Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza i terapia dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-DTD1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i terapia dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura:

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Słuchacz zna na poziomie rozszerzonym terminologię dotyczącą założeń wczesnego wspomaganie rozwoju.

2. Słuchacz ma uporządkowaną, pogłębiona i rozszerzoną wiedzę na temat diagnozy i terapii dzieci objętych wczesnym wspomaganiem oraz pomocy rodzinie.

Umiejętności:

1. Słuchacz posiada pogłębione umiejętności identyfikowania, przetwarzania i interpretowania informacji dotyczących diagnozy i terapii dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju; umie rozpoznawać potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

2. Słuchacz potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

3. Słuchacz zachowuje się profesjonalnie i przestrzega zasad etyki zawodowej.

Kompetencje:

1. Słuchacz zachowuje się profesjonalnie i przestrzega zasad etyki zawodowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)