Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD-1D-SEM1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie - 1
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla I roku DD-SD-1
Obowiązkowe dla I roku DD-SD, stacjonarne III stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas zajęć doktoranci będą prezentować i dyskutować postępy oraz etapy przygotowania rozprawy doktorskiej, uwzględniając poniższe punkty:

1. Ustalenie problematyki rozprawy doktorskiej.

2. Opracowanie koncepcji.

3. Przygotowanie części teoretycznej rozprawy.

W przypadku prac empirycznych:

4. Przygotowanie programu i metody badań.

5. Opracowanie schematu analizy wyników.

6. Przeprowadzenie badań.

7. Analiza wyników.

8. Interpretacja wyników.

9. Napisanie części empirycznej rozprawy i zakończenie pracy.

Seminarium ma charakter otwarty. Uczestniczą w nim doktoranci, promotorzy i inne osoby zainteresowane prezentowaną problematyką.

Pełny opis:

Wiedza:

- Zna krajowy i światowy dorobek naukowy związany z tematyką rozprawy doktorskiej.

Umiejętności:

- Potrafi krytycznie analizować i referować literaturę naukową.

- Potrafi opracować koncepcję rozprawy doktorskiej, osadzić problem pracy w konkretnym tle teoretycznym i empirycznym oraz wyselekcjonować odpowiednie pozycje bibliograficzne.

- Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania oraz analizy naukowe o nowatorskim charakterze oraz zinterpretować uzyskane wyniki.

Kompetencje społeczne:

- Jest gotów do niezależnego badania powiększającego istniejący dorobek naukowy.

- Jest gotów do krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej.

- Jest gotów do krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej.

- Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

- Jest przygotowany do podejmowania wyzwań w sferze zawodowej i publicznej z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru, przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki oraz kształtowania wzorów właściwego postępowania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zajenkowska
Prowadzący grup: Łukasz Baka, Paweł Bronowski, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Anna Odrowąż-Coates, Barbara Pasamonik, Anna Zajenkowska, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia prowadzone w TEAMs. Została utworzona grupa Szkoła Doktorska APS

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac3a2ce29627242ccac7e869f99b08b24%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1c01ca7a-6480-456b-ac5f-fae7afb7c3a3&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zajenkowska
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Ewa Kulesza, Michał Kwiatkowski, Anna Odrowąż-Coates, Agnieszka Olechowska, Joanna Rajchert, Adam Solak, Danuta Uryga, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Prowadzący grup: Natalia Banasik-Jemielniak, Marta Cobel-Tokarska, Izabela Kaźmierczak, Magda Lejzerowicz, Ilona Matysiak, Agnieszka Olechowska, Iwona Omelańczuk, Joanna Rajchert, Marcin Sękowski, Anna Zajenkowska, Joanna Zalewska, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminaria mają formę dyskusyjnych spotkań naukowych, które odbywają się w oparciu o prezentacje koncepcji rozpraw doktorskich, osadzonych w obszarze tematycznym trzech dyscyplin reprezentowanych przez doktorantów, tj. pedagogiki, psychologii i nauk socjologicznych.

Każdy doktorant zobowiązany jest do zaprezentowania koncepcji swojej pracy doktorskiej zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz udziału w dyskusji. Udział w seminariach jest obowiązkowy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska, Magda Lejzerowicz, Joanna Rajchert, Joanna Witowska, Anna Zajenkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminaria mają formę dyskusyjnych spotkań naukowych, które odbywają się w oparciu o prezentacje koncepcji rozpraw doktorskich, osadzonych w obszarze tematycznym trzech dyscyplin reprezentowanych przez doktorantów, tj. pedagogiki, psychologii i nauk socjologicznych.

Każdy doktorant zobowiązany jest do zaprezentowania koncepcji swojej pracy doktorskiej zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz udziału w dyskusji. Udział w seminariach jest obowiązkowy.

Uwagi:

Warunki zaliczenia seminarium:

- prezentacja postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej: jeden raz na semestr.

- obecność: możliwe dwie nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Prowadzący grup: Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Katarzyna Nawrocka, Iwona Nowakowska, Anna Odrowąż-Coates, Anna Perkowska-Klejman, Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Danuta Uryga, Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia seminarium:

- prezentacja postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej: jeden raz/semestr.

- obecność: możliwa jedna nieobecność/semestr.

Pełny opis:

Seminaria mają formę dyskusyjnych spotkań naukowych, które odbywają się w oparciu o prezentacje koncepcji rozpraw doktorskich, osadzonych w obszarze tematycznym trzech dyscyplin reprezentowanych przez doktorantów, tj. pedagogiki, psychologii i nauk socjologicznych.

Każdy doktorant zobowiązany jest do zaprezentowania koncepcji swojej pracy doktorskiej zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz udziału w dyskusji. Udział w seminariach jest obowiązkowy.

Uwagi:

Harmonogram spotkań seminaryjnych na poszczególne semestry przekazywany jest do wiadomości doktorantów i promotorów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)