Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka zajęć pozalekcyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PZ-3F-MZL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka zajęć pozalekcyjnych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 6 sem. (PZ) pedagogika zdolności i informatyki, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Podstawowe pojęcia i akty prawne związane z czasem wolnym uczniów oraz organizacją zajęć pozalekcyjnych. Zdolności i zainteresowania uczestników zajęć pozalekcyjnych (Identyfikacja zdolności i zainteresowań uczniów jako punkt wyjścia pracy na zajęciach pozalekcyjnych. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych). Zagadnienie twórczej pracy uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych. Poznanie wybranych form i metod prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY absolwent zna i rozumie:

- konieczność projektowania działań edukacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów, w szczególności możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się, a także potrzebę i sposoby wyrównywania szans edukacyjnych, znaczenie odkrywania oraz rozwijania predyspozycji i uzdolnień oraz zagadnienia związane z przygotowaniem uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; autonomię dydaktyczną nauczyciela;

- potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do własnego rozwoju osobistego: rozwijania ciekawości, aktywności i samodzielności, logicznego i krytycznego myślenia, kształtowania motywacji do uczenia się i nawyków systematycznego uczenia się i dbałości o rozwój zainteresowań, budowania samoświadomości, samooceny, odpowiedzialności i siły psychicznej.

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI absolwent potrafi:

odpowiedzialnie organizować pracę szkolną oraz pozaszkolną ucznia, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku.

planować praktyczne działania wspierające rozwój zdolności, w szczególności zdolności twórczych; określać warunki sprzyjające rozwojowi zdolności i kreatywności oraz warunki utrudniające ten proces;

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent jest gotów do:

twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów;

rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia w procesie uczenia się.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Bardzińska
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- obecność na zajęciach

- ocena czynnego uczestnictwa w zajęciach

- ocena autorskiego projektu semestralnych zajęć pozalekcyjnych

- ocena przeprowadzenia próbki zajęć pozalekcyjnych

Pełny opis:

ZAKRES TEMATÓW

1. Miejsce zajęć pozalekcyjnych w systemie edukacji.

2. Podstawy pedagogiki zabawy i czasu wolnego.

3. Projektowanie zajęć pozalekcyjnych (metody pracy na zajęciach pozalekcyjnych, refleksja nad realizacją zajęć pozalekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem odkrywania i rozwijania uzdolnień).

4. Dobre praktyki w dziedzinie realizacji zajęć pozalekcyjnych.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- liczba godzin kontaktowych - 15

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania zaliczenia - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)