Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-WIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, pedagogika szkolna i pedagogika zdolności, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARÓW EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Przeprowadzenie i prezentacja udokumentowanego wywiadu z przedstawicielem instytucji pozaszkolnej.

2. Egzamin testowy ze współpracy z instytucjami pozaszkolnymi.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Współpraca z różnymi instytucjami pozaszkolnymi pracującymi na rzecz dzieci. takimi, które mają za zadanie wspieranie rozwoju poznawczego czy emocjonalnego, ale również te, których pomoc jest niezbędna w sytuacjach kryzysowych. Poradnie Psychologiczno– Pedagogiczne – wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej dzieci i młodzieży z grup ryzyka oraz omówienie innych zadań poradni. Fundacje i Stowarzyszenia – prezentacja działalności wybranych organizacji wspierających uczniów zdolnych - Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci oraz innych udzielających wsparcia pedagogicznego, psychologicznego i socjoterapeutycznego. Współpraca z uczelniami wyższymi, instytucjami naukowymi i kulturalnymi: Uniwersytet Dzieci, Centrum Nauki Kopernik czy Pałac Kultury i Młodzieży. Pedagog szkolny w obliczu problemów społecznych. Współpraca pedagoga szkolnego z MOPS, kuratorem sądowym, sądem rodzinnym w obliczu problemów. Możliwości urzeczywistniania innowacji edukacyjnych w szkołach publicznych i niepublicznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Wyd. impuls, Kraków 2009.

Literatura uzupełniająca:

A. Góralski, Metody badań pedagogicznych, Wyd. Universitas Rediviva, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Zna zasady funkcjonowania wybranych fundacji, stowarzy-szeń, ośrodków pomocy społecznej oraz zna cele i wartości wyżej wymienionych instytucji;

- Zna zasady współpracy pedagoga szkolnego z instytucjami pozaszkolnymi.

Umiejętności

- Korzysta ze wszystkich dostępnych środków informacji w celu wyszukiwania miejsc/placówek/ośrodków, które mogą go wesprzeć w pracy z uczniem.

- Umie przeprowadzić wywiad ze specjalistami z zakresu pe-dagogiki oraz innymi osobami w celu uzyskania niezbędnych dla siebie informacji.

- Potrafi nawiązać profesjonalny kontakt terapeutyczny z uczniem.

Kompetencje społeczne

- W związku z dostępem do „informacji wrażliwych” o uczniu i jego środowisku wychowawczym ma świadomość koniecz-ności przestrzegania zasad etycznych.

- Zauważa nieprawidłowości w oddziaływaniach wychowaw-czych i poszukuje możliwości ich korygowania.

Metody i kryteria oceniania:

METODY KSZTAŁCENIA:

ćwiczenia, prezentacja, gry dydaktyczne, dyskusja

KRYTERIA OCENIANIA:

- obecność na zajęciach,

- praktyczne zadanie zaliczeniowe:

przeprowadzenie i prezentacja udokumentowanego wywiadu w wybranej instytucji, z którą współpracują szkoły.

- egzamin pisemny ze znajomości tematyki zajęć.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie do zajęć, lektury: 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

Przygotowanie prezentacji: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makaruk
Prowadzący grup: Anna Makaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makaruk
Prowadzący grup: Anna Makaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.