Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i techniki badań społecznych - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-3F-MIT1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki badań społecznych - 1
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem. SC, (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Metody i techniki badań społecznych: przegląd i klasyfikacje.

2. Obserwacja: obserwacja jako metoda, typy obserwacji i ich charakterystyki, narzędzia badawcze, zbieranie danych i ich analiza, przedstawianie wyników.

3. Skonceptualizowanie własnego minibadania z użyciem obserwacji. Realizacja badania i przygotowanie notatki z przebiegu i wyników obserwacji.

4. Indywidualny wywiad pogłębiony: IDI jako metoda, typy IDI, narzędzia badawcze (scenariusz, dyspozycje do wywiadu), dobór jednostek do badania, przebieg IDI, sposoby analizy danych, raport z badania i przedstawianie wyników.

5. Praca w grupach nad konceptualizacją badania z użyciem indywidualnego wywiadu pogłębionego (temat, pytania badawcze, opracowanie scenariusza, dobór jednostek do badania). Realizacja badania w terenie. Analiza danych i przedstawienie wyników badania w formie pisemnej (raport z badania).

6. Zogniskowany wywiad grupowy: FGI jako metoda, narzędzie badawcze (scenariusz), techniki projekcyjne, dobór jednostek do badania, przebieg FGI, sposoby analizy danych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna metody badań jakościowych (obserwacja, IDI, FGI) stosowane w socjologii, w tym techniki i narzędzia pozyskiwania danych pozwalające na prowadzenie badań empirycznych.

Umiejętności

Student/-ka umie skonceptualizować i zrealizować badania z użyciem metod jakościowych oraz dokonać analizy zebranego materiału.

Posiada umiejętność przygotowania, zgodnie z przyjętymi w socjologii standardami raportów z badań zrealizowanych metodami jakościowymi i wystąpień prezentujących wyniki takich badań.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie badawczej, przyjmując w niej różne role.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych związanych z planowaniem i realizacją badań metodami jakościowymi; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie.

Respektuje zasady etyki zawodowej socjologa obowiązujące przy realizacji badań empirycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Student/ka zalicza przedmiot Metody i techniki_1 na podstawie zdobytych punktów. Punktowane są pisemne kolokwium (też do zdobycia 15p z mini-testów robionych pod koniec wykładów), aktywność na warsztatach, prace badawcze wykonywane w ich ramach (raporty z mini badań), prezentacje lektur i wejściówki.

Student/ka uzyskuje zaliczenie zajęć z przedmiotu jeśli zdobył/a ponad 55% możliwych do zdobycia punktów w semestrze.

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu mają charakter teoretyczno-praktyczny. Teoretyczna wiedza o metodach i technikach badań socjologicznych jest przekazywana studentom w czasie wykładów. Kompatybilne z nimi ćwiczenia mają na celu praktykę różnych metod i technik, nabycie przez studentów umiejętności konceptualizacji i realizacji badań różnymi metodami, analizy zebranych danych oraz opracowania i przedstawienia uzyskanych wyników.

Treści zajęć:

Metody jakościowe badań: obserwacja, indywidualny wywiad pogłębiony, wywiad grupowy.

Kształtowanie umiejętności w zakresie: stawiania pytań badawczych i formułowania hipotez, dobierania odpowiednich metod poznania do stawianych pytań badawczych, budowania narzędzi badawczych (dyspozycje do obserwacji, scenariusz IDI), realizacji badań (obserwacja, IDI), opracowywania wyników z badań, przygotowywania prezentacji z omówieniem wyników badania, pisania raportów z badań.

Literatura:

Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN (lub inne wydania tej książki: 2004, 2005, 2007 też: z 2008 Podstawy badań społecznych).

Denzin Norman K., Yvonna S. Lincoln (red.).2009. Metody badań jakościowych (Tom I i II). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (zalecana).

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA/KI:

45h godziny kontaktowe (15h wykład + 30h warsztat)

30h lektura wskazanych prac z literatury przedmiotu,

35h zaplanowanie, realizacja i opracowanie wyników mini-badania metodą obserwacji, wypracowanie koncepcji badania z użyciem IDI

10h przygotowanie do kolokwium;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Student/ka zalicza przedmiot Metody i techniki_1 na podstawie zdobytych punktów. Punktowane są 2 pisemne kolokwia i raport z badania zrealizowanego metodą obserwacji.

Student/ka uzyskuje zaliczenie zajęć (ćwiczenia i wykład) z przedmiotu jeśli zdobył/a ponad 55% możliwych do zdobycia punktów w semestrze.

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu mają charakter teoretyczno-praktyczny. Teoretyczna wiedza o metodach i technikach badań socjologicznych jest przekazywana studentom w czasie wykładów. Kompatybilne z nimi ćwiczenia mają na celu praktykę różnych metod i technik, nabycie przez studentów umiejętności konceptualizacji i realizacji badań różnymi metodami, analizy zebranych danych oraz opracowania i przedstawienia uzyskanych wyników.

Treści zajęć:

Metody jakościowe badań: obserwacja, indywidualny wywiad pogłębiony, wywiad grupowy.

Kształtowanie umiejętności w zakresie: stawiania pytań badawczych i formułowania hipotez, dobierania odpowiednich metod poznania do stawianych pytań badawczych, budowania narzędzi badawczych (dyspozycje do obserwacji, scenariusz IDI), realizacji badań (obserwacja, IDI), opracowywania wyników z badań, przygotowywania prezentacji z omówieniem wyników badania, pisania raportów z badań.

Literatura:

Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN (lub inne wydania tej książki: 2004, 2005, 2007 też: z 2008 Podstawy badań społecznych).

Denzin Norman K., Yvonna S. Lincoln (red.).2009. Metody badań jakościowych (Tom I i II). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (zalecana).

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA/KI:

45h godziny kontaktowe (15h wykład + 30h warsztat)

30h lektura wskazanych prac z literatury przedmiotu,

35h zaplanowanie, realizacja i opracowanie wyników mini-badania metodą obserwacji, wypracowanie koncepcji badania z użyciem IDI

10h przygotowanie do kolokwium;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa, Dagmara Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Student/ka zalicza przedmiot Metody i techniki_1 na podstawie zdobytych punktów. Punktowane są 2 pisemne kolokwia i raport z badania zrealizowanego metodą obserwacji.

Student/ka uzyskuje zaliczenie zajęć (ćwiczenia i wykład) z przedmiotu jeśli zdobył/a ponad 55% możliwych do zdobycia punktów w semestrze.

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu mają charakter teoretyczno-praktyczny. Teoretyczna wiedza o metodach i technikach badań socjologicznych jest przekazywana studentom w czasie wykładów. Kompatybilne z nimi ćwiczenia mają na celu praktykę różnych metod i technik, nabycie przez studentów umiejętności konceptualizacji i realizacji badań różnymi metodami, analizy zebranych danych oraz opracowania i przedstawienia uzyskanych wyników.

Treści zajęć:

Metody jakościowe badań: obserwacja, indywidualny wywiad pogłębiony, wywiad grupowy.

Kształtowanie umiejętności w zakresie: stawiania pytań badawczych i formułowania hipotez, dobierania odpowiednich metod poznania do stawianych pytań badawczych, budowania narzędzi badawczych (dyspozycje do obserwacji, scenariusz IDI), realizacji badań (obserwacja, IDI), opracowywania wyników z badań, przygotowywania prezentacji z omówieniem wyników badania, pisania raportów z badań.

Literatura:

Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN (lub inne wydania tej książki: 2004, 2005, 2007 też: z 2008 Podstawy badań społecznych).

Denzin Norman K., Yvonna S. Lincoln (red.).2009. Metody badań jakościowych (Tom I i II). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (zalecana).

Uwagi:

metody kształcenia:

wykład wspomagany prezentacją;

ćwiczenia: dyskusja, praca w zespołach, praca z książką (prezentacje lektur), dyskusje tematyczne, burza mózgów, konsultacje projektów badawczych

NAKŁAD PRACY STUDENTA/KI:

45h godziny kontaktowe (15h wykład + 30h warsztat)

30h lektura wskazanych prac z literatury przedmiotu,

35h zaplanowanie, realizacja i opracowanie wyników mini-badania metodą obserwacji, wypracowanie koncepcji badania z użyciem IDI

10h przygotowanie do kolokwium;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Dagmara Szczepańska, Justyna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Student/ka zalicza przedmiot Metody i techniki_1 na podstawie zdobytych punktów. Punktowane są 2 pisemne kolokwia i raport z badania zrealizowanego metodą obserwacji.

Student/ka uzyskuje zaliczenie zajęć (ćwiczenia i wykład) z przedmiotu jeśli zdobył/a ponad 55% możliwych do zdobycia punktów w semestrze.

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu mają charakter teoretyczno-praktyczny. Teoretyczna wiedza o metodach i technikach badań socjologicznych jest przekazywana studentom w czasie wykładów. Kompatybilne z nimi ćwiczenia mają na celu praktykę różnych metod i technik, nabycie przez studentów umiejętności konceptualizacji i realizacji badań różnymi metodami, analizy zebranych danych oraz opracowania i przedstawienia uzyskanych wyników.

Treści zajęć:

Metody jakościowe badań: obserwacja, indywidualny wywiad pogłębiony, wywiad grupowy.

Kształtowanie umiejętności w zakresie: stawiania pytań badawczych i formułowania hipotez, dobierania odpowiednich metod poznania do stawianych pytań badawczych, budowania narzędzi badawczych (dyspozycje do obserwacji, scenariusz IDI), realizacji badań (obserwacja, IDI), opracowywania wyników z badań, przygotowywania prezentacji z omówieniem wyników badania, pisania raportów z badań.

Literatura:

Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN (lub inne wydania tej książki: 2004, 2005, 2007 też: z 2008 Podstawy badań społecznych).

Denzin Norman K., Yvonna S. Lincoln (red.).2009. Metody badań jakościowych (Tom I i II). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (zalecana).

Uwagi:

metody kształcenia:

wykład wspomagany prezentacją;

ćwiczenia: dyskusja, praca w zespołach, praca z książką (prezentacje lektur), dyskusje tematyczne, burza mózgów, konsultacje projektów badawczych

NAKŁAD PRACY STUDENTA/KI:

45h godziny kontaktowe (15h wykład + 30h warsztat)

30h lektura wskazanych prac z literatury przedmiotu,

35h zaplanowanie, realizacja i opracowanie wyników mini-badania metodą obserwacji, wypracowanie koncepcji badania z użyciem IDI

10h przygotowanie do kolokwium;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Dagmara Szczepańska, Justyna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)