Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka polskiego - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5S-GJ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka polskiego - 1
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. PC, logopedia, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 4 sem. PC, logopedia, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ Z ZASTOSOWANIEM APLIKACJI MS TEAMS

kontakt z prowadzącym: iwiecek@aps.edu.pl

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Kolokwia ustne - zaliczenie na ocenę

2. Ocena wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Kolokwium pisemne z zastosowaniem aplikacji Forms

Pełny opis:

- Podstawowe pojęcia fonetyki.

- Budowa i funkcjonowanie narządów mowy.

- Kryteria klasyfikacji i klasyfikacja spółgłosek.

- Kryteria klasyfikacji i klasyfikacja samogłosek.

- Rozbieżności między wymową a pismem.

- Tendencje wymawianiowe współczesnej polszczyzny.

- Podstawowe pojęcia fonologii.

- Opis fonologiczny języka polskiego.

- Prozodia języka polskiego.

- Alfabet fonetyczny slawistyczny i międzynarodowy.

- Budowa i funkcjonowanie narządów mowy.

- Opis artykulacji spółgłosek.

- Opis artykulacji samogłosek.

- Schematy artykulacyjne głosek języka polskiego.

- Transkrypcja fonetyczna z uwzględnieniem zjawisk fonetycznych zachodzących w mowie/ rozbieżności między wymową a pismem.

- Analiza fonologiczna wyrazów i zapis fonologiczny.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Dukiewicz L., 1995, Fonetyka [w:] H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Wyd. IJP PAN, Kraków, s. 7-103.

2. Klebanowska B., 2007, Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim - z ćwiczeniami, Wydawnictwo UW, Warszawa.

3. Lorens G., Karwowska A., Więcek-Poborczyk I., 2017, GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów, Wyd. Harmonia Uniwersalis, Gdańsk.

4. Sawicka I., 1995, Fonologia [w:] H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Wyd. IJP PAN, Kraków, s.105-195.

5. Wierzchowska B., 1971, Wymowa polska, wydanie II, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.

6. Więcek-Poborczyk I., 2014, Normy wymawianiowe polszczyzny a wariantywność wymowy, Wydawnictwo APS, Warszawa.

7. Więcek-Poborczyk I., 2016, Wariantywność współczesnej wymowy polskiej (wybrane konteksty fonetyczne), [w:] Boksa E., Rosińska-Mamej A., Senderska J. (red.), Język - człowiek - świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej, KTN, Kielce, s. 215-223.

8. Wiśniewski M., 2001, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Wyd. UMK, Toruń.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Karaś M., Madejowa M., 1977, Słownik wymowy polskiej, Warszawa, PWN.

2. Lubaś W., Urbańczyk S., 1994, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Wydawnictwo Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego i Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, Kraków–Katowice.

3. Madelska L., 2005, Słownik wariantywności fonetycznej współczesnej polszczyzny, Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi wskazać powiązanie i znaczenie relacji językoznawstwo- logopedia; zna terminologię używaną w językoznawstwie w zakresie fonetyki i fonologii.

Zna językoznawcze podstawy logopedii w zakresie fonologii i fonetyki.

Zna budowę i funkcjonowanie narządów mowy.

Zna anatomię i fizjologię struktur odpowiedzialnych za tworzenie mowy głośnej.

Zna cechy artykulacyjno-akustyczne samogłosek i spółgłosek języka polskiego.

Zna fonetykę i fonologię współczesnego języka polskiego; zna fonetykę artykulacyjną, audytywną, akustyczną.

Zna zasady normatywnej wymowy języka polskiego.

Zna językoznawcze podstawy logopedii w zakresie norm ortofonicznych.

Zna slawistyczny alfabet fonetyczny.

Zna językoznawcze podstawy logopedii.

Zna system fonologiczny języka polskiego.

Zna językoznawcze podstawy logopedii – system języka polskiego, w tym w szczególności system fonologiczny.

Umiejętności

Potrafi umiejscowić fonologię i fonetykę w systemie języka polskiego i je scharakteryzować.

Potrafi analizować językoznawcze podstawy logopedii.

Umie opisać procesy artykulacyjne głosek języka polskiego.

Umie analizować i określać biologiczne podstawy mowy.

Umie wskazać realizacje zgodne i niezgodne z zasadami współczesnej normy wymawianiowej.

Umie analizować i stosować w praktyce wiedzę z zakresu fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego.

Potrafi dokonać transkrypcji fonetycznej wypowiedzi.

Umie analizować i interpretować zjawiska z zakresu fonetyki akustycznej, artykulacyjnej i audytywnej.

Potrafi interpretować fonologicznie zapis fonetyczny wyrazów.

Potrafi analizować i stosować w praktyce wiedzę z zakresu fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego.

Kompetencje społeczne

Rozumie konieczność posiadania i zastosowania wiedzy z zakresu fonetyki i fonologii w pracy praktycznej i naukowej logopedy.

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy zdarzeń pedagogicznych.

Jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej.

Potrafi posługiwać się staranną wymową polską, jest wrażliwy na błędy wymawianiowe.

Metody i kryteria oceniania:

ZAJĘCIA PROWADZONE Z ZASTOSOWANIEM APLIKACJI MS TEAMS

Sposób dołączenia do zespołu został przekazany studentom poprzez USOS mail.

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, ćwiczenia - prezentacja multimedialna

Ćwiczenia z zastosowaniem pomocy dydaktycznych (m.in. rycin, filmów, schematów artykulacyjnych)

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30 godz. + 60 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10 godz.

Przygotowanie się do kolokwiów - 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ Z ZASTOSOWANIEM APLIKACJI MS TEAMS

kontakt z prowadzącym: iwiecek@aps.edu.pl

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Kolokwia ustne - zaliczenie na ocenę

2. Ocena wypowiedzi studenta podczas zajęć

3. Kolokwium pisemne z zastosowaniem aplikacji Forms

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁAD:

1. Podstawowe pojęcia fonetyki

2. Kryteria klasyfikacji spółgłosek

3. Kryteria klasyfikacji samogłosek

4. Podstawowe pojęcia fonetyki akustycznej

5. Rozbieżności między wymową a pismem

6.Tendencje wymawianiowe współczesnej polszczyzny

7. Podstawowe pojęcia fonologii

8. Opis fonologiczny języka polskiego

9. Prozodia języka polskiego

ĆWICZENIA:

1. Alfabet fonetyczny slawistyczny i międzynarodowy

2. Budowa i funkcjonowanie narządów mowy

3. Opis artykulacji spółgłosek

4. Opis artykulacji samogłosek

5. Struktura akustyczna głosek

6. Zapis fonetyczny: zjawiska fonetyczne zachodzące w mowie; rozbieżności między wymową a pismem

7. Analiza fonologiczna wyrazów i zapis fonologiczny

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Dukiewicz L., 1995, Fonetyka [w:] H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Wyd. IJP PAN, Kraków, s. 7-103.

2. Klebanowska B., 2007, Interpretacja fonologiczna zjawisk fonetycznych w języku polskim - z ćwiczeniami, Wydawnictwo UW, Warszawa.

3. Lorens G., Karwowska A., Więcek-Poborczyk I., 2017, GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów, Wyd. Harmonia Uniwersalis, Gdańsk.

4. Sawicka I., 1995, Fonologia [w:] H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, Wyd. IJP PAN, Kraków, s.105-195.

5. Wierzchowska B., 1971, Wymowa polska, wydanie II, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.

6. Więcek-Poborczyk I., 2014, Normy wymawianiowe polszczyzny a wariantywność wymowy, Wydawnictwo APS, Warszawa.

7. Więcek-Poborczyk I., 2016, Wariantywność współczesnej wymowy polskiej (wybrane konteksty fonetyczne), [w:] Boksa E., Rosińska-Mamej A., Senderska J. (red.), Język - człowiek - świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej, KTN, Kielce, s. 215-223.

8. Wiśniewski M., 2001, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Wyd. UMK, Toruń.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Karaś M., Madejowa M., 1977, Słownik wymowy polskiej, Warszawa, PWN.

2. Lubaś W., Urbańczyk S., 1994, Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Wydawnictwo Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego i Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, Kraków–Katowice.

3. Madelska L., 2005, Słownik wariantywności fonetycznej współczesnej polszczyzny, Kraków.

Uwagi:

ZAJĘCIA PROWADZONE Z ZASTOSOWANIEM APLIKACJI MS TEAMS

Sposób dołączenia do zespołu został przekazany studentom poprzez USOS mail.

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, ćwiczenia - prezentacja multimedialna

Ćwiczenia z zastosowaniem pomocy dydaktycznych (m.in. rycin, filmów, schematów artykulacyjnych)

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30 godz. + 60 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10 godz.

Przygotowanie się do kolokwiów - 20 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk, Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.