Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-PDT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, pedagogika szkolna i pedagogika zdolności, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Istota diagnozy pedagogicznej i oddziaływań terapeutycznych. Kodeks postępowania pedagoga-terapeuty. Rodzaje prowadzonej dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej w zależności od miejsca pracy (szkoła, poradnie psychologiczno-pedagogiczne). Wywiad diagnostyczny z dzieckiem i rodzicem. Diagnoza trudności szkolnych - pedagogiczne i psychologiczne metody oddziaływań terapeutycznych na przykładzie ćwiczeń: usprawniających pamięć i koncentrację, percepcję wzrokową, słuchową, motoryczną. Interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zasady tworzenia IPETu (Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny) - analiza przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Identyfikacja i diagnoza zdolności. Narzędzie wykorzystywane do diagnozy uzdolnień/predyspozycji uczniów. Przykładowe działania terapeutyczno-wspierające na etapie poszukiwania i rozwijania uzdolnień uczniów. Kwestionariusz Umiejętności Społecznych. Planowanie oddziaływań terapeutycznych w przypadku diagnozy deficytów w zakresie umiejętności społecznych.. Określanie własnego stylu uczenia się. Wykorzystanie wyników diagnozy do planowania pracy terapeutycznej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wykorzystanie niestandardowych narzędzi diagnostycznych podczas pracy pedagoga/wychowawcy. Diagnoza sytuacji kryzysowych. Procedura postępowania w przypadku zidentyfikowania sytuacji kryzysowych - rola pedagoga i psychologa szkolnego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Zna i rozumie specyfikę wybranych zaburzeń poznawczych i percepcyjno-motorycznych, stanowiących przyczynę trudno-ści w uczeniu się.

Umiejętności

- Potrafi projektować programy oddziaływań terapeutycznych skierowanych na ucznia w oparciu o analizę wiedzy teore-tycznej z różnych dyscyplin.

- Dobiera narzędzia badawcze adekwatne do specyfiki dane-go zaburzenia i opracowuje wyniki procesu diagnostycznego w postaci opinii pedagogicznej;

- Potrafi diagnozować zaburzenia poznawcze i percepcyjno-motoryczne, stanowiące przyczynę trudności w uczeniu się.

Kompetencje społeczne

- Planuje dojrzałe działania pedagogiczne, dokonuje wnikliwe analizy zdolności uczniów i przemyślane propozycje działań wspierających ich rozwój.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020"

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Jabłońska
Prowadzący grup: Karolina Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.