wyd. UO, 2005

12. G. Jastrzębowska, O. Pelc - Pękała Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej [w:] G.Jastrzębowska, T. Gałkowski (red.) „Logopedia” t. 2 , 2003

13. E. Krajna, A. Żebryk-Stopa (2012) Zasady diagnostyki neurologopedycznej, [w:] A. Obrębowski (red.) Wprowadzenie do neurologopedii, Termedia, Poznań

14. K. Krakowiak, M. Panasiuk Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem, UMCS, 1992.

15. Z. Kurkowski Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy, LOGOPEDIA, 28, 2000

16. M. Krawiec Próby do badania kompetencji językowej dzieci 6 – 8- letnich z uszkodzeniami słuchu.SODiR, Radom, 2003

17. M. Kurowska, E. Wolańska (red.) Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, Elipsa, 2015

18. L.Leonard SLI – Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego GWP, 2006

19. I. Michalak-Widera Test logopedyczny dla dzieci i młodzieży, Wyd. Unikat2, 2009

20. H. Mierzejewska, D. Emiluta – Rozya , Terminy jako problem badania kompleksowego [w:] „ Polska terminologia logopedyczna”, J. Ożdżyński (red.), WSP, Kraków, 1994.

21. H. Mierzejewska, D. Emiluta – Rozya Próba modyfikacji projektu „Badania mowy” J. Styczek, LOGOPEDIA nr25,1998.

22. H. Mierzejewska, D. Emiluta – Rozya Projekt zestawienia form zaburzeń mowy, AUDIOFONOLOGIA X 1997 lub LOGOPEDIA TOM 28, 2000

23. H. Mierzejewska, M. Przybysz – Piwko Rozważania na temat terminologii logopedycznej [w:] H. Mierzejewska, M. Przybysz – Piwko, „ Rozwój poznawczy i rozwój jezykowy dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej”, Wyd. DIG, Warszawa, 1997.

24. H. Mierzejewska, M. Przybysz – Piwko, Terminologia w opisie i interpretacji zaburzeń mowy [w:] H. Mierzejewska, M. Przybysz – Piwko, „Mózgowe porażenie dziecięce”, DIG, Warszawa, 1997.

25. H. Mierzejewska, M. Przybysz – Piwko, Terminologia w logopedii jako nauce interdyscyplinarnej [w:] H. Mierzejewska, M. Przybysz – Piwko, „ Zaburzenia głosu – badanie – diagnozowanie, metody usprawniania”

26. A. Paluch, E.Drewniak – Wołosz, L. Mikosza „ AFA – skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego” Impuls, 2005

27. U. Parol „Dziecko z niedokształceniem mowy.Diagnoza, analiza, terapia” WSiP, 1997

28. B. Rocławski, Słuch fonemowy i fonetyczny, UG,1993

29. H. Rodak, D. Nawrocka Od obrazka do słowa. WSiP, Warszawa, 1993

30. E. Stecko Sprawdź jak mówię. Karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczym. Emart, Warszawa

31. J. Styczek Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, WSiP, 1982.

32. J. Styczek Logopedia, PWN, 1982, rozdział III.

33. E. Szeląg, A. Szymaszek Test do badania słuchu fonematycznego u dzieci i dorosłych. Gd.Wyd. Psychol., Gdańsk 2006

34. Z. Tarkowski Przesiewowy Test Logopedyczny PFZM, Lublin, 1992

35. Z. Tarkowski Test Sprawności Językowej PFZM, Lublin, 1992

36. Test rozwoju językowego (M. Smoczyńska i współautorzy), IBE, 2015

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. S. Grabias (red.) Przedmiot logopedii, UMCS, 1991.

2. J. Janas-Kaszczyk, Z. Tarkowski O metodologii logopedii Lublin, 1991

3. L. Kaczmarek Korelacyjna klasyfikacja zaburzeń słownego i pisemnego porozumiewania się, LOGOPEDIA nr 12, 1975

Uwagi:

Metody kształcenia: ćwiczenia w sali - prezentacja narzędzi do przeprowadzania badań logopedycznych, ćwiczenia w formie zajęć praktycznych (w ałych podgrupach) odbywających się w gabinecie logopedycznym w przedszkolu - hospitowanie badań logopedycznych prowadzonych przez logopedę, samodzielne prowadzenie badań przesiewowych przez studenta

NAKŁAD PRACY STUDENTA

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15g

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstów) 40g

Przygotowanie się do zaliczenia 15g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy: przygotowanie się , przeprowadzenie badań przesiewowych i hospitacje tych zajęć 10 (przygotowanie się) 5 (hospitacje i prowadzenie zajęć przez słuchacza)

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Emiluta-Rozya, Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Danuta Emiluta-Rozya, Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena ustnej wypowiedzi

Ocena aktywności i umiejętności praktycznych (udział w zajęciach warsztatowych)

Ocena aktywności i umiejętności praktycznych (udział w zajęciach warsztatowych w terenie z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym)

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Podstawy metodologii badań logopedycznych

2. Zasady prowadzenia procedury badania logopedycznego

3. Całościowe badanie logopedyczne wg D.Emiluty – Rozya - szczegółowe omówienie poszczególnych prób badawczych wraz z

materiałem językowo – obrazkowym i formułowanie wniosków dotyczących patomechanizmów

4. Studium przypadku jako podstawowa metoda badań klinicznych - formułowanie diagnozy logopedycznej i jej uzasadnianie

5. Opinie logopedyczne

ĆWICZENIA

1. Różne metody i narzędzia diagnozowania logopedycznego (w ramach ćwiczeń w 2 podgrupach)

2. Przesiewowe badania logopedyczne (aspekt praktyczny – hospitacje i prowadzenie badań przez słuchaczy)

Literatura:

1. J. Cieszyńska, M. Korendo Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia .Wydawnictwo Edukacyjne, 2008

2. J. Cieszyńska, M. Korendo Wczesna interwencja terapeutyczna. Wydawnictwo Edukacyjne, 2007

3. D. Emiluta – Rozya Projekt „Badania mowy J. Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego, SZKOŁA SPECJALNA 3, 2002.

4. D.Emiluta – Rozya, H. Mierzejewska, P. Atys Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci 2, 4, 6 – letnich , WSPS, 1995, 2004 (wyd. uzupełnione)

5. D. Emiluta – Rozya Współpraca logopedy z psychologiem i lekarzem w rozpoznawaniu uwarunkowań trudności dziecka w komunikowaniu się werbalnym [w:] J. Przesmycka – Kamieńska „Diagnoza psychologiczna dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się werbalnym” UWr 2004

6. D.Emiluta – Rozya Modyfikacja zestawienia form zaburzeń mowy H.Mierzejewskiej i D.Emiluty – Rozya [w:] J. Porayski – Pomsta (red.) „Diagnoza i terapia w logopedii” Elipsa, 2008

7. D.Emiluta – Rozya, Całościowe badanie logopedyczne,Wyd. APS, 2013a

8. D. Emiluta-Rozya Próba wykorzystania wybranego zagadnienia z afazjo logii w poszukiwaniu patomechanizmów zaburzeń mowy u dzieci [w:] Z. Zaron, J. Porayski-Pomsta „Język i logopedia”, IPS, Wydział Polonistyki UW, 2013b

9. D. Emiluta-Rozya Uwagi do narzędzi diagnostycznych mojego autorstwa i współautorstwa [w:] M. Kurowska, E. Wolańska (red.) Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, Elipsa, 2015

10. D.Emiluta – Rozya Programowanie terapii na podstawie wyników badania logopedycznego, Studia Pragmalingwistyczne, T. VIII, 2016

11. S. Grabias Mowa i jej zaburzenia, AUDIOFONOLOGIA X, 1997

12. S. Grabias, T. Woźniak, J. Panasiuk Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego , UMCS, 2015

13. L.Iskra, J.Szuchnik Diagnoza logopedyczna [w:] Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G., „Podstawy neurologopedii” Wyd. UO, 2005

14. G. Jastrzębowska Diagnoza i terapia rozwojowych zaburzeń mowy [w:] Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G., „Podstawy neurologopedii” Wyd. UO, 2005

15. G. Jastrzębowska, O. Pelc - Pękała Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej [w:] G.Jastrzębowska, T. Gałkowski (red.) „Logopedia” t. 2 , 2003

16. E.Krajna, A. Żebryk-Stopa (2012) Zasady diagnostyki neurologopedycznej [w:] A. Obrębowski (red.) Wprowadzenie do neurologopedii, Termedia, Poznań

17. K. Krakowiak, M. Panasiuk Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem, UMCS, 1992.

18. Z. Kurkowski Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy, LOGOPEDIA, 28, 2000

19. M. Krawiec Próby do badania kompetencji językowej dzieci 6 – 8- letnich z uszkodzeniami słuchu.SODiR, Radom, 2003

20. M. Kurowska, E. Wolańska (red.) Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii, Elipsa, 2015

21. L.Leonard SLI – Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego GWP, 2006

22. I. Michalak-Widera Test logopedyczny dla dzieci i młodzieży, Wyd. Unikat2, 2009

23. H. Mierzejewska, D. Emiluta – Rozya , Terminy jako problem badania kompleksowego [w:] „ Polska terminologia logopedyczna”, J. Ożdżyński (red.), WSP, Kraków, 1994.

24. H. Mierzejewska, D. Emiluta – Rozya Próba modyfikacji projektu „Badania mowy” J. Styczek, LOGOPEDIA nr25,1998.

25. H. Mierzejewska, D. Emiluta – Rozya Projekt zestawienia form zaburzeń mowy, AUDIOFONOLOGIA X 1997 lub LOGOPEDIA TOM 28, 2000

26. H. Mierzejewska, M. Przybysz – Piwko Rozważania na temat terminologii logopedycznej [w:] H. Mierzejewska, M. Przybysz – Piwko, „ Rozwój poznawczy i rozwój jezykowy dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej”, Wyd. DIG, Warszawa, 1997.

27. H. Mierzejewska, M. Przybysz – Piwko, Terminologia w opisie i interpretacji zaburzeń mowy [w:] H. Mierzejewska, M. Przybysz – Piwko, „Mózgowe porażenie dziecięce”, DIG, Warszawa, 1997.

28. H. Mierzejewska, M. Przybysz – Piwko, Terminologia w logopedii jako nauce interdyscyplinarnej [w:] H. Mierzejewska, M. Przybysz – Piwko, „ Zaburzenia głosu – badanie – diagnozowanie, metody usprawniania”

29. A. Paluch, E.Drewniak – Wołosz, L. Mikosza „ AFA – skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego” Impuls, 2005

30. U. Parol „Dziecko z niedokształceniem mowy.Diagnoza, analiza, terapia” WSiP, 1997

31. B. Rocławski, Słuch fonemowy i fonetyczny, UG,1993

32. H. Rodak, D. Nawrocka Od obrazka do słowa. WSiP, Warszawa, 1993

33. E. Stecko Sprawdź jak mówię. Karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczym. Emart, Warszawa

34. J. Styczek Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, WSiP, 1982.

35. J. Styczek Logopedia, PWN, 1982, rozdział III.

36. E. Szeląg, A. Szymaszek Test do badania słuchu fonematycznego u dzieci i dorosłych. Gd.Wyd. Psychol., Gdańsk 2006

37. Z. Tarkowski Przesiewowy Test Logopedyczny PFZM, Lublin, 1992

38. Z. Tarkowski Test Sprawności Językowej PFZM, Lublin, 1992

39. Test rozwoju językowego (M. Smoczyńska i współautorzy), IBE, 2015

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. S. Grabias (red.) Przedmiot logopedii, UMCS, 1991.

2. J. Janas-Kaszczyk, Z. Tarkowski O metodologii logopedii Lublin, 1991

3. L. Kaczmarek Korelacyjna klasyfikacja zaburzeń słownego i pisemnego porozumiewania się, LOGOPEDIA nr 12, 1975

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 15g

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstów) 40g

Przygotowanie się do zaliczenia 15g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy: przygotowanie się , przeprowadzenie badań przesiewowych i hospitacje tych zajęć 10 (przygotowanie się) 5 (hospitacje i

prowadzenie zajęć przez słuchacza)

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Emiluta-Rozya, Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Danuta Emiluta-Rozya, Aleksandra Karwowska, Agata Mężyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Emiluta-Rozya
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.