Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2F-TWY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria wychowania
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Paradygmaty teorii wychowania. Teoria wychowania jako nauka czy jako filozofia wychowania. Typologiczne ujęcia i systematyzacja teoretycznych stanowisk teorii wychowania: orientacje i koncepcje wychowania. Podmiotowość badacza i badanego w procesie poznania. Interdyscyplinarność teorii wychowania, jej związki z innymi dziedzinami wiedzy i przynależnymi im metodologiami badań. Antropologiczne podstawy i wymiary wychowania, aksjologiczne podstawy i wymiary wychowania, teleologiczne podstawy i wymiary wychowania. Podmiotowość i podmiot w tradycji humanistycznej i interpretacjach współczesnych. Problem upodmiotowienia interpersonalnych relacji w wychowaniu. Ideały wychowania oraz ich społeczno-kulturowa postać i funkcja. Problem światopoglądowego, ideologicznego i religijnego uwikłania ideałów wychowania. Nowe wyzwania i zagrożenia dla jednostkowego rozwoju i społecznych form przystosowania człowieka. Nowe kategorie i problemy współczesnej teorii wychowania. Problem inwersji podstawowych intencji wychowania i jego dysfunkcjonalności - błędy oddziaływań wychowawczych, problem „czarnej pedagogii” i pseudowychowania.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Ma poszerzoną wiedzę w zakresie wybranych wykładni teo-retycznych pojęć pedagogicznych, z uwzględnieniem ich od-niesienia do praktyki wychowania.

- Zna i rozumie wybrane antropologiczne i aksjologiczne pod-stawy wychowania i pedagogiki.

- Ma pogłębioną wiedzę na temat innych dyscyplin nauko-wych, badających specyfikę jednostkowych, społecznych i kulturowych form rozwoju człowieka.

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat założeń i twierdzeń teorii uczenia się.

- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat wybranych nurtów i systemów pedagogicznych i ich powiązaniu ze zjawiskami, tendencjami i przemianami zachodzącymi w przestrzeni społeczno-kulturowej.

Umiejętności

- Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu pedagogiki w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych oraz projektowa-nia specjalistycznych działań pedagogicznych i psychologicznych.

- Posiada pogłębione umiejętności obserwowania i interpretowania obszarów dysfunkcjonalności i niedomagania systemu edukacyjnego, rewiduje założenia i strategie eduka-cyjne.

- Potrafi konstruować rozbudowane propozycje strategii wy-chowawczych i edukacyjnych, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych człowieka oraz różnorodnych wyzwań społecz-no-kulturowych.

Kompetencje społeczne

- Ma pogłębioną świadomość konieczności podnoszenia kwali-fikacji zawodowych oraz dostosowywania swojej wiedzy i umiejętności do nowych wyzwań edukacyjnych.

- Ma świadomość własnego wpływu na kształt i kierunek zmian praktyki pedagogicznej, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra działa lub będzie działać.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gara
Prowadzący grup: Jarosław Gara, Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-28 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gara
Prowadzący grup: Jarosław Gara, Agnieszka Zamarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.