Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia osobowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PY-5F-POS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia osobowości
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. PY, (5-l) jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 4 sem. PY, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawowymi teoriami osobowości, zarówno klasycznymi, jak i współczesnymi. Prześledzenie kontekstu rozwijania się tych koncepcji. Poznanie ich zalet i wad. Zdobycie umiejętności ich krytycznej oceny. Świadomość ich teoretycznych i praktycznych implikacji.

Dogłębna i wszechstronna wiedza na temat klasycznych i współczesnych teorii osobowości jest niezbędnym wyposażeniem psychologa, zarówno badacza, jak i praktyka. Wiedza zdobyta na kursie pomoże w wyborze specjalizacji oraz będzie bardzo przydatna przy wyborze tematu i przygotowaniu pracy dyplomowej. Omawiany ma kursie materiał przyczyni się znacznie do rozumienia człowieka w całej jego złożoności, co jest niezbędne do funkcjonowania w zawodzie psychologa.

Aby podejść do egzaminu pisemnego, konieczne jest zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin obejmuje treści prezentowane na wykładzie i na ćwiczeniach.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Wprowadzenie do teorii osobowości.

2. Przegląd klasycznych teorii osobowości i ich współczesnych kontynuacji (ogólny zarys), w tym:

- klasycznej teorii psychoanalitycznej S. Freuda;

- analitycznej teorii C.G. Junga;

- teorii psychospołecznych A. Adlera, E. Fromma, K. Horney, H. S. Sullivana;

- teorii relacji z obiektem i psychodynamicznych teorii self;

- psychologii ego;

- teorii E. Eriksona;

- personologii H. Murray’a;

- koncepcji humanistycznych C. Rogersa i A. Maslowa;

- teorii warunkowania sprawczego B. F. Skinnera;

- teorii społecznego uczenia się A. Bandury.

3. Współczesne koncepcje Ja.

4. Socjobiologia i teoria opanowania trwogi.

5. Narracyjna psychologia osobowości D. McAdamsa.

6. Współczesne próby formułowania integracyjnych modeli osobowości.

7. Rozwój osobowości w całym cyklu życia.

Ćwiczenia:

1. Wstęp do omówienia głównych nurtów klasycznej psychologii osobowości.

2. Podstawowe pojęcia psychologii osobowości.

3. Biologia a osobowość dawniej i współcześnie (teorie socjobiologiczne i uwarunkowania genetyczne).

4. Teorie uczenia się w kontekście osobowości. Analiza behawioralna.

5. Ile cech można wyróżnić w osobowości? Perspektywa czynnikowa dawniej i współcześnie.

6. Teorie analityczne i ich zastosowanie w praktyce cz. I i II.

7. Teorie neopsychoanalityczne. Człowiek a społeczeństwo, czyli o psychospołecznych teoriach osobowości.

8. Teorie relacji z obiektem. Teorie przywiązania.

9. Podejścia poznawczo-fenomenologiczne do osobowości.

10.Humanistyczne spojrzenie na człowieka.

11. Podejście egzystencjalne.

12. Współczesne teorie dotyczące przystosowania i kontekstu kulturowego.

Literatura:

Obowiązkowa:

Oleś P.K. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Wydanie nowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009.

Hall C.S., Lindzey G. Teorie osobowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Cervone, D., Pervin, L.A. (2011). Osobowość. Teoria i badania. Wydanie 10. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma uporządkowaną wiedzę w zakresie psychologii osobowości.

Zna główne nurty teoretyczne w psychologii osobowości, ich założenia, kontekst powstania i potencjał eksplanacyjny.

Ma świadomość ograniczeń wynikających z wyjaśniania zjawisk na bazie konkretnych teorii osobowości; potrafi krytycznie spojrzeć na przyjętą perspektywę teoretyczną.

Posiada wiedzę na temat rozwoju osobowości oraz czynników warunkujących jej prawidłowe funkcjonowanie.

Umiejętności

Student/-ka dokonuje analizy przypadków opisujących funkcjonowanie konkretnych osób, bazując na różnych teoriach osobowości.

Potrafi wyjaśnić mechanizmy leżące u podłoża zjawisk intrapsychicznych i zachowań.

Kompetencje społeczne

Student/-ka docenia znaczenie wiedzy o osobowości człowieka dla wspierania rozwoju jednostki i kształtowania więzi

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, obejmujący treści poruszane na wykładzie i na ćwiczeniach.

Kryteria oceniania:

3 - przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi w teście (16-18 pkt)

3,5 - przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi w teście (19-21 pkt)

4 - przynajmniej 70% poprawnych odpowiedzi w teście (22-24 pkt)

4,5 - przynajmniej 80% poprawnych odpowiedzi w teście (25-27 pkt)

5 - przynajmniej 90% poprawnych odpowiedzi w teście (28-30 pkt)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawowymi teoriami osobowości, zarówno klasycznymi, jak i współczesnymi. Prześledzenie kontekstu rozwijania się tych koncepcji. Poznanie ich zalet i wad. Zdobycie umiejętności ich krytycznej oceny. Świadomość ich teoretycznych i praktycznych implikacji.

Dogłębna i wszechstronna wiedza na temat klasycznych i współczesnych teorii osobowości jest niezbędnym wyposażeniem psychologa, zarówno badacza, jak i praktyka. Wiedza zdobyta na kursie pomoże w wyborze specjalizacji oraz będzie bardzo przydatna przy wyborze tematu i przygotowaniu pracy dyplomowej. Omawiany ma kursie materiał przyczyni się znacznie do rozumienia człowieka w całej jego złożoności, co jest niezbędne do funkcjonowania w zawodzie psychologa.

Aby podejść do egzaminu pisemnego, konieczne jest zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin obejmuje treści prezentowane na wykładzie i na ćwiczeniach.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z następującą problematyką:

- Czym jest psychologia osobowości, czym się zajmuje i co ją charakteryzuje

Przegląd klasycznych teorii osobowości i ich współczesnych kontynuacji (bardzo ogólny zarys), w tym:

- klasyczna teoria psychoanalityczna Freuda

- psychologii analitycznej Junga

- psychologii indywidualnej Adlera

- psychoanaliza interpersonalna Horney, Sullivana i Fromma

- psychologii ego

- teoria psychospołecznego rozwoju ego Eriksona

- teorie relacji z obiektem Klein, Winnicotta, Kernberga

- psychologia self Kohuta

- teoria przywiązania

- personologia Murray’a

- koncepcja humanistyczna Rogersa i Maslowa

- teorie egzystencjalne

- teorii warunkowania sprawczego Skinnera

- teorii społecznego uczenia się Bandury

- poznawcze koncepcje ja

- teoria narracyjna McAdamsa

Integracyjne modele osobowości:

- pięcioczynnikowa teoria Costy i McCrae’a

- koncepcja D. McAdamsa i J.A. Pals

- koncepcja CAPS W. Mischela i Y. Shody

- holistyczny interakcjonizm D. Magnussona

- koncepcja osobowości jako systemu przetwarzania afektu J. Blocka

Rozwój osobowości w całym cyklu życia (wstępny zarys problematyki)

Ćwiczenia stanowią integralną część kursu, są uzupełnieniem wykładu i okazją do zapoznania się z klasycznymi tekstami oraz do dyskusji na temat zastosowania teorii osobowości w praktyce.

Literatura:

Obowiązkowa:

Oleś P.K. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Wydanie nowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009.

Hall C.S., Lindzey G. Teorie osobowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Cervone, D., Pervin, L.A. (2011). Osobowość. Teoria i badania. Wydanie 10. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uwagi:

---Link do grupy wykładowej w roku akademickim 2020/2021 dla studentów stacjonarnych:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a961f53d1453b4c75aa55b25c5a73cf82%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=4740ed46-6b00-4490-a025-c26b33c990a7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

---Link do grupy wykładowej w roku akademickim 2020/2021 dla studentów niestacjonarnych:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac187b092cfde40a2b8780171a7b5c985%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a89a401f-9947-4181-8278-69a50e260393&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Marcin Sękowski, Anna Turbacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawowymi teoriami osobowości, zarówno klasycznymi, jak i współczesnymi. Prześledzenie kontekstu rozwijania się tych koncepcji. Poznanie ich zalet i wad. Zdobycie umiejętności ich krytycznej oceny. Świadomość ich teoretycznych i praktycznych implikacji.

Dogłębna i wszechstronna wiedza na temat klasycznych i współczesnych teorii osobowości jest niezbędnym wyposażeniem psychologa, zarówno badacza, jak i praktyka. Wiedza zdobyta na kursie pomoże w wyborze specjalizacji oraz będzie bardzo przydatna przy wyborze tematu i przygotowaniu pracy dyplomowej. Omawiany ma kursie materiał przyczyni się znacznie do rozumienia człowieka w całej jego złożoności, co jest niezbędne do funkcjonowania w zawodzie psychologa.

Aby podejść do egzaminu pisemnego, konieczne jest zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin obejmuje treści prezentowane na wykładzie i na ćwiczeniach.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z następującą problematyką:

- Czym jest psychologia osobowości, czym się zajmuje i co ją charakteryzuje

Przegląd klasycznych teorii osobowości i ich współczesnych kontynuacji (bardzo ogólny zarys), w tym:

- klasyczna teoria psychoanalityczna Freuda

- psychologii analitycznej Junga

- psychologii indywidualnej Adlera

- psychoanaliza interpersonalna Horney, Sullivana i Fromma

- psychologii ego

- teoria psychospołecznego rozwoju ego Eriksona

- teorie relacji z obiektem Klein, Winnicotta, Kernberga

- psychologia self Kohuta

- teoria przywiązania

- personologia Murray’a

- koncepcja humanistyczna Rogersa i Maslowa

- teorie egzystencjalne

- teorii warunkowania sprawczego Skinnera

- teorii społecznego uczenia się Bandury

- poznawcze koncepcje ja

- teoria narracyjna McAdamsa

Integracyjne modele osobowości:

- pięcioczynnikowa teoria Costy i McCrae’a

- koncepcja D. McAdamsa i J.A. Pals

- koncepcja CAPS W. Mischela i Y. Shody

- holistyczny interakcjonizm D. Magnussona

- koncepcja osobowości jako systemu przetwarzania afektu J. Blocka

Rozwój osobowości w całym cyklu życia (wstępny zarys problematyki)

Ćwiczenia stanowią integralną część kursu, są uzupełnieniem wykładu i okazją do zapoznania się z klasycznymi tekstami oraz do dyskusji na temat zastosowania teorii osobowości w praktyce.

Literatura:

Obowiązkowa:

Oleś P.K. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Wydanie nowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009.

Hall C.S., Lindzey G. Teorie osobowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Cervone, D., Pervin, L.A. (2011). Osobowość. Teoria i badania. Wydanie 10. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uwagi:

Test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, obejmujący treści poruszane na wykładzie i na ćwiczeniach.

Kryteria oceniania:

3 - przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi w teście (16-18 pkt)

3,5 - przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi w teście (19-21 pkt)

4 - przynajmniej 70% poprawnych odpowiedzi w teście (22-24 pkt)

4,5 - przynajmniej 80% poprawnych odpowiedzi w teście (25-27 pkt)

5 - przynajmniej 90% poprawnych odpowiedzi w teście (28-30 pkt)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Marcin Sękowski, Joanna Sztuka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aPLRdEag7vCOlEC4XjU97BO2Z_KsQ10sAUud5TJDMKQY1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=73bace1f-d2ca-49ea-b445-84b7575b877b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawowymi teoriami osobowości, zarówno klasycznymi, jak i współczesnymi. Prześledzenie kontekstu rozwijania się tych koncepcji. Poznanie ich zalet i wad. Zdobycie umiejętności ich krytycznej oceny. Świadomość ich teoretycznych i praktycznych implikacji.

Dogłębna i wszechstronna wiedza na temat klasycznych i współczesnych teorii osobowości jest niezbędnym wyposażeniem psychologa, zarówno badacza, jak i praktyka. Wiedza zdobyta na kursie pomoże w wyborze specjalizacji oraz będzie bardzo przydatna przy wyborze tematu i przygotowaniu pracy dyplomowej. Omawiany ma kursie materiał przyczyni się znacznie do rozumienia człowieka w całej jego złożoności, co jest niezbędne do funkcjonowania w zawodzie psychologa.

Aby podejść do egzaminu pisemnego, konieczne jest zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin obejmuje treści prezentowane na wykładzie i na ćwiczeniach.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z następującą problematyką:

- Czym jest psychologia osobowości, czym się zajmuje i co ją charakteryzuje

Przegląd klasycznych teorii osobowości i ich współczesnych kontynuacji (bardzo ogólny zarys), w tym:

- klasyczna teoria psychoanalityczna Freuda

- psychologii analitycznej Junga

- psychologii indywidualnej Adlera

- psychoanaliza interpersonalna Horney, Sullivana i Fromma

- psychologii ego

- teoria psychospołecznego rozwoju ego Eriksona

- teorie relacji z obiektem Klein, Winnicotta, Kernberga

- psychologia self Kohuta

- teoria przywiązania

- personologia Murray’a

- koncepcja humanistyczna Rogersa i Maslowa

- teorie egzystencjalne

- teorii warunkowania sprawczego Skinnera

- teorii społecznego uczenia się Bandury

- poznawcze koncepcje ja

- teoria narracyjna McAdamsa

Integracyjne modele osobowości:

- pięcioczynnikowa teoria Costy i McCrae’a

- koncepcja D. McAdamsa i J.A. Pals

- koncepcja CAPS W. Mischela i Y. Shody

- holistyczny interakcjonizm D. Magnussona

- koncepcja osobowości jako systemu przetwarzania afektu J. Blocka

Rozwój osobowości w całym cyklu życia (wstępny zarys problematyki)

Ćwiczenia stanowią integralną część kursu, są uzupełnieniem wykładu i okazją do zapoznania się z klasycznymi tekstami oraz do dyskusji na temat zastosowania teorii osobowości w praktyce.

Literatura:

Obowiązkowa:

Oleś P.K. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Wydanie nowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009.

Hall C.S., Lindzey G. Teorie osobowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Cervone, D., Pervin, L.A. (2011). Osobowość. Teoria i badania. Wydanie 10. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uwagi:

Test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, obejmujący treści poruszane na wykładzie i na ćwiczeniach.

Kryteria oceniania:

3 - przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi w teście (16-18 pkt)

3,5 - przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi w teście (19-21 pkt)

4 - przynajmniej 70% poprawnych odpowiedzi w teście (22-24 pkt)

4,5 - przynajmniej 80% poprawnych odpowiedzi w teście (25-27 pkt)

5 - przynajmniej 90% poprawnych odpowiedzi w teście (28-30 pkt)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Marcin Sękowski, Joanna Sztuka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawowymi teoriami osobowości, zarówno klasycznymi, jak i współczesnymi. Prześledzenie kontekstu rozwijania się tych koncepcji. Poznanie ich zalet i wad. Zdobycie umiejętności ich krytycznej oceny. Świadomość ich teoretycznych i praktycznych implikacji.

Dogłębna i wszechstronna wiedza na temat klasycznych i współczesnych teorii osobowości jest niezbędnym wyposażeniem psychologa, zarówno badacza, jak i praktyka. Wiedza zdobyta na kursie pomoże w wyborze specjalizacji oraz będzie bardzo przydatna przy wyborze tematu i przygotowaniu pracy dyplomowej. Omawiany ma kursie materiał przyczyni się znacznie do rozumienia człowieka w całej jego złożoności, co jest niezbędne do funkcjonowania w zawodzie psychologa.

Aby podejść do egzaminu pisemnego, konieczne jest zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin obejmuje treści prezentowane na wykładzie i na ćwiczeniach.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z następującą problematyką:

- Czym jest psychologia osobowości, czym się zajmuje i co ją charakteryzuje

Przegląd klasycznych teorii osobowości i ich współczesnych kontynuacji (bardzo ogólny zarys), w tym:

- klasyczna teoria psychoanalityczna Freuda

- psychologii analitycznej Junga

- psychologii indywidualnej Adlera

- psychoanaliza interpersonalna Horney, Sullivana i Fromma

- psychologii ego

- teoria psychospołecznego rozwoju ego Eriksona

- teorie relacji z obiektem Klein, Winnicotta, Kernberga

- psychologia self Kohuta

- teoria przywiązania

- personologia Murray’a

- koncepcja humanistyczna Rogersa i Maslowa

- teorie egzystencjalne

- teorii warunkowania sprawczego Skinnera

- teorii społecznego uczenia się Bandury

- poznawcze koncepcje ja

- teoria narracyjna McAdamsa

Integracyjne modele osobowości:

- pięcioczynnikowa teoria Costy i McCrae’a

- koncepcja D. McAdamsa i J.A. Pals

- koncepcja CAPS W. Mischela i Y. Shody

- holistyczny interakcjonizm D. Magnussona

- koncepcja osobowości jako systemu przetwarzania afektu J. Blocka

Rozwój osobowości w całym cyklu życia (wstępny zarys problematyki)

Ćwiczenia stanowią integralną część kursu, są uzupełnieniem wykładu i okazją do zapoznania się z klasycznymi tekstami oraz do dyskusji na temat zastosowania teorii osobowości w praktyce.

Literatura:

Obowiązkowa:

Oleś P.K. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Wydanie nowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009.

Hall C.S., Lindzey G. Teorie osobowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Cervone, D., Pervin, L.A. (2011). Osobowość. Teoria i badania. Wydanie 10. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uwagi:

Test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, obejmujący treści poruszane na wykładzie i na ćwiczeniach.

Kryteria oceniania:

3 - przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi w teście (16-18 pkt)

3,5 - przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi w teście (19-21 pkt)

4 - przynajmniej 70% poprawnych odpowiedzi w teście (22-24 pkt)

4,5 - przynajmniej 80% poprawnych odpowiedzi w teście (25-27 pkt)

5 - przynajmniej 90% poprawnych odpowiedzi w teście (28-30 pkt)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Ścigała
Prowadzący grup: Joanna Sztuka, Dawid Ścigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Ścigała
Prowadzący grup: Dawid Ścigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.