Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do historii myśli społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-2F-WHI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do historii myśli społecznej
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla 1 sem. SC, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zagadnienia i metody historii socjologii.

Myśl społeczna starożytności – sofiści, Platon, Arystoteles, stoicy.

Teologia społeczna św. Augustyna.

Św. Tomasz i zasada organicyzmu społecznego.

Myśl społeczna epoki Odrodzenia.

Prawo natury i umowa społeczna w doktrynach XVII w.

Filozofia społeczna wieku świateł - Monteskiusz, Russo, Smith, Ferguson, Kant, Herder i Staszic.

Romantyzm i restauracja.

Konserwatyzm, utopijny socjalizm.

Saint-Simone, historycy doby restauracji, Tocqueville.

Zasada gminowładztwa i historia społeczna Lelewela.

Filozofia społeczna Hegla.

Materializm historyczny.

August Comte i narodziny socjologii jako samodzielnej dyscypliny badawczej.

Ekonomia społeczna i socjologia Milla.

Pozytywizm i rozwój socjologii.

Darwin a ewolucjonizm w naukach społecznych.

Koncepcja socjologii ewolucjonistycznej Herberta Spencera.

Blaski i cienie ewolucjonizmu socjologicznego.

Teoria krążenia elit i socjologia działania Pareta.

Socjologizm versus psychologizm.

Nauka społeczna Emila Durkheima i jego szkoły.

Ludwika Gumplowicza socjologia konfliktu i rywalizacji ras kulturowych.

Teoria wspólnoty i stowarzyszenia F. Toenniesa. Socjologia formalna Simmla.

Wielka synteza socjologiczna Maksa Webera.

Socjologia amerykańska doby klasycznej.

Mikrosocjologia i filozofia społeczna Cooley’a.

Behawioryzm społeczny Meada.

System socjologii humanistycznej Floriana Znanieckiego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu klasycznych teorii socjologicznych w systemie nauk społecznych, ich powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Ma pogłębioną wiedzę o zmieniających się ideach, koncepcjach i wyobrażeniach na temat instytucji społecznych, opisywanych w klasycznych teoriach socjologicznych.

Ma wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, widzianym przez klasyczne teorie socjologiczne.

Umiejętności

Student/-ka potrafi krytycznie analizować i interpretować teksty i wytwory kultury z obszaru klasycznych teorii socjologicznych.

Posiada umiejętność przygotowania, zgodnie z przyjętymi w socjologii standardami, wystąpień ustnych i prac pisemnych.

Ma umiejętność prowadzenia debaty: merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów, formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań.

Umie samodzielnie uzupełniać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz inicjować podobne działania u innych osób.

Kompetencje społeczne

Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy z obszaru klasycznych teorii socjologicznych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, jest gotów/-owa do krytycznej oceny odbieranych treści.

Rozumie potrzebę uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bronisław Treger
Prowadzący grup: Bronisław Treger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby i metody sprawdzania efektów uczenia się:

Efekty z zakresu wiedzy sprawdzone będą poprzez egzamin ustny.

Efekty z zakresu umiejętności sprawdzone będą na egzaminie ustnym oraz podczas dyskusji na ćwiczeniach

Efekty z zakresu kompetencje sprawdzone będą poprzez dyskusję na ćwiczeniach oraz opracowanie lektur.

Pełny opis:

Zadaniem wykładów i ćwiczeń jest zaznajomienie słuchaczy z dorobkiem najwybitniejszych myślicieli społecznych dawnych wieków i socjologów doby klasycznej. W socjologii doby klasycznej znajdują się źródła większości kierunków koncepcji i zagadnień dzisiejszych nauk społecznych. Znajomość dziejów uprawianej dyscypliny (kształtowania się poglądów, aparatury pojęciowej i stanowisk metodologicznych) stanowi jeden z głównych czynników kształtowania wyobraźni socjologicznej.

Literatura:

- Szacki Jerzy, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2006;

- Ritzer George, Klasyczna teoria socjologiczna, Poznań 2004;

- Howard Becker, Harry E. Barnes, Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii, cz. I Warszawa 1964, cz. II Warszawa 1965;

- Jan Szczepański, Socjologia. Rozwój problematyki i metod, Warszawa 1967;

- Paweł Śpiewak (red.), Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, Warszawa 2006;

- Wolf Lepenies, Trzy kultury. Socjologia między literaturą a nauką, Poznań 1997;

- Alan Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa 2006;

- Teodore Abel, Podstawy teorii socjologicznej, Warszawa 1977.

Uwagi:

Metody pracy ze studentami: prezentacja poglądów i idei socjologicznych, dyskusja, rozmowa,

Nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30h

Opracowanie lektury: 70h

przygotowanie do zaliczenia: 50h

Suma godzin pracy studenta to 150, co odpowiada 6 punktom ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bronisław Treger
Prowadzący grup: Bronisław Treger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby i metody sprawdzania efektów uczenia się:

Efekty z zakresu wiedzy sprawdzone będą poprzez egzamin ustny.

Efekty z zakresu umiejętności sprawdzone będą na egzaminie ustnym oraz podczas dyskusji na ćwiczeniach

Efekty z zakresu kompetencje sprawdzone będą poprzez dyskusję na ćwiczeniach oraz opracowanie lektur.

Pełny opis:

Zadaniem wykładów i ćwiczeń jest zaznajomienie słuchaczy z dorobkiem najwybitniejszych myślicieli społecznych dawnych wieków i socjologów doby klasycznej. W socjologii doby klasycznej znajdują się źródła większości kierunków koncepcji i zagadnień dzisiejszych nauk społecznych. Znajomość dziejów uprawianej dyscypliny (kształtowania się poglądów, aparatury pojęciowej i stanowisk metodologicznych) stanowi jeden z głównych czynników kształtowania wyobraźni socjologicznej.

Literatura:

- Szacki Jerzy, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2006;

- Ritzer George, Klasyczna teoria socjologiczna, Poznań 2004;

- Howard Becker, Harry E. Barnes, Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii, cz. I Warszawa 1964, cz. II Warszawa 1965;

- Jan Szczepański, Socjologia. Rozwój problematyki i metod, Warszawa 1967;

- Paweł Śpiewak (red.), Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, Warszawa 2006;

- Wolf Lepenies, Trzy kultury. Socjologia między literaturą a nauką, Poznań 1997;

- Alan Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa 2006;

- Teodore Abel, Podstawy teorii socjologicznej, Warszawa 1977.

Uwagi:

Metody pracy ze studentami: prezentacja poglądów i idei socjologicznych, dyskusja, rozmowa,

Nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30h

Opracowanie lektury: 70h

przygotowanie do zaliczenia: 50h

Suma godzin pracy studenta to 150, co odpowiada 6 punktom ECTS

Zajęcia będą prowadzone przy pomocy aplikacji Teams zgodnie z planem zajęć przedstawionym przez Biuro Planowania Kształcenia. Studenci mogą się kontaktować z prowadzącym poprzez adres mailowy: btreger@aps.edu.pl i dydaktyka.treger@wp.pl

Minimalne warunki sprzętowe: komputer z dostępem do mikrofonu i kamery.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bronisław Treger
Prowadzący grup: Bronisław Treger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.