Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3S-MDZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 5 sem. PE, edukacja medialna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Podstawowe definicje i pojęcia związane z rozwojem kwalifikacji zawodowych. Rola i miejsce mediów w rozwoju zawodowym. Przydatność mediów w doskonaleniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Kompetencje informacyjno-informatyczne. Kompetencje społeczno-komunikacyjne. Doskonalenie umiejętności organizowania pracy w oparciu o media cyfrowe. Media cyfrowe w kształtowaniu postaw proaktywnych w rozwoju kwalifikacji zawodowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza - Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą wykorzystania mediów w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych.

Umiejętności - Potrafi animować prace nad doskonaleniem kwalifikacji zawodowych uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, rozwijać ich kompetencje kluczowe a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

Kompetencje społeczne - Gromadzi wiedzę i dzieli się nią w celu rozwoju kompetencji związanych z wykorzystaniem edukacyjnym mediów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Izabela Mikołajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć

- ocena poziomu aktywności na zajęciach

- ocena wykonywanych prac

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział zarówno w dyskusjach panelowych, jak i w realizacji zadań przewidzianych przez wykładowcę, a także frekwencja na zajęciach.

Pełny opis:

1. Podstawowe definicje i pojęcia związane z rozwojem kwalifikacji zawodowych. Definiowanie pojęć kluczowych: media, kwalifikacje, kompetencje. Prawne, instytucjonalne, pedagogiczne i interpersonalne uwarunkowania rozwoju kwalifikacji zawodowych.

2. Rola i miejsce mediów w rozwoju zawodowym. Media w poszukiwaniu właściwej przestrzeni do realizacji planów zawodowych - diagnozowanie, projektowanie planu rozwoju edukacyjno- zawodowego z wykorzystaniem mediów; wykorzystywanie narzędzi dostępnych on-line (testy predyspozycji zawodowych).

3. Przydatność mediów w doskonaleniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Rola mediów społecznościowych (grup zainteresowań, portali, serwisów, platform) w realizacji celów zawodowych (poszukiwanie pracy, rozwój zainteresowań: serwisy rekrutacyjne- Goldenline, serwisy społecznościowe specjalizujące się w kontaktach zawodowo-biznesowych - Linkedin).

4. Kompetencje informacyjno-informatyczne. Rola rozwoju kompetencji informacyjno-informatycznych w rozwoju potencjału zawodowego: (1) umiejętność technicznej obsługi sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych (aplikacji); (2) umiejętność wyszukiwania, rozumienia i krytycznej oceny wiarygodności informacji.

5. Kompetencje społeczno-komunikacyjne. Rola rozwoju kompetencji społeczno- komunikacyjnych w rozwoju zawodowym: (1) w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji (umiejętność empatii, aktywnego słuchania, komunikacji, zaufania, budowania odpowiedniego klimatu i atmosfery), (2) w określeniu swojej pozycji w grupie (umiejętność autoprezentacji, pewność siebie, samoocena);(3) w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, w panowaniu nad emocjami (radzenie sobie ze złością, stresem, asertywność, podejmowanie decyzji, delegowanie zadań, negocjacje, współpraca).

6. Doskonalenie umiejętności organizowania pracy w oparciu o media cyfrowe – rozwijanie umiejętności stawiania i realizacji celów zawodowych (SMART) z uwzględnieniem mediów cyfrowych (filmy coachingowe, blogi- analiza przypadków).

7. Media cyfrowe w kształtowaniu postaw proaktywnych w rozwoju kwalifikacji zawodowych. Media cyfrowe jako narzędzia w kształceniu i doskonaleniu ustawicznym (edukacyjne strony internetowe, szkolenia internetowe - webinaria, e-learning).

Literatura:

LITERATURA:

Bańka, A. (2004). Rozwój i zastosowanie teorii psychologicznych we współczesnym doradztwie karier w kontekście integracji transkulturowej, Chowanna, 2, 9-32.

Bolles, R.N, (2016). What color is your parachute? A Practical Manual for Job-Hunters and Career-Changers. Berkeley: Ten Speed Press.

Doran, G. T. (1981). "There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives". Management Review, 70(11), 35–36.

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Chowanna/Chowanna-r2004-t2/Chowanna-r2004-t2-s9-32/Chowanna-r2004-t2-s9-32.pdf.

Mikołajewska, I.(2015). Kompetencje społeczne a kompetencje medialne. W: M. Tanaś, S. Galanciak (red.), Cyberprzestrzeń – człowiek – edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia (s.207-221). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Juchnowicz, M., (2007). Polityka edukacyjna wobec potrzeb rynku pracy, [W:] P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 40-46.

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=LT

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący

- dyskusja dydaktyczna

- praca indywidualna i grupowa

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godz.

przygotowanie się do egzaminu - 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bednarek
Prowadzący grup: Józef Bednarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.