Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka i metodyka działań wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-PMD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka i metodyka działań wychowawczych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, pedagogika korekcyjna, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PE, pedagogika korekcyjna, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Tło społeczne i psychologiczne mechanizmów działających w diagnozowanych sytuacjach wychowawczych. Rozwiązywaniu prawdziwych i aktualnych problemów znanych z doświadczenia prowadzącego, studentów, zaprzyjaźnionych nauczycieli, rodziców. Ocena efektywności działań wychowawczych w sytuacjach typowych (socjalizacja dziecka, postawy prospołeczne, altruistyczne i empatyczne, wartości w wychowaniu) oraz w nietypowych (konflikt, agresja).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego jak też różnych środowiskach wychowawczych, w tym szczególnie klasie szkolnej, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych na poziomie wczesnej edukacji.

Umiejętności

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych dotyczących funkcjonowania klasy szkolnej, przy użyciu różnych źródeł oraz technik w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych i interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych na etapie wczesnej edukacji.

Kompetencje społeczne

Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, zwłaszcza w klasie szkolnej, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga wczesnej edukacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła
Prowadzący grup: Agnieszka Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu

A. Aktywność podczas zajęć

B. Wykonanie konkretnych ćwiczeń podczas zajęć

C. Ocena prezentacji multimedialnej dotyczącej skonstruowanego programu profilaktyki szkolnej w zakresie określonego zagrożenia

Pełny opis:

• Dokumenty prawne z zakresu prawa oświatowego, polityki państwa związane z zapobieganiem zachowaniom problemowym w szkole. Założenia programu wychowawczego, uregulowanie profilaktyki na poziomie szkoły, zmiany w podejściu w zakresie profilaktyki w szkole (2 godz.).

• Zagadnienia ogólne dotyczące profilaktyki: podstawowe pojęcia, klasyfikacja poziomów profilaktyki, strategie profilaktyczne i ich skuteczność, założenia programu profilaktyki (2 godz.).

• Zdrowie psychiczne w ujęciu WHO: pojęcie zdrowia psychicznego i jego wskaźniki, dobrostan, aspekty dojrzałej struktury osobowości. Wsparcie dziecka/ucznia w systemie oświaty - nowy paradygmat wsparcia (1 godz.).

• Diagnoza zagrożeń: narzędzia diagnostyczne (techniki i metody), etapy diagnozy problemów, diagnoza na poziomie profilaktyki: uniwersalnej, selektywnej, wskazującej, obszary diagnozy szkolnej, diagnoza potrzeb (2 godz.).

• Analizy wyników badań nad czynnikami ryzyka oraz czynnikami chroniącymi przed problemowymi zachowaniami i zaburzeniami w obszarze zdrowia psychicznego u dzieci w ujęciu Światowej Organizacji Zdrowia (1 godz.).

• Środowisko szkoły - czynniki ryzyka i czynniki chroniące w występowaniu zachowań ryzykownych – przegląd badań polskich i zagranicznych (1 godz.).

• Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 – przegląd wykazu zadań (1 godz.).

• Analiza treści wychowawczo-profilaktycznych do realizacji w klasach I–III oraz do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV–VIII (1 godz.).

• Budowanie programu wychowawczego szkoły - wartości w programie wychowawczym służące integralnemu rozwojowi i wychowaniu ucznia (2 godz.).

• Opracowanie czynników ryzyka i czynników chroniących w profilaktyce wybranej grupy wiekowej i środowiska edukacyjnego (praca w grupach) (2 godz.).

• Budowanie narzędzi do badania cech środowiska szkolnego w kontekście profilaktyki szkolnej (praca w grupach) (2 godz.).

• Warsztaty z zakresu konstruowania szkolnego programu profilaktyki: fazy konstruowania programu, budowanie i prezentacja w wybranych obszarach profilaktyki (13 godz.).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chałas K. (2017). Wartości w programie wychowawczym szkoły służące integralnemu rozwojowi i wychowaniu ucznia (fragment) w: Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, ORE, Warszawa, s. 10-20.).

2. Łoś M., Hawrot A. (2017). Jak badać szkolne czynniki ryzyka i ochrony? Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Narodowy Program Zdrowia, Warszawa, s. 7-8; 10-17.

3. Konopczyński M., Joanna Borowik J., Chlebowski P., Kolemba M., Szorc K., Szada-Borzyszkowska J. (2017). Zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły i placówki oświatowej, ORE. Warszawa, s. 21-40.

4. Ostaszewski K. (2012). Pojęcie klimatu szkoły w badaniach zachowań ryzykownych młodzieży, Edukacja 4 (120), s. 22-38.

5. Ostaszewski K. (2014). Kultura szkoły a zachowania ryzykowne uczniów, Edukacja 1(126), s. 14–24.

6. Szymańska J. (2012). Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, ORE, Warszawa, s. 11-45,52-55,67-78,93-97.

7. Śliwa S. (2015). Profilaktyka pedagogiczna, WSZIA, Opole. Rozdział VI Obszary oddziaływań profilaktycznych.

8. Gaś Z.B., (2006). Profilaktyka w szkole, WSiP, Warszawa.

Akty prawne:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 stycznia 2018 r.

Literatura dodatkowa:

1. Borecka-Biernat D. (2014). Agresja: dlaczego dzieci ranią i jak możemy temu przeciwdziałać? Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 283-305.

2. Cywińska M. (2011). Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w sytuacjach konfliktu (w:) Borecka-Biernat (red.) Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnym, Kraków, s. 151-165.

3. Ostaszewski K., (2008) Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w zachowaniach ryzykownych dzieci i młodzieży. W: J. Mazur i wsp. (red.) Czynniki chroniące młodzież 15-letnią przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Raport z badań HBSC 2006, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.

Uwagi:

wykład, pogadanka, burza mózgu, dyskusja, praca z książką, praca w grupach, prezentacja multimedialna

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu: 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3 punkty ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.