Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2S-SWP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia w praktyce
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, socjologia zmiany społecznej, stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Socjologiczny aktywizm: tradycje interwencji w życie zbiorowe; dziedzictwo oświecenia – „fizyka obyczajów”; aktywizm wczesnej socjologii amerykańskiej; brytyjskie survey’e socjalne; niemiecka koncepcja polityki społecznej; polska tradycja IGS-u.

2. Idea planowanej zmiany społecznej: prawo jako instrument inżynierii społecznej Pounda; krytyka Poppera; koncepcja active society Etzioniego.

3. Programy socjologii stosowanej: action research Lewina; koncepcja socjotechniki Podgóreckiego; idee socjologii klinicznej.

4. Strategie interwencji: dystrybucja kar i nagród; interwencje bezpośrednie i pośrednie – Wakar i koncepcja zarządzania parametrycznego; dziedzictwo Oświecenia: korekcjonalizm i jego kryzys; idee społecznej profilaktyki i złudzenia myślenia przyczynowo-skutkowego.

5. Instytucjonalizacja systemów interwencji społecznych: nowe profesje kontroli społecznej.

6. Normatywna i opisowa charakterystyka konstruowania programów interwencji społecznych: kłopoty założenia o racjonalnym decydencie; programy zmiany społecznej i kontekst ich realizacji – inkrementalizm.

7. Planowa zmiana społeczna i demokracja: Mannheim i kłopoty z merytokracją.

8. Ulotny sens „wykorzystania”: w jaki sposób wiedza dyfunduje w systemie społecznym: od badań nad dyfuzją innowacji do badań nad knowledge use.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna, potrafi prześledzić i wskazać na rozmaite formy zakorzenienia społecznych praktyk w wiedzy proto-naukowej i naukowej.

Rozumie współczesne koncepcje socjologii stosowanej i sens dyskusji pomiędzy rozmaitymi wersjami inżynierii społecznej i tzw. inkrementalizmem.

Rozumie program nauki o zarządzaniu publicznym i tzw. policy sciences.

Rozumie założenia i podstawowe wyniki ekonomii behawioralnej i wynikające z nich - a także z prac H. Simona - ograniczenia ludzkiej racjonalności.

Rozumie mechanizmy funkcjonowania rozmaitych instytucji eksperckich, tzw. „think tanków” i ich ideologiczne zróżnicowanie.

Zna podstawowe zasady racjonalizowania polskiej praktyki legislacyjnej i wymagania tzw. oceny skutków regulacji.

Umiejętności

Student/-ka potrafi krytycznie analizować założenia tkwiące w agregacji danych składających się na wielkie zbiory danych stanowiących podstawę przygotowywania rozmaitych diagnoz społecznych.

Potrafi ocenić warsztat badań socjologicznych w kształtowaniu diagnoz społecznych; potrafi przygotowywać tzw. analizy trendów i na tej podstawie przygotowywać scenariusze dynamiki zjawisk i procesów społecznych; dostrzega znaczenie zjawisk uznawanych za tzw. „czarne łabędzie”.

Umie odróżniać podejmowanie decyzji w sprawach publicznych w sytuacji ryzyka i w sytuacji niepewności.

Potrafi przygotowywać raporty z własnych prac analitycznych i adresować je do odpowiednich odbiorców; dostrzega rolę form prezentacji wyników, znaczenie warsztatu analitycznego i personalnego zaufania jako czynników wyznaczających poziom wykorzystania tych wyników.

Potrafi komunikować wyniki własnych prac analitycznych tzw. lay audience; umie upowszechniać wyniki tych prac.

Umie korzystać z międzynarodowych baz danych i prowadzić własne analizy porównawcze.

Dostrzega znaczenie dyskusji i negocjowanego kompromisu w tworzeniu diagnoz społecznych.

Kompetencje społeczne

Student/-ka umie racjonalnie argumentować w sporach dotyczących trafności diagnoz społecznych, umie też korygować własne poglądy na podstawie argumentów zgłaszanych przez innych; potrafi krytycznie oceniać te argumenty.

Jest przygotowany/-a do prezentowania wyników własnych prac analitycznych nie tylko wyspecjalizowanym grupom odbiorców, lecz także szeroko rozumianej opinii publicznej i - w zakresie swoich kompetencji - stara się aktywnie uczestniczyć w publicznych debatach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Poławska
Prowadzący grup: Marcin Grudzień, Małgorzata Poławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Studenci po zakończeniu kursu będą umieli dopasować odpowiednie metody badań marketingowych do podstawowych etapów planowania marki oraz będą znali podstawowe metodologie w zakresie badań ilościowych oraz potrafili je zastosować.

Studenci w wyniku kursu wiedzą, jakie jest miejsce badań marketingowych w procesie planowania marki oraz na czym polega specyfika badań marketingowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Siemieńska-Żochowska
Prowadzący grup: Małgorzata Poławska, Dagmara Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)