Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3S-WJO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. PS, praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(1) aktywne uczestnictwo zajęciach

(2) praca indywidualna

(3) praca w grupach, której rezultatem będzie pełna dokumentacja formalno-prawna do założenia organizacji pozarządowej;

(4) kolokwium zaliczeniowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej (charakterystyka poszczególnych instytucji w obszarze zadań i działań pomocy społecznej).

2. Pojęcie organizacji pozarządowych. Rola organizacji pozarządowych w realizacji zadań pomocy społecznej i pracy socjalnej.

3. Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi (pojęcie współpracy; formy współpracy; działania na rzecz klientów; pozytywne strony i przeszkody współpracy).

4. Podstawy prawne dotyczące działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych. Zasady i formy współdziałania organizacji pozarządowych z administracją publiczną w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.

6. Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym.

7. Działalność organizacji pozarządowych w sektorze ekonomii społecznej.

8. Wolontariat. Zasady prowadzenia i świadczenia wolontariatu. Prawa i obowiązki wolontariusza. Praca woluntarystyczna jako element nabywania kompetencji do świadczenia profesjonalnej pracy socjalnej.

9. Rola organizacji pozarządowych w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

10. CSR w pomocy społecznej.

11. Dobre praktyki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

R. Barański, A. Olejniczak, wyd. C. H. Beck, Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną, Warszawa 2012.

Dobre Praktyki. Tom I. Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2012.

Dobre Praktyki. Tom II. Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2012.

M. Grewiński, A. Karwacki, M. Rymsza (red.), Nowa polityka społeczna. Aktywizacja, Wielosektorowość, Współdecydowanie, Warszawa 2010.

M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Strategie w polityce społecznej, D. Trawkowska, Praca socjalna w lokalnych strategiach rozwiązywanie problemów społecznych – refleksje z obserwowania praktyki.

M. Rymsza, Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich Welfare State, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) ze zmianami.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593) ze zmianami.

Literatura dodatkowa:

I. Lubimow-Burzyńska, E. Kowalczyk, Organizacje pozarządowe we wdrażaniu zasad ekonomii społecznej (ujęcie ekonomiczne i prawnicze), Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 39 (3/2014).

E. Modzelewska, Organizacja pozarządowa jako przedsiębiorstwo społeczne

na przykładzie Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”, "Ekonomia Społeczna" , 1/2012 (4).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada wiedzę na temat jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, źródeł, metod, zakresu współpracy i działań na rzecz klienta pomocy społecznej i środowiska lokalnego.

Zna Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Umiejętności

Student/-ka potrafi dokonać analizy i diagnozę problemów społecznych oraz wskazać instytucje polityki społecznej, w tym rolę organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Potrafi komunikować się z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem działającymi w obszarze pomocy społecznej.

Potrafi współdziałać z przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz wolontariatem.

Student/-ka dokonuje krytycznej oceny własnych kompetencji, korzysta z pomocy jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i wolontariatu w celu rozwiązania problemu jednostki, grupy i środowiska lokalnego.

Myśli i działa samodzielnie. Przygotowuje plany działań i projekty socjalne we współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne w przypadku różnicy programowej jako jedyne kryterium zaliczenia przedmiotu.

Dla grup studenckich: pisemne kolokwium zaliczeniowe, obecność i aktywność merytoryczna na zajęciach.

Sposoby pomiaru efektów kształcenia: kolokwium zaliczeniowe w formie 3 pytań opisowych, typu problemowego (50 % punktów zalicza), czyli 15 punktów z 30 punktów możliwych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W TRYBIE ZDALNYM:

- aktywne uczestnictwo zajęciach

pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę (20 pytań, w tym 15 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych);

- wykonywanie zadań w małych grupach, 2-3 osobowych w trakcie zajęć;

przygotowanie do zajęć zgodnie z harmonogramem;

- praca zaliczeniowa - przygotowanie dokumentacji obowiązującej w KRS do zarejestrowania organizacji pozarządowej;

Uwagi: Jeżeli ktoś z Państwa nie będzie mógł zalogować się do zespołu "Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi" z proszę o bezzwłoczny kontakt na czacie indywidualnym.

Pełny opis:

INFORMACJA DO PRACY ZDALNEJ: Zajęcia będą odbywały się na platformie TEAMS gdzie utworzony został zespół "Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi". W trakcie zajęć stworzone zostaną kanały zespołów 2-3 osobowych, w której studenci bedą pracowali w grupach, a efektem ich pracy będzie dokumentacja obowiązująca przy rejestracji organizacji pozarządowej w KRS.

Na platformie zgodnie z programem sylabusa będą zamieszczane prezentacje ćwiczenia i zadania do poszczególnych bloków tematycznych. Zajęcia będą odbywały się zajęcia zdalne w trybie rzeczywistym zgodnie z planem, zajęć.

Studenci mogą się kontaktować z prowadzącym przez komunikator CZAT w TEAMS, poprzez pocztę (kstanek@aps.edu.pl) oraz połączenia indywidualne na TEAMS

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej (charakterystyka poszczególnych instytucji w obszarze zadań i działań pomocy społecznej).

2. Pojęcie organizacji pozarządowych. Rola organizacji pozarządowych w realizacji zadań pomocy społecznej i pracy socjalnej.

3. Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi:

3.1. Pojęcie współpracy; formy współpracy; działania na rzecz klientów; pozytywne strony i przeszkody współpracy).

3.2. Podstawy prawne dotyczące działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych. 4.1. Zasady i formy współdziałania organizacji pozarządowych z administracją publiczną w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.

4.2. Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym.

4.3. Działalność organizacji pozarządowych w sektorze ekonomii społecznej.

5. Wolontariat.

5.1.Zasady prowadzenia i świadczenia wolontariatu.

5.2.Prawa i obowiązki wolontariusza.

5.3. Praca woluntarystyczna jako element nabywania kompetencji do świadczenia profesjonalnej pracy socjalnej.

6-7. Organizacja pozarządowa: stowarzyszenie, fundacja - procedura rejestracji organizacji pozarządowej.

8. Podsumowanie efektów pracy w grupach

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

R. Barański, A. Olejniczak, wyd. C. H. Beck, Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną, Warszawa 2012.

Dobre Praktyki. Tom I. Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2012

Dobre Praktyki. Tom II. Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2012

M. Grewiński, A. Karwacki, M. Rymsza (red.), Nowa polityka społeczna. Aktywizacja, Wielosektorowość, Współdecydowanie, Warszawa 2010.

M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Strategie w polityce społecznej, D. Trawkowska, Praca socjalna w lokalnych strategiach rozwiązywanie problemów społecznych – refleksje z obserwowania praktyki.

M. Rymsza, Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich Welfare State, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593)

Literatura dodatkowa:

I. Lubimow-Burzyńska, E. Kowalczyk, Organizacje pozarządowe we wdrażaniu zasad ekonomii społecznej (ujęcie ekonomiczne i prawnicze), Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 39 (3/2014).

E. Modzelewska, Organizacja pozarządowa jako przedsiębiorstwo społeczne

na przykładzie Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”, "Ekonomia Społeczna" , 1/2012 (4).

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, pokaz, dyskusja, metody aktywizujące studenta (praca w grupach);

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

liczba punktów ECTS - 2

godziny kontaktowe - 15 godzin;

przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godzin przygotowanie do zaliczenia - 10 godzin

przygotowanie dokumentacji - 10 godzin

łączna liczba godzin aktywności - 50 godzin

Zajęcia prowadzone synchronicznie zgodnie z planem zajęć w systemie zdalnym w aplikacji Teams.

Link do kanału:

Grupa 1.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abd16a448427a43a6ad8ddfa40cf9e5ea%40thread.tacv2/Wsp%25C3%25B3%25C5%2582praca%2520jednostek%2520p.s.%2520z%2520organizacjami%2520pozarz%25C4%2585d?groupId=daf62599-7c82-4eed-8fd5-3642a97575b3&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 2.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3a54c68d1aa441818ca08e7229d3dff7%40thread.tacv2/Wsp%25C3%25B3%25C5%2582praca%2520jednostek%2520p.s.%2520z%2520organizacjami%2520pozarz%25C4%2585d?groupId=f94e8d1b-0669-48d1-bb29-fea2055aa81f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

liczba punktów ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Korycki
Prowadzący grup: Arkadiusz Korycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot jest realizowany w formie warsztatów, kończy się zaliczeniem na ocenę. Ocena jest wystawiana na podstawie średniej uzyskanej z trzech kryteriów

a) przygotowanego i zaprezentowanego podczas zajęć w grupach zadaniowych wniosku o realizację zadania publicznego

b) przygotowanie analizy wybranego przykładu współpracy jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z organizacją pozarządową

c) aktywności na zajęciach

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej (charakterystyka poszczególnych instytucji w obszarze zadań i działań pomocy społecznej).

2. Pojęcie organizacji pozarządowych. Rola organizacji pozarządowych w realizacji zadań pomocy społecznej i pracy socjalnej.

3. Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi (pojęcie współpracy; formy współpracy; działania na rzecz klientów; pozytywne strony i przeszkody współpracy).

4. Podstawy prawne dotyczące działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych. Zasady i formy współdziałania organizacji pozarządowych z administracją publiczną w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.

6. Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym.

7. Działalność organizacji pozarządowych w sektorze ekonomii społecznej.

8. Wolontariat. Zasady prowadzenia i świadczenia wolontariatu. Prawa i obowiązki wolontariusza. Praca woluntarystyczna jako element nabywania kompetencji do świadczenia profesjonalnej pracy socjalnej.

9. Rola organizacji pozarządowych w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

10. CSR w pomocy społecznej.

11. Dobre praktyki.

Literatura:

E. Leś, Dobroczynność, wolontariat, praca socjalna, [w:] Praca socjalna 30 wykładów, (red.) K. Frysztacki, Warszawa, 2019, s. 213-227.

E. Leś, Rola organizacji trzeciego sektora w usługach społecznych w Polsce, [w:] Polityka społeczna, (red.) G. Firlit-Fesnak, J. Męcina, Warszawa, 2018, s. 472-492.

Arczewska Magdalena, Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach

pozarządowych, Wydanie uzupełnione, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2009

Arczewska Magdalena, Współpraca międzysektorowa przy tworzeniu polityk

publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska, [w:]

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Biblioteka Pożytku Publicznego,

Warszawa 2011

Raport GUS, Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2020 r.

Raport GUS, Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2020 roku

Raport, GUS, Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2020 roku

Uwagi:

Metody kształcenia:

metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów, realizacja zadań indywidualnych i zespołowych, metoda projektowa, analiza przypadków.

nakładu pracy

godziny kontaktowe - 15 godzin

przygotowanie do zajęć, zapoznanie się z literaturą obowiązkową oraz materiałami filmowymi - 5 godzin

przygotowanie zadań –5 godzin

łączna liczba godzin aktywności - 25 godzin

Z zachowaniem zasady, że średnio 25 - 30 godzinom pracy odpowiada 1 punkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kruk
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia: kolokwium zaliczeniowe w formie 3 pytań opisowych (50 % punktów zalicza), czyli 15 punktów z 30 punktów możliwych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej (charakterystyka poszczególnych instytucji w obszarze zadań i działań pomocy społecznej).

2. Pojęcie organizacji pozarządowych. Rola organizacji pozarządowych w realizacji zadań pomocy społecznej i pracy socjalnej.

3. Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi (pojęcie współpracy; formy współpracy; działania na rzecz klientów; pozytywne strony i przeszkody współpracy).

4. Podstawy prawne dotyczące działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych. Zasady i formy współdziałania organizacji pozarządowych z administracją publiczną w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.

6. Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym.

7. Działalność organizacji pozarządowych w sektorze ekonomii społecznej.

8. Wolontariat. Zasady prowadzenia i świadczenia wolontariatu. Prawa i obowiązki wolontariusza. Praca woluntarystyczna jako element nabywania kompetencji do świadczenia profesjonalnej pracy socjalnej.

9. Rola organizacji pozarządowych w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

10. CSR w pomocy społecznej.

11. Dobre praktyki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Barański R. , Olejniczak A., wyd. C. H. Beck, Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną, Warszawa 2012.

2. Dobre Praktyki. Tom I. Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2012

3. Dobre Praktyki. Tom II. Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2012

4. Rymsza M., Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich Welfare State, Warszawa 2013.

Literatura dodatkowa:

1. Lubimow-Burzyńska I. , Kowalczyk E., Organizacje pozarządowe we wdrażaniu zasad ekonomii społecznej (ujęcie ekonomiczne i prawnicze), Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 39 (3/2014).

2. Modzelewska E. , Organizacja pozarządowa jako przedsiębiorstwo społeczne

na przykładzie Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”, "Ekonomia Społeczna" , 1/2012 (4).

3. Sęk A. Popiało M., Współpraca organów jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w obszarze bezpieczeństwa oraz formalnoprawne aspekty zmian uchwał jednostek samorządu terytorialnego: wybrane zagadnienia. W: Wybrane problemy bezpieczeństwa w rejonie suwalskim: rola i zadania sektora pozamilitarnego, red. nauk. Wiszniewska M., Andryszczyk M., Ciekot Z., Maj J., Sęk A., Soroka P., Warszawa: Difin, 2020 s. 104 – 123.

Akty prawne:

Obowiązkowe:

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) ze zmianami.

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593) ze zmianami.

Fakultatywne:

1. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Dz. U. z dnia 2 grudnia 2016 roku, poz. 1945.

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Dz. U. z dnia 26 października 2018 r., poz. 2050.

3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Dz. U. z dnia 26 października 2018 r. poz. 2051.

4. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dz. U. z dnia 15 listopada 2018 r. poz. 2149.

Uwagi:

Metody poszukujące, analiza aktów prawnych, stron internetowych wybranych organizacji pozarządowych. Nakład pracy osoby studiującej wynosi 30 godzin, w tym 15 godzin zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)