Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawna ochrona rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3S-POH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawna ochrona rodziny
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 6 sem. PS, praca socjalna na rzecz rodzin, (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Ochrona praw dziecka na gruncie prawa międzynarodowego i jej realizacja w polskim systemie prawnym.

2. Wsparcie dla rodzin niewydolnych wychowawczo: asystent rodziny, placówki wsparcia dziennego, rodzina pomocowa.

3. Cel i organizacja pieczy zastępczej (rodzaje i formy pieczy zastępczej, zasady subsydiarności i tymczasowości pieczy zastępczej).

4. Fundusz alimentacyjny:

- pomoc osobom uprawnionym do alimentów w sytuacji bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych;

- przesłanki uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- procedura przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

- zadania administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- procedura „Niebieskiej Karty”;

- zespół interdyscyplinarny i grupy robocze;

- procedura odbierania z domu dziecka, którego życie lub zdrowie są zagrożone w związku z przemocą w rodzinie.

6. Postępowanie w sprawach nieletnich:

- definicja „nieletniego”;

- środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich;

- właściwość sądu oraz przebieg postępowania w sprawach nieletnich;

- rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji nieletnich.

7. Ochrona rodziny w prawie karnym (katalog przestępstw przeciwko rodzinie i opiece).

8. Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna prawne aspekty systemu pomocy społecznej dotyczące problematyki ochrony rodziny.

Umiejętności

Student/-ka posługuje się w praktyce zasadami dotyczącymi ochrony rodziny, w szczególności dziecka w rodzinie.

Kompetencje społeczne

Student/-ka rozumie potrzebę rozwijania wiedzy i zdobywania umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych związanych z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zozula
Prowadzący grup: Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- praca (prezentacja) na zadany temat

- końcowy test zaliczeniowy

Pełny opis:

W ramach zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

- instytucje wspierające rodzinę przeżywającą trudności w prawidłowej realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczych (asystent rodziny, placówka wsparcia dziennego, rodzina wspierająca)

- piecza zastępcza jako forma pomocy rodzinie (zasady organizacji pieczy zastępczej, formy pieczy zastępczej, umieszczanie dziecka w pieczy zastępczej)

- pomoc osobom uprawnionym do alimentów (przesłanki uzyskiwania świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - regulacje prawne

- postępowanie wobec osób nieletnich wykazujących przejawy demoralizacji lub dopuszczających się czynów karalnych

- ochrona rodziny na gruncie prawa pracy - uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem

Literatura:

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2022, poz. 447 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1205 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1249)

4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, (Dz.U. 2022, poz. 1700)

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1510).

Literatura:

1. M. Andrzejewski (red.), K. Jadach, Prawna ochrona rodziny - skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk społecznych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018.

2. K. Serafin, Ochrona rodziny w świetle przepisów prawa pracy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

3. B. M. Kałdon, Przemoc wobec dziecka w rodzinie. Studium empiryczne z zakresu kryminologii i prawa, Wyd. UKSW, Warszawa 2014.

Uwagi:

Metody kształcenia:

- elementy wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

- przygotowanie i zaprezentowanie przez studentów pracy na zadany temat

- dyskusja dydaktyczna

- rozwiązywanie sytuacji problemowych (kazusy)

Nakład pracy studenta (2 ECTS):

- 15 godzin kontaktowych

- 5 godz. przygotowanie pracy na zadany temat

- 15 godzin zapoznanie się z aktami prawnymi i literaturą

- 10 godzin przygotowanie się do dyskusji i pracy podczas zajęć

- 5 godzin przygotowanie się do zaliczenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)