Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalności psychologiczne w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PY-5F-SPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalności psychologiczne w praktyce
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem. (PY) psychologia, (5-l) jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 3 sem. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla II r. (PY) psychologia, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje zarówno przedstawienie specjalności realizowanych na Akademii Pedagogiki Specjalnej, jak również obszarów działalności psychologicznej, jakie absolwent może podejmować po ukończeniu danej specjalności.

Zdjęcia realizowane są poprzez wykład zakończony egzaminem obejmującym zagadnienia omawiane na wykładzie.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Rodzaje i charakterystyka specjalności w psychologii. Psycholog praktyk czy teoretyk? Badania naukowe w obszarze psychologii.

2. Psycholog klinicysta i terapeuta. Obszar zastosowań psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Diagnoza zaburzeń zdrowia psychicznego i pomoc psychologiczna.

3. Psycholog interwent – rola psychologa w radzeniu sobie z kryzysem i jego skutkami. Psycholog w obszarze uzależnień, prowadzenie grup wsparcia.

4. Psycholog w obszarze rodziny. Zapobieganie zachowaniom problemowym wśród dzieci i młodzieży. Rola psychologa we wsparciu systemu rodzinnego. Rozwód i kryzys w rodzinie, mediacje psychologiczne.

5. Psycholog w szkole. Wspieranie rozwoju i edukacji w środowisku szkolnym. Współpraca z nauczycielami i placówkami oświatowymi.

6. Psychologia pracy i doradztwa zawodowego. Psycholog w biznesie, reklamie, rekrutacji, trener, szkoleniowiec, coach.

Literatura:

PODSTAWOWA

1. Cierpialkowska, L., Sęk, H. (2016), Psychologia kliniczna, Warszawa, PWN, r. 6

2. Stemplewska Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP. r. 1

3. Kendall, P. (2012) Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji.Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców, rozdział 2 i 3

4. Cialdini, R. (2016). Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego. Gdańska: GWP r. 11 i 12

5. Janicka, Liberska (2014). Psychologia rodziny. Warszawa, PWN, r. 1 i 4 Warszawa: PWN

6. Czapiński, J. (2004/2012). Psychologia pozytywna: nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdział 3 „Psychologiczne teorie szczęścia. Dwa ujęcia: „dół-góra” i „góra-dół” str.51-102

7. Pyżalski J., Merecz D. (2010) Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” s. 23 – 29; s. 107-117

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Badura-Madej, W. (red.) (1996). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Kraków: Interart.

2. Birchwood, M., Jackson, C. (2006) Schizofrenia, GWP.

3. Cave, S. (2005) Terapie zaburzeń psychicznych. Gdańsk, GWP

4. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. 2001 nr 73 poz. 763)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada rozszerzoną wiedzę o psychologii w jej miejscu w systemie nauk, zna jej powiązania z innymi naukami oraz sferami życia społecznego.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii w celu analizy możliwości jej zastosowania w praktyce.

Potrafi zastosować zasady etyki zawodu psychologa w praktyce.

Kompetencje społeczne

Student/-ka potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów społecznych.

Odznacza się odpowiedzialnością i zna zasady związane z kierowaniem się dobrem osób korzystających z usług psychologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Posiada rozszerzoną wiedzę o psychologii w jej miejscu w systemie nauk, zna jej powiązania z innymi naukami oraz sferami życia społecznego.

Ma pogłębioną wiedzę o zastosowaniach umiejętności psychologicznych w praktyce klinicznej, działaniach profilaktycznych i interwencyjnych.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii w celu analizy możliwości jej zastosowania w praktyce;

Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności psychologicznej sposób postępowania w dziedzinach praktycznych;

Potrafi zastosować zasady etyki zawodu psychologa w praktyce.

Kompetencje społeczne

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów społecznych.

Odznacza się odpowiedzialnością i zna zasady związane z kierowaniem się dobrem osób korzystających z usług psychologicznych.

WYKŁAD - Pomiar efektów kształcenia: egzamin pisemny (pytania zamknięte i otwarte); ocena pozytywna >65% poprawnych odpowiedzi

Obecność na zajęciach weryfikowana przez sprawdzanie listy obecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska-Rogalska
Prowadzący grup: Karolina Konopka, Ewa Odachowska-Rogalska, Joanna Rajchert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje zarówno przedstawienie specjalności realizowanych na Akademii Pedagogiki Specjalnej, jak również obszarów działalności psychologicznej, jakie absolwent może podejmować po ukończeniu danej specjalności.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ułatwienie studentom wyboru właściwej ścieżki edukacyjnej podczas studiów. Podczas wykładu analizowane są następujące obszary:

Rodzaje i charakterystyka specjalności w psychologii. Wybrane regulacje prawne dotyczące pracy psychologa. Psycholog praktyk czy teoretyk? Badania naukowe w obszarze psychologii.

Psycholog klinicysta i terapeuta. Obszar zastosowań psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Diagnoza zaburzeń zdrowia psychicznego i pomoc psychologiczna. Psycholog jako interwent.

Psycholog w obszarze wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysach psychicznych.

Psycholog w obszarze rodziny. Zapobieganie zachowaniom problemowym wśród dzieci i młodzieży.

Psycholog w szkole. Wspieranie rozwoju i edukacji w środowisku szkolnym. Współpraca z nauczycielami i placówkami oświatowymi.

Psychologia pracy i doradztwa zawodowego. Psycholog w biznesie, reklamie, rekrutacji, trener, szkoleniowiec, couch.

Literatura:

PODSTAWOWA

1. Cierpialkowska, L., Sęk, H. (2016), Psychologia kliniczna, Warszawa, PWN, r. 6

2. Stemplewska Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP. r. 1

3. Kendall, P. (2012) Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji.Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców, rozdział 2 i 3

4. Cialdini, R. (2016). Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego. Gdańska: GWP r. 11 i 12

5. Janicka, Liberska (2014) psychologia rodziny. Warszawa, PWN, r. 1 i 4 Warszawa: PWN

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Badura-Madej, W. (red.) (1996). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Kraków: Interart.

2. Birchwood, M., Jackson, C. (2006) Schizofrenia, GWP.

3. Cave, S. (2005) Terapie zaburzeń psychicznych. Gdańsk, GWP

4. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. 2001 nr 73 poz. 763)

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład monograficzny, dyskusja, prezentacja, spotkania z psychologami praktykami.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe, wykład 15

Przygotowanie się do wyboru specjalności, analiza lektur, artykułów naukowych 5

Przygotowanie się do egzaminu 10

Liczba punktów (ECTS) - 1

Wykład jest realizowany w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem zajęć. Poniżej link do platformy Teams. Student po dołączeniu do zespołu staje się słuchaczem wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a57296109e5de42a89dbf02fc1d8f7215%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2e87ebd1-1126-4365-97f0-64c9bca1a96b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

W przypadku kontynuacji kształcenia zdalnego egzamin będzie prowadzony z użyciem platformy Forms w uprzednio uzgodnionym terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska-Rogalska
Prowadzący grup: Karolina Konopka, Ewa Odachowska-Rogalska, Joanna Rajchert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje zarówno przedstawienie specjalności realizowanych na Akademii Pedagogiki Specjalnej, jak również obszarów działalności psychologicznej, jakie absolwent może podejmować po ukończeniu danej specjalności.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ułatwienie studentom wyboru właściwej ścieżki edukacyjnej podczas studiów. Podczas wykładu analizowane są następujące obszary:

Rodzaje i charakterystyka specjalności w psychologii. Wybrane regulacje prawne dotyczące pracy psychologa. Psycholog praktyk czy teoretyk? Badania naukowe w obszarze psychologii.

Psycholog klinicysta i terapeuta. Obszar zastosowań psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Diagnoza zaburzeń zdrowia psychicznego i pomoc psychologiczna. Psycholog jako interwent.

Psycholog w obszarze wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysach psychicznych.

Psycholog w obszarze rodziny. Zapobieganie zachowaniom problemowym wśród dzieci i młodzieży.

Psycholog w szkole. Wspieranie rozwoju i edukacji w środowisku szkolnym. Współpraca z nauczycielami i placówkami oświatowymi.

Psychologia pracy i doradztwa zawodowego. Psycholog w biznesie, reklamie, rekrutacji, trener, szkoleniowiec, couch.

Literatura:

PODSTAWOWA

1. Cierpialkowska, L., Sęk, H. (2016), Psychologia kliniczna, Warszawa, PWN, r. 6

2. Stemplewska Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP. r. 1

3. Kendall, P. (2012) Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji.Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców, rozdział 2 i 3

4. Cialdini, R. (2016). Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego. Gdańska: GWP r. 11 i 12

5. Janicka, Liberska (2014) psychologia rodziny. Warszawa, PWN, r. 1 i 4 Warszawa: PWN

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Badura-Madej, W. (red.) (1996). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Kraków: Interart.

2. Birchwood, M., Jackson, C. (2006) Schizofrenia, GWP.

3. Cave, S. (2005) Terapie zaburzeń psychicznych. Gdańsk, GWP

4. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. 2001 nr 73 poz. 763)

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład monograficzny, dyskusja, prezentacja, spotkania z psychologami praktykami.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe, wykład 5

Przygotowanie się do wyboru specjalności, analiza lektur, artykułów naukowych 5

Przygotowanie się do egzaminu 10

Liczba punktów (ECTS) - 1

Wykład jest realizowany w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem zajęć. Poniżej link do platformy Teams. Student po dołączeniu do zespołu staje się słuchaczem wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a57296109e5de42a89dbf02fc1d8f7215%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2e87ebd1-1126-4365-97f0-64c9bca1a96b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

W przypadku kontynuacji kształcenia zdalnego egzamin będzie prowadzony z użyciem platformy Forms w uprzednio uzgodnionym terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Weker
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Ewa Odachowska-Rogalska, Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje zarówno przedstawienie specjalności realizowanych na Akademii Pedagogiki Specjalnej, jak również obszarów działalności psychologicznej, jakie absolwent może podejmować po ukończeniu danej specjalności.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ułatwienie studentom wyboru właściwej ścieżki edukacyjnej podczas studiów. Podczas wykładu analizowane są następujące obszary:

Rodzaje i charakterystyka specjalności w psychologii. Wybrane regulacje prawne dotyczące pracy psychologa. Psycholog praktyk czy teoretyk? Badania naukowe w obszarze psychologii.

Psycholog klinicysta i terapeuta. Obszar zastosowań psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Diagnoza zaburzeń zdrowia psychicznego i pomoc psychologiczna. Psycholog jako interwent.

Psycholog w obszarze wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysach psychicznych.

Psycholog w obszarze rodziny. Zapobieganie zachowaniom problemowym wśród dzieci i młodzieży.

Psycholog w szkole. Wspieranie rozwoju i edukacji w środowisku szkolnym. Współpraca z nauczycielami i placówkami oświatowymi.

Psychologia pracy i doradztwa zawodowego. Psycholog w biznesie, reklamie, rekrutacji, trener, szkoleniowiec, couch.

Literatura:

PODSTAWOWA

1. Cierpialkowska, L., Sęk, H. (2016), Psychologia kliniczna, Warszawa, PWN, r. 6

2. Stemplewska Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP. r. 1

3. Kendall, P. (2012) Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji.Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców, rozdział 2 i 3

4. Cialdini, R. (2016). Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego. Gdańska: GWP r. 11 i 12

5. Janicka, Liberska (2014). Psychologia rodziny. Warszawa, PWN, r. 1 i 4 Warszawa: PWN

6. Czapiński, J. (2004/2012). Psychologia pozytywna: nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdział 3 „Psychologiczne teorie szczęścia. Dwa ujęcia: „dół-góra” i „góra-dół” str.51-102

7. Pyżalski J., Merecz D. (2010) Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” s. 23 – 29; s. 107-117

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Badura-Madej, W. (red.) (1996). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Kraków: Interart.

2. Birchwood, M., Jackson, C. (2006) Schizofrenia, GWP.

3. Cave, S. (2005) Terapie zaburzeń psychicznych. Gdańsk, GWP

4. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. 2001 nr 73 poz. 763)

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład monograficzny, dyskusja, prezentacja, spotkania z psychologami praktykami.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe, wykład 15

Przygotowanie się do wyboru specjalności, analiza lektur, artykułów naukowych 5

Przygotowanie się do egzaminu 10

Liczba punktów (ECTS) - 1

W przypadku kontynuacji kształcenia zdalnego egzamin będzie prowadzony z użyciem platformy Forms w uprzednio uzgodnionym terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Weker
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Ewa Odachowska-Rogalska, Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje zarówno przedstawienie specjalności realizowanych na Akademii Pedagogiki Specjalnej, jak również obszarów działalności psychologicznej, jakie absolwent może podejmować po ukończeniu danej specjalności.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ułatwienie studentom wyboru właściwej ścieżki edukacyjnej podczas studiów. Podczas wykładu analizowane są następujące obszary:

Rodzaje i charakterystyka specjalności w psychologii. Wybrane regulacje prawne dotyczące pracy psychologa. Psycholog praktyk czy teoretyk? Badania naukowe w obszarze psychologii.

Psycholog klinicysta i terapeuta. Obszar zastosowań psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Diagnoza zaburzeń zdrowia psychicznego i pomoc psychologiczna. Psycholog jako interwent.

Psycholog w obszarze wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysach psychicznych.

Psycholog w obszarze rodziny. Zapobieganie zachowaniom problemowym wśród dzieci i młodzieży.

Psycholog w szkole. Wspieranie rozwoju i edukacji w środowisku szkolnym. Współpraca z nauczycielami i placówkami oświatowymi.

Psychologia pracy i doradztwa zawodowego. Psycholog w biznesie, reklamie, rekrutacji, trener, szkoleniowiec, couch.

Literatura:

PODSTAWOWA

1. Cierpialkowska, L., Sęk, H. (2016), Psychologia kliniczna, Warszawa, PWN, r. 6

2. Stemplewska Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP. r. 1

3. Kendall, P. (2012) Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców, rozdział 2 i 3

4. Cialdini, R. (2016). Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego. Gdańska: GWP r. 11 i 12

5. Janicka, Liberska (2014). Psychologia rodziny. Warszawa, PWN, r. 1 i 4 Warszawa: PWN

6. Czapiński, J. (2004/2012). Psychologia pozytywna: nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdział 3 „Psychologiczne teorie szczęścia. Dwa ujęcia: „dół-góra” i „góra-dół” str.51-102

7. Pyżalski J., Merecz D. (2010) Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” s. 23 – 29; s. 107-117

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Badura-Madej, W. (red.) (1996). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Kraków: Interart.

2. Birchwood, M., Jackson, C. (2006) Schizofrenia, GWP.

3. Cave, S. (2005) Terapie zaburzeń psychicznych. Gdańsk, GWP

4. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. 2001 nr 73 poz. 763)

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład monograficzny, dyskusja, prezentacja, spotkania z psychologami praktykami.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe, wykład 5

Przygotowanie się do wyboru specjalności, analiza lektur, artykułów naukowych 5

Przygotowanie się do egzaminu 10

Liczba punktów (ECTS) - 1

W przypadku kontynuacji kształcenia zdalnego egzamin będzie prowadzony z użyciem platformy Forms w uprzednio uzgodnionym terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Weker
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Karolina Konopka, Maria Weker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje zarówno przedstawienie specjalności realizowanych na Akademii Pedagogiki Specjalnej, jak również obszarów działalności psychologicznej, jakie absolwent może podejmować po ukończeniu danej specjalności.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ułatwienie studentom wyboru właściwej ścieżki edukacyjnej podczas studiów. Podczas wykładu analizowane są następujące obszary:

Rodzaje i charakterystyka specjalności w psychologii. Wybrane regulacje prawne dotyczące pracy psychologa. Psycholog praktyk czy teoretyk? Badania naukowe w obszarze psychologii.

Psycholog klinicysta i terapeuta. Obszar zastosowań psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Diagnoza zaburzeń zdrowia psychicznego i pomoc psychologiczna. Psycholog jako interwent.

Psycholog w obszarze wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysach psychicznych.

Psycholog w obszarze rodziny. Zapobieganie zachowaniom problemowym wśród dzieci i młodzieży.

Psycholog w szkole. Wspieranie rozwoju i edukacji w środowisku szkolnym. Współpraca z nauczycielami i placówkami oświatowymi.

Psychologia pracy i doradztwa zawodowego. Psycholog w biznesie, reklamie, rekrutacji, trener, szkoleniowiec.

Literatura:

PODSTAWOWA

1. Cierpialkowska, L., Sęk, H. (2016), Psychologia kliniczna, Warszawa, PWN, r. 6

2. Stemplewska Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP. r. 1

3. Kendall, P. (2012) Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji.Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców, rozdział 2 i 3

4. Cialdini, R. (2016). Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego. Gdańska: GWP r. 11 i 12

5. Janicka, Liberska (2014). Psychologia rodziny. Warszawa, PWN, r. 1 i 4 Warszawa: PWN

6. Czapiński, J. (2004/2012). Psychologia pozytywna: nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdział 3 „Psychologiczne teorie szczęścia. Dwa ujęcia: „dół-góra” i „góra-dół” str.51-102

7. Pyżalski J., Merecz D. (2010) Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” s. 23 – 29; s. 107-117

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Badura-Madej, W. (red.) (1996). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Kraków: Interart.

2. Birchwood, M., Jackson, C. (2006) Schizofrenia, GWP.

3. Cave, S. (2005) Terapie zaburzeń psychicznych. Gdańsk, GWP

4. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. 2001 nr 73 poz. 763)

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład monograficzny, dyskusja, prezentacja, spotkania z psychologami praktykami.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe, wykład 15

Przygotowanie się do wyboru specjalności, analiza lektur, artykułów naukowych 5

Przygotowanie się do egzaminu 10

Liczba punktów (ECTS) - 1

W przypadku kontynuacji kształcenia zdalnego egzamin będzie prowadzony z użyciem platformy Forms w uprzednio uzgodnionym terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Weker
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Michał Szulawski, Maria Weker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje zarówno przedstawienie specjalności realizowanych na Akademii Pedagogiki Specjalnej, jak również obszarów działalności psychologicznej, jakie absolwent może podejmować po ukończeniu danej specjalności.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ułatwienie studentom wyboru właściwej ścieżki edukacyjnej podczas studiów. Podczas wykładu analizowane są następujące obszary:

Rodzaje i charakterystyka specjalności w psychologii. Wybrane regulacje prawne dotyczące pracy psychologa. Psycholog praktyk czy teoretyk? Badania naukowe w obszarze psychologii.

Psycholog klinicysta i terapeuta. Obszar zastosowań psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Diagnoza zaburzeń zdrowia psychicznego i pomoc psychologiczna. Psycholog jako interwent.

Psycholog w obszarze wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysach psychicznych.

Psycholog w obszarze rodziny. Zapobieganie zachowaniom problemowym wśród dzieci i młodzieży.

Psycholog w szkole. Wspieranie rozwoju i edukacji w środowisku szkolnym. Współpraca z nauczycielami i placówkami oświatowymi.

Psychologia pracy i doradztwa zawodowego. Psycholog w biznesie, reklamie, rekrutacji, trener, szkoleniowiec.

Literatura:

PODSTAWOWA

1. Cierpialkowska, L., Sęk, H. (2016), Psychologia kliniczna, Warszawa, PWN, r. 6

2. Stemplewska Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP. r. 1

3. Kendall, P. (2012) Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców, rozdział 2 i 3

4. Cialdini, R. (2016). Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego. Gdańska: GWP r. 11 i 12

5. Janicka, Liberska (2014). Psychologia rodziny. Warszawa, PWN, r. 1 i 4 Warszawa: PWN

6. Czapiński, J. (2004/2012). Psychologia pozytywna: nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdział 3 „Psychologiczne teorie szczęścia. Dwa ujęcia: „dół-góra” i „góra-dół” str.51-102

7. Pyżalski J., Merecz D. (2010) Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” s. 23 – 29; s. 107-117

UZUPEŁNIAJĄCA

1. Badura-Madej, W. (red.) (1996). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Kraków: Interart.

2. Birchwood, M., Jackson, C. (2006) Schizofrenia, GWP.

3. Cave, S. (2005) Terapie zaburzeń psychicznych. Gdańsk, GWP

4. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. 2001 nr 73 poz. 763)

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład monograficzny, dyskusja, prezentacja, spotkania z psychologami praktykami.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe, wykład 5

Przygotowanie się do wyboru specjalności, analiza lektur, artykułów naukowych 5

Przygotowanie się do egzaminu 10

Liczba punktów (ECTS) - 1

W przypadku kontynuacji kształcenia zdalnego egzamin będzie prowadzony z użyciem platformy Forms w uprzednio uzgodnionym terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Paweł Bronowski, Kamila Dobrenko, Karolina Konopka, Ewa Odachowska-Rogalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dobrenko
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Maryla Malewicz-Sawicka, Michał Szulawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)