Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3F-PPY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzenie w problematykę psychologii z uwzględnieniem wybranych zagadnień z zakresu podstaw psychologii ogólne, niezbędnych dla rozumienia złożonych mechanizmów leżących u podstaw prawidłowego i zaburzonego rozwoju człowieka, oraz dla ukierunkowania pracy diagnostyczno-terapeutycznej przyszłego pedagoga.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Definicja, przedmiot psychologii. Psychologia jako dyscyplina naukowa i jej przedmiot, główne szkoły psychologiczne. Koncepcje psychologiczne człowieka. Neurobiologiczne podłoże procesów psychicznych i zachowań – zarys anatomii i funkcji mózgu. Procesy poznawcze. Wrażenia zmysłowe i percepcja. Procesy sensoryczne. Procesy uczenia się i pamięci. Uwaga. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Inteligencja. Popędy i procesy motywacyjne. Procesy emocjonalne i motywacyjne. Zaburzenia w regulacji emocji z perspektywy psychospołecznej i biologicznej. Biologiczne i psychologiczne aspekty stresu. Osobowość i różnice indywidualne. Determinanty różnic indywidualnych. Zdolno¬ści i uzdolnienia. Temperament jako biologiczny składnik osobowości.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Doliński, D., Strelau, J. (2016). Psychologia akademicka. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

2. Gerrig R.J., Zimbardo P.G. (2011). Psychologia i życie. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Jankowska, M. (2008). Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW.

3. Kosslyn S.M., Rosenberg R.S., (2006). Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat, Znak, 2006.

4. Mietzel, G. (2011). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca

1. Augustynek A. (2019). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: Difin

2. Pilecka, W., Rudkowska, G. i Wrona, L. (red.),(2008). Podstawy psychologii.

Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Efekty uczenia się:

Wiedza - Potrafi scharakteryzować główne nurty psychologii.

- Posiada podstawową wiedzę na temat neurobiologicznego podłoża procesów psychicznych i zachowań.

- Zna podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze; spostrze-ganie, odbiór i przetwarzanie informacji; proces mowy; myślenie i ro-zumowanie; uczenie się i pamięć, rolę uwagi; emocje i motywacje w procesach regulacji zachowania; zdolności i uzdolnienia; psycholo-gię różnic indywidualnych – różnice w zakresie inteligencji, tempera-mentu i stylu poznawczego.

- Ma wiedze na temat procesu uczenia się: modele uczenia się, w tym koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych.

. Zna główne teorie osobowości i temperamentu oraz podstawowe procesy poznawcze, emocjonalno-motywacyjne i prawidłowości nimi rządzące.

- Rozumie metodologię przeprowadzania badań i możliwości interpre¬tacyjne z niej wynikające.

-Zna i umie wyjaśnić podstawowe mechanizmy funkcjonowania jedno¬stki (na poziomie myśli, uczuć i zachowań) w relacjach społecznych.

- Zna i rozumie mechanizm agresji i konformizmu oraz prawidłowości poznania społecznego.

Umiejętności - Posiada umiejętność analizowania i interpretowania procesów emo¬cjonalno-motywacyjnych jako sił napędowych jednostki.

- Potrafi wykorzystać znajomość koncepcji psychologicznych w pre-zentowaniu zasad oddziaływań pedagogicznych na jednostkę do wy-jaśniania funkcjonowania procesów poznawczych i motywacyjno-emocjonalnych oraz ich zaburzeń.

- Posiada umiejętność tworzenia planu uczenia się z wykorzystaniem znajomości procesów uczenia się i pamięci – Posiada umiejętność roz-poznawania barier i trudności w procesie uczenia się.

Kompetencje społeczne - Uświadamia sobie potrzebę rozwoju wiedzy pogłębiającej znajomość prawidłowości funkcjonowania psychiki człowieka dla rozwoju oso¬bistego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru, obejmujący materiał realizowany zarówno na wykładach, jak i ćwiczeniach oraz zdobyty samodzielnie zgodnie ze wskazaniami przekazanymi podczas 1-szych zajęć organizacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Prowadzący grup: Halina Dubczak, Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Dubczak, Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Prowadzący grup: Jolanta Zagrodzka-Szmagalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Omelańczuk
Prowadzący grup: Katarzyna Archanowicz-Kudelska, Marta Jarmakowicz, Iwona Omelańczuk, Łukasz Zaborek, Jolanta Zagrodzka-Szmagalska, Dorota Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin: Test jednokrotnego wyboru - w sali wykładowej, jeśli nie będzie takiej możliwości ze względu na pandemia test w programie Forms

Ćwiczenia: Przygotowywanie się na podstawie podanej literatury oraz wykonanie ćwiczeń - zadań na zajęciach - (umiejętności)

Zaliczenie: wykonanie zadań na zajęciach, a także zadań podsumowujących zagadnienia (koncepcje człowieka, procesy poznawcze, procesy emocjonalno-motywacyjna, różnice indywidualne: temperament, inteligencja) - sprawdzenie wiedzy i kompetencji

test wiadomości

Pełny opis:

Wykład:

1. Psychologia jako nauka - główne nurty myśli psychologicznej (strukturalizm, funkcjonalizm, podejście psychodynamiczne, behawioryzm, psychologia humanistyczna, psychologia poznawcza, psychologia ewolucyjna)

2. Procesy poznawcze jako mechanizm regulacji zachowania

- Percepcja - ogólna struktura i ogólne zasady działania układów sensorycznych

· Uwaga - rodzaje, funkcje, zaburzenia

· Ogólna struktura i ogólne zasady działania układów sensorycznych

· Pamięć - klasyfikacja w oparciu o kryterium czasu i ze względu na stopień świadomości. Podział pamięci długotrwałej ze względu na charakter informacji. Koncepcja pamięci operacyjnej (roboczej). Struktury mózgowe związane z różnymi rodzajami pamięci. Zaburzenia pamięci

· Uczenie się - asocjacyjne (warunkowanie klasyczne i instrumentalne). Habituacja. Modelowanie-uczenie się społeczne. Uczenie się przez wgląd

· Myślenie - podstawowe operacje umysłowe. Strategie i sposoby rozwiązywania problemów. Funkcje wykonawcze

· Język i komunikacja niewerbalna - drogi przekazu informacji językowej. Mózgowe obszary mowy. Zaburzenia mowy. Okres krytyczny w rozwoju języka. Komunikacja niewerbalna -uniwersalna i specyficzna kulturowo

3. Popędy i motywacje

· Popędy jako potrzeby biologiczne służące utrzymaniu homeostazy i nie związane z homeostazą. Fizjologiczne i behawioralne mechanizmy regulacji popędów

· Potrzeby psychiczne i społeczne. Optymalny poziom pobudzenia-prawo Yerkesa/Dotsona. Konflikt motywacyjny

· Problem motywacji w głównych nurtach psychologii - podejście socjobiologiczne, psychodynamiczne, behawiorystyczne, koncepcja psychologii humanistycznej (hierarchia potrzeb Maslow’a) i poznawczej (dysonans poznawczy)

4. Emocje

· Czemu służą?

· Ekspresja emocji i przeżywanie emocji

· Neuroanatomia emocji -współczesne poglądy. Lateralizacja emocji-hipoteza walencji

· Relacje procesów emocjonalnych i poznawczych

· Emocje podstawowe - podejście oparte o kryterium uniwersalności

· Emocje a płeć.

· Emocje w rozwoju osobniczym

· Stres – fazy reakcji stresowej, stres a układ immunologiczny, stres a choroby, stresory uniwersalne, poznawczo-transakcyjna koncepcja stresu, strategie radzenia sobie ze stresem

5. Psychologia różnic indywidualnych

· Temperament jako biologiczny składnik osobowości – interakcja genów i środowiska (genetyka behawioralna), środowisko wspólne i specyficzne, Teoria Osobowości PEN Eysencka, Pięcioczynnikowy Model Osobowości

· Inteligencja - współczesny pogląd na strukturę inteligencji. Inteligencja emocjonalna. Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania inteligencji.

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do nauk psychologicznych - definicja i cele psychologii, podział nauk psychologicznych, metody stosowane w psychologii

2. Koncepcje psychologii człowieka -

- psychodynamiczna (psychoanaliza i neopsychoanaliza)

- koncepcja behawiorystyczna

- Koncepcja poznawcza

- Koncepcja humanistyczna

3. Percepcja: odbiór wrażeń i spostrzeżenia

4. Procesy uczenia się i pamięci.

5 Myślenie i rozwiązywanie problemów.

6. Emocje i uczucia.

7. Motywacja.

8. Inteligencja.

9. Temperament.

10 . Osobowość - teorie cech

11. Funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych, stres, frustracja

12.Człowiek jako istota społeczna. Ja w rzeczywistości społecznej.

Literatura:

Literatura podstawowa

Doliński, D., Strelau, J. (2016). Psychologia akademicka. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

Gerrig R.J., Zimbardo P.G. (2011). Psychologia i życie. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jankowska, M. (2008). Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW im MS-C

Kosslyn S.M., Rosenberg R.S., (2006). Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat, Znak, 2006

Mietzel, G. (2011). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca

Augustynek A. (2019. Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: Difin

Pilecka, W., Rudkowska, G. i Wrona, L. (red.),(2008). Podstawy psychologii.

Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Uwagi:

METODY PRACY

WYKŁAD: Prezentacja multimedialna wykładowcy

ĆWICZENIA: Praca z tekstem źródłowym, dyskusja tematyczna, wykonanie zadanych ćwiczeń i zadań

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Linki do zajęć

Wykład

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1bb486b5626c43849c865e28b7065016%40thread.tacv2/conversations?groupId=863a6e8d-69b2-4bae-9600-d8d85441fcf2&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Ćwiczenia:

gr.1

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a42fb833d55d640d3a2800422ee21b395%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ebf32577-44b4-474d-9159-d7c70d71eced&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr. 2

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afd5348696190498ca990490010ff6efc%40thread.tacv2/conversations?groupId=6e48dabd-fabd-4543-96b2-a4923b0bb36b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr 3

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af65052172c6a480f8ff704bb219274c8%40thread.tacv2/conversations?groupId=4704f331-f952-482a-af1e-3e60db65253d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451

gr 4

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a23239fd7131c4a678a3fd0f6f73fd017%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=607ee15a-076b-49dd-b911-5695a7905ab9&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Gr 5.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab4e7d5e5188d4d4daceb4c1f248b83dd%40thread.tacv2/conversations?groupId=a0e83887-2b8e-45fc-9d6c-5b254f92cb38&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

gr 6

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a586399cc771549bdbb35b2e801f09314%40thread.tacv2/conversations?groupId=3b649158-4948-4a1b-ac2d-cf654328d8c1&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hryniewicka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wprowadzenie w problematykę psychologii z uwzględnieniem wybranych zagadnień z zakresu podstaw psychologii ogólne, niezbędnych dla rozumienia złożonych mechanizmów leżących u podstaw prawidłowego i zaburzonego rozwoju człowieka, oraz dla ukierunkowania pracy diagnostyczno-terapeutycznej przyszłego pedagoga.

Pełny opis:

Definicja, przedmiot psychologii. Definicja i przedmiot psychologii jako dyscypliny naukowej, główne szkoły psychologiczne. Psychologiczne koncepcje człowieka. Neurobiologiczne podłoże procesów psychicznych i zachowań – zarys anatomii i funkcji mózgu. Procesy poznawcze. Wrażenia zmysłowe i percepcja. Procesy sensoryczne. Procesy uczenia się i pamięci. Uwaga. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Inteligencja. Popędy i procesy motywacyjne. Procesy emocjonalne i motywacyjne. Zaburzenia w regulacji emocji z perspektywy psychospołecznej i biologicznej. Biologiczne i psychologiczne aspekty stresu. Osobowość i różnice indywidualne. Determinanty różnic indywidualnych. Zdolności i uzdolnienia. Temperament jako biologiczny składnik osobowości.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Doliński, D., Strelau, J. (2016). Psychologia akademicka. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

2. Gerrig R.J., Zimbardo P.G. (2011). Psychologia i życie. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Jankowska, M. (2008). Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW.

3. Kosslyn S.M., Rosenberg R.S., (2006). Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat, Znak, 2006.

4. Mietzel, G. (2011). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca

1. Augustynek A. (2019). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: Difin

2. Pilecka, W., Rudkowska, G. i Wrona, L. (red.),(2008). Podstawy psychologii.

Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Uwagi:

Metody pracy: wysłuchanie wykładu., praca z tekstem źródłowym, dyskusja tematyczna.

Godziny kontaktowe (wykład) 24 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 30 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Postek
Prowadzący grup: Olga Apczyńska, Magdalena Bartoszak, Paulina Pawełczyk-Jabłońska, Sławomir Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia odbywa się poprzez egzamin jednokrotnego wyboru. Do dopuszczenia do egzaminu wymagane jest zaliczenie ćwiczeń.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone wprowadzeniu studentxx do tematyki psychologii: jej podstawowych pojęć, definicji, sposobu prowadzenia badań

- Psychologia jako nauka, cele psychologii.

- Główne koncepcje psychologiczne.

- Osobowość: teorie i struktura osobowości, wybrane koncepcje osobowości, temperament jako składnik osobowości.

- Emocje i motywacje w regulacji zachowania: charakterystyczne cechy emocji i motywacji, rola emocji i motywacji, mechanizmy emocji, regulacja emocji.

- Elementarne procesy poznawcze: wrażenia, spostrzeżenie i wyobrażenia.

- Pamięć: pojęcie, trzy procesy pamięciowe, rodzaje i modele pamięci.

- Koncentracja uwagi: struktury zaangażowane w proces uwagi, teorie uwagi, funkcje, uwaga a świadomość.

- Uczenie się: warunkowanie klasyczne, warunkowanie sprawcze, uczenie się poznawcze i społeczne.

- Myślenie i rozumowanie: operacje umysłowe, istota, funkcje i rodzaje myślenia, strategie i sposoby rozwiązywania problemów.

- Inteligencja: pojęcie ilorazu inteligencji, koncepcje inteligencji, pomiar i testy, uwarunkowania inteligencji, rodzaje inteligencji.

- Poznanie i spostrzeganie społeczne. Postawy, stereotypy, uprzedzenia. Zachowania społeczne i ich uwarunkowania. Sytuacja interpersonalna. Empatia. Zachowania asertywne, agresywne i uległe. Stres i radzenie sobie z nim. Porozumiewanie się ludzi w instytucjach. Reguły współdziałania. Zdolności i uzdolnienia.

- Psychologia różnic indywidualnych w zakresie temperamentu, stylu poznawczego i inteligencji.

Literatura:

Zimbardo Ph., Psychologia i Życie

Strelau, J. (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki.

Uwagi:

nakład pracy studentxx - 15h kontaktowych na wykładzie, 30h kontaktowych podczas ćwiczeń oraz sumarycznie ok. 60h pracy własnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hryniewicka
Prowadzący grup: Anna Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wprowadzenie w problematykę psychologii z uwzględnieniem wybranych zagadnień z zakresu podstaw psychologii ogólne, niezbędnych dla rozumienia złożonych mechanizmów leżących u podstaw prawidłowego i zaburzonego rozwoju człowieka, oraz dla ukierunkowania pracy diagnostyczno-terapeutycznej przyszłego pedagoga.

Pełny opis:

Definicja, przedmiot psychologii. Definicja i przedmiot psychologii jako dyscypliny naukowej, główne szkoły psychologiczne. Psychologiczne koncepcje człowieka. Neurobiologiczne podłoże procesów psychicznych i zachowań – zarys anatomii i funkcji mózgu. Procesy poznawcze. Wrażenia zmysłowe i percepcja. Procesy sensoryczne. Procesy uczenia się i pamięci. Uwaga. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Inteligencja. Popędy i procesy motywacyjne. Procesy emocjonalne i motywacyjne. Zaburzenia w regulacji emocji z perspektywy psychospołecznej i biologicznej. Biologiczne i psychologiczne aspekty stresu. Osobowość i różnice indywidualne. Determinanty różnic indywidualnych. Zdolności i uzdolnienia. Temperament jako biologiczny składnik osobowości.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Doliński, D., Strelau, J. (2016). Psychologia akademicka. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

2. Gerrig R.J., Zimbardo P.G. (2011). Psychologia i życie. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Jankowska, M. (2008). Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo UW.

3. Kosslyn S.M., Rosenberg R.S., (2006). Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat, Znak, 2006.

4. Mietzel, G. (2011). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca

1. Augustynek A. (2019). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: Difin

2. Pilecka, W., Rudkowska, G. i Wrona, L. (red.),(2008). Podstawy psychologii.

Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat psychologii jako nauki, podstawowe psychologiczne koncepcje człowieka oraz wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu różnych subdziedzin psychologii.

Pełny opis:

Psychologia jako nauka; Podstawowe metody badawcze w psychologii; Z historii psychologii: rozwój psychologii do początków XX wieku; Główne psychologiczne człowieka. Psychoanaliza; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia humanistyczna i egzystencjalna; Główne psychologiczne koncepcje człowieka. Psychologia poznawcza; Przywiązanie; Psychologia procesów poznawczych; Psychologia emocji i motywacji; Psychologia osobowości: temperament, charakter, tożsamość; Psychologia rozwoju: zmiana i ciągłość w cyklu życia; Psychologia stresu; Inteligencja; Psychologia śmierci

Literatura:

Campbell, J. B., Hall., C. S., Lindzey, G. (2006). Teorie osobowości. PWN.

Pieter, J. (1974). Historia psychologii. PWN

Selye, H. (1963). Stress życia. PZWL.

Zimbardo, P., Gerrig, R. (2008). Psychologia i życie. PWN.

Uwagi:

Stosowane metody to wykład, studium przypadku, prezentacje multimedialne

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do egzaminu 30

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)