Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PY-5F-STA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. (PY) psychologia, (5-l) jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 2 sem. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. (PY) psychologia, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Weryfikacja efektów uczenia się poprzez egzamin (jednokrotne i/lub wielokrotne odpowiedzi, zadania do samodzielnego wykonania). Podczas ćwiczeń - kolokwia, prace domowe, praca podczas zajęć.

Pełny opis:

WYKŁAD

I. Omówienie spraw organizacyjnych (program, literatura, warunki zaliczenia). Elementy teorii pomiaru i skalowania. Skale pomiarowe.

Statystyki opisowe dla danych surowych. Miary: tendencji centralnej, rozproszenia, asymetrii i kurtozy i ich własności.

II. Standaryzacja zmiennej losowej. Rozkład normalny i jego własności. Przegląd rozkładów zmiennych losowych

(dyskretnych: dwupunktowy, dwumianowy, równomierny i ciągłych: jednostajny, normalny, t Studenta, Chi kwadrat, F Fishera). Tablice

statystyczne.

III. Metody i testy statystyczne: Elementy teorii estymacji: parametry a statystyki i estymatory. Własności estymatorów. Estymacja punktowa vs estymacja przedziałowa.

- Wnioskowanie statystyczne: Hipoteza badawcza a hipotezy statystyczne. - Ogólna postać testu statystycznego. Błędy I i II rodzaju.

Istotność statystyk testu. Testy wartości oczekiwanej, trzy modele (w tym: test t Studenta dla jednej próby). Test t Studenta dla

prób zależnych.

- Test chi-kwadrat niezależności zmiennych losowych. Testy t Studenta dla prób niezależnych,

- Korelacja liniowa (r Pearsona) i model regresji prostej.

- Ogólny przegląd modeli analizy wariancji. Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA). Porównania międzygrupowe post-hoc, wybrane testy nieparametryczne.

Literatura:

Francuz, P., & Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce: nie tylko dla psychologów. Wydawnictwo KUL.

King,B, Minium E (2009) Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa. PWN. – zagadnienia poruszane na wykładzie)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka wie, jak połączyć wiedzę metodologiczną ze statystyczną w ramach stosowania miar i testów statystycznych adekwatnych do postawionych hipotez oraz do zastosowanych operacjonalizacji tych hipotez (skal pomiarowych badanych zmiennych).

Zna pojęcia rozkładu wyników jednej zmiennej oraz rozumie jego postać tabelaryczną i graficzną.

Zna pojęcia parametrów (miar opisowych) rozkładów jednej zmiennej (parametry tendencji centralnej, rozrzutu, kształtu) adekwatnych do stosowanych skal pomiarowych.

Zna pojęcia rozkładu wielu zmiennych oraz rozumie jego postać tabelaryczną i graficzną.

Zna pojęcia parametrów (miar opisowych) zależności stochastycznej i statystycznej (parametry zależności modalnych, median, średnich, zależności liniowych), adekwatnych do postawionych hipotez i stosowanych skal pomiarowych.

Rozumie różnicę pomiędzy statystyką opisową i indukcyjną (wnioskowaniem statystycznym) w kontekście estymacji wartości zmiennych oraz weryfikowania hipotez.

Zna podstawowe estymacje parametrów rozkładu jednej zmiennej adekwatnych do stosowanych skal pomiarowych oraz właściwości próby.

Zna podstawowe estymacje parametrów zależności, adekwatne do stosowanych skal pomiarowych oraz właściwości próby.

Zna podstawowe testy sprawdzające istotność parametrów zależności, adekwatne do stosowanych skal pomiarowych oraz właściwości próby.

Umiejętności

Student/-ka umie analizować doniesienia badawcze w kontekście analizy danych, użytych miar i ich testowania.

Umie w swojej własnej pracy badawczej dopasować odpowiednią procedurę statystyczną do konkretnego problemu badawczego i konkretnego sposobu operacjonalizacji tych hipotez.

Umie zawrzeć wnioski ze statystycznej analizy danych w ramach raportu badawczego.

Kompetencje społeczne

Student/-ka ma naukowy, krytyczny stosunek do lektury doniesień badawczych i sposobu wykorzystania statystyki w naukach społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin

Ćwiczenia - kolokwia, praca podczas zajęć, aktywny udział w zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wojciechowski
Prowadzący grup: Łukasz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

uwaga! Od marca 2019 zajęcia odbywają się w formie "on-line" przy pomocy platformy Google hangouts meet oraz Zoom Meet oraz przy dodatkowym kontakcie zdalnym (telefonicznym, Facebook Messenger, e-mail)

Pełny opis:

uwaga! Od marca 2019 zajęcia odbywają się w formie "on-line" przy pomocy platformy Google hangouts meet oraz Zoom Meet oraz przy dodatkowym kontakcie zdalnym (telefonicznym, Facebook Messenger, e-mail)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Magdalena Rowicka, Magdalena Szpojankowska-Puchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Wykłady: realizacja kursu online Statystyki Opisowe (kurs e-learningowy APS), oglądanie wybranych (wskazanych) wykładów na stronie Copernicus College, przekazywanie prezentacji przygotowanych przez prowadzącego, rozwiązywanie quizów (oddzielne linki). Komunikacja - poprzez maila USOS z możliwością przekazania na maila grupowego.

Ćwiczenia: przekazywanie prezentacji z poszerzonym treściami, wykonywanie prac domowych i przesyłanie prowadzącemu, wykonywanie quizów w wyznaczonym czasie. Kontakt bezpośrednio z prowadzącym ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Małgorzata Korko, Magdalena Rowicka, Magdalena Szpojankowska-Puchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Weryfikacja efektów uczenia się poprzez egzamin (jednokrotne i/lub wielokrotne odpowiedzi. Podczas ćwiczeń - kolokwia, prace domowe, praca podczas zajęć.

Pełny opis:

WYKŁAD

I. Omówienie spraw organizacyjnych (program, literatura, warunki zaliczenia). Elementy teorii pomiaru i skalowania. Skale pomiarowe.

Statystyki opisowe dla danych surowych. Miary: tendencji centralnej, rozproszenia, asymetrii i kurtozy i ich własności.

II. Standaryzacja zmiennej losowej. Rozkład normalny i jego własności. Przegląd rozkładów zmiennych losowych

(dyskretnych: dwupunktowy, dwumianowy, równomierny i ciągłych: jednostajny, normalny, t Studenta, Chi kwadrat, F Fishera). Tablice

statystyczne.

III. Metody i testy statystyczne: Elementy teorii estymacji: parametry a statystyki i estymatory. Własności estymatorów. Estymacja punktowa vs estymacja przedziałowa.

- Wnioskowanie statystyczne: Hipoteza badawcza a hipotezy statystyczne. - Ogólna postać testu statystycznego. Błędy I i II rodzaju.

Istotność statystyk testu. Testy wartości oczekiwanej, trzy modele (w tym: test t Studenta dla jednej próby). Test t Studenta dla

prób zależnych.

- Test chi-kwadrat niezależności zmiennych losowych. Testy t Studenta dla prób niezależnych,

- Korelacja liniowa (r Pearsona) i model regresji prostej.

- Ogólny przegląd modeli analizy wariancji. Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA). Porównania międzygrupowe post-hoc, wybrane testy nieparametryczne.

Literatura:

Francuz, P., & Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce: nie tylko dla psychologów. Wydawnictwo KUL.

King,B, Minium E (2009) Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa. PWN. – zagadnienia poruszaane na wykładzie)

Uwagi:

Wykład - egzamin

Ćwiczenia - kolokwia, praca podczas zajęć, aktywny udział w zajęciach

Skala ocen z przedmiotu: 90+ ocena 5, 80-89 ocena 4,5, 70-79 ocena 4,0, 60-69 ocena 3,5 i 51 - 59 - ocena 3,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Natalia Bogusz, Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Weryfikacja efektów uczenia się poprzez egzamin (jednokrotne i/lub wielokrotne odpowiedzi. Podczas ćwiczeń - kolokwia, prace domowe, praca podczas zajęć.

Pełny opis:

WYKŁAD

I. Omówienie spraw organizacyjnych (program, literatura, warunki zaliczenia). Elementy teorii pomiaru i skalowania. Skale pomiarowe.

Statystyki opisowe dla danych surowych. Miary: tendencji centralnej, rozproszenia, asymetrii i kurtozy i ich własności.

II. Standaryzacja zmiennej losowej. Rozkład normalny i jego własności. Przegląd rozkładów zmiennych losowych

(dyskretnych: dwupunktowy, dwumianowy, równomierny i ciągłych: jednostajny, normalny, t Studenta, Chi kwadrat, F Fishera). Tablice

statystyczne.

III. Metody i testy statystyczne: Elementy teorii estymacji: parametry a statystyki i estymatory. Własności estymatorów. Estymacja punktowa vs estymacja przedziałowa.

- Wnioskowanie statystyczne: Hipoteza badawcza a hipotezy statystyczne. - Ogólna postać testu statystycznego. Błędy I i II rodzaju.

Istotność statystyk testu. Testy wartości oczekiwanej, trzy modele (w tym: test t Studenta dla jednej próby). Test t Studenta dla

prób zależnych.

- Test chi-kwadrat niezależności zmiennych losowych. Testy t Studenta dla prób niezależnych,

- Korelacja liniowa (r Pearsona) i model regresji prostej.

- Ogólny przegląd modeli analizy wariancji. Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA). Porównania międzygrupowe post-hoc, wybrane testy nieparametryczne.

Literatura:

Francuz, P., & Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce: nie tylko dla psychologów. Wydawnictwo KUL.

King,B, Minium E (2009) Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa. PWN. – zagadnienia poruszaane na wykładzie)

Uwagi:

Wykład - egzamin

Ćwiczenia - kolokwia, praca podczas zajęć, aktywny udział w zajęciach

Skala ocen z przedmiotu: 90+ ocena 5, 80-89 ocena 4,5, 70-79 ocena 4,0, 60-69 ocena 3,5 i 51 - 59 - ocena 3,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Magdalena Rowicka, Magdalena Szpojankowska-Puchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Weryfikacja efektów uczenia się poprzez egzamin (jednokrotne i/lub wielokrotne odpowiedzi. Podczas ćwiczeń - kolokwia, prace domowe, praca podczas zajęć.

Pełny opis:

WYKŁAD

I. Omówienie spraw organizacyjnych (program, literatura, warunki zaliczenia). Elementy teorii pomiaru i skalowania. Skale pomiarowe.

Statystyki opisowe dla danych surowych. Miary: tendencji centralnej, rozproszenia, asymetrii i kurtozy i ich własności.

II. Standaryzacja zmiennej losowej. Rozkład normalny i jego własności. Przegląd rozkładów zmiennych losowych

(dyskretnych: dwupunktowy, dwumianowy, równomierny i ciągłych: jednostajny, normalny, t Studenta, Chi kwadrat, F Fishera). Tablice

statystyczne.

III. Metody i testy statystyczne: Elementy teorii estymacji: parametry a statystyki i estymatory. Własności estymatorów. Estymacja punktowa vs estymacja przedziałowa.

- Wnioskowanie statystyczne: Hipoteza badawcza a hipotezy statystyczne. - Ogólna postać testu statystycznego. Błędy I i II rodzaju.

Istotność statystyk testu. Testy wartości oczekiwanej, trzy modele (w tym: test t Studenta dla jednej próby). Test t Studenta dla

prób zależnych.

- Test chi-kwadrat niezależności zmiennych losowych. Testy t Studenta dla prób niezależnych,

- Korelacja liniowa (r Pearsona) i model regresji prostej.

- Ogólny przegląd modeli analizy wariancji. Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA). Porównania międzygrupowe post-hoc, wybrane testy nieparametryczne.

Literatura:

Francuz, P., & Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce: nie tylko dla psychologów. Wydawnictwo KUL.

King,B, Minium E (2009) Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa. PWN. – zagadnienia poruszaane na wykładzie)

Uwagi:

Wykład - egzamin

Ćwiczenia - kolokwia, praca podczas zajęć, aktywny udział w zajęciach

Skala ocen z przedmiotu: 90+ ocena 5, 80-89 ocena 4,5, 70-79 ocena 4,0, 60-69 ocena 3,5 i 51 - 59 - ocena 3,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Ewa Duda, Magdalena Rowicka, Joanna Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Weryfikacja efektów uczenia się poprzez egzamin (jednokrotne i/lub wielokrotne odpowiedzi. Podczas ćwiczeń - kolokwia, prace domowe, praca podczas zajęć.

Pełny opis:

WYKŁAD

I. Omówienie spraw organizacyjnych (program, literatura, warunki zaliczenia). Elementy teorii pomiaru i skalowania. Skale pomiarowe.

Statystyki opisowe dla danych surowych. Miary: tendencji centralnej, rozproszenia, asymetrii i kurtozy i ich własności.

II. Standaryzacja zmiennej losowej. Rozkład normalny i jego własności. Przegląd rozkładów zmiennych losowych

(dyskretnych: dwupunktowy, dwumianowy, równomierny i ciągłych: jednostajny, normalny, t Studenta, Chi kwadrat, F Fishera). Tablice

statystyczne.

III. Metody i testy statystyczne: Elementy teorii estymacji: parametry a statystyki i estymatory. Własności estymatorów. Estymacja punktowa vs estymacja przedziałowa.

- Wnioskowanie statystyczne: Hipoteza badawcza a hipotezy statystyczne. - Ogólna postać testu statystycznego. Błędy I i II rodzaju.

Istotność statystyk testu. Testy wartości oczekiwanej, trzy modele (w tym: test t Studenta dla jednej próby). Test t Studenta dla

prób zależnych.

- Test chi-kwadrat niezależności zmiennych losowych. Testy t Studenta dla prób niezależnych,

- Korelacja liniowa (r Pearsona) i model regresji prostej.

- Ogólny przegląd modeli analizy wariancji. Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA). Porównania międzygrupowe post-hoc, wybrane testy nieparametryczne.

Literatura:

Francuz, P., & Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce: nie tylko dla psychologów. Wydawnictwo KUL.

King,B, Minium E (2009) Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa. PWN. – zagadnienia poruszaane na wykładzie)

Uwagi:

Wykład - egzamin

Ćwiczenia - kolokwia, praca podczas zajęć, aktywny udział w zajęciach

Skala ocen z przedmiotu: 90+ ocena 5, 80-89 ocena 4,5, 70-79 ocena 4,0, 60-69 ocena 3,5 i 51 - 59 - ocena 3,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Magdalena Rowicka, Magdalena Szpojankowska-Puchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Weryfikacja efektów uczenia się poprzez egzamin (jednokrotne i/lub wielokrotne odpowiedzi. Podczas ćwiczeń - kolokwia, prace domowe, praca podczas zajęć.

Pełny opis:

WYKŁAD

I. Omówienie spraw organizacyjnych (program, literatura, warunki zaliczenia). Elementy teorii pomiaru i skalowania. Skale pomiarowe.

Statystyki opisowe dla danych surowych. Miary: tendencji centralnej, rozproszenia, asymetrii i kurtozy i ich własności.

II. Standaryzacja zmiennej losowej. Rozkład normalny i jego własności. Przegląd rozkładów zmiennych losowych

(dyskretnych: dwupunktowy, dwumianowy, równomierny i ciągłych: jednostajny, normalny, t Studenta, Chi kwadrat, F Fishera). Tablice

statystyczne.

III. Metody i testy statystyczne: Elementy teorii estymacji: parametry a statystyki i estymatory. Własności estymatorów. Estymacja punktowa vs estymacja przedziałowa.

- Wnioskowanie statystyczne: Hipoteza badawcza a hipotezy statystyczne. - Ogólna postać testu statystycznego. Błędy I i II rodzaju.

Istotność statystyk testu. Testy wartości oczekiwanej, trzy modele (w tym: test t Studenta dla jednej próby). Test t Studenta dla

prób zależnych.

- Test chi-kwadrat niezależności zmiennych losowych. Testy t Studenta dla prób niezależnych,

- Korelacja liniowa (r Pearsona) i model regresji prostej.

- Ogólny przegląd modeli analizy wariancji. Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA). Porównania międzygrupowe post-hoc, wybrane testy nieparametryczne.

Literatura:

Francuz, P., & Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce: nie tylko dla psychologów. Wydawnictwo KUL.

King,B, Minium E (2009) Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa. PWN. – zagadnienia poruszaane na wykładzie)

Uwagi:

Wykład - egzamin

Ćwiczenia - kolokwia, praca podczas zajęć, aktywny udział w zajęciach

Skala ocen z przedmiotu: 90+ ocena 5, 80-89 ocena 4,5, 70-79 ocena 4,0, 60-69 ocena 3,5 i 51 - 59 - ocena 3,0

Nakład pracy studenta: 25 godzin / 1 ECTS tj. 175 godzin pracy (w tym uczestniczenie w zajęciach): 60 godzin zajęć + 115 godzin pracy własnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Ewa Duda, Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Weryfikacja efektów uczenia się poprzez egzamin (jednokrotne i/lub wielokrotne odpowiedzi. Podczas ćwiczeń - kolokwia, prace domowe, praca podczas zajęć.

Pełny opis:

WYKŁAD

I. Omówienie spraw organizacyjnych (program, literatura, warunki zaliczenia). Elementy teorii pomiaru i skalowania. Skale pomiarowe.

Statystyki opisowe dla danych surowych. Miary: tendencji centralnej, rozproszenia, asymetrii i kurtozy i ich własności.

II. Standaryzacja zmiennej losowej. Rozkład normalny i jego własności. Przegląd rozkładów zmiennych losowych

(dyskretnych: dwupunktowy, dwumianowy, równomierny i ciągłych: jednostajny, normalny, t Studenta, Chi kwadrat, F Fishera). Tablice

statystyczne.

III. Metody i testy statystyczne: Elementy teorii estymacji: parametry a statystyki i estymatory. Własności estymatorów. Estymacja punktowa vs estymacja przedziałowa.

- Wnioskowanie statystyczne: Hipoteza badawcza a hipotezy statystyczne. - Ogólna postać testu statystycznego. Błędy I i II rodzaju.

Istotność statystyk testu. Testy wartości oczekiwanej, trzy modele (w tym: test t Studenta dla jednej próby). Test t Studenta dla

prób zależnych.

- Test chi-kwadrat niezależności zmiennych losowych. Testy t Studenta dla prób niezależnych,

- Korelacja liniowa (r Pearsona) i model regresji prostej.

- Ogólny przegląd modeli analizy wariancji. Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA). Porównania międzygrupowe post-hoc, wybrane testy nieparametryczne.

Literatura:

Francuz, P., & Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą: przewodnik po metodologii i statystyce: nie tylko dla psychologów. Wydawnictwo KUL.

King,B, Minium E (2009) Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa. PWN. – zagadnienia poruszaane na wykładzie)

Uwagi:

Wykład - egzamin

Ćwiczenia - kolokwia, praca podczas zajęć, aktywny udział w zajęciach

Skala ocen z przedmiotu: 90+ ocena 5, 80-89 ocena 4,5, 70-79 ocena 4,0, 60-69 ocena 3,5 i 51 - 59 - ocena 3,0

Nakład pracy studenta: 25 godzin / 1 ECTS tj. 175 godzin pracy (w tym uczestniczenie w zajęciach): 45 godzin zajęć + 135 godzin pracy własnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Świderska
Prowadzący grup: Magdalena Szpojankowska-Puchalska, Joanna Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Weryfikacja efektów uczenia się poprzez egzamin (jednokrotne i/lub pytania otwarte). Podczas ćwiczeń - kolokwia, prace domowe, praca podczas zajęć.

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Omówienie spraw organizacyjnych (program, literatura, warunki zaliczenia). Elementy teorii pomiaru i skalowania. Skale pomiarowe.

2.Statystyki opisowe dla danych surowych. Miary: tendencji centralnej, rozproszenia, asymetrii i kurtozy i ich własności.

3-4. Standaryzacja zmiennej losowej. Rozkład normalny i jego własności. Przegląd rozkładów zmiennych losowych (dyskretnych: dwupunktowy, dwumianowy, równomierny i ciągłych: jednostajny, normalny, t Studenta, Chi kwadrat, F Fishera). Tablice statystyczne.

5-15. Metody i testy statystyczne:

- Centralne Twierdzenie Graniczne i wnioski z niego płynące. Elementy teorii estymacji: parametry a statystyki i estymatory. Własności estymatorów. Estymacja punktowa vs estymacja przedziałowa.

- Wnioskowanie statystyczne: Hipoteza badawcza a hipotezy statystyczne. - Ogólna postać testu statystycznego. Błędy I i II rodzaju. Moc testu statystycznego.

-Istotność statystyk testu. Testy wartości oczekiwanej, trzy modele (w tym: test t Studenta dla jednej próby).

- Test t Studenta dla prób zależnych.

- Testy t Studenta dla prób niezależnych,

- Ogólny przegląd modeli analizy wariancji. Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA). Porównania międzygrupowe post-hoc, wybrane testy nieparametryczne.

- Korelacja liniowa (r Pearsona) i model regresji prostej.

- Test chi-kwadrat niezależności zmiennych losowych.

Literatura:

Rekomendowana literatura stanowi literaturę kompleksową, z której studenci mogą dokonać wyboru.

Aczel, A. D., Sounderpandian, J. (2017). Statystyka w zarządzaniu. PWN.

Blalock, H. M. (1977). Statystyka dla socjologów. PWN.

Dancey, C., Reidy, J. (2020). Statistics without Maths for Psychology. Pearson.

Ferguson, G. A., Takane, Y. (2020). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. PWN.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Wydawnictwo KUL.

Howell, D. C. (2010). Statistical methods for psychology. Thomson Wadsworth.

Józefacka, N. M., Kołek, M. F., Arciszewska-Leszczuk, A., Iwankowski, P. (2023). Metodologia i statystyka Przewodnik naukowego turysty Tom 1. PWN

King, B. M., Minium, E., W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. PWN.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia: wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, zadania praktyczne.

Wykład - egzamin

Ćwiczenia - kolokwia, praca podczas zajęć, aktywny udział w zajęciach

Skala ocen z przedmiotu: 90+ ocena 5, 80-89 ocena 4,5, 70-79 ocena 4,0, 60-69 ocena 3,5 i 51 - 59 - ocena 3,0

Nakład pracy studenta: 25 godzin / 1 ECTS tj. 175 godzin pracy (w tym uczestniczenie w zajęciach): 60 godzin zajęć + 115 godzin pracy własnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Świderska
Prowadzący grup: Ewa Duda, Joanna Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Weryfikacja efektów uczenia się poprzez egzamin (jednokrotne i/lub pytania otwarte). Podczas ćwiczeń - kolokwia, prace domowe, praca podczas zajęć.

Pełny opis:

WYKŁAD

I. Omówienie spraw organizacyjnych (program, literatura, warunki zaliczenia). Elementy teorii pomiaru i skalowania. Skale pomiarowe.

Statystyki opisowe dla danych surowych. Miary: tendencji centralnej, rozproszenia, asymetrii i kurtozy i ich własności.

II. Standaryzacja zmiennej losowej. Rozkład normalny i jego własności. Przegląd rozkładów zmiennych losowych

(dyskretnych: dwupunktowy, dwumianowy, równomierny i ciągłych: jednostajny, normalny, t Studenta, Chi kwadrat, F Fishera). Tablice

statystyczne.

III. Metody i testy statystyczne: Elementy teorii estymacji: parametry a statystyki i estymatory. Własności estymatorów. Estymacja punktowa vs estymacja przedziałowa.

- Wnioskowanie statystyczne: Hipoteza badawcza a hipotezy statystyczne. - Ogólna postać testu statystycznego. Błędy I i II rodzaju.

Istotność statystyk testu. Testy wartości oczekiwanej, trzy modele (w tym: test t Studenta dla jednej próby). Test t Studenta dla

prób zależnych.

- Test chi-kwadrat niezależności zmiennych losowych. Testy t Studenta dla prób niezależnych,

- Korelacja liniowa (r Pearsona) i model regresji prostej.

- Ogólny przegląd modeli analizy wariancji. Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA). Porównania międzygrupowe post-hoc, wybrane testy nieparametryczne.

Literatura:

Rekomendowana literatura stanowi literaturę kompleksową, z której studenci mogą dokonać wyboru.

Aczel, A. D., Sounderpandian, J. (2017). Statystyka w zarządzaniu. PWN.

Blalock, H. M. (1977). Statystyka dla socjologów. PWN.

Dancey, C., Reidy, J. (2020). Statistics without Maths for Psychology. Pearson.

Ferguson, G. A., Takane, Y. (2020). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. PWN.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Wydawnictwo KUL.

Howell, D. C. (2010). Statistical methods for psychology. Thomson Wadsworth.

Józefacka, N. M., Kołek, M. F., Arciszewska-Leszczuk, A., Iwankowski, P. (2023). Metodologia i statystyka Przewodnik naukowego turysty Tom 1. PWN

King, B. M., Minium, E., W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. PWN.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia: wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, zadania praktyczne.

Wykład - egzamin

Ćwiczenia - kolokwia, praca podczas zajęć, aktywny udział w zajęciach

Nakład pracy studenta: 25 godzin / 1 ECTS tj. 175 godzin pracy (w tym uczestniczenie w zajęciach): 45 godzin zajęć + 135 godzin pracy własnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Magdalena Szpojankowska-Puchalska, Joanna Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Ewa Duda, Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)