Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3F-HPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia pracy socjalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wiedza: pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę (25 pytań, w tym 20 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych);

Umiejętności:aktywizujące formy pracy na zajęciach: udział w dyskusji, aktywność na zajęciach; operacjonalizacja wiedzy;

Kompetencje: aktywizujące formy pracy na zajęciach: udział w dyskusji, aktywność na zajęciach; operacjonalizacja wiedzy;

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Kontekst historyczny zaistnienia pracy socjalnej.

2. Początki pracy socjalnej na przełomie XIX i XX wieku – inicjatywy angielskie i amerykańskie.

2.1. Od dobroczynności do naukowej filantropii.

2.2. Od pracy wolontariackiej do profesjonalizacji.

3. Procesy powstawania pracy socjalnej w Europie.

4. Dynamika rozprzestrzeniania się pracy socjalnej na inne kontynenty.

4.1. Westernizacja.

4.2. Indygenizacja.

4.3. Uniwersalizacja.

5. Losy pracy socjalnej w państwach zawładniętych pod hasłami ideologii komunizmu.

6. Rozwój międzynarodowych organizacji pracy socjalnej.

7. Praca socjalna w Polsce.

7.1. Korzenie pracy socjalnej pod zaborami.

7.2. W okresie II Rzeczypospolitej.

7.3. W czasie II wojny światowej.

7.4. Przemiany od zakończenia wojny do przełomu ustrojowego 1989/1990.

7.5. Ustawowe usankcjonowanie pracy socjalnej 1990 – konsekwencje dla przyszłości.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Frysztacki K., Praca socjalna. 30 wykładów, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019.

Skidmore R.A., Thackeray M.G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1998.

Szmagalski J., Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie Jedna czy wiele?, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Szmagalski J., Praca środowiskowa a praca socjalna w Zjednoczonym Królestwie, [w:] Skrzypczak B., Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy, konteksty, uwarunkowania, IPS, Warszawa, 2011.

Urbaniak-Zając D., Pedagogika społeczna w Niemczech. Stanowiska teoretyczne i problemy praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka posiada wiedzę na temat kulturowych, politycznych i prawnych procesów rozwoju pracy socjalnej w skali globalnej i krajowej.

Umiejętności

Student/-ka potrafi wykorzystywać dostępne zasoby wiedzy do własnego uczenia się.

Kompetencje społeczne

Student/-ka rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy o dorobku pracy socjalnej niezbędnej do autoafirmacji zawodu pracownika socjalnego.

Pielęgnuje tradycje pracy socjalnej jako argument społecznej legitymizacji zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania obejmują:

(1) obecność studenta na wykładach (85%)

(2) aktywny udział w dyskusji (15%);

(3) pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę (50%+1pkt)

maksymalna ilość punktów - 30 pkt

minimalna ilość punktów - 16 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szmagalski
Prowadzący grup: Stanisław Szmagalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę (25 pytań, w tym 20 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych);

Jednostkowo, po wykładzie - pytania kontrolne odnoszące się do tematyki wykładu (Forms)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

I. Zapoznanie studentów z treściami przedmiotu oraz warunkami zaliczenia przedmiotu (02.12.2020 r.)

II. Kontekst historyczny zaistnienia pracy socjalnej (09.12.2020 r.)

2.1. Początki pracy socjalnej na przełomie XIX i XX wieku – inicjatywy angielskie i amerykańskie.

2.2. Od dobroczynności do naukowej filantropii.

2.3. Od pracy wolontariackiej do profesjonalizacji.

III. Procesy powstawania pracy socjalnej w Europie i Ameryce Płn. (16.12.2020 r.).

IV. Koncepcje pracy socjalnej w globalnym świecie.

4.1. Westernizacja.

4.2. Indygenizacja.

4.3. Uniwersalizacja.

V. Praca socjalna w krajach opanowanych ideą komunizmu.

VI. Międzynarodowa praca socjalna

VII. Praca socjalna w Polsce.

7.1. Korzenie pracy socjalnej pod zaborami.

7.2. W okresie II Rzeczypospolitej.

7.3. W czasie II wojny światowej.

7.4. Przemiany od zakończenia wojny do przełomu ustrojowego 1989/1990.

7.5. Ustawowe usankcjonowanie pracy socjalnej 1990 – konsekwencje dla przyszłości

Literatura:

Frysztacki K., Praca socjalna. 30 wykładów, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019.

Skidmore R.A., Thackeray M.G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1998.

Szmagalski J., Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie Jedna czy wiele?, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, pokaz, dyskusja;

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe - 15 godzin

przygotowanie do zajęć, lektury - 30 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 30 godzin

łączna liczba godzin aktywności - 60 godzin

liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia prowadzone zdalnie synchronicznie zgodnie z planem zajęć w aplikacji Teams.

Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af122590c3e954f0daf2a72dcffb1b434%40thread.tacv2/Historia%2520Pracy%2520Socjalnej?groupId=c268133b-f84d-4219-af32-14a186224515&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wiedza: pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę (25 pytań, w tym 20 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych);

Umiejętności:aktywizujące formy pracy na zajęciach: udział w dyskusji, aktywność na zajęciach; operacjonalizacja wiedzy;

Kompetencje: aktywizujące formy pracy na zajęciach: udział w dyskusji, aktywność na zajęciach; operacjonalizacja wiedzy;

Pełny opis:

Treści programowe:

I. Wprowadzenie do przedmiotu, określenie tematyki zajęć, wymagań oraz formy zaliczenia. Prezentacja najważniejszych informacji.

II. Kontekst historyczny zaistnienia pracy socjalnej.

2.1. Początki pracy socjalnej na przełomie XIX i XX wieku – inicjatywy angielskie i amerykańskie.

2.2. Od dobroczynności do naukowej filantropii.

2.3. Od pracy wolontariackiej do profesjonalizacji pracy socjalnej.

III. Procesy powstawania pracy socjalnej w Europie (Praca socjalna w Anglii po 1886 r., praca socjalna w Ameryce, Kanadzie i Australii).

IV. Dynamika rozprzestrzeniania się pracy socjalnej na inne kontynenty.

4.1. Westernizacja.

4.2. Indygenizacja.

4.3. Uniwersalizacja.

V. Losy pracy socjalnej w państwach zawładniętych pod hasłami ideologii komunizmu.

VI. Rozwój międzynarodowych organizacji pracy socjalnej.

VII. Praca socjalna w Polsce.

7.1. Korzenie pracy socjalnej pod zaborami.

7.2. W okresie II Rzeczypospolitej.

7.3. W czasie II wojny światowej.

7.4. Przemiany od zakończenia wojny do przełomu ustrojowego 1989/1990.

7.5. Ustawowe usankcjonowanie pracy socjalnej 1990 – konsekwencje dla przyszłości.

Literatura:

Frysztacki K., Praca socjalna. 30 wykładów, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019.

Skidmore R.A., Thackeray M.G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1998.

Szmagalski J., Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie Jedna czy wiele?, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Szmagalski J., Praca środowiskowa a praca socjalna w Zjednoczonym Królestwie, [w:] Skrzypczak B., Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy, konteksty, uwarunkowania, IPS, Warszawa, 2011.

Urbaniak-Zając D., Pedagogika społeczna w Niemczech. Stanowiska teoretyczne i problemy praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład mongraficzny, pokaz, dyskusja.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

wykład - 15 godzin

przygotowanie do zajęć, lektury - 30 godzin

przygotowanie do dyskusji - 5 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 25 godzin

łączna liczba godzin aktywności - 75 godzin

liczba punktów ECTS - 3

Zaliczenie: zaliczenie z oceną, na którą składają się: obecność i aktywny udział w zajęciach oraz pozytywna ocena z testu zaliczeniowego z wykładów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)