Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-ESO1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: edu. i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

W1. Wiedza

PC2_W17 zna postawy społeczne wobec seksualności osób niepełnosprawnych.

PC2_W17 zna regulacje prawne potwierdzające prawo do seksualności ludzi niepełnosprawnych.

PC_W06 zna fazy rozwoju psychoseksualnego człowieka

PC_W06 zna zaburzenia rozwoju psychoseksualnego

U1.Umiejętności

PC_U05 potrafi konstruować program z zakresu edukacji seksualnej dla uczniów z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną

PC_U05 potrafi stworzyć konspekt zajęć z zakresu edukacji seksualnej dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

K1.Kompetencje społeczne

PC2_K03 poszanowanie godności osobowej osób NI

PC2_K06 wrażliwość osób NI i ich rodziców/rodzeństwa/opiekunów

PC2_K05 potrafi współpracować w grupie

PC2_K05 motywacja do pracy/pracowitość.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jurkiewicz
Prowadzący grup: Patrycja Jurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 20

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 6

Pełny opis:

WYKŁAD

Ustalenia terminologiczne – epidemiologia upośledzenia umysłowego, profilaktyka oraz orzecznictwo w zakresie edukacji.

Struktura systemu kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

Obowiązek szkolny, a dziecko ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną

ĆWICZENIA

Specyfika funkcjonowania szkoły specjalnej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – podstawy prawne funkcjonowania szkoły – analiza statutu szkoły, organizacja, promowanie, ocenianie

Sposoby oceniania osiągnięć uczniów w szkole dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

Analiza planu nauczania oraz programu nauczania i wychowania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz podstawy programowej

Metody nauczania wykorzystywane w szkole specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA i UZUPEŁNIAJĄCA

1. Affolter F. „ Spostrzeganie, rzeczywistość , język” WSiP Warszawa 1997

2. Brauner A,F. - „ Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym” WSiP Warszawa 1995

3. Carr J. „ Pomoc dziecku upośledzonemu umysłowo”

4. Kaja B. „ Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej

pomocy wspomagającej rozwój dziecka” WSP Bydgoszcz 1995

5. Kościelska „ Oblicza upośledzenia” WSiP 1995

6. Lovaas O.I. „Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP 1993

7. Polkowska I „ Praca rewalidacyjna w szkole życia”

8. Pilecki J. /red/„ Usprawnianie, wychowanie i nauczania osób z głębszym upośledzeniem umysłowym” WSP Kraków 1996

9. Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, MEN, Warszawa 1997

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jurkiewicz
Prowadzący grup: Patrycja Jurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Forma oceny:

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć w skali: 1-5, Egzamin

Sposób pomiaru:

Ocena przygotowanych pisemnych materiałów przez studentów w skali 0 -5 oraz ocena wypowiedzi ustnych w trakcie prowadzenia zajęć

zwrócenie uwagi na postawę osoby.

Pełny opis:

Charakterystyka seksualności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Postawy społeczne wobec seksualności osób niepełnosprawnych.

Regulacje prawne potwierdzające prawo do seksualności ludzi niepełnosprawnych.

Fazy rozwoju psychoseksualnego.

Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego.

W jaki sposób nauczyciel powinien reagować na przejawy seksualności uczniów w miejscach publicznych?

Małżeństwa, związki partnerskie, sympatie osób niepełnosprawnych w percepcji ich rodziców i nauczycieli.

Rodzicielstwo osób niepełnosprawnych.

Postawy społeczne wobec seksualności osób niepełnosprawnych.

Jak realizować edukację seksualną w szkole?

Jak włączyć edukację seksualną w terapię zajęciową i czynności opiekuńcze?

Programy z zakresu edukacji seksualnej dla uczniów z lekką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

Program do współpracy z rodzicami uczniów niepełnosprawnych w okresie dorastania.

Konspekt zajęć z zakresu edukacji seksualnej dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

CELE

Wprowadzenie w problematykę dotyczącą prawa osób niepełnosprawnych do seksualności.

Zapoznanie z dokumentami potwierdzającymi prawa ludzi niepełnosprawnych do seksualności.

Kształtowanie postawy szacunku dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną i jej potrzeb.

Doskonalenie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych wychowawczo i etycznie, w placówkach edukacyjnych, i opiekuńczych

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Aktywność na zajęciach.

Przygotowanie programu z zakresu edukacji seksualnej.

Przygotowanie konspektu do zajęć z zakresu edukacji seksualnej.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

Dykcik Wł., Kosakowski Cz., Kuczyńska- Kwapisz J., Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób niepełnosprawnych, Olsztyn- Poznań- Warszawa, 2002

Fornalik I., Dojrzewanie. miłość. seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną, Bardziej Kochani, 2011

Fornalik I., Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów, Bardziej Kochani, 2011

Fornalik I. Wspieranie rozwoju psychoseksualnego osób z zespołem Downa w: B. Kaczmarek (red.) Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa. Kraków, 2008, Impuls s. 275-294

Fornalik I. Miłość, seks i prokreacja jako wartości w dorosłym życiu osoby z głębszą

niepełnosprawnością intelektualną w: A. Ostrowska (red.) O seksualności osób

niepełnosprawnych, Warszawa 2007, IRSS, s. 49-63

Foucault M., Historia seksualności, Warszawa, 2000

Głodkowska J., Giryński A., (red.), Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną- uwalnianie od schematów i uprzedzeń, Wyd. APS, Warszawa 2005

Kościelska M., Niechciana seksualność. O ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie, Warszawa, 2004

Lew- Starowicz Z., Życie intymne osób niepełnosprawnych, Warszawa, 1999

Lew- Starowicz Z., Encyklopedyczny słownik „Miłość i seks”, Wrocław, 1999

Obuchowska I., Jaczewski A., Rozwój erotyczny, Warszawa, 1992

Pańczyk J., Wolność w edukacji specjalnej, Łódź, 2004

Vanier J., Mężczyzną i niewiastą stworzył ich Bóg, Światło i cienie, 2002, 2

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Baisert M., Seks twojego dziecka, Poznań, 1991

Firkowska- Mankiewicz A., (red.), Życie emocjonalne i rodzinne osób z niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie seksualności. Materiały z XXVIII Sympozjum Naukowego PSOUU i PZBNNI, Warszawa, 2003

Lausch K., K., Wychowanie seksualne uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną- wybrane zagadnienia, (w:) M. Piszczek (red.), Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym, Warszawa, 2002

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 20

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 5

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 6

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.