Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja środowiska uczenia się w wychowaniu przedszkolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-OSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja środowiska uczenia się w wychowaniu przedszkolnym
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Organizowanie optymalnego środowiska edukacyjnego w przedszkolu. Wykorzystywanie w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodnych sposobów organizowania środowiska uczenia się i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Organizowanie środowiska wychowawczego przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci w wieku przedszkolnym jak i grupy. Wykorzystywanie w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym informacji uzyskanych na jego temat od specjalistów (psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza) i rodziców.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student /studentka zna i rozumie organizację optymalnego środowiska edukacyjnego w przedszkolu; możliwości wykorzystania w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodnych sposobów organizowania środowiska uczenia się i nauczania w przedszkolu; organizację środowiska wychowawczego przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub grup; potrzebę wykorzystywania w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym informacji uzyskanych na jego temat od specjalistów, w tym psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza, rodziców lub opiekunów.

Umiejętności

Student /studentka potrafi kształtować bezpieczne i przyjazne edukacyjne środowisko rozwoju i uczenia się dzieci, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka w wieku przedszkolnym, z nastawieniem na osobowy i podmiotowy rozwój.

Student /studentka potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i rozwoju – w sali, poza placówką oświatową i w środowisku lokalnym, dostarczać dzieciom różnych źródeł, w tym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnej, gromadzenia doświadczeń i okazji do zaangażowanego uczenia się.

Student /studentka potrafi organizować działania edukacyjne nastawione na konstruowanie wiedzy w przedszkolu, integrowanie różnych sposobów uczenia się, w tym różnych treści oraz wiedzy osobistej dziecka i wiedzy nowej oraz ich rekonstrukcji.

Kompetencje społeczne

Student /studentka jest gotowy/gotowa do kierowania się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, krytycyzmem oraz przyjęcia odpowiedzialności za integralny rozwój i proces uczenia się dzieci i podejmowane działania pedagogiczne.

Student /studentka jest gotowy/gotowa do budowania relacji wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami dziecka oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacji.

Student /studentka jest gotowy/gotowa do efektywnej współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, w tym psychologiem, logopedą, pedagogiem, lekarzem, rodzicami dzieci lub uczniów i innymi członkami społeczności przedszkolnej i lokalnej na rzecz organizacji procesu uczenia się dzieci i zapewnienia jakości pracy przedszkola.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

Mail Wykładowcy: egogacz@aps.edu.pl

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena prezentacji multimedialnej przygotowanej w małych podgrupach,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- przygotowanie wypowiedzi pisemnej na wskazany temat podczas edukacji zdalnej

Pełny opis:

Studenci w ramach zajęć opracowują zagadnienia (w formie prezentacji). Listę zagadnień wraz z literaturą podstawową i terminem realizacji Studenci uzyskali na początku semestru (grupy II i IV) lub uzyskają drogą mailową (grupa I i III).

Wobec zaleceń Rektora Uczelni do podjęcia edukacji na odległość Studenci opracowane zagadnienia przesyłają na adres mailowy Wykładowcy, Starosty grupy i całej grupy ćwiczeniowej z zachowaniem domeny aps.edu.pl

Wykładowca po zapoznaniu się z prezentacjami podkreśla i rozszerza najważniejsze elementy zawarte w prezentacjach - istotne z punktu widzenia realizowanego tematu. Podaje wskazania metodyczne do pracy z dzieckiem (w formie rozszerzonego komentarza do prezentacji lub dodatkowego dokumentu word). W razie potrzeby Wykładowca przesyła: dodatkową literaturę, prezentację, materiał filmowy i ćwiczenia do pracy własnej.

Lista zagadnień do realizacji w grupach

I Blok

Istota proces uczenia się dzieci.

Wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie, a proces uczenia się dzieci.

Strefa najbliższego rozwoju, a proces uczenia się dziecka

Zamierzone i niezamierzone uczenie się dzieci. Korzyści i straty.

Pedagogika pytań, a proces uczenia się dziecka

II Blok

Organizacja procesu uczenia się starszych przedszkolaków

Zabawy spontaniczne i dydaktyczne jako intensywny proces uczenia się

Czynności samoobsługowe a proces uczenia się dzieci

Uroczystości i inne ważne wydarzenia w przedszkolu a proces uczenia się dzieci

Zajęcia dydaktyczne a proces uczenia się dzieci

III Blok

Organizacja procesu uczenia się w pedagogice Marii Montessori

Organizacja procesu uczenia się w przedszkolach rodzinkowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Studenci w czasie edukacji na odległość korzystają ze zbiorów biblioteki APS – IBUK libra – książki elektroniczne.

Literatura, która nie jest dostępna w zbiorach elektronicznych i w zbiorach własnych Studentów, a jest niezbędna do podjęcia pracy zdalnej zostanie przesłana w formie elektronicznej (skany):

Gruszczyk – Kolczyńska, E. (red.). (2014). Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu. Kraków: Bliżej przedszkola

Gruszczyk – Kolczyńska E. i Zielińska, E . (2004). Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. Warszawa: WSiP

Gruszczyk – Kolczyńska, E. (2019). Wspomaganie rozwoju i wychowanie małych dzieci. Podręcznik dla rodziców, opiekunów w żłobkach i nauczycieli w przedszkolach. Kraków: Bliżej przedszkola

Florek, A (2010). Dziecko w grupie. Wychowanie przedszkolne w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo. Warszawa: Wydawnictwo Pedagog

Literatura w wersji elektronicznej:

Ośrodek Rozwoju Edukacji (2016). Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców. Warszawa

https://www.ore.edu.pl/2016/07/jak-kochac-i-wymagac-nowe-wydanie-poradnika-dla-rodzicow-2/

Literatura uzupełniająca:

Brazelton., T., B., Sparrow, J. (2013).Rozwój dziecka. Od 0 do 6 lat. Sopot: GWP.

Cieszyńska, J.,Korenko M. (2014). Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Kraków: Wydawnictwo edukacyjne

Schaffer H., R. (2005). Psychologia dziecka: Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Uwagi:

Dodatkowe zadania do wykonania w ramach realizowanych bloków tematycznych zostaną przesłane grupie drogą mailową

Metody kształcenia: dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia, praca w zespołach, metody aktywizujące

Nakład pracy Studenta:

Godziny kontaktowe: 15 godzin

Przygotowanie studenta do zajęć, lektura: 30 godzin

Przygotowanie prezentacji: 30 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Kontakt ze studentami będzie odbywał się drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

Mail Wykładowcy: egogacz@aps.edu.pl

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena prezentacji multimedialnej przygotowanej w małych podgrupach,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- przygotowanie wypowiedzi pisemnej na wskazany temat podczas edukacji zdalnej

Pełny opis:

Studenci w ramach zajęć opracowują zagadnienia (w formie prezentacji). Listę zagadnień wraz z literaturą podstawową i terminem realizacji Studenci uzyskają drogą mailową.

Wobec zaleceń Rektora Uczelni do podjęcia edukacji na odległość Studenci opracowane zagadnienia przesyłają na adres mailowy Wykładowcy, Starosty grupy i całej grupy ćwiczeniowej z zachowaniem domeny aps.edu.pl

Wykładowca po zapoznaniu się z prezentacjami podkreśla i rozszerza najważniejsze elementy zawarte w prezentacjach - istotne z punktu widzenia realizowanego tematu. Podaje wskazania metodyczne do pracy z dzieckiem (w formie rozszerzonego komentarza do prezentacji lub dodatkowego dokumentu word). W razie potrzeby Wykładowca przesyła: dodatkową literaturę, prezentację, materiał filmowy i ćwiczenia do pracy własnej.

Lista zagadnień do realizacji w grupach

1. Organizacja środowiska uczenia się w wychowaniu przedszkolnym

2. Obszary uczenia się w wychowaniu przedszkolnym – troska o rozwój umiejętności społecznych i rozwój mowa

3. Obszary uczenia się w wychowaniu przedszkolnym – zabawy i zajęcia dydaktyczne

4. Rola nauczyciela w procesie uczenia się dzieci

Literatura:

Literatura podstawowa:

Studenci w czasie edukacji na odległość korzystają ze zbiorów biblioteki APS – IBUK libra – książki elektroniczne.

Literatura, która nie jest dostępna w zbiorach elektronicznych i w zbiorach własnych Studentów, a jest niezbędna do podjęcia pracy zdalnej zostanie przesłana w formie elektronicznej (skany):

Gruszczyk – Kolczyńska, E. (red.). (2014). Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu. Kraków: Bliżej przedszkola

Gruszczyk – Kolczyńska, E. (2019). Wspomaganie rozwoju i wychowanie małych dzieci. Podręcznik dla rodziców, opiekunów w żłobkach i nauczycieli w przedszkolach. Kraków: Bliżej przedszkola

Klim-Klimaszewska, A. (2005). Pedagogika przedszkolna. Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy

Skarbek, K. i Wrońska, I. (2013). Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym

Uwagi:

Dodatkowe zadania do wykonania w ramach realizowanych bloków tematycznych zostaną przesłane grupie drogą mailową

Metody kształcenia: dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia, praca w zespołach, metody aktywizujące

Nakład pracy Studenta:

Godziny kontaktowe: 12 godzin

Przygotowanie studenta do zajęć, lektura: 30 godzin

Przygotowanie prezentacji: 33 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.