Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2F-PPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki pracy
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

-------------------------------------------------------

TREŚCI PROGRAMOWE

-------------------------------------------------------

1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania pedagogiki pracy. Obszary problemowe pedagogiki pracy.

2. Wychowanie przez pracę i rozwój zawodowy człowieka ideą przewodnią pedagogiki pracy. Podstawowe kategoria pedagogiki pracy: praca i zawód, czynności i umiejętności, kompetencje i kwalifikacje, zatrudnialność.

3. Metody i techniki badań stosowane w pedagogice pracy. Procedury badań.

4. Pojęcie i zadania kształcenia i wychowania przed-zawodowego. Pojęcie i zadania edukacji pro zawodowej. Klasyfikacja Zawodów i Specjalności Szkolnictwa Zawodowego a Klasyfikacja Zawodów i Specjalności dla potrzeb rynku pracy.

5. Cele, formy, programy i metody kształcenia zawodowego. Modele kształcenia zawodowego. Istota i efektywność dualnego systemu kształcenia zawodowego. Kwalifikacyjne kursy zawodowego. Metody oceny wyników kształcenia zawodowego.

6. Priorytety współczesnej edukacji zawodowej. Polska Rama Kwalifikacji, Standardy Kompetencji Zawodowych.

7. Dokształcanie, doskonalenie zawodowe. Przekwalifikowanie. Szkolenie. Samokształcenie. Zadania edukacji ustawicznej osób dorosłych.

8. Pedagogika pracy wobec problemu zatrudnialności i bezrobocia młodzieży i osób dorosłych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Ma wiedzę na temat procesu wychowania przez pracę, do pracy i w pracy, kształcenia i wychowania przedzawodowego, struktury i zadań kształcenia zawodowego w formach szkol-nych i pozaszkolnych.

- Zna przebieg i determinanty kształcenia ustawicznego doro-słych w okresie ich aktywności zawodowej oraz ich rolę w kolejnych etapach życia człowieka.

- Ma wiedzę dotyczącą wybranych aspektów humanizacji pra-cy.

Umiejętności

- Potrafi, wykorzystując różne źródła, prawidłowo identyfi-kować, analizować i interpretować elementy procesu wycho-wania przez pracę i do pracy stanowiące integralną część kształcenia przedzawodowego, zawodowego i ustawicznego.

- Potrafi na podstawie samodzielnie zgromadzonych informa-cji prawidłowo wyjaśniać zjawiska i relacje zachodzące w procesie pracy, z uwzględnieniem poszczególnych etapów rozwoju zawodowego człowieka.

- Posiada pogłębioną umiejętność pisemnej i ustnej analizy zagadnień obejmujących obszary pedagogiki pracy, na pod-stawie źródeł literaturowych i doświadczeń indywidualnych.

- Posiada umiejętność formułowania oceny i uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień relacji wychowanie-praca-pracownik z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycz-nych dyscyplin związanych z pedagogiką pracy.

Kompetencje społeczne

- Ma świadomość potrzeby nieustannego pogłębiania wiedzy i umiejętności warunkujących prawidłowy rozwój zawodowy i osobisty, ze szczególnym uwzględnieniem postrzegania pracy w kategoriach wartości.

- Wyraża przekonanie o osobistej odpowiedzialności wobec ludzi, dla których dobra stara się działać w roli pedagoga.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz, Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- esej erudycyjno-problemowy

UMIEJĘTNOŚCI

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- esej erudycyjno-problemowy

- egzamin pisemny erudycyjno-problemowy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

* Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego, Bydgoszcz 2005.

* Szlosek F.,Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych, Wydawnictwo APS - Wydawnictwo ITeE, Warszawa-Radom 2015.

* Jeruszka U., Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016.

* Kwiatkowski S. M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

* Nowacki T. W., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, WSP TWP, Warszawa 2004.

UZUPEŁNIAJĄCA

* Bogaj A., Kwiatkowski S.M. (red.), Szkoła a rynek pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

* Karney J. E., Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków,

- metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.