Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pracy pedagoga-wychowawcy - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3S-WPE2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat pracy pedagoga-wychowawcy - 2
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 6 sem. PE, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 6 sem. PE, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności wykorzystywanych w pracy pedagoga – wychowawcy, wskazanie najbardziej optymalnych działań oraz metod i narzędzi w pracy pedagoga.

Część zajęć poświęcona będzie wiedzy teoretycznej dotyczącej pracy wychowawczej, pracy pedagoga szkolnego oraz rzeczywistym przeszkodom i barierom mogących pojawić się w tego typu pracy.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Rozwój umiejętności pracy z grupą, działanie z grupą i w grupie z konstruktywnym prowadzącym zajęcia integracyjne z grupą, przedstawienie metody projektu edukacyjnego, samorządność uczniów, wolontariat, organizacja pomocy rówieśniczej, mediacji rówieśnicze, warsztaty kreatywności, sztuka asertywnego porozumiewania się (uważne słuchanie, dyskutowanie, komunikacja bez agresji), sposoby rozwiązywania dylematów społecznych i moralnych, współpraca i negocjacje (relacje oparte na współpracy i wzajemnym szacunku), zastosowanie technologii informacyjnej w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Literatura:

1. Pilch T.(red.) (2008), Encyklopedia Pedagogiczna XXI, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa – wybrane pojęcia

2. Materne J., (1988), Opiekuńcze funkcje szkoły: wprowadzenie do metodyki pracy opiekuńczej, PWN, Warszawa, Rozdz.5 Opiekuńcze funkcje szkoły s. 65-78, rozdz.6 Zasady pracy opiekuńczej szkoły s. 125-136

3. Sałasiński M., Badziukiweicz B., (2003), Vademecum pedagoga szkolnego, WSiP, Warszawa

4. Całusińska M., Malinowski W., Trening umiejętności wychowawczych, GWP, Sopot 2012

5. Sowisło M., (2008), Dla dobra dziecka. O warsztacie pracy nauczyciela – wychowawcy, Impuls, Kraków, rozdział: Planowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej s.15-41

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu wychowania i kształcenia, wie, jak dobrać odpowiednie do celów opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych odpowiednie metody pracy.

- Wykorzystując wiedzę z zakresu biologii i psychologii rozwojowej wie jakie tematy sprawdzą się w pracy z grupą będącą w określonym wieku.

- Ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, kierujących nimi prawidłowości i możliwych zakłóceń - wiedzę tą potrafi odnieść do specyfiki wykorzystywanych zajęć tak, by usprawnić ich przebieg i ułatwić komunikację pomiędzy członkami grupy. ma podstawową wiedzę na temat procesów komunikacyjnych zachodzących w grupach dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych, ma podstawową wiedzę na temat prawidłowości i zakłóceń tych procesów i odnosi ją do metodyki pracy z grupą.

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia i ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych i psychologicznych podstaw oraz zna podstawowe teorie dotyczące tych procesów.

- Ma podstawową wiedzą o uczestnikach działalności opiekuńczo- wychowawczych, zorientowaną na zastosowanie w pracy z grupą, zna etapy pracy z grupą, modele pracy z grupą oraz zasady pracy z grupą.

- Zna i rozumie znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i społecznych uczniów; potrzebę kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów oraz budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów, a także kształtowania kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych.

- Zna i rozumie sposoby organizowania przestrzeni działalności opiekuńczo-wychowawczej: warsztat pracy, dobór i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, w tym elektronicznych i obcojęzycznych; edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnej.

- Zna i rozumie potrzebę wyszukiwania, adaptacji i tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych i projektowania multimediów w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Umiejętności

- Do działalności opiekuńczo-wychowawczej dobiera odpowiednie formy i metody realizacji założonych celów.

- Ma świadomość własnych umiejętności niezbędnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej, potrafi dokonać ewaluacji swoich działań praktycznych, np. wskazać dobre i złe strony przeprowadzonych przez siebie zajęć.

- Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i umiejętności społecznych w pracy z dzieckiem i dorosłym; potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swej pracy, opracowując zajęcia wychowawcze dla dzieci i młodzieży zgodnie z wymogami sztuki, dopasowując je do potrzeb i oczekiwań grupy, przy uwzględnieniu pedagogicznych zasad projektowania zajęć.

- Potrafi samodzielnie przeprowadzić zajęcia wychowawcze dla grupy.

- Potrafi zaplanować pracę opiekuńczo-wychowawczą i powiązać ją z treściami dydaktycznymi oraz dokonać jej analizy.

- Potrafi ocenić przydatność i zastosować typowe metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, posiada umiejętności radzenia sobie ze stresem i agresją, potrafi podjąć działania związane z modyfikowaniem niepożądanych zachowań uczestników działalności pedagogicznej.

Kompetencje społeczne

- Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i rozumie ich społeczne znaczenie.

- Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny.

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i wykazuje dbałość o dorobek i tradycje zawodu pedagoga.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

- praca w zespołach

- samodzielne prowadzenie warsztatów grupach 2 osobowych

- zajęcia metodą warsztatową

- aktywność i zaangażowanie studentów na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Perkowska-Klejman
Prowadzący grup: Dagmara Kostrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności wykorzystywanych w pracy pedagoga – wychowawcy, wskazanie najbardziej optymalnych działań oraz metod i narzędzi w pracy pedagoga.

Część zajęć poświęcona będzie wiedzy teoretycznej dotyczącej pracy wychowawczej, pracy pedagoga szkolnego oraz rzeczywistym przeszkodom i barierom mogących pojawić się w tego typu pracy.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Rozwój umiejętności pracy z grupą, działanie z grupą i w grupie z konstruktywnym prowadzącym zajęcia integracyjne z grupą, przedstawienie metody projektu edukacyjnego, samorządność uczniów, wolontariat, organizacja pomocy rówieśniczej, mediacji rówieśnicze, warsztaty kreatywności, sztuka asertywnego porozumiewania się (uważne słuchanie, dyskutowanie, komunikacja bez agresji), sposoby rozwiązywania dylematów społecznych i moralnych, współpraca i negocjacje (relacje oparte na współpracy i wzajemnym szacunku), zastosowanie technologii informacyjnej w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Literatura:

1. Pilch T.(red.) (2008), Encyklopedia Pedagogiczna XXI, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa – wybrane pojęcia

2. Materne J., (1988), Opiekuńcze funkcje szkoły: wprowadzenie do metodyki pracy opiekuńczej, PWN, Warszawa, Rozdz.5 Opiekuńcze funkcje szkoły s. 65-78, rozdz.6 Zasady pracy opiekuńczej szkoły s. 125-136

3. Sałasiński M., Badziukiweicz B., (2003), Vademecum pedagoga szkolnego, WSiP, Warszawa

4. Całusińska M., Malinowski W., Trening umiejętności wychowawczych, GWP, Sopot 2012

5. Sowisło M., (2008), Dla dobra dziecka. O warsztacie pracy nauczyciela – wychowawcy, Impuls, Kraków, rozdział: Planowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej s.15-41

Uwagi:

Metody i kryteria oceniania:

- praca w zespołach

- samodzielne prowadzenie warsztatów grupach 2 osobowych

- zajęcia metodą warsztatową

- aktywność i zaangażowanie studentów na zajęciach

Nakład pracy studentów:

- godziny kontaktowe – 30h stacjonarne

- przygotowywanie do ćwiczeń – 10 h

- przygotowywanie pracy zaliczeniowej (samodzielne warsztaty) – 10h

- wykonywanie zadań praktycznych – 5h

Łącznie: 55h / 2 ects.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Solak
Prowadzący grup: Adam Solak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Górka-Strzałkowska
Prowadzący grup: Magdalena Roszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Górka-Strzałkowska
Prowadzący grup: Magdalena Madejska-Jacak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności wykorzystywanych w pracy pedagoga – wychowawcy, wskazanie najbardziej optymalnych działań oraz metod i narzędzi w pracy pedagoga.

Część zajęć poświęcona będzie wiedzy teoretycznej dotyczącej pracy wychowawczej, pracy pedagoga szkolnego oraz rzeczywistym przeszkodom i barierom mogących pojawić się w tego typu pracy.

sposoby pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji

- przeprowadzenie warsztatów, opracowanie i przygotowanie scenariusza zajęć

- ocena aktywności studenta na zajęciach

- obserwacja w warunkach rzeczywistych

- test umiejętności praktycznych

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Rozwój umiejętności pracy z grupą, działanie z grupą i w grupie z konstruktywnym prowadzącym zajęcia integracyjne z grupą, przedstawienie metody projektu edukacyjnego, samorządność uczniów, wolontariat, organizacja pomocy rówieśniczej, mediacji rówieśnicze, warsztaty kreatywności, sztuka asertywnego porozumiewania się (uważne słuchanie, dyskutowanie, komunikacja bez agresji), sposoby rozwiązywania dylematów społecznych i moralnych, współpraca i negocjacje (relacje oparte na współpracy i wzajemnym szacunku), zastosowanie technologii informacyjnej w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Literatura:

1. Pilch T.(red.) (2008), Encyklopedia Pedagogiczna XXI, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa – wybrane pojęcia

2. Materne J., (1988), Opiekuńcze funkcje szkoły: wprowadzenie do metodyki pracy opiekuńczej, PWN, Warszawa, Rozdz.5 Opiekuńcze funkcje szkoły s. 65-78, rozdz.6 Zasady pracy opiekuńczej szkoły s. 125-136

3. Sałasiński M., Badziukiweicz B., (2003), Vademecum pedagoga szkolnego, WSiP, Warszawa

4. Całusińska M., Malinowski W., Trening umiejętności wychowawczych, GWP, Sopot 2012

5. Sowisło M., (2008), Dla dobra dziecka. O warsztacie pracy nauczyciela – wychowawcy, Impuls, Kraków, rozdział: Planowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej s.15-41

Uwagi:

Nakład pracy studentów:

- godziny kontaktowe - 21 godzin stacjonarnie

- przygotowanie do zajęć - 10 godzin

- przeprowadzenie samodzielnie warsztatu - 10 godzin

- studiowanie literatury - 10 godzin

łącznie - 51 godzin/2 ects.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Roszak
Prowadzący grup: Magdalena Roszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA - rozmowa, zadania praktyczne, gry dydaktyczne: Taboo, kalambury, quiz w Kahoot

UMIEJĘTNOŚCI - rozmowa, zadania praktyczne, obserwacja, prezentacje graficzne - mapy myśli

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozmowa, zadania praktyczne, obserwacja, prezentacje graficzne - mapy myśli

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Rozwój umiejętności pracy z grupą, działanie z grupą i w grupie z konstruktywnym prowadzącym. Zajęcia integracyjne z grupą. Przedstawienie metody projektu edukacyjnego, samorządności uczniów, wolontariatu i organizacji pomocy rówieśniczej. Mediacje rówieśnicze. Warsztaty kreatywności. Sztuka asertywnego porozumiewania się (uważne słuchanie, dyskutowanie, komunikacja bez agresji). Sposoby rozwiązywania dylematów społecznych i moralnych. Współpraca i negocjacje (relacje oparte na współpracy i wzajemnym szacunku). Zastosowanie technologii informacyjnej w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Literatura:

1. M. Całusińska, W. Malinowski, Trening umiejętności wychowawczych, GWP, Sopot 2012

2. A. Faber, E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2001

3. M. Suchowierska, P. Ostaszewski, P. Bąbel, Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania, GWP, Sopot 2012

4. J. Jull, Zamiast wychowania. O sile relacji z dzieckiem, Wydawnictwo MiND, Podkowa Leśna 2016

5. M. Rosenberg, Porozumienie bez Przemocy. O języku życia, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2016

6. S. Shanker, Self-reg. Jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości, Wydawnictwo Mamania, Warszawa 2016

7. A. Stążka-Gawrysiak, Self-regulation. Opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2020

8. A. Stążka-Gawrysiak, Self-regulation. Szkolne wyzwania, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2020

9. T. Gordon, Wychowanie bez porażek, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2007

10. K. Dworaczyk, Minimediacje z dziećmi, Wydawnictwo Klett, Poznań 2020

11. M. Sowisło, Dla dobra dziecka. O warsztacie pracy nauczyciela – wychowawcy, Impuls, Kraków 2008, rozdział: Planowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej s.15-41

Uwagi:

Stosowane metody uczenia:

- dyskusja

- metoda sytuacyjna

- prezentacja multimedialna

- sesja plakatowa

- gry dydaktyczne

- praca z tekstem

- działania praktyczne

- dialog

- metoda przypadków

Nakład pracy studenta (2 punkty ECTS)

- godziny kontaktowe - 35

- godziny przeznaczone na wykonanie zadania zaliczeniowego - 5

- godziny przeznaczone na opracowanie scenariusza i przygotowanie zajęć - 5

- godziny przeznaczone na zapoznanie się z literaturą - 15

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Górka-Strzałkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)