Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji przyrodniczej - przyroda ożywiona

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-EPO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji przyrodniczej - przyroda ożywiona
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Słuchacz:

zna treści edukacji przyrodniczej z etapu wczesnej edukacji

zna sposoby rozbudzania wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej dzieci oraz potrzeby kontaktu z przyrodą

umie zaprojektować różne badania i doświadczenia przyrodnicze (woda, światło, powietrze)

Umiejętności

potrafi przeprowadzic kilka doświadczeń ilustrujących podstawowe zjawiska przyrodnicze (z wodą, powietrzem, światłem)

potrafi wymienić i scharakteryzować formy ochrony środowiska

Kompetencje społeczne

uznaje ważność wiedzy i umiejetności z zakresu pozwalającego dzieciom zrozumieć podstawowe zachodzące wokół nich zjawiska przyrodnicze (fizyczne, chemiczne)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska, Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

1. Projektowanie przykładowych doświadczeń i obserwacji obejmujących treści programowe, z uwzględnieniem różnych obszarów tematycznych przyrody ożywionej.

2. Prowadzenie przykładowych doświadczeń i obserwacji obejmujących treści programowe, z uwzględnieniem różnych obszarów tematycznych.

3. Rozwijanie umiejętności rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego w oparciu o wybrane przykłady.

4. Rozpoznawanie wybranych gatunków ptaków, bezkręgowców, roślin zielnych, geofitów, drzew i krzewów,

Literatura:

- Bellman H., Atlas owadów. Poradnik obserwatora. RM, Warszawa 2012,

- Blessing K., Langer S., Fladt T., Przyroda i jej tajemnice. Przewodnik dla całej rodziny. Delta W-Z, Warszawa 2010,

- Braun D., Badanie i odkrywanie świata z dziećmi, Wyd. „Jedność”, Kielce 2002.

- Brown S.E., Robimy eksperymenty, przeł. R. Waliś, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2005.

- Budniak A., Aktywizacja uczniów klas początkowych poprzez doświadczenia przyrodnicze, [w:] Edukacja – szkoła – nauczyciel. Promowanie rozwoju dziecka, red. J. Kuźma, J. Morbitzer, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005

- Budniak A., Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych , „Deni-Press”, Katowice 2009

- Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Wyd. Jedność, Kielce 2000

- Chauvel D. P., Środowisko w wychowaniu przedszkolnym, Wyd. Cykady, Warszawa 2000

- Jąder M., Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Oficyna wyd. IMPULS, Kraków 2010

- Kremer B., Przewodnik. Drzewa i krzewy, Wyd. Multico, Warszawa 2003

- Krzyżewska J., Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, Suwałki 2000

- Kubiczek B., Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się? Wyd. Nowik Sp.j. Opole 2009

- Kruszewicz A.G., Ptaki Polski 1 i 2. Wyd. Multico, Warszawa 2008,

- Liszewska J., Maruszczak M., Meternicka G., Młody obserwator przyrody. Encyklopedia. Wyd. Multico, Warszawa

- Potyrała K. (red.), Kreatywny nauczyciel, Wskazówki i rozwiązania, Wyd. Nauk. UP, Kraków 2011

- Szewczuk K., Mali badacze - doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej. Academia Ignatianum, EEwTiP 27(2013)1

- Wood D., Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska, Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

odpowiedzi na pytania erudycyjne

odpowiedzi na pytania, podawanie przykładów

zaplanowanie określonych ćwiczeń w czasie zajęć

prowadzenie ćwiczeń w czasie zajęć

wypowiedzi słuchaczy w czasie ćwiczeń, podawanie przykładów różnych zachowań językowych

Pełny opis:

Wiedza

zna treści edukacji przyrodniczej z etapu wczesnej edukacji

zna sposoby rozbudzania wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej dzieci oraz potrzeby kontaktu z przyrodą

umie zaprojektować różne badania i doświadczenia przyrodnicze (woda, światło, powietrze)

Umiejętności

potrafi przeprowadzic kilka doświadczeń ilustrujących podstawowe zjawiska przyrodnicze (z wodą, powietrzem, światłem)

potrafi wymienić i scharakteryzować formy ochrony środowiska

Kompetencje społeczne

uznaje ważność wiedzy i umiejetności z zakresu pozwalającego dzieciom zrozumieć podstawowe zachodzące wokół nich zjawiska przyrodnicze (fizyczne, chemiczne)

Literatura:

TREŚCI

nowa podstawa programowa, sposoby zagospodarowania odpadów, segregacja śmieci, źródła zanieczyszczeń środowiska, sposoby ochrony środowiska, oszczędna gospodarka zasobami środowiska, sposoby zmniejszenia emisji CO2 do środowiska, źródła emisji gazów cieplarnianych, globalne zmiany klimatu i ich konsekwencje, chemiczne zagrożenia środowiska (zanieczyszczenia wód, gleb oraz żywności) oraz ich konsekwencje m.in. na nasze zdrowie, ochrona zasobów przyrody, ochrona ekosystemów, ekologiczne rolnictwo, zrównoważona eksploatacja środowiska –tzw. zasady zrównoważonego rozwoju, organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska i edukacji, podstawowe zagadnienia związane ze strukturą i funkcjonowaniem ekosystemu, ekosystem leśny, parkowy, rzeczny/jeziorny/morski, rola bioróżnorodności, pospolite gatunki drzew/krzewów, ptaków, owadów – rozpoznawanie i znaczenie,

LICZBA GODZIN: 10

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 10g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 40g

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 10g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska, Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

odpowiedzi na pytania erudycyjne

odpowiedzi na pytania, podawanie przykładów

zaplanowanie określonych ćwiczeń w czasie zajęć

prowadzenie ćwiczeń w czasie zajęć

wypowiedzi słuchaczy w czasie ćwiczeń, podawanie przykładów różnych zachowań językowych

Pełny opis:

nowa podstawa programowa, sposoby zagospodarowania odpadów, segregacja śmieci, źródła zanieczyszczeń środowiska, sposoby ochrony środowiska, oszczędna gospodarka zasobami środowiska, sposoby zmniejszenia emisji CO2 do środowiska, źródła emisji gazów cieplarnianych, globalne zmiany klimatu i ich konsekwencje, chemiczne zagrożenia środowiska (zanieczyszczenia wód, gleb oraz żywności) oraz ich konsekwencje m.in. na nasze zdrowie, ochrona zasobów przyrody, ochrona ekosystemów, ekologiczne rolnictwo, zrównoważona eksploatacja środowiska –tzw. zasady zrównoważonego rozwoju, organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska i edukacji, podstawowe zagadnienia związane ze strukturą i funkcjonowaniem ekosystemu, ekosystem leśny, parkowy, rzeczny/jeziorny/morski, rola bioróżnorodności, pospolite gatunki drzew/krzewów, ptaków, owadów – rozpoznawanie i znaczenie,

Literatura:

- Podstawa programowa: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

- E. Jaszczyszyn (red.), Ekologiczna edukacja przedszkolna, Wyd. Agro-Group, Białystok 2003

- B. Kremer, Przewodnik. Drzewa i krzewy, Wyd. Multiko, Warszawa 2003

- A. Mackenzie, A.S. Ball, S.R. Virdee, Ekologia krótkie wykłady, Wyd. Naukowe PWN

-K. Małochowski (red.) Gospodarka a środowisko i ekologia, Wyd. Ce De Wu 2011

- E. Pyłka., Kształtowanie środowiska. Wyd. Prószyński i s-ka 1998

- M. Werner. Hafner, Ochrona środowiska. Księga ekotestów Wyd. II 2000

- T. Burger, Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego, Raport INE, Warszawa 2009

- B.T. Poskrobko, K. Skiba, Ochrona biosfery, PWE 2007

- J. Strzałko i T.Mossor-Pietraszewska (praca zbiorowa, pod redakcją) Kompendium wiedzy o ekologii, Wyd. Naukowe PWN 2006

- L. Tuszyńska., Edukacja środowiskowa Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej., Wyd. UW Warszawa 2005

- L. Tuszyńska, E. Kral (red.), Środowisko. Scenariusze lekcji terenowych dla klas I-III szkoły podstawowej, Wydział Biologii UW, Warszawa 2010

- T. Umiński., Ekologia i ochrona środowiska. Wyd. WSiP 1999

- S.K. Więckowski, Ekologia ogólna, Wyd. Branta 2008

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 10g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 40g

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 10g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska, Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska, Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

odpowiedzi na pytania erudycyjne

odpowiedzi na pytania, podawanie przykładów

zaplanowanie określonych ćwiczeń w czasie zajęć

prowadzenie ćwiczeń w czasie zajęć

wypowiedzi słuchaczy w czasie ćwiczeń, podawanie przykładów różnych zachowań językowych

Pełny opis:

TREŚCI

nowa podstawa programowa, sposoby zagospodarowania odpadów, segregacja śmieci, źródła zanieczyszczeń środowiska, sposoby ochrony środowiska, oszczędna gospodarka zasobami środowiska, sposoby zmniejszenia emisji CO2 do środowiska, źródła emisji gazów cieplarnianych, globalne zmiany klimatu i ich konsekwencje, chemiczne zagrożenia środowiska (zanieczyszczenia wód, gleb oraz żywności) oraz ich konsekwencje m.in. na nasze zdrowie, ochrona zasobów przyrody, ochrona ekosystemów, ekologiczne rolnictwo, zrównoważona eksploatacja środowiska –tzw. zasady zrównoważonego rozwoju, organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska i edukacji, podstawowe zagadnienia związane ze strukturą i funkcjonowaniem ekosystemu, ekosystem leśny, parkowy, rzeczny/jeziorny/morski, rola bioróżnorodności, pospolite gatunki drzew/krzewów, ptaków, owadów – rozpoznawanie i znaczenie,

LICZBA GODZIN: 10

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA:

- Podstawa programowa: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

- E. Jaszczyszyn (red.), Ekologiczna edukacja przedszkolna, Wyd. Agro-Group, Białystok 2003

- B. Kremer, Przewodnik. Drzewa i krzewy, Wyd. Multiko, Warszawa 2003

- A. Mackenzie, A.S. Ball, S.R. Virdee, Ekologia krótkie wykłady, Wyd. Naukowe PWN

-K. Małochowski (red.) Gospodarka a środowisko i ekologia, Wyd. Ce De Wu 2011

- E. Pyłka., Kształtowanie środowiska. Wyd. Prószyński i s-ka 1998

- M. Werner. Hafner, Ochrona środowiska. Księga ekotestów Wyd. II 2000

- T. Burger, Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego, Raport INE, Warszawa 2009

- B.T. Poskrobko, K. Skiba, Ochrona biosfery, PWE 2007

- J. Strzałko i T.Mossor-Pietraszewska (praca zbiorowa, pod redakcją) Kompendium wiedzy o ekologii, Wyd. Naukowe PWN 2006

- L. Tuszyńska., Edukacja środowiskowa Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej., Wyd. UW Warszawa 2005

- L. Tuszyńska, E. Kral (red.), Środowisko. Scenariusze lekcji terenowych dla klas I-III szkoły podstawowej, Wydział Biologii UW, Warszawa 2010

- T. Umiński., Ekologia i ochrona środowiska. Wyd. WSiP 1999

- S.K. Więckowski, Ekologia ogólna, Wyd. Branta 2008

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 10g

Przygotowanie się do zajęć (np. lektura tekstu) 40g

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 10g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska, Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Olechowska, Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Maria Pielichowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.