Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczności lokalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2S-SPL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczności lokalne
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, socjologia zmiany społecznej, stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zajęcia realizowane w formie wykładu i warsztatów.

1. Społeczności lokalne – wprowadzenie: definicja, dlaczego warto je badać.

2. Metody, narzędzia i techniki wykorzystywane w badaniu społeczności lokalnych.

3. Koncepcja kapitału społecznego i jej znaczenie dla socjologii społeczności lokalnych.

4. Wiejskie społeczności lokalne i ich współczesne przemiany.

5. Kształtowanie się społeczności lokalnej w przestrzeni podmiejskiej.

6. Lokalność w dużym mieście: organizacje lokalne, inicjatywy sąsiedzkie.

7. Społeczności lokalne a współczesne procesy globalizacji.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę w zakresie socjologii społeczności lokalnych.

Posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, organizacjach i instytucjach społecznych obecnych w różnych typach współczesnych społeczności lokalnych.

Ma wiedzę o ma wiedzę o metodach, narzędziach oraz technikach wykorzystywanych we współczesnych badaniach różnych typów społeczności lokalnych.

Umiejętności

Student /-ka potrafi wykorzystać wiedzę i pozyskane z wiarygodnych źródeł dane do opisu i analizy procesów zmiany społecznej zachodzących w różnych typach społeczności lokalnych.

Potrafi funkcjonować i współdziałać w grupie przy wykonaniu zleconych zadań.

Ma umiejętność prowadzenia debaty: merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów, formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań.

Kompetencje społeczne

Student/-ka potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych problemów dotyczących socjologii społeczności lokalnych.

Rozumie potrzebę uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

LABORATORIUM/WARSZTATY:

- prezentacje indywidualne i grupowe

- prace domowe – krótkie komentarze pisemne

- kolokwia (30.11., 18.01.) – krótki test jednokrotnego wyboru, MS Forms

WYKŁAD:

- test wiedzy z treści wykładów i towarzyszącej im literatury (pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru), MS Forms.

Literatura zostanie udostępniona poprzez MS Teams/Google Disc/adresy email studentów i studentek.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

LABORATORIUM/WARSZTATY:

- definicje społeczności lokalnej

- typy i przykłady społeczności lokalnych

- specyfika wiejskich społeczności lokalnych

- stereotypy na temat wsi i jej mieszkańców

- aktywność społeczna w wiejskich społecznościach lokalnych

- lokalność w środowisku wielkomiejskim

- inicjatywy sąsiedzkie

- kapitał społeczny w społecznościach lokalnych

- społeczności lokalne w badaniach socjologicznych (podejścia i przykłady)

WYKŁAD:

- wprowadzenie do socjologii społeczności lokalnych

- współczesne trendy zmian obszarów wiejskich w Polsce

- wieś jako miejsce zamieszkania dla młodych ludzi po studiach

- definiowanie wiejskości

- tradycyjna wiejska społeczność lokalna

- wieś w badaniach socjologicznych

- społeczności lokalne w przestrzeni podmiejskiej (suburbanizacja)

- procesy zmian amerykańskich miast przemysłowych (przykład Detroit)

- społeczności lokalne a relacje centrum-peryferie

- społeczności lokalne a koncepcja pogranicza

- lokalna kultura polityczna i kapitał społeczny

- społeczności lokalne a globalizacja

- społeczności lokalne a rozwój komunikacji internetowej

Literatura:

LABORATORIUM/WARSZTATY:

Bukraba-Rylska, I. (2008). Socjologia wsi polskiej. Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

Gandziarowska-Ziołecka, Średnicka, J., Zyskowski, K. (2012). „Kapitał społeczny i dobro wspólne”, w: Giza, A., Sikorska, M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kubicki, P. (2019). Ruchy miejskie w Polsce. Dekada doświadczeń. Studia Socjologiczne 3(234), str. 5-30.

Kwaśniewicz, W. (1999). O potrzebie rewitalizacji badań monograficznych. Nowe wyzwania metodologiczne dla socjologii akademickiej.

Majer, A. (2010). Socjologia i przestrzeń miejska. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Matysiak, I. (2014). Rola sołtysów we współczesnych społecznościach lokalnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Sadura, P., Murawska, K., Włodarczyk, Z. (2017). Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza. Warszawa: Fundacja Wspomagania Wsi.

Starosta, P. (1995). Poza metropolią: wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Trutkowski, C., Mandes, S. (2005). Kapitał społeczny w małych miastach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

WYKŁAD:

1. Starosta, P. (1995). Poza metropolią: wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

2. Wilkin, J., Hałasiewicz, A. (2020) (red.). Polska wieś 2020. Raport o stanie wsi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar"; Sadura, P., Murawska, K., Włodarczyk, Z. (2017). Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza. Warszawa: Fundacja Wspomagania Wsi.

3. Matysiak, I. (2019). Młodzi i wykształceni w procesie przemian polskiej wsi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

4. Bukraba-Rylska, I. (2008). Socjologia wsi polskiej. Wydawnictwo Naukowe "Scholar"; Kwaśniewicz, W. (1999). O potrzebie rewitalizacji badań monograficznych. Nowe wyzwania metodologiczne dla socjologii akademickiej.

5. Kajdanek, K. (2012). Suburbanizacja po polsku. Kraków: Wydawnictwo NOMOS.

6. Majer, A. (2010). Socjologia i przestrzeń miejska. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

7. Zarycki, T. (2009). Peryferie: nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar"; Łukowski, W., Bojar, H., Jałowiecki, B. (2009). Społeczność na granicy: Zasoby mikroregionu Gołdap i mechanizmy ich wykorzystywania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

8. Łukowski, W., Jałowiecki, B. (2006) (red.). Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

Wybrane fragmenty lektur zostaną studentom i studentkom udostępnione w zakładce „Pliki” w ramach zespołu „Społeczności lokalne 2020/2021 – warsztat” lub zespołu „Społeczności lokalne 2020/2021 – wykład”.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

LABORATORIUM/WARSZTATY

- praca w grupach (ćwiczenia, prezentacje)

- praca indywidualna (przygotowanie prezentacji „Moja Społeczność Lokalna”, komentarze tekstowe)

- dyskusja

- elementy pokazu

Zajęcia będą odbywać się co tydzień na Ms Teams (poniedziałki, godz. 13.30-15.00) w ramach zespołu "Społeczności lokalne 2020/2021 - warsztat":

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8074b176e8d64865ad2e0dc5e983b45b%40thread.tacv2/conversations?groupId=39318a92-28a3-4c81-8a69-38ad515d9ca5&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

WYKŁAD

- wykład, pokaz

- analiza literatury do wykładu

Zajęcia będą odbywać się w drugim cyklu, co tydzień (w godz. 11.30-13.00) na Ms Teams w ramach zespołu "Społeczności lokalne 2020/2021 - wykład":

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2bf5bac6768c4e1db13be7dfe166c4ee%40thread.tacv2/conversations?groupId=f1ebf9f7-2357-4e4b-b0f6-06349fc4d573&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

NAKŁAD PRACY STUDENTA/STUDENTKI:

- udział w wykładach - 15 h

- analiza literatury do wykładu – 15 h

- przygotowanie się do zaliczenia wykładu - 15 h

- udział w laboratorium/warsztacie - 30 h

- przygotowanie prezentacji "moja społeczność lokalna" - 25 h

- prace domowe - 15 h

- praca w grupach - 15 h

Łączna liczba godzin aktywności - 130 h

LICZBA ECTS – 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.