Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompetencje pedagoga specjalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-KPL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompetencje pedagoga specjalnego
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: edukacja integracyjna i włączająca
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Zna i rozumie zasady kształcenia kadr w zakresie edukacji włączającej; obszary kompetencji nauczycieli w edukacji włączającej; system wsparcia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Umiejętności:

- Potrafi analizować proces kształcenia kadr w zakresie edukacji włączającej.

Kompetencje społeczne:

- Jest gotów do poszerzania wiedzy w celu własnego rozwoju zawodowego;

- Jest gotów do świadomego podejmowania zobowiązań społecznych związanych z realizacją zadań zawodowych pedagoga specjalnego. Kompetencje pedagoga specjalnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: test wyboru

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Kompetencje nauczycieli w świetle potrzeb ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w edukacji włączającej – wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne.

2. Cechy osobowości pedagoga specjalnego.

3. Rola i zadania pedagoga specjalnego w nauczaniu włączającym.

4. Samorozwój, samodoskonalenie, kształcenie ustawiczne nauczyciela. Plan rozwoju zawodowego.

5. Wsparcie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - formy doskonalenia oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

Literatura:

Bujnowska, A.; Palak, Z.(2008). Kompetencje pedagoga specjalnego. Aktualne wyzwania teorii i praktyki. Wydawnictwo UMCS.

Bartnikowska, U.(2008). Rozwijanie umiejętności rozumienia rodziców jako element kształcenia studentów pedagogiki specjalnej. W: Z. Palak, A. Bujnowska (red.), Kompetencje pedagoga specjalnego – aktualne wyzwania teorii i praktyki. Lublin: Wyd. UMCS.

Gajdzica, Z.(2008). Kształcenie pedagogów specjalnych a jakość ich pracy w kontekście integracyjnej i segregacyjnej formy edukacji specjalnej. W: Z. Palak, A. Bujnowska (red.), Kompetencje pedagoga specjalnego – aktualne wyzwania teorii i praktyki. Lublin: Wyd. UMCS.

Korzon, A.(2008). Kompetencje nauczyciela w świetle potrzeb ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej. W: Z. Palak (red.). Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Majewicz, P.(2008). Pedagog specjalny – osobowość i możliwości jej formowania. W: P. Majewicz, A. Mikrut (red.), Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej. Gliwice – Kraków: Impuls.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, prezentacja, praca z tekstem źródłowym.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

GODZINY KONTAKTOWE - 1O GODZ. WYKŁADU

PRZYGOTOWANIE SIĘ DO ZAJĘĆ, STUDIOWANIE LITERATURY - 15 GODZ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

LICZBA PUNKTÓW ECTS - 1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.