Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka asystencka (miesięczna; 160 godzin)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3P-PRA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencka (miesięczna; 160 godzin)
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i ofertą placówki. Asystowanie pracownikowi socjalnemu w wykonywaniu zadań związanych z rozpoznaniem sytuacji życiowej klienta, przyjęciem do domu pomocy społecznej, planowaniem i realizowaniem adekwatnej pomocy. Towarzyszenie pracownikowi socjalnemu podczas pracy w terenie. Zapoznanie się z dokumentacją prowadzoną przez pracownika socjalnego. Poznanie zakresu współpracy domu pomocy społecznej z innymi instytucjami/ organizacjami.

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada zaawansowaną wiedzę na temat instytucji pomocy społecznej, źródeł i metod pozyskiwania zasobów potrzebnych do rozwiązywania problemów społecznych.

Zna i rozumie zróżnicowania społeczne, stanowiące czynniki ryzyka stygmatyzacji jednostek i rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Umiejętności

Student/-ka potrafi dokonać analizy, diagnozy i prognozy sytuacji klientów, wykorzystując wiedzę o kolejnych etapach postępowania metodycznego w pracy socjalnej, jak również opracowuje rozwiązania problemów o różnym poziomie złożoności; poddaje je ocenie i w razie potrzeby modyfikuje uwzględniając aktualną sytuację klienta.

Obserwuje i uczy się rozwiązywać konflikty na drodze mediacji i negocjacji oraz radzić sobie w sytuacjach stresowych; uczy się komunikować się z klientem tzw. trudnym (agresywnym, nietrzeźwym).

Posługuje się w praktyce zasadami prawnymi i etycznymi, a także standardami zawodowymi istotnymi z punktu widzenia pomocy społecznej, uwzględniając zasady poufności i dostępności udzielanej pomocy; respektuje zasady i prawa stosowane w pracy socjalnej, w tym indywidualizacji, poszanowania godności klienta.

Kompetencje społeczne

Student/-ka rozumie potrzebę rozwijania wiedzy i zdobywania umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych związanych z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego; jest otwarty na nowe metody pracy z klientem korzystającym z pomocy społecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Mikołajczyk
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Uwaga

w związku z sytuacją epidemiczną proszę śledzić informacje zamieszczane w aktualnościach na stronie APS. http://www.aps.edu.pl/aktualno%C5%9Bci/praktyki-studenckie/

Istnieje możliwość realizacji praktyki w formie wolontariatu, a także odrobienia jej całości lub części w nowym roku akademickim (I semestr).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a782804b1f6ca42bcafd40e9cb1d66ed3%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a48683ae-f84d-44b1-b14c-9babef6e6ca3&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Mikołajczyk
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Mikołajczyk
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Korycki
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Korycki, Marta Mikołajczyk
Prowadzący grup: Arkadiusz Korycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Korycki, Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)