Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-PKU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika kultury
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, pedagogika kultury i mediów cyfrowych, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Pedagogika kultury - wielość znaczeń i złożoność problemów. Pedagogika kultury w strukturze pedagogiki i wobec psychologii, socjologii, nauk o kulturze, antropologii kulturowej, filozofii.

Pedagogika kultury w kontekście filozoficznych tradycji pedagogiki niemieckiej.

Polska pedagogika kultury. Trzy etapy rozwoju polskiej refleksji nad kulturą: kultura jako źródło tożsamości; kultura jako narzędzie przetrwania. Inicjatorzy refleksji nad kulturą w polskiej myśli wychowawczej.

Pedagogika kultury po II wojnie światowej. Pedagogika kultury jako „wychowanie dla przyszłości”. Koncepcja alternatywnej cywilizacji humanistycznej.

Pedagogika i antropologia kultury. Relatywizm kulturowy jako przesłanka multikulturalizmu. Edukacja międzykulturowa - edukacja wielokulturowa.

Kultura i socjologia wychowania. Emancypacyjny potencjał refleksji nad kulturą w kontekście w socjologii wychowania. Kapitał kulturowy.

Animacja społeczno-kulturowa jako subdyscyplina pedagogiki i pedagogiki kultury.

Efekty kształcenia:

Wiedza

ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym jak i społecznym oraz kulturowym, stanowiącą podstawę projek-towania i realizacji działalności edukacyjnej w zakresie peda-gogiki kultury

ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą prowadzenia działal-ności pedagogicznej w zakresie pedagogiki kultury

Umiejętności

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwa-nia i przetwarzania informacji na temat zjawisk kultury i wychowania, przy użyciu różnych źródeł oraz interpreto-wania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych

potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych proble-mów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązy-wania oraz przewidywać skutki planowanych działań w obszarach praktycznych pedagogiki kultury

Kompetencje społeczne

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego obszarze kultury i wychowania

docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jed-nostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga

odznacza się rozwagą i dojrzałością w rozumieniu roli pedagoga kultury oraz gotowością do rozwijania dorobku zawodu i podtrzymywania jego etosu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.