Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: RE-3F-MBN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań pedagogicznych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem. (RE) pedagogiki resocjalizacyjnej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 3 sem. (RE) pedagogiki resocjalizacyjnej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Różnica pomiędzy poznaniem naukowym i nienaukowym. Zasada falsyfikowalności. Etapy procesu poznania i wnioskowania naukowego. Formułowanie problemów badawczych i hipotez. Metody i techniki badawcze. Wskaźniki zmiennych. Konstruowanie narzędzi badawczych. Dobór próby z populacji. Konstruowanie raportu z badań i jego prezentacja. Wnioskowanie na podstawie badań. Etyczne dylematy w trakcie badania.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna różnicę między poznawaniem naukowym i nienaukowym, umie krytycznie oceniać źródła informacji.

Zna etapy procesu poznania i wnioskowania naukowego.

Zna zasady konstruowania tekstu naukowego.

Zna zasady i normy etyczne związane z realizacją badań w pedagogice resocjalizacyjnej.

Umiejętności

Potrafi dokonywać analizy tekstów naukowych.

Potrafi konstruować projekty badawcze, w tym umie formułować problemy i hipotezy badawcze, dobierać adekwatnie metody i techniki badawcze, formułować problemy i hipotezy badawcze, dobierać metody i techniki, konstruować narzędzia badawcze

Potrafi prezentować projekty badawcze, opracowywać i interpretować wyniki badań, wyciągać wnioski, wskazywać kierunki dalszych badań.

Kompetencje społeczne

Docenia tradycję i dorobek badań naukowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i nauk pokrewnych.

Ma krytyczny i refleksyjny stosunek do zagadnień metodologicznych.

Posługuje się zasadami i normami etycznymi związanymi z projektowaniem i realizacją badań naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Łaszczyk
Prowadzący grup: Jan Łaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem nauczania jest przekazanie studentom podstawowych informacji na temat prowadzenia badań ilościowych i jakościowych a także rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji wyników badań. Student zna poszczególne etapy procesu badawczego, podstawowe kategorie pojęciowe w metodologii badań oraz metody, techniki i narzędzia badawcze. Student potrafi opracować koncepcję badań, dobrać istniejące narzędzia badawcze a także zbudować własne (np. ankietę), zaprojektować i przeprowadzić eksperyment pedagogiczny. Student potrafi dokonać podstawowej analizy danych ilościowych i jakościowych oraz zinterpretować wyniki badań w publikacjach naukowych. Student zna zasady konstruowania raportów z badań ilościowych i tworzenia opisów narracyjnych z badań jakościowych.

Pełny opis:

- Specyfika badań ilościowych i jakościowych w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

- etapy procesu badawczego; aspekty etyczne badań naukowych;

- zasady projektowania badań ilościowych i jakościowych w pedagogice;

- zmienne i jej rodzaje; operacjonalizacja zmiennych; tworzenie wskaźników; skale pomiarowe;

- rodzaje i zasady doboru prób badawczych w badaniach ilościowych;

- trafność i rzetelność pomiaru;

- dobór i tworzenie narzędzi pomiarowych w badaniach ilościowych i jakościowych;

- projektowanie i przeprowadzanie eksperymentu pedagogicznego;

- budowa skali/kwestionariusza/ testu psychologicznego/ pedagogicznego jako narzędzia badawczego;

- konstruowanie kwestionariusza ankiety; rodzaje pytań kwestionariuszowych, błędy w formułowaniu pytań kwestionariuszowych;

- wywiad jako narzędzie jakościowe;

- kodowanie danych ilościowych i jakościowych;

- podstawowa analiza danych ilościowych i jakościowych

- konstruowanie raportów z badań ilościowych i tworzenie opisów narracyjnych z badań jakościowych

- prezentacja wyników badań ilościowych.

Literatura:

Babbie, E. R. (2019). Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łobocki, M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Łobocki, M. (2006). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Pilch, T., & Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo „Zak.

Rubacha K. (2019). Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) Pedagogika. Tom 1. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Urbaniak-Zając D. (2019). Empiryczne badania jakościowe w pedagogice. [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) Pedagogika. Tom 1. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia:

-rozwiązywanie zadań (indywidualnie, w parach, w grupach)

-metoda stolików eksperckich (wymiana informacji między grupami eksperckimi)

-eksperyment pedagogiczny w klasie

-konstruowanie badania ilościowego i anonimowa ocena rówieśnicza

-konstruowanie kwestionariusza ankiety

-ocenianie gotowego kwestionariusza ankiety

- analiza danych jakościowych

-Zaplanowanie, przeprowadzenie i opis mini-badania ilościowego w postaci postera naukowego

Nakład pracy:

30 h kontaktowych

20 h przygotowanie się do testu

40 h przygotowanie projektu końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Chróścicka-Wnętrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem nauczania jest przekazanie studentom podstawowych informacji na temat prowadzenia badań ilościowych i jakościowych a także rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji wyników badań. Student zna poszczególne etapy procesu badawczego, podstawowe kategorie pojęciowe w metodologii badań oraz metody, techniki i narzędzia badawcze. Student potrafi opracować koncepcję badań, dobrać istniejące narzędzia badawcze a także zbudować własne (np. ankietę), zaprojektować i przeprowadzić eksperyment pedagogiczny. Student potrafi dokonać podstawowej analizy danych ilościowych i jakościowych oraz zinterpretować wyniki badań w publikacjach naukowych. Student zna zasady konstruowania raportów z badań ilościowych i tworzenia opisów narracyjnych z badań jakościowych.

Pełny opis:

- Specyfika badań ilościowych i jakościowych w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

- etapy procesu badawczego; aspekty etyczne badań naukowych;

- zasady projektowania badań ilościowych i jakościowych w pedagogice;

- zmienne i jej rodzaje; operacjonalizacja zmiennych; tworzenie wskaźników; skale pomiarowe;

- rodzaje i zasady doboru prób badawczych w badaniach ilościowych;

- trafność i rzetelność pomiaru;

- dobór i tworzenie narzędzi pomiarowych w badaniach ilościowych i jakościowych;

- projektowanie i przeprowadzanie eksperymentu pedagogicznego;

- budowa skali/kwestionariusza/ testu psychologicznego/ pedagogicznego jako narzędzia badawczego;

- konstruowanie kwestionariusza ankiety; rodzaje pytań kwestionariuszowych, błędy w formułowaniu pytań kwestionariuszowych;

- wywiad jako narzędzie jakościowe;

- kodowanie danych ilościowych i jakościowych;

- podstawowa analiza danych ilościowych i jakościowych

- konstruowanie raportów z badań ilościowych i tworzenie opisów narracyjnych z badań jakościowych

- prezentacja wyników badań ilościowych.

Literatura:

Babbie, E. R. (2019). Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łobocki, M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Łobocki, M. (2006). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Pilch, T., & Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo „Zak.

Rubacha K. (2019). Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) Pedagogika. Tom 1. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Urbaniak-Zając D. (2019). Empiryczne badania jakościowe w pedagogice. [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) Pedagogika. Tom 1. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia:

-rozwiązywanie zadań (indywidualnie, w parach, w grupach)

-metoda stolików eksperckich (wymiana informacji między grupami eksperckimi)

-eksperyment pedagogiczny w klasie

-konstruowanie badania ilościowego i anonimowa ocena rówieśnicza

-konstruowanie kwestionariusza ankiety

-ocenianie gotowego kwestionariusza ankiety

- analiza danych jakościowych

-Zaplanowanie, przeprowadzenie i opis mini-badania ilościowego w postaci postera naukowego

Nakład pracy:

30 h kontaktowych

20 h przygotowanie się do testu

40 h przygotowanie projektu końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Łaszczyk
Prowadzący grup: Monika Chróścicka-Wnętrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Korko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)