Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Migracje i ich konsekwencje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2S-MIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Migracje i ich konsekwencje
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, socjologia zmiany społecznej, stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zajęcia prowadzone metodą warsztatową.

1. Migracje we współczesnym świecie – wprowadzenie: typy i przyczyny migracji.

2. Migracje przymusowe i współczesny kryzys migracyjny.

3. Migracje zagraniczne Polaków - kierunki, przyczyny, konsekwencje.

4. Cudzoziemcy w Polsce – Polska jako kraj przyjmujący.

5. Migracje wewnętrzne – z miasta na wieś i ze wsi do miasta.

6. Mobilność przestrzenna osób starszych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę na temat współczesnych migracji.

Posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, organizacjach i instytucjach społecznych zaangażowanych w zarządzanie współczesnymi ruchami migracyjnymi lub reagujących na nie.

Ma wiedzę o ma wiedzę o metodach gromadzenia danych na temat migracji i zdaje sobie sprawę z ich słabości.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystać wiedzę i pozyskane z wiarygodnych źródeł dane do opisu i analizy współczesnych procesów migracji.

Potrafi funkcjonować i współdziałać w grupie przy opracowywaniu zleconych zadań.

Ma umiejętność prowadzenia debaty: merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów, formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań.

Kompetencje społeczne

Student/-ka potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych problemów dotyczących współczesnych migracji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- kolokwium (jedno na koniec zajęć lub dwa krótsze – w połowie i na końcu zajęć, po uzgodnieniu ze studentami i studentkami), test wiedzy (pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru), Ms Forms, zakres: treść lektur na zajęcia oraz treść krótkich prezentacji prowadzącej do wybranych tematów;

- praca w grupie – przygotowanie dwóch prezentacji przez daną grupę (PP, ok. 10-15 slajdów) na temat związany z problematyką danych zajęć, w oparciu o tekst dostarczony przez prowadzącą zajęcia oraz inne, samodzielnie znalezione źródła (np. dane statystyczne, raporty z badań, opracowania naukowe, artykuły prasowe, źródła internetowe);

- aktywność na zajęciach – udział w dyskusjach w poszczególnych grupach (ćwiczenia w czasie zajęć) lub w dyskusji na kanale ogólnym w ramach zespołu Ms Teams;

- prace domowe – przygotowywanie krótkich komentarzy pisemnych do zagadnień fragmentów tekstów wskazanych przez prowadzącą;

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- wprowadzenie do problematyki: współczesna mobilność i migracje, główne kierunki i typy migracji;

- migracje zagraniczne jako przedmiot badań (źródła danych, sposoby badania zjawiska);

- migracje zagraniczne z Polski – Polska jako kraj wysyłający: specyfika migracji poakcesyjnych (przykład wyjazdów Polek i Polaków do Wielkiej Brytanii, migracje opiekuńcze Polek – praca w opiece nad osobami starszymi w Niemczech);

- migracje zagraniczne do Polski – Polska jako kraj przyjmujący: specyfika migracji z Ukrainy i Wietnamu, uchodźcy w Polsce;

- kryzys migracyjny w Unii Europejskiej: przyczyny i konsekwencje;

- migracje wewnętrzne w Polsce – przemieszczenia z terenów wiejskich do miast (przykład Warszawy);

- migracje wewnętrzne w Polsce – przemieszczenia z miast na obszary wiejskie: specyfika suburbanizacji na Dolnym Śląsku;

- nowe typy migracji: migracje emeryckie (retirement migrations);

- migracje i wielokulturowość: muzułmanie w społeczeństwach zachodniej Europy;

- migracje a demograficzne starzenie się: transnarodowy wymiar opieki nad osobami starszymi;

- feminizacja migracji: specyfika migracji zarobkowych kobiet

- teorie migracji (m.in. push&pull, nowa ekonomia migracji pracowniczych, sieci migracyjne i kapitał społeczny);

Literatura:

Kucharczyk, J. (2013). (red.). Nic o nas bez nas. Partycypacja Obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Wiatr, A. (2017). Betrojerinki. Reportaże o pracy opiekuńczej i (bez)nadziei. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Grzymała-Kazłowska, A. (2007). Konstruowanie „innego”. Wizerunki imigrantów w Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Górny, A., Grzymała-Moszczyńska, H., Klaus, W., Łodziński, S. (2017). Uchodźcy w Polsce. Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje. Kraków – Warszawa: opracowanie przygotowane na zlecenie Komitetu Badań nad Migracjami PAN.

Łukasiuk, M. (2007). Obcy w mieście. Migracja do współczesnej Warszawy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kajdanek, K. (2012). Suburbanizacja po polsku. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Pasamonik, B. (2013). Rola płci w integracji europejskich muzułmanów. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Urbańska, S. (2015). Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Wybrane fragmenty lektur zostaną studentom i studentkom udostępnione w zakładce „Pliki” w ramach zespołu „Migracje i ich konsekwencje 2020/2021 – warsztat”.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Zajęcia będą odbywać się co tydzień (czwartki, godz. 15.20-16.55), w zespole „Migracje i ich konsekwencje 2020/2021 – warsztat” utworzonym w aplikacji Ms Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a86a8fb9ee7474df2a55809ff96c91503%40thread.tacv2/conversations?groupId=a8ed9361-29e8-4e4e-960d-9fc4bac6c5b6&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- praca w grupach podczas zajęć (udział w zadanych przez prowadzącą ćwiczeniach – dyskusje, przygotowywanie wspólnego stanowiska - każda grupa podczas ćwiczenia będzie pracować w swoim kanale w ramach zespołu „Migracje i ich konsekwencje 2020/2021- warsztat” i następnie prezentować wyniki swoich działań wszystkim na kanale ogólnym);

- praca w grupach – przygotowanie przez daną grupę dwóch prezentacji (PP, ok. 10-15 slajdów) na temat związany z problematyką danych zajęć, w oparciu o tekst dostarczony przez prowadzącą zajęcia oraz inne, samodzielnie znalezione źródła (np. dane statystyczne, raporty z badań, opracowania naukowe, artykuły prasowe, źródła internetowe);

- dyskusja – udział w dyskusji podczas pracy w grupach (ćwiczenia podczas zajęć – w ramach kanałów utworzonych dla poszczególnych grup w zespole Ms Teams, prowadząca zajęcia będzie sprawdzać aktywność poprzez włączanie się w kanały poszczególnych grup i obserwowanie toczącej się dyskusji), udział w dyskusji ogólnej (kanał ogólny w zespole Ms Teams) – prowadząca zajęcia będzie udzielać głosu na podstawie zgłoszenia przez tzw. „podniesienie żółtej rączki”;

- prace domowe – krótkie pisemne komentarze do zagadnień omawianych podczas zajęć lub przesłanych przez prowadzącą zajęcia tekstów, przygotowywane indywidualnie lub w grupach i przesyłane prowadzącej zajęcia drogą mailową;

- elementy pokazu – krótkie prezentacje prowadzącej zajęcia, wprowadzające w dane zagadnienie, przybliżające wybrane pojęcia itp.

NAKŁAD PRACY STUDENTA/STUDENTKI:

- udział w warsztatach - 30 h

- przygotowanie prezentacji (praca w grupach) – 20 h

- przygotowanie się do kolokwium – 15 h

- prace domowe – 10 h

Łączna liczba godzin aktywności - 75 h

LICZBA ECTS – 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.