Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umiejętności studiowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PY-5F-UMS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umiejętności studiowania
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla 1 sem. (PY) psychologia, (5-l) jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 1 sem. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. (PY) psychologia, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Studiowanie psychologii a studiowanie innych dziedzin. Refleksja o podobieństwach i różnicach.

2. Autodiagnoza. Moje mocne i słabe strony w obszarze studiowania. Pomoc w opisywaniu własnych sposobów uczenia się (indywidualny styl uczenia się, styl myślenia, zapamiętywania).

3. Sposoby na optymalizację procesu uczenia się (poszukiwanie przeszkód w skutecznym uczeniu się i podejmowanie prób ich przezwyciężenia, rozważenie, co pozwala na ukształtowanie uczenia się samoregulowanego). Zasady ćwiczenia strategii uczenia się. Ocena efektywności uczenia się (dobór sposobów oceny realizacji celów uczenia się). Wskazówki dotyczące usprawniania pamięci (umiejętność stosowania skutecznych strategii zapamiętywania i przypominania). Ćwiczenia stymulujące umiejętności rozumowania. Stosowanie strategii pomagających w kierowaniu uwagą. Uczenie się z motywacją (sposoby utrzymywania motywacji, automotywatory/ autoafirmacje, znaczenie zainteresowania tym, czego się człowiek uczy i wytrwałości w działaniu).

4. Kreatywność w procesie uczenia się. Refleksyjne uczenie się. Kontrola sprawowana nad własnym umysłem (tu: intencjonalna selekcja/ wybiórczość, umiejętność koncentracji uwagi).

5. Umiejętności organizacyjne. Organizowanie przestrzeni do nauki. Panowanie nad czasem (omówienie znaczenia planowanie zajęć akademickich, sposobów radzenia sobie z odwlekaniem uczenia się). Sformułowanie własnego projektu uczenia się.

6.Współdziałanie w grupie. Reguły dzielenia się pracą. Uczenie się grupowe. Przygotowywanie się do wystąpień publicznych/ na forum. Reguły sprawnej realizacji celów wystąpienia.

7. Umiejętności związane z pracą naukową. Praca z tekstem. Czytanie ze zrozumieniem. Strategie usprawniające efektywność czytania (stosowane przed, w trakcie i po czytaniu). Reguły sporządzania notatek w trakcie wykładu i czytania podręcznika. Aktywne słuchanie wykładów. Sposoby selekcji informacji. Sposoby organizowania treści. Tworzenie akademickich prac pisemnych (esejów, raportów z badań, studiów przypadku etc.). Krytyczne myślenie analityczne.

8. Techniki redukowania negatywnych emocji, które pojawiają się w trakcie studiowania. Strategie rozwiązywania problemów w sytuacji studiowania. Przygotowanie do zdawania egzaminów/ kolokwiów bez przeżywania nadmiernego niepokoju, lęku, frustracji. Strategie egzaminacyjne. Radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym. Wykorzystywanie stresu.

9. Monitorowanie rozwoju umiejętności studiowania. Pogłębienie analizy własnego sposobu postępowania.

10. Cele osobiste i zawodowe. Próba odpowiedzi na otwarte pytanie, czemu służy studiowanie psychologii?

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka nazywa czynniki usprawniające i utrudniające efektywne studiowanie.

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą optymalizacji procesu uczenia się.

Umiejętności

Student/-ka umie określić swoje mocne i słabe strony w obszarze studiowania, w aspekcie poznawczym, emocjonalno-motywacyjnym i społecznym.

Jest w stanie zaplanować i sprawdzić efektywność realizacji planów w zakresie uczenia się.

Formułuje prospektywne plany zawodowe.

Kompetencje społeczne

Student/-ka chętnie i otwarcie wymienia informacje co do stosowanych strategii uczenia się i zapamiętywania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek, Filip Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

prace domowe

streszczenia artykułów

przygotowanie infografiki

przygotowanie zindywidualizowanej pomocy dydaktycznej z wybranego przez studenta obszaru

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wiedza a umiejętności studiowania

Podstawowe pojęcia psychologiczne z obszaru ucznia się, emocji, motywacji i różnic indywidualnych warunkujące przebieg i efekty procesu uczenia się

Preferencje i różnice indywidualne w uczeniu się

Cykl uczenia się wg Davida Kolba

Mapa myśli, reguły sporządzania, związek e sposobem przechowywania informacji w pamięci długotrwałej

Notowanie metodą Cornella

Pozyskiwanie informacji ze źródeł naukowych

Podstawy zapisu bibliograficznego i cytowań w tekście wg. APA

Werbalne, graficzne i niewerbalne aspekty dobrej prezentacji

Infografika jako metoda przekazu wiedzy, informacji i wyników badań empirycznych

Uwarunkowania i sposoby radzenia sobie z prokrastynacją akademicką

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Czerniawska, E. (1999). Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się tekstów podręcznikowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Jaworska, E.(2013). Przyczyny i konsekwencje prokrastynacji akademickiej, Oeconomica 303 (72), 63–72.

Schwartz, D.L. (2017). Jak się uczymy: 26 potwierdzonych naukowo mechanizmów. Warszawa: PWN.

Cottrell,S. (2003). Podręcznik umiejętności studiowania. Poznań: Zysk i Ska.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Ledzieńska, M. (2011). Psychologia nauczania: ujęcie poznawcze: podręcznik akademicki.Warszawa: PWN.

Czerniawska, E. (1994). Ja i moja pamięć. Warszawa: WSiP

Andrzejczak, A.(2014). Metodyka studiowania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego (rozdz.2, 5, 6)

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

pokaz, dyskusja panelowa, giełda pomysłów, praca w parach, praca z tekstem

NAKŁAD PRACY STUDENTA

godziny kontaktowe-15

prace domowe -15

przygotowanie do zajęć -10

przygotowanie pracy zaliczeniowej-10

LICZBA ECTS- 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Marta Chojnacka, Barbara Ratajska, Aleksandra Zadrożna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

prace domowe

streszczenia artykułów

przygotowanie infografiki

przygotowanie zindywidualizowanej pomocy dydaktycznej z wybranego przez studenta obszaru

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wiedza a umiejętności studiowania

Podstawowe pojęcia psychologiczne z obszaru ucznia się, emocji, motywacji i różnic indywidualnych warunkujące przebieg i efekty procesu uczenia się

Preferencje i różnice indywidualne w uczeniu się

Cykl uczenia się wg Davida Kolba

Mapa myśli, reguły sporządzania, związek e sposobem przechowywania informacji w pamięci długotrwałej

Notowanie metodą Cornella

Pozyskiwanie informacji ze źródeł naukowych

Podstawy zapisu bibliograficznego i cytowań w tekście wg. APA

Werbalne, graficzne i niewerbalne aspekty dobrej prezentacji

Infografika jako metoda przekazu wiedzy, informacji i wyników badań empirycznych

Uwarunkowania i sposoby radzenia sobie z prokrastynacją akademicką

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Czerniawska, E. (1999). Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się tekstów podręcznikowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Jaworska, E.(2013). Przyczyny i konsekwencje prokrastynacji akademickiej, Oeconomica 303 (72), 63–72.

Schwartz, D.L. (2017). Jak się uczymy: 26 potwierdzonych naukowo mechanizmów. Warszawa: PWN.

Cottrell,S. (2003). Podręcznik umiejętności studiowania. Poznań: Zysk i Ska.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Ledzieńska, M. (2011). Psychologia nauczania: ujęcie poznawcze: podręcznik akademicki.Warszawa: PWN.

Czerniawska, E. (1994). Ja i moja pamięć. Warszawa: WSiP

Andrzejczak, A.(2014). Metodyka studiowania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego (rozdz.2, 5, 6)

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

pokaz, dyskusja panelowa, giełda pomysłów, praca w parach, praca z tekstem

NAKŁAD PRACY STUDENTA

godziny kontaktowe-15

prace domowe -15

przygotowanie do zajęć -10

przygotowanie pracy zaliczeniowej-10

LICZBA ECTS- 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek, Magdalena Poraj-Weder, Aleksandra Zadrożna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia: streszczenie artykułu naukowego, bibliograficzna korekta artykułu, wykonanie infografiki, przygotowanie 10-minutowej prezentacji, wyszukanie literatury cytowanej na zadany temat

Pełny opis:

1. Wiedza na temat procesu uczenia się a umiejętności studiowania

2. Podstawowe pojęcia psychologiczne z obszaru uczenia się, emocji,

motywacji i różnic indywidualnych warunkujące przebieg i efekty procesu

uczenia się

3. Sposoby sporządzania notatek stymulujące zapamiętywanie: mapa myśli,

notatka metoda Cornella

4. Pozyskiwanie informacji ze źródeł naukowych: praca z EBSCO,

ScienceDirect, Google Scholar

5. Podstawy zapisu bibliograficznego i cytowań w tekście wg. APA,

wykorzystanie programu Zotero

6. Cechy dobrej prezentacji

7. Zasady sporządzania infografiki

8. Uwarunkowania i sposoby radzenia sobie z prokrastynacją akademicką

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Czerniawska, E. (1999). Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się tekstów podręcznikowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzejczak, A.(2014). Metodyka studiowania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego (rozdz.2, 5, 6)

Schwartz, D.L. (2017). Jak się uczymy: 26 potwierdzonych naukowo mechanizmów. Warszawa: PWN.

Cottrell,S. (2003). Podręcznik umiejętności studiowania. Poznań: Zysk i Ska.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Ledzieńska, M. (2011). Psychologia nauczania: ujęcie poznawcze: podręcznik akademicki.Warszawa: PWN.

Czerniawska, E. (1994). Ja i moja pamięć. Warszawa: WSiP

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

pokaz, dyskusja panelowa, giełda pomysłów, praca w parach, praca z tekstem

NAKŁAD PRACY STUDENTA

godziny kontaktowe-15

prace domowe -25

przygotowanie do zajęć -10

LICZBA ECTS- 2

Zespół nr 2

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a725ec983dc334f62b4eea4eaf1e7041b%40thread.tacv2/conversations?groupId=2113e396-a7bf-4f70-8537-e218962a02a7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zespół nr 1a

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad670f630e6f74a1d851217217197ca81%40thread.tacv2/conversations?groupId=9c96067d-f814-442c-9fc7-985e53c27a70&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zespół nr 2a

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6330fed162d64828b20e2a587d866c24%40thread.tacv2/conversations?groupId=4e4fa3c2-8dff-4ba0-91e0-14d1f7afffdd&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zespół nr 3a

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5fb386b0efb241e49a34705a80043b32%40thread.tacv2/conversations?groupId=9dcb4b62-b1e3-4937-8d31-822747c80e8e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Umiejętności studiowania gr 4- dzienne - gr warszatowa I DMPY 2B

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2b907fa1aa254cc9920c2a06d2523a58%40thread.tacv2/conversations?groupId=e9e3dc97-e43e-491c-9399-95af7779b6c1&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Umiejętności Studiowania gr nr 6 - dzienne - grupa warszatowa I DMPY 3B

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab4fad9da48a14618b66bee862c74d7d1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dfa548f9-1b67-4787-9155-010dcbbc5388&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Marta Bodecka-Zych, Adrian Kabat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób oceny efektów kształcenia: Streszczenie artykułu naukowego, bibliograficzna korekta artykułu, wykonanie infografiki, przygotowanie 10-minutowej prezentacji, wyszukanie literatury cytowanej na zadany temat

Pełny opis:

Wiedza na temat procesu uczenia się a umiejętności studiowania

Podstawowe pojęcia psychologiczne z obszaru ucznia się, emocji, motywacji i różnic indywidualnych warunkujące przebieg i efekty procesu uczenia się

Sposoby sporządzania notatek stymulujące zapamiętywanie: mapa myśli, notatka metoda Cornella

Pozyskiwanie informacji ze źródeł naukowych: praca z EBSCO, ScienceDirect, Google Scholar

Podstawy zapisu bibliograficznego i cytowań w tekście wg. APA, wykorzystanie programu Zotero

Cechy dobrej prezentacji

Zasady sporządzania infografiki

Uwarunkowania i sposoby radzenia sobie z prokrastynacją akademicką

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Czerniawska, E. (1999). Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się tekstów podręcznikowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzejczak, A.(2014). Metodyka studiowania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego (rozdz.2, 5, 6)

Schwartz, D.L. (2017). Jak się uczymy: 26 potwierdzonych naukowo mechanizmów. Warszawa: PWN.

Cottrell,S. (2003). Podręcznik umiejętności studiowania. Poznań: Zysk i Ska.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Ledzieńska, M. (2011). Psychologia nauczania: ujęcie poznawcze: podręcznik akademicki.Warszawa: PWN.

Czerniawska, E. (1994). Ja i moja pamięć. Warszawa: WSiP

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

pokaz, dyskusja panelowa, giełda pomysłów, praca w parach, praca z tekstem

NAKŁAD PRACY STUDENTA

godziny kontaktowe-15

prace domowe -25

przygotowanie do zajęć -10

LICZBA ECTS- 2

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5d1913437be24fa39fd563ac37370cbd%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad7e8555-d259-413c-8b38-f5ddfefe06d2&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zespół nr 1

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1a7e6f995e6c4764a0a1c54dd525652e%40thread.tacv2/conversations?groupId=a81b5255-5178-4903-a4a2-2c7e626a5201&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zespół nr 2

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a306ebb2c838b45eea69e9ed05186ae10%40thread.tacv2/conversations?groupId=b832d684-8bd9-4dfe-8b48-c53f24af4a10&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Olga Apczyńska, Monika Dominiak-Kochanek, Filip Rola, Maria Weker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia: streszczenie artykułu naukowego, bibliograficzna korekta artykułu, wykonanie infografiki, przygotowanie 10-minutowej prezentacji, wyszukanie literatury cytowanej na zadany temat

Pełny opis:

1. Wiedza na temat procesu uczenia się a umiejętności studiowania

2. Podstawowe pojęcia psychologiczne z obszaru uczenia się, emocji,

motywacji i różnic indywidualnych warunkujące przebieg i efekty procesu

uczenia się

3. Sposoby sporządzania notatek stymulujące zapamiętywanie: mapa myśli,

notatka metoda Cornella

4. Pozyskiwanie informacji ze źródeł naukowych: praca z EBSCO,

ScienceDirect, Google Scholar

5. Podstawy zapisu bibliograficznego i cytowań w tekście wg. APA,

wykorzystanie programu Zotero

6. Cechy dobrej prezentacji

7. Zasady sporządzania infografiki

8. Uwarunkowania i sposoby radzenia sobie z prokrastynacją akademicką

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Czerniawska, E. (1999). Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się tekstów podręcznikowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzejczak, A.(2014). Metodyka studiowania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego (rozdz.2, 5, 6)

Schwartz, D.L. (2017). Jak się uczymy: 26 potwierdzonych naukowo mechanizmów. Warszawa: PWN.

Cottrell,S. (2003). Podręcznik umiejętności studiowania. Poznań: Zysk i Ska.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Ledzieńska, M. (2011). Psychologia nauczania: ujęcie poznawcze: podręcznik akademicki.Warszawa: PWN.

Czerniawska, E. (1994). Ja i moja pamięć. Warszawa: WSiP

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

pokaz, dyskusja panelowa, giełda pomysłów, praca w parach, praca z tekstem

NAKŁAD PRACY STUDENTA

godziny kontaktowe-15

prace domowe -25

przygotowanie do zajęć -10

LICZBA ECTS- 2

Materiały i prezentacje dla studentów będą udostępniane na platformie Teams

dla grupy 2B https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2dES2Vaf0ZpmMb04wuSF_gC5FiToyL4nEtI2PvXr-O41%40thread.tacv2/conversations?groupId=35f9b75a-ae72-4c66-be7f-6e1e5cff8359&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

dla grupy 4B

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZUhDOctjorI9xFMJwOZ8W11P-IU7S3bhb8Dc_PHt6s81%40thread.tacv2/conversations?groupId=e38b918b-26e4-4290-9ec3-5c6be098b74c&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Alicja Ciesielska-Grzyb, Monika Dominiak-Kochanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób oceny efektów kształcenia: Streszczenie artykułu naukowego, bibliograficzna korekta artykułu, wykonanie infografiki, przygotowanie 10-minutowej prezentacji, wyszukanie literatury cytowanej na zadany temat

Pełny opis:

Wiedza na temat procesu uczenia się a umiejętności studiowania

Podstawowe pojęcia psychologiczne z obszaru ucznia się, emocji, motywacji i różnic indywidualnych warunkujące przebieg i efekty procesu uczenia się

Sposoby sporządzania notatek stymulujące zapamiętywanie: mapa myśli, notatka metoda Cornella

Pozyskiwanie informacji ze źródeł naukowych: praca z EBSCO, ScienceDirect, Google Scholar

Podstawy zapisu bibliograficznego i cytowań w tekście wg. APA, wykorzystanie programu Zotero

Cechy dobrej prezentacji

Zasady sporządzania infografiki

Uwarunkowania i sposoby radzenia sobie z prokrastynacją akademicką

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Czerniawska, E. (1999). Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się tekstów podręcznikowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzejczak, A.(2014). Metodyka studiowania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego (rozdz.2, 5, 6)

Schwartz, D.L. (2017). Jak się uczymy: 26 potwierdzonych naukowo mechanizmów. Warszawa: PWN.

Cottrell,S. (2003). Podręcznik umiejętności studiowania. Poznań: Zysk i Ska.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Ledzieńska, M. (2011). Psychologia nauczania: ujęcie poznawcze: podręcznik akademicki.Warszawa: PWN.

Czerniawska, E. (1994). Ja i moja pamięć. Warszawa: WSiP

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

pokaz, dyskusja panelowa, giełda pomysłów, praca w parach, praca z tekstem

NAKŁAD PRACY STUDENTA

godziny kontaktowe-15

prace domowe -25

przygotowanie do zajęć -10

LICZBA ECTS- 2

Materiały dla studentów dla grupy 1 znajdują się na platformie Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaqZ618Uqiu5ggZmQ--Qm9AORUlyFPIYmCEYuNXaPuLs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=061fb73e-3454-4182-a389-627254e3df5d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Karolina Konopka, Emilia Migała, Maksymilian Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia: ocena streszczenia artykułu naukowego, ocena bibliograficznej korekty artykułu, przygotowanie literatury cytowanej na wybrany temat, analiza prezentacji na wybrany temat

Pełny opis:

1. Wiedza na temat procesu uczenia się a umiejętności studiowania

2. Podstawowe pojęcia psychologiczne z obszaru uczenia się, emocji, motywacji i różnic indywidualnych warunkujące przebieg i efekty procesu uczenia się

3. Prokrastynacja akademicka- charakterystyka zjawiska i sposoby zapobiegania

4. Sposoby sporządzania notatek stymulujące zapamiętywanie: mapa myśli,, notatka metoda Cornella

5. Pozyskiwanie informacji ze źródeł naukowych: praca z EBSCO, Science Direct, Google Scholar

6. Podstawy zapisu bibliograficznego i cytowań w tekście wg. APA, metody ułatwiające zapis bibliograficzny

7. Cechy dobrej prezentacji

8. Zasady sporządzania infografiki

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Czerniawska, E. (1999). Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się tekstów podręcznikowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzejczak, A.(2014). Metodyka studiowania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego (rozdz.2, 5, 6)

Schwartz, D.L. (2017). Jak się uczymy: 26 potwierdzonych naukowo mechanizmów. Warszawa: PWN.

Cottrell,S. (2003). Podręcznik umiejętności studiowania. Poznań: Zysk i Ska.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Ledzińska, M. (2011). Psychologia nauczania: ujęcie poznawcze: podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Czerniawska, E. (1994). Ja i moja pamięć. Warszawa: WSiP

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja multimedialna, mini-wykład, dyskusja, giełda pomysłów, praca w parach, praca z tekstem

NAKŁAD PRACY STUDENTA

godziny kontaktowe-15

prace domowe -25

przygotowanie do zajęć -10

LICZBA ECTS- 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Najderska, Maksymilian Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Aleksandra Chrzustek, Katarzyna Hałatienko, Martyna Mielnik, Anna Zarazińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia: ocena streszczenia artykułu naukowego, ocena bibliograficznej korekty artykułu, przygotowanie literatury cytowanej na wybrany temat, analiza prezentacji na wybrany temat

Pełny opis:

1. Wiedza na temat procesu uczenia się a umiejętności studiowania

2. Podstawowe pojęcia psychologiczne z obszaru uczenia się, emocji, motywacji i różnic indywidualnych warunkujące przebieg i efekty procesu uczenia się

3. Prokrastynacja akademicka- charakterystyka zjawiska i sposoby zapobiegania

4. Sposoby sporządzania notatek stymulujące zapamiętywanie: mapa myśli,, notatka metoda Cornella

5. Pozyskiwanie informacji ze źródeł naukowych: praca z EBSCO, Science Direct, Google Scholar

6. Podstawy zapisu bibliograficznego i cytowań w tekście wg. APA, metody ułatwiające zapis bibliograficzny

7. Cechy dobrej prezentacji

8. Zasady sporządzania infografiki

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Czerniawska, E. (1999). Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się tekstów podręcznikowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzejczak, A.(2014). Metodyka studiowania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego (rozdz.2, 5, 6)

Schwartz, D.L. (2017). Jak się uczymy: 26 potwierdzonych naukowo mechanizmów. Warszawa: PWN.

Cottrell,S. (2003). Podręcznik umiejętności studiowania. Poznań: Zysk i Ska.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Ledzińska, M. (2011). Psychologia nauczania: ujęcie poznawcze: podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Czerniawska, E. (1994). Ja i moja pamięć. Warszawa: WSiP

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja multimedialna, mini-wykład, dyskusja, giełda pomysłów, praca w parach, praca z tekstem

NAKŁAD PRACY STUDENTA

godziny kontaktowe-15

prace domowe -25

przygotowanie do zajęć -10

LICZBA ECTS- 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Martyna Mielnik, Wiktoria Sośniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia: ocena streszczenia artykułu naukowego, ocena bibliograficznej korekty artykułu, przygotowanie literatury cytowanej na wybrany temat, analiza prezentacji na wybrany temat

Pełny opis:

1. Wiedza na temat procesu uczenia się a umiejętności studiowania

2. Podstawowe pojęcia psychologiczne z obszaru uczenia się, emocji, motywacji i różnic indywidualnych warunkujące przebieg i efekty procesu uczenia się

3. Prokrastynacja akademicka- charakterystyka zjawiska i sposoby zapobiegania

4. Sposoby sporządzania notatek stymulujące zapamiętywanie: mapa myśli,, notatka metoda Cornella

5. Pozyskiwanie informacji ze źródeł naukowych: praca z EBSCO, Science Direct, Google Scholar

6. Podstawy zapisu bibliograficznego i cytowań w tekście wg. APA, metody ułatwiające zapis bibliograficzny

7. Cechy dobrej prezentacji

8. Zasady sporządzania infografiki

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Czerniawska, E. (1999). Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się tekstów podręcznikowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzejczak, A.(2014). Metodyka studiowania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego (rozdz.2, 5, 6)

Schwartz, D.L. (2017). Jak się uczymy: 26 potwierdzonych naukowo mechanizmów. Warszawa: PWN.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja multimedialna, mini-wykład, dyskusja, giełda pomysłów, praca w parach, praca z tekstem

NAKŁAD PRACY STUDENTA

godziny kontaktowe-15

prace domowe -25

przygotowanie do zajęć -10

LICZBA ECTS- 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Zakrzewska-Olędzka
Prowadzący grup: Dominika Zakrzewska-Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Katarzyna Hałatienko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)