Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i techniki badań społecznych - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-3F-MIT2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki badań społecznych - 2
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. SC, (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Analiza treści: analiza treści jako metoda badawcza, dobór materiału, opracowanie kategorii do kodowania, kodowanie, prezentacja wyników.

2. Praca w grupach nad konceptualizacją badania na zadany temat z użyciem analizy treści (dobór materiałów, opracowanie kategorii kodowania). Realizacja badania i analiza danych. Przedstawienie wyników badania w formie ustnej przed grupą (prezentacja w PowerPoint).

3. Badanie sondażowe krok po kroku: proces konceptualizacji badania ilościowego.

3. Sondaż: sondaż jako metoda, kwestionariusz jako narzędzie, kwestionariusz wywiadu vs kwestionariusz ankiety, pytanie jako narzędzie (rodzaje pytań), błędy w pytaniach, materiały pomocnicze, organizacja i przebieg badania, analiza danych, raport z badania i przedstawianie wyników.

4. Dobór jednostek do badania, rodzaje prób i uogólnianie wyników z badań.

5. Praca w grupach nad konceptualizacją badania z użyciem ankiety (temat, pytania badawcze i hipotezy, opracowanie ankiety, dobór jednostek do badania). Realizacja badania i analiza danych. Przedstawienie wyników badania w formie ustnej przed grupą (prezentacja w PowerPoint) oraz w formie pisemnej (raport z badania).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna metody i narzędzia badań ilościowych (analiza treści, sondaż) stosowane w socjologii, w tym techniki i narzędzia pozyskiwania danych pozwalające na prowadzenie badań empirycznych.

Umiejętności

Student/-ka umie skonceptualizować i zrealizować badania z użyciem metod ilościowych oraz dokonać prostej analizy zebranego materiału.

Posiada umiejętność przygotowania, zgodnie z przyjętymi w socjologii standardami, raportów z badań zrealizowanych metodami ilościowymi i wystąpień prezentujących wyniki takich badań.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie badawczej, przyjmując w niej różne role.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych związanych z planowaniem i realizacją badań metodami ilościowymi; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie.

Respektuje zasady etyki zawodowej socjologa obowiązujące przy realizacji badań empirycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student/ka zalicza przedmiot Metody i techniki_2 na podstawie zdobytych punktów. Punktowane są dwa pisemne kolokwia, mini-testy (pod koniec wykładów i w czasie zajęć warsztatowych), prezentacje zadanych lektur, prace badawcze (raporty z mini badań zrealizowanych metodą IDI, analizą treści, sondażu).

Student/ka uzyskuje zaliczenie warsztatów jeśli zdobył/a ponad 50% możliwych do zdobycia punktów w semestrze.

Student/ka uzyskuje pozytywną ocenę z egzaminu jeśli zdobył 60% i więcej możliwych do zdobycia punktów w semestrze. Wysokość oceny zależy od liczby zdobytych punktów. W ocenie końcowej z przedmiotu zostanie też wzięty pod uwagę dorobek punktowy z I semestru.

Student/ka, który/a zdobędzie 50 do 60% punktów pisze kolokwium z całości materiału w sesji poprawkowej

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu mają charakter teoretyczno-praktyczny. Teoretyczna wiedza o metodach i technikach badań socjologicznych jest przekazywana studentom w czasie wykładów. Kompatybilne z nimi ćwiczenia mają na celu praktykę różnych metod i technik, nabycie przez studentów umiejętności konceptualizacji i realizacji badań różnymi metodami, analizy zebranych danych oraz opracowania i przedstawienia uzyskanych wyników.

Literatura:

Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Literatura do wykładu i literatura do ćwiczeń zamieszczona jest odpowiednich grupach zajęciowych.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA/KI:

45h godziny kontaktowe (15h wykład + 30h warsztat)

25h lektura wskazanych prac z literatury przedmiotu,

40h opracowanie raportu z mini badania zrealizowanego metodą IDI, zaplanowanie, realizacja i opracowanie wyników mini-badania metodą analizy treści i sondażu

10h przygotowanie do kolokwium;

Sumaryczna liczba godzin wynosi 120 godzin pracy studenta, co odpowiada 4 punktom ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student/ka zalicza przedmiot Metody i techniki_2 na podstawie zdobytych punktów. Punktowane są dwa pisemne kolokwia, mini-testy (pod koniec wykładów i w czasie zajęć warsztatowych), prezentacje zadanych lektur, prace badawcze (raporty z mini badań zrealizowanych metodą IDI, analizą treści, sondażu).

Student/ka uzyskuje zaliczenie warsztatów jeśli zdobył/a ponad 50% możliwych do zdobycia punktów w semestrze.

Student/ka uzyskuje pozytywną ocenę z egzaminu jeśli zdobył 60% i więcej możliwych do zdobycia punktów w semestrze. Wysokość oceny zależy od liczby zdobytych punktów. W ocenie końcowej z przedmiotu zostanie też wzięty pod uwagę dorobek punktowy z I semestru.

Student/ka, który/a zdobędzie 50 do 60% punktów pisze kolokwium z całości materiału w sesji poprawkowej

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu mają charakter teoretyczno-praktyczny. Teoretyczna wiedza o metodach i technikach badań socjologicznych jest przekazywana studentom w czasie wykładów. Kompatybilne z nimi ćwiczenia mają na celu praktykę różnych metod i technik, nabycie przez studentów umiejętności konceptualizacji i realizacji badań różnymi metodami, analizy zebranych danych oraz opracowania i przedstawienia uzyskanych wyników.

Literatura:

Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Literatura do wykładu i literatura do ćwiczeń zamieszczona jest odpowiednich grupach zajęciowych.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA/KI:

45h godziny kontaktowe (15h wykład + 30h warsztat)

25h lektura wskazanych prac z literatury przedmiotu,

40h opracowanie raportu z mini badania zrealizowanego metodą IDI, zaplanowanie, realizacja i opracowanie wyników mini-badania metodą analizy treści i sondażu

10h przygotowanie do kolokwium;

Sumaryczna liczba godzin wynosi 120 godzin pracy studenta, co odpowiada 4 punktom ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa, Dagmara Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student/ka zalicza przedmiot Metody i techniki_2 na podstawie zdobytych punktów. Punktowane są dwa pisemne kolokwia, mini-testy (pod koniec wykładów i w czasie zajęć warsztatowych), prezentacje zadanych lektur, prace badawcze (raporty z mini badań zrealizowanych metodą IDI, analizą treści, sondażu).

Student/ka uzyskuje zaliczenie warsztatów jeśli zdobył/a ponad 50% możliwych do zdobycia punktów w semestrze.

Student/ka uzyskuje pozytywną ocenę z egzaminu jeśli zdobył 60% i więcej możliwych do zdobycia punktów w semestrze. Wysokość oceny zależy od liczby zdobytych punktów. W ocenie końcowej z przedmiotu zostanie też wzięty pod uwagę dorobek punktowy z I semestru.

Student/ka, który/a zdobędzie 50 do 60% punktów pisze kolokwium z całości materiału w sesji poprawkowej

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu mają charakter teoretyczno-praktyczny. Teoretyczna wiedza o metodach i technikach badań socjologicznych jest przekazywana studentom w czasie wykładów. Kompatybilne z nimi ćwiczenia mają na celu praktykę różnych metod i technik, nabycie przez studentów umiejętności konceptualizacji i realizacji badań różnymi metodami, analizy zebranych danych oraz opracowania i przedstawienia uzyskanych wyników.

Literatura:

Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Literatura do wykładu i literatura do ćwiczeń zamieszczona jest odpowiednich grupach zajęciowych.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA/KI:

45h godziny kontaktowe (15h wykład + 30h warsztat)

25h lektura wskazanych prac z literatury przedmiotu,

40h opracowanie raportu z mini badania zrealizowanego metodą IDI, zaplanowanie, realizacja i opracowanie wyników mini-badania metodą analizy treści i sondażu

10h przygotowanie do kolokwium;

Sumaryczna liczba godzin wynosi 120 godzin pracy studenta, co odpowiada 4 punktom ECTS.

METODY

wykład z użyciem prezentacji w PowerPoint,

ćwiczenia: praca w zespołach, praca z książką (prezentacja lektur), dyskusje tematyczne, burza mózgów, konsultacje projektów badawczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Dagmara Szczepańska, Justyna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student/ka zalicza przedmiot Metody i techniki_2 na podstawie zdobytych punktów. Punktowane są dwa pisemne kolokwia, mini-testy (pod koniec wykładów i w czasie zajęć warsztatowych), prezentacje zadanych lektur, prace badawcze (raporty z mini badań zrealizowanych metodą IDI, analizą treści, sondażu).

Student/ka uzyskuje zaliczenie warsztatów jeśli zdobył/a ponad 50% możliwych do zdobycia punktów w semestrze.

Student/ka uzyskuje pozytywną ocenę z egzaminu jeśli zdobył 60% i więcej możliwych do zdobycia punktów w semestrze. Wysokość oceny zależy od liczby zdobytych punktów. W ocenie końcowej z przedmiotu zostanie też wzięty pod uwagę dorobek punktowy z I semestru.

Student/ka, który/a zdobędzie 50 do 60% punktów pisze kolokwium z całości materiału w sesji poprawkowej

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu mają charakter teoretyczno-praktyczny. Teoretyczna wiedza o metodach i technikach badań socjologicznych jest przekazywana studentom w czasie wykładów. Kompatybilne z nimi ćwiczenia mają na celu praktykę różnych metod i technik, nabycie przez studentów umiejętności konceptualizacji i realizacji badań różnymi metodami, analizy zebranych danych oraz opracowania i przedstawienia uzyskanych wyników.

Literatura:

Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Literatura do wykładu i literatura do ćwiczeń zamieszczona jest odpowiednich grupach zajęciowych.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA/KI:

45h godziny kontaktowe (15h wykład + 30h warsztat)

25h lektura wskazanych prac z literatury przedmiotu,

40h opracowanie raportu z mini badania zrealizowanego metodą IDI, zaplanowanie, realizacja i opracowanie wyników mini-badania metodą analizy treści i sondażu

10h przygotowanie do kolokwium;

Sumaryczna liczba godzin wynosi 120 godzin pracy studenta, co odpowiada 4 punktom ECTS.

METODY

wykład z użyciem prezentacji w PowerPoint,

ćwiczenia: praca w zespołach, praca z książką (prezentacja lektur), dyskusje tematyczne, burza mózgów, konsultacje projektów badawczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Dagmara Szczepańska, Justyna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)