Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o gospodarce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3F-WOG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o gospodarce
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sprawdzenie efektów kształcenia:

- sprawdzian pisemny z zagadnień objętych tematami przedmiotu;

- ocena opracowania pisemnego nt.

1. „Ocena działalności gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego w miejscu zamieszkania”- uwzględnić: potencjał ludzki (struktura zasobów siły roboczej i bezrobocia), potencjał materialny (zakłady pracy w poszczególnych działach gospodarczych), inwestycje konsumpcji zbiorowej (wodociągi, kanalizacja, ochrona środowiska, rekreacja, wypoczynek, itd.).

2. „Własne gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarki rynkowej (dochody, wydatki w ciągu ostatnich 5 lat).

3. „Ocena zmian stanu polskiej gospodarki na podstawie danych statystycznych GUS (wzrost gospodarczy, PKB, wydatki inwestycyjne, konsumpcyjne, bezrobocie, inflacja w ciągu ostatnich 5 lat).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Elementy społeczne, kulturowe i polityczne, w nurtach współczesnej ekonomii - klasycznym, keynesowskim i ekonomia rozwoju.

2. Opiekuńcza rola państwa i interwencjonizm państwowy, w gospodarce rynkowej.

3. Ochrona interesów różnych grup pracowników, w kontekście problemów zatrudnienie i bezrobocia,

4. Funkcje państwa w gospodarce rynkowej, narzędzia realizacji.

5. Wydatki socjalne,w kształtowaniu wzrostu gospodarczego i deficytu budżetowego.

6.Rozwój zrównoważony alternatywą gospodarki materiałowej i konsumpcyjnej. Obraz współczesnego świata - nierówności społeczne, stan środowiska naturalnego.

7. Ekonomiczne źródła powstawania współczesnych zagrożeń - terroryzmu i konfliktów lokalnych. Bezpieczeństwo ekonomiczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada wiedzę o różnych rodzajach systemów gospodarczych, uniwersalnych prawach ekonomicznych i działalności instytucji rządowych, niezbędnych pracownikowi socjalnemu.

Posiada wiedzę o podstawowych podmiotach instytucjonalnych w gospodarce narodowej, w obszarze współpracy instytucjonalnej dotyczącej pomocy społecznej.

Posiada wiedzę o metodach, technikach i narzędziach pozyskiwania danych statystycznych.

Umiejętności

Student/-ka dokonuje interpretacji zasad funkcjonowania systemów gospodarki centralnie kierowanej i gospodarki rynkowej.

Potrafi wykorzystać wiedzę na temat działalności różnego typu instytucji w celu poznania zasad ich funkcjonowania oraz sformułować cele działalności wymienionych podmiotów instytucjonalnych.

Pozyskuje i dokonuje interpretacji potrzebnych danych statystycznych na podstawie Rocznika Statystycznego GUS.

Kompetencje społeczne

Student/-ka jest przygotowany/-a do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych, prywatnych, non profit.

Jest przygotowany/-a do aktywnych zachowań na rynku pracy na przykład może w sposób skuteczny poszukiwać pracy w organach administracji rządowej bądź samorządowej.

Pozyskiwane dane statystyczne umie wykorzystać do oceny konkretnych zjawisk albo do prowadzonych badań naukowych.

Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Telep
Prowadzący grup: Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

 sprawdzian pisemny z zagadnień objętych tematami przedmiotu;

 ocena opracowania pisemnego nt.

1. „Ocena działalności gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego w miejscu zamieszkania”- uwzględnić: potencjał ludzki (struktura zasobów siły roboczej i bezrobocia), potencjał materialny (zakłady pracy w poszczególnych działach gospodarczych), inwestycje konsumpcji zbiorowej (wodociągi, kanalizacja, ochrona środowiska, rekreacja, wypoczynek, itd.).

2. „Własne gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarki rynkowej (dochody, wydatki w ciągu ostatnich 5 lat).

3. „Ocena zmian stanu polskiej gospodarki na podstawie danych statystycznych GUS (wzrost gospodarczy, PKB, wydatki inwestycyjne, konsumpcyjne, bezrobocie, inflacja w ciągu ostatnich 5 lat).

Pełny opis:

Temat 1. Elementy społeczne, kulturowe i polityczne w nurtach współczesnej ekonomii – klasycznym, keynesowskim i ekonomia rozwoju.

Temat 2. Opiekuńcza rola państwa i interwencjonizm państwowy w gospodarce rynkowej.

Temat 3. Ochrona interesów różnych grup pracowników, w kontekście problemów zatrudnienia i bezrobocia.

Temat 4. Funkcje państwa w gospodarce rynkowej, narzędzia realizacji.

Temat 5. Wydatki socjalne w kształtowaniu wzrostu gospodarczego i deficytu budżetowego.

Temat 6. Rozwój zrównoważony alternatywą gospodarki materiałowej i konsumpcyjnej. Obraz współczesnego świata – nierówności społeczne, stan środowiska naturalnego.

Temat 7. Ekonomiczne źródła powstawania współczesnych zagrożeń – terroryzmu i konfliktów lokalnych. Bezpieczeństwo ekonomiczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Tom 1 i 2., PWN, Warszawa 2012.

2. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

3. R. Milewski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

1. R. Gmińska (red.), Rynki finansowe, inwestycje, polityka gospodarcza. Nowe wyzwania i możliwości, prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 47/2016, Gdańsk – Warszawa 2016.

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć: wykład - prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 15 godzin,

opracowanie pisemne zleconego tematu - 15 godzin,

opracowanie problemów do dyskusji na kolejne tematy zajęć - 15 godzin,

przygotowanie do zaliczenia - 15 godzin.

Razem: 60 godzin - 2 punkty ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.