Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-BEC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, edukacja zdalna i grafika komputerowa, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocena krytycznej analizy i interpretacji materiałów źródłowych oraz ich zaprezentowania.

Praca pisemna zaliczeniowa

Pełny opis:

W toku realizacji przedmiotu studenci poznają zagadnienia związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych.

TREŚCI PROGRAMOWE

WARSZTATY

1. Rozwój mediów tradycyjnych i cyfrowych na przestrzeni dziejów

2. Charakterystyka mediów cyfrowych.

3. Przyczyny, rozwój i skutki zagrożeń.

4. Zagrożenia społeczno-wychowawcze.

5. Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego.

6. Profilaktyka i diagnoza zagrożeń.

7. Założenia metodologiczne badań.

Literatura:

LITERATURA

Literatura obowiązkowa:

1.M. Tanaś, S. Galanciak (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni, Wyd. Impuls, Kraków 2018.

2. J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej. Wyd. Impuls, Kraków 2018.

3.M. Tanaś, S. Galanciak (red.), Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, Kraków 2015

4. M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu, Wyd. NASK, Warszawa 2016

5. J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, Kraków 2015

6. A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Wyd. DIFIN, Warszawa 2014

7. A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Wyd. DIFIN, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. A. Andrzejewska J. Bednarek (red.), Cyberświat możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009

2. S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Wyd. DIFIN, Warszawa 2007

3. S. Kozak, Patologia fonoholizmu,. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego, Wyd. DIFIN, Warszawa 2013

4. Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja, Adam Marszałek, Toruń 2012.

5. Artykuły w najnowszych czasopismach naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych krajowych i zagranicznych

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma pogłębioną wiedzę na temat bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w aspekcie osobowym, społecznym i kulturowym

ma rozszerzoną wiedzę z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu działalności kształceniowej i wychowawczej w cyberprzestrzeni

Umiejętności

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i diagnozowania zagrożeń w cyberprzestrzeni

Kompetencje społeczne

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu powstawania nowych zagrożeń w cyberprzestrzeni

wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Metody i kryteria oceniania:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

- praca w zespołach

- studium przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 pkt

Zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania. Główne środki cyklicznej komunikacji (o charakterze synchronicznym oraz niesynchronicznym): program Microsoft Teams oraz Microsoft Outlook, a także poprzez kontakt telefoniczny. Narzędzia wykorzystywane w zależności od możliwości uczestników procesu kształcenia, według ustalonych sposobów pracy z grupami. Wykorzystywane formy komunikacji: poczta e-mail, kontakt telefoniczny, spotkania on line.

Użycie poszczególnych form komunikacji jest uzależnione od podejmowanych tematów na zajęciach, dotyczy to także godzin spotkań.

Różnorodność wykorzystywanych narzędzi i metod pracy ze studentami podyktowana jest troską o realizację celów zajęć w sposób najbardziej przystępny dla ogółu grupy, bez dyskryminacji osób nieposiadających wystarczających możliwości technicznych do korzystania z programu Microsoft Teams.

Poniżej znajduje się link do Zespołu w MS TEAMS w ramach którego prowadzone będą zajęcia

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a41f5dd7c07e8449e94d1b9ac0f6e2699%40thread.tacv2/conversations?groupId=c9775778-08a9-4aa7-ac35-23415df30a51&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocena krytycznej analizy i interpretacji materiałów źródłowych oraz ich zaprezentowania.

Pełny opis:

W toku realizacji przedmiotu studenci poznają zagadnienia związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych.

TREŚCI PROGRAMOWE

WARSZTATY

1. Rozwój mediów tradycyjnych i cyfrowych na przestrzeni dziejów

2. Charakterystyka mediów cyfrowych.

3. Przyczyny, rozwój i skutki zagrożeń.

4. Zagrożenia społeczno-wychowawcze.

5. Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego.

6. Profilaktyka i diagnoza zagrożeń.

7. Założenia metodologiczne badań.

Literatura:

LITERATURA

Literatura obowiązkowa:

1.M. Tanaś, S. Galanciak (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni, Wyd. Impuls, Kraków 2018.

2. J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej. Wyd. Impuls, Kraków 2018.

3.M. Tanaś, S. Galanciak (red.), Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, Kraków 2015

4. M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu, Wyd. NASK, Warszawa 2016

5. J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, Kraków 2015

6. A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Wyd. DIFIN, Warszawa 2014

7. A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Wyd. DIFIN, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. A. Andrzejewska J. Bednarek (red.), Cyberświat możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009

2. S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Wyd. DIFIN, Warszawa 2007

3. S. Kozak, Patologia fonoholizmu,. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego, Wyd. DIFIN, Warszawa 2013

4. Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja, Adam Marszałek, Toruń 2012.

5. Artykuły w najnowszych czasopismach naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych krajowych i zagranicznych

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

- praca w zespołach

- studium przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bednarek
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józef Bednarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocena krytycznej analizy i interpretacji materiałów źródłowych oraz ich zaprezentowania.

Pełny opis:

W toku realizacji przedmiotu studenci poznają zagadnienia związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych.

TREŚCI PROGRAMOWE

WARSZTATY

1. Rozwój mediów tradycyjnych i cyfrowych na przestrzeni dziejów

2. Charakterystyka mediów cyfrowych.

3. Przyczyny, rozwój i skutki zagrożeń.

4. Zagrożenia społeczno-wychowawcze.

5. Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego.

6. Profilaktyka i diagnoza zagrożeń.

7. Założenia metodologiczne badań.

Literatura:

LITERATURA

Literatura obowiązkowa:

1.M. Tanaś, S. Galanciak (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni, Wyd. Impuls, Kraków 2018.

2. J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej. Wyd. Impuls, Kraków 2018.

3.M. Tanaś, S. Galanciak (red.), Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, Kraków 2015

4. M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu, Wyd. NASK, Warszawa 2016

5. J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, Kraków 2015

6. A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Wyd. DIFIN, Warszawa 2014

7. A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Wyd. DIFIN, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. A. Andrzejewska J. Bednarek (red.), Cyberświat możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009

2. S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Wyd. DIFIN, Warszawa 2007

3. S. Kozak, Patologia fonoholizmu,. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego, Wyd. DIFIN, Warszawa 2013

4. Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja, Adam Marszałek, Toruń 2012.

5. Artykuły w najnowszych czasopismach naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych krajowych i zagranicznych

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

- praca w zespołach

- studium przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 20 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 pkt

Zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania. Główne środki cyklicznej komunikacji (o charakterze synchronicznym oraz niesynchronicznym): program Microsoft Teams oraz Microsoft Outlook, a także poprzez kontakt telefoniczny. Narzędzia wykorzystywane w zależności od możliwości uczestników procesu kształcenia, według ustalonych sposobów pracy z grupami. Wykorzystywane formy komunikacji: poczta e-mail, kontakt telefoniczny, spotkania on line.

Użycie poszczególnych form komunikacji jest uzależnione od podejmowanych tematów na zajęciach, dotyczy to także godzin spotkań.

Różnorodność wykorzystywanych narzędzi i metod pracy ze studentami podyktowana jest troską o realizację celów zajęć w sposób najbardziej przystępny dla ogółu grupy, bez dyskryminacji osób nieposiadających wystarczających możliwości technicznych do korzystanie z programu Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.