Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy psychologii ogólnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-EMP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy psychologii ogólnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

EFEKTY KSZTAŁCENIA I ICH OCENA

Sposób pomiaru

Egzamin, pytania sprawdzające podczas zajęć, ocena zadań grupowych

Egzamin, pytania sprawdzające podczas zajęć, ocena prac grupowych

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu psychologii, teorie psychologiczne

Umiejętności

Potrafi posługiwać się terminologią psychologiczną, charakteryzować podstawowe procesy psychiczne oraz posługiwać się wiedzą o zjawiskach psychicznych w wyjaśnianiu elementarnych zachowań (zjawisk) indywidualnych i społecznych

Metody i kryteria oceniania:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do egzaminu 35

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin pisemny (test wyboru), ćwiczenia wykonywane indywidualnie i w małych grupach

Pełny opis:

1. Procesy spostrzegania: wrażenia a spostrzeżenia, fazy procesu spostrzegania, próg absolutny i różnicy bodźca, złudzenia percepcyjne, procesy oddolne i odgórne spostrzegania

2. Procesy uwagi: uwaga w procesach spostrzegania, funkcje uwagi (selektywność, czujność, przeszukiwanie, kontrola czynności jednoczesnych), teoria detekcji sygnałów

3. Procesy pamięciowe: magazyny pamięci (sensoryczna, krótkotrwała, długotrwała), procesy pamięci (kodowanie, przechowywanie, wydobywanie); przyczyny zapominania; pamięć semantyczna, epizodyczna, proceduralna

4. Procesy emocjonalne i stres psychologiczny: składniki epizodu emocjonalnego, funkcje emocji, teorie emocji, uniwersalizm i różnice kulturowe emocji, ogólny model stresu, style radzenia sobie ze stresem

5. Motywacje: wybrane teorie motywacji; emocjonalne mechanizmy motywacji: motywacja a sprawność działania w ujęciu praw Yerkesa-Dodsona

4. Myślenie i rozwiązywanie problemów: rodzaje myślenia; pojęcia i ich prototypy, rodzaje problemów, strategie rozwiązywania problemów, przeszkody w rozwiązywaniu problemów, rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne, błędy w rozumowaniu indukcyjnym (heurystyki podejmowania decyzji)

5. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne jako podstawowe mechanizmy uczenia się: bodźce i reakcje bezwarunkowe / warunkowe, procesy warunkowania klasycznego (wygaszanie, spontaniczne odnowienie, generalizacja, różnicowanie), prawo efektu, rodzaje zależności między wzmacnianiem a zachowaniem (wzmocnienie pozytywne, wzmocnienie negatywne, karanie, wygaszanie), zastosowanie warunkowania klasycznego i instrumentalnego w wychowaniu

6. Psychologia różnic indywidualnych: kategorie opisu różnic indywidualnych, regulacyjne funkcje temperamentu: rola reaktywności emocjonalnej, relacja pomiędzy temperamentem i osobowością; teorie opisowe osobowości (na przykładzie Modelu Wielkiej Piątki), pomiar osobowości, cechy osobowości a osiągnięcia szkolne

7. Inteligencja: koncepcje inteligencji, współczesne ujęcie inteligencji; pojęcie ilorazu inteligencji, rozkład i klasyfikacja ilorazu inteligencji, pomiar inteligencji, inteligencja a osiągnięcia szkolne

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2012). Psychologia i Życie. Warszawa: PWN

• rozdział 4 (strony 128-137, 160-165, 169-181)

• rozdział 6 (do strony 259)

• rozdział 7 (do strony 309)

• rozdział 8 (strony 344-359)

• rozdział 9

• rozdział 11 (do strony 474)

• rozdział 12 (strony 508-545)

• rozdział 13 (do strony 594)

Literatura uzupełniająca:

Eysenck, H. i Eysenck, M. (2003). Podpatrywanie umysłu. Gdańsk: GWP.

Łukaszewski, W. (2015). Wielkie i te nieco mniejsze pytania psychologii. Sopot: Smak słowa.

Uwagi:

metody kształcenia: wykład, prezentacje multimedialne, wykonywanie zadań, dyskusja w całej grupie i w podgrupach, ćwiczenia indywidualne

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do egzaminu 35

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.