Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody pomocy psychologicznej - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PY-5F-MP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody pomocy psychologicznej - 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla 6 sem. (PY) psychologia, (5-l) jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 6 sem. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla III r. (PY) psychologia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla III r. (PY) psychologia, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W tej części Metod pomocy psychologicznej omawiane zostaną szczegółowe metody dotyczące osób chorujących psychicznie, ze szczególnym uwzględnieniem osób z rozpoznaniem schizofrenii. Zostaną zaprezentowane klasyczne już metody jak psychoedukacja i treningi umiejętności społecznych oraz te najnowsze jak treningi społecznego poznania, neuropoznawcze i terapii pozytywnej. Zaprezentowane zostaną także uwagi krytyczne dotyczące efektywności tych metod.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Psychoterapia i jej specyficzne metody leczenia zaburzeń psychicznych.

2. Relacja terapeutyczna w ujęciu Bordina.

3. Styl terapeutyczny jako niespecyficzny czynnik leczący.

4. Rehabilitacja psychospołeczna: założenia, cele, oczekiwania zmiany.

5. Wybrane wybrane metody pomocy osobom chorym psychicznie.

6. Terapia pozytywna zaburzeń psychicznych

Ćwiczenia:

1. Metody pomocy pacjentom z zaburzeniami psychicznymi.

2. Metody pomocy rodzinie osób chorych psychicznie przebywających w środowisku pozaszpitalnym.

3. Psychoedukacja.

4. Treningi umiejętności społecznych.

5. Treningi neuropoznania.

6. Treningi społecznego poznania.

7. Interwencja kryzysowa.

10. Uzależnienia substancjalne vs behawioralne – podobieństwa i różnice interwencji.

11. Zastosowania psychoterapii.

Literatura:

1. M. Sawicka " Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię" 2010, Wydawnictwo APS

2. M. Jarema red. "Psychiatria" 2016. PZWL

3. Kasperek-Zimowska, B., Żochowska A., Bednarek A., Giguere, M., Parnowska, D., Malewicz-Sawicka, M. (2021). The impact of positive psychotherapy of psychoses on the subjective well-being of people suffering from chronic schizophrenia - preliminary report. Counselling and Psychotherapy Research. 5 September 2021https://doi.org/10.1002/capr.12467.

4. M. Malewicz-Sawicka. „Kontakt z naturą i jego znaczenie w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie”. W: M. Gawrych (red). „Natura a zdrowie psychiczne” 2022, Wydawnictwo APS.

5. Kucharska K, Wilkos E, Sawicka M. Trening społecznego poznania i neuropoznania. Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna obszary zmian wymaganych w różnych formach pomocy psychologicznej: promocji zdrowia, rehabilitacji psychospołecznej, interwencji kryzysowej, psychoterapii.

Ma pogłębioną wiedzę na temat procesów prowadzących do zmiany w poszczególnych metodach pomocy psychologicznej.

Rozumie działanie mechanizmów terapeutycznych potrzebnych do uruchomienia zmiany w pacjencie.

Ma uporządkowaną wiedzę na temat empirycznych czynników sprzyjających zmianie w różnych metodach pomocy psychologicznej.

Potrafi przygotować plan treningów według zasad nurtu behawioralno-poznawczego.

Umiejętności

Student/-ka potrafi zaproponować wskaźniki do ewaluacji skuteczności zajęć terapeutycznych oraz sprawdzić ich przydatność.

Potrafi zaproponować adekwatną do sytuacji pacjenta-klienta metodę pomocy psychologicznej.

Potrafi posłużyć się wybranymi narzędziami wykorzystywanymi w psychoterapii dla ułatwienia procesu zmiany.

Kompetencje społeczne

Student/-ka dba o poprawną komunikację interpersonalną.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium pisemne

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Katarzyna Chotkowska, Magdalena Gawrych, Maryla Malewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Magdalena Gawrych, Maryla Malewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Maryla Malewicz-Sawicka, Agnieszka Żochowska-Biały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą specyficznych metod pomocy psychologicznej osobom mającym problemy ze zdrowiem psychicznym w tym cierpiącym na choroby psychiczne, Zostaną omówione sposoby niesienia pomocy, ich efektywności które zostaną poddane analizie krytycznej.

Efekty uczenia się będą mierzone za pomocą następujących metod:

- wiedza: kolokwium pisemne;

- umiejętności: prezentacje studentów;

- kompetencje : dyskusja na tematy poruszane podczas ćwiczeń.

Pełny opis:

Wykład dotyczy specyficznych technik pracy z osobami chorującymi psychicznie. Poszczególne zajęcia będą dotyczyć efektywności takich metod pomocy jak różnego rodzaju metody treningowe w tym: umiejętności społecznych, treningi kognitywne, treningi społecznego poznania. Najnowszą metodą jest terapia pozytywna.

Literatura:

1. Cierpiałkowska, Sęk (red). Psychologia Kliniczna, PWN, 2016r.

2. Kucharska K, Wilkos E, Sawicka M. Trening społecznego poznania i neuropoznania. Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2013.

3. Kasperek-Zimowska, M. Giguere, A. Bednarek, A. Żochowska, M. Sawicka. Pozytywna Psychoterapia Psychoz – nowe podejście w rehabilitacji pacjentów cierpiących na schizofrenię. Psychiatr. Pol. 2020; 54(4): 701–714

4. Sawicka M. leczenie środowiskowe w psychiatrii, praca z rodziną i psychoedukacja. Jarema M. (red.) Psychiatria. 2016. PZWL

5. Sawicka M, Bronowski P. Społeczna rehabilitacja zaburzeń psychicznych . Środowiskowe metody pomocy osobom z doświadczeniem choroby psychicznej. w:Cierpiałkowska L, Sęk H. (red) Psychologia kliniczna.2016. PWN.

6. M. Malewicz-Sawicka. „Kontakt z naturą i jego znaczenie w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie”. W: M. Gawrych (red). „Natura a zdrowie psychiczne” 2022, Wydawnictwo APS.

7. A. Kun-Dymecka "Potencjały zdrowia u osób z rozpoznaniem schizofrenii" Warszawa 2022, UKSW

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, prezentacja

Nakład pracy studenta:

- liczba godzin kontaktowych - 4

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 11

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zaliczenia - 10

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Maryla Malewicz-Sawicka, Agnieszka Żochowska-Biały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą specyficznych metod pomocy psychologicznej osobom mającym problemy ze zdrowiem psychicznym w tym cierpiącym na choroby psychiczne, Zostaną omówione sposoby niesienia pomocy, ich efektywności które zostaną poddane analizie krytycznej.

Efekty uczenia się będą mierzone za pomocą następujących metod:

- wiedza: kolokwium pisemne;

- umiejętności: prezentacje studentów;

- kompetencje : dyskusja na tematy poruszane podczas ćwiczeń.

Pełny opis:

Wykład dotyczy specyficznych technik pracy z osobami chorującymi psychicznie. Poszczególne zajęcia będą dotyczyć efektywności takich metod pomocy jak różnego rodzaju metody treningowe w tym: umiejętności społecznych, treningi kognitywne, treningi społecznego poznania. Najnowszą metodą jest terapia pozytywna.

Literatura:

1. Cierpiałkowska, Sęk (red). Psychologia Kliniczna, PWN, 2016r.

2. Kucharska K, Wilkos E, Sawicka M. Trening społecznego poznania i neuropoznania. Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2013.

3. Kasperek-Zimowska, M. Giguere, A. Bednarek, A. Żochowska, M. Sawicka. Pozytywna Psychoterapia Psychoz – nowe podejście w rehabilitacji pacjentów cierpiących na schizofrenię. Psychiatr. Pol. 2020; 54(4): 701–714

4. Sawicka M. leczenie środowiskowe w psychiatrii, praca z rodziną i psychoedukacja. Jarema M. (red.) Psychiatria. 2016. PZWL

5. Sawicka M, Bronowski P. Społeczna rehabilitacja zaburzeń psychicznych . Środowiskowe metody pomocy osobom z doświadczeniem choroby psychicznej. w:Cierpiałkowska L, Sęk H. (red) Psychologia kliniczna.2016. PWN.

6. M. Malewicz-Sawicka. „Kontakt z naturą i jego znaczenie w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie”. W: M. Gawrych (red). „Natura a zdrowie psychiczne” 2022, Wydawnictwo APS.

7. A. Kun-Dymecka "Potencjały zdrowia u osób z rozpoznaniem schizofrenii" Warszawa 2022, UKSW

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, prezentacja

Nakład pracy studenta:

- liczba godzin kontaktowych - 4

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 11

- liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zaliczenia - 10

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Maryla Malewicz-Sawicka, Agnieszka Żochowska-Biały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Maryla Malewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)