Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Subdyscypliny pedagogiki specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-SPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 2 sem. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru obejmujący swym zakresem tematykę wykładów w dniu 16.06. o godz. 15.00

Pełny opis:

- Surdopedagogika – Osoba z wadą słuchu; definicje, klasyfikacje w perspektywie medycznej i społecznej, funkcjonowanie (charakterystyka). Sposoby werbalnej i niewerbalnej komunikacji osób z wadą słuchu. Środki techniczne wspomagające słyszenie osób z wadą słuchu. System edukacji przedszkolnej i szkolnej dzieci i młodzież z uszkodzonym narządu słuchu w Polsce.

- Tyflopedagogika - Definicje niewidzenia i słabowzroczności w ujęciu medycznym, psychologicznym, pedagogicznym i funkcjonalnym. Przyczyny niewidzenia i słabowzroczności. Konsekwencje wynikające z braku lub znacznego ograniczenia widzenia. Znaczenie kompensacji w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.

- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Cele, zadania, przedmiot pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współczesne koncepcje, modele i definicje niepełnosprawności intelektualnej. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Orientacja w aspektach historycznych edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na świecie. Społeczna percepcja oraz wykluczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

- Wprowadzenie w problematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu - rys historyczny, ustalenie terminologiczne, kryteria diagnostyczne, koncepcje etiologiczne i badania epidemiologiczne.Charakterystyka funkcjonowania dzieci/młodzieży/osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: komunikacja i kontakty międzyludzkie, procesy myślowe i przyswajanie informacji, zachowanie i rozwój społeczny, rozwój zmysłów i/lub rozwój fizyczny.Dyrektywne i niedyrektywne podejścia w edukacji i terapii osób z autyzmem.

- Pedagogika resocjalizacyjna - Pedagogika resocjalizacyjna jak dyscyplina naukowa. Działy pedagogiki resocjalizacyjnej. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, demoralizacja, nieprzystosowanie społeczne, dewiacja, patologia społeczna. Placówki resocjalizacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – krótka prezentacja.

- Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - Cele, zadania, przedmiot terapii pedagogicznej (pedagogiki korekcyjnej). Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (krótka charakterystyka). Zadania terapeuty pedagogicznego.

- Pedagogika leczniczo-terapeutyczna – Psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne koncepcje choroby somatycznej i niepełnosprawności ruchowej. Specyfika zachowania dziecka w sytuacji choroby przewlekłej oraz jego emocjonalne i społeczne przystosowanie się. Wczesna interwencja wobec dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową. Formy edukacji i rehabilitacji dzieci chorych i z niepełnosprawnością ruchową.

- Logopedia - Przedmiot logopedii ( komunikacja językowa, język a mowa, mowa a wymowa). Opóźniony a zaburzony rozwój mowy. Nabyte zaburzenia mowy. Zadania logopedii i wynikające z nich specjalizacje w logopedii (w powiązaniu z różnymi obszarami pedagogiki specjalnej, psychologii i medycyny). Kryteria przyjęć na specjalność logopedia.

- Wczesna interwencja - Wczesna interwencja a wczesne wspomaganie rozwoju - jako kompleksowa, skoordynowana pomoc dziecku i rodzinie- pojęcia, założenia, zadania i funkcje. Koncepcje wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka wieku 0-6 lat.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Emiluta-Rozya D. (2016) Kąpiel słowna jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej [w:] E.Lewandowska-Tarasiuk E., J. Lichoń, B. Mossakowska (red.) Terapia słowem, Wydawnictwo Pani Twardowska.

Paplińska M. (2008) Niepełnosprawność wzroku i jej psychospołeczna specyfika. W: Czerwińska M. (red.) Niewidomi w kulturze - od terapii do sztuki wybrane zagadnienia. Przegląd tyflologiczny Nr 1-2 (38-39). PZN, Warszawa, s. 12-28.

Plichta P., Jagoszewska I., Gładyszewska-Cylulko J., Szczupał B. i in., (2018). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls".

Pytka L. (2008), Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa, Wydawnictwo APS.

Styczek I. (1979), Logopedia. Warszawa, PWN, s. 25-29

Literatura uzupełniająca:

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego, NOVUM, Płock 2001

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna subdyscypliny pedagogiki specjalnej (surdopedagogikę, tyflopedagogikę, edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogikę resocjalizacyjną, pedagogikę korekcyjną (terapię pedagogiczną), pedagogikę leczniczo-terapeutyczną), ich specyfikę oraz przemiany związane z rozwojem wiedzy o osobach z niepełnosprawnością, o osobach niedostosowanych społecznie.

Zna usystematyzowaną terminologię związaną z subdyscyplinami pedagogiki specjalnej.

Umiejętności

Analizować podstawowe problemy rehabilitacyjne, edukacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne wykorzystując aktualną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej w powiązaniu z naukami społecznymi, humanistycznymi i medycznymi.

Potrafi określić ogólne uwarunkowania rozwoju niepełnosprawności.

Potrafi dokonać wstępnej diagnozy potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kompetencje społeczne

Jest gotowy świadomego podejmowania zadań zawodowych pedagoga specjalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), E-learning,

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego studentom udostępnione zostaną prezentacje multimedialne wraz z notatkami i (ewentualnie) skany podręczników wykonane przez pracowników Biblioteki APS, możliwe będą również konsultacje indywidualne za pomocą narzędzi elektronicznych (email), Teams

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady) - 30 godzin

przygotowanie się do zajęć - 40 godzin

przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

sumaryczna liczba godzin - 90 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Danuta Emiluta-Rozya, Urszula Gosk-Sobańska, Hubert Iwanicki, Agnieszka Konieczna, Małgorzata Paplińska, Marta Pągowska, Radosław Piotrowicz, Bernadeta Szczupał, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny w formie testu

Pełny opis:

- Surdopedagogika – Osoba z wadą słuchu; definicje, klasyfikacje w perspektywie medycznej i społecznej, funkcjonowanie (charakterystyka). Sposoby werbalnej i niewerbalnej komunikacji osób z wadą słuchu. Środki techniczne wspomagające słyszenie osób z wadą słuchu. System edukacji przedszkolnej i szkolnej dzieci i młodzież z uszkodzonym narządu słuchu w Polsce.

- Tyflopedagogika - Definicje niewidzenia i słabowzroczności w ujęciu medycznym, psychologicznym, pedagogicznym i funkcjonalnym. Przyczyny niewidzenia i słabowzroczności. Konsekwencje wynikające z braku lub znacznego ograniczenia widzenia. Znaczenie kompensacji w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.

- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Cele, zadania, przedmiot pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współczesne koncepcje, modele i definicje niepełnosprawności intelektualnej. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Orientacja w aspektach historycznych edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na świecie. Społeczna percepcja oraz wykluczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

- Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu Wprowadzenie w problematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu - rys historyczny, ustalenie terminologiczne, koncepcje etiologiczne i badania epidemiologiczne. Charakterystyka funkcjonowania dzieci/młodzieży/osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie: komunikacji i kontaktów międzyludzkich, procesy myślowe i przyswajanie informacji, zachowanie i rozwój społeczny, rozwój zmysłów i/lub rozwój fizyczny.

- Pedagogika resocjalizacyjna - Pedagogika resocjalizacyjna jak dyscyplina naukowa. Działy pedagogiki resocjalizacyjnej. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, demoralizacja, nieprzystosowanie społeczne, dewiacja, patologia społeczna. Placówki resocjalizacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – krótka prezentacja.

- Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - Cele, zadania, przedmiot terapii pedagogicznej (pedagogiki korekcyjnej). Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (krótka charakterystyka). Zadania terapeuty pedagogicznego.

- Pedagogika leczniczo-terapeutyczna – Psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne koncepcje choroby somatycznej i niepełnosprawności ruchowej. Specyfika zachowania dziecka w sytuacji choroby przewlekłej oraz jego emocjonalne i społeczne przystosowanie się. Wczesna interwencja wobec dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową. Formy edukacji i rehabilitacji dzieci chorych i z niepełnosprawnością ruchową.

- Logopedia - Przedmiot logopedii ( komunikacja językowa, język a mowa, mowa a wymowa). Opóźniony a zaburzony rozwój mowy. Nabyte zaburzenia mowy. Zadania logopedii i wynikające z nich specjalizacje w logopedii (w powiązaniu z różnymi obszarami pedagogiki specjalnej, psychologii i medycyny). Kryteria przyjęć na specjalność logopedia.

- Wczesna interwencja - Wczesna interwencja a wczesne wspomaganie rozwoju - jako kompleksowa, skoordynowana pomoc dziecku i rodzinie- pojęcia, założenia, zadania i funkcje. Koncepcje wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka wieku 0-6 lat.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Emiluta-Rozya D. (2016) Kąpiel słowna jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej [w:] E.Lewandowska-Tarasiuk E., J. Lichoń, B. Mossakowska (red.) Terapia słowem, Wydawanictwo Pani Twardowska

Pytka L. (2008), Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa, Wydawnictwo APS.

Styczek I. (1979), Logopedia. Warszawa, PWN, s. 25-29

Literatura uzupełniająca:

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego, NOVUM, Płock 2001

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), E-learning

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego studentom udostępnione zostaną prezentacje multimedialne wraz z notatkami i (ewentualnie) skany podręczników wykonane przez pracowników Biblioteki APS, możliwe będą również konsultacje indywidualne za pomocą narzędzi elektronicznych (email), Teams

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady) - 30 godzin

przygotowanie się do zajęć - 40 godzin

przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

sumaryczna liczba godzin - 90 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Danuta Emiluta-Rozya, Justyna Gasik, Urszula Gosk-Sobańska, Hubert Iwanicki, Agnieszka Konieczna, Małgorzata Paplińska, Marta Pągowska, Radosław Piotrowicz, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin w formie pisemnej

Pełny opis:

- Surdopedagogika – Osoba z wadą słuchu; definicje, klasyfikacje w perspektywie medycznej i społecznej, funkcjonowanie (charakterystyka). Sposoby werbalnej i niewerbalnej komunikacji osób z wadą słuchu. Środki techniczne wspomagające słyszenie osób z wadą słuchu. System edukacji przedszkolnej i szkolnej dzieci i młodzież z uszkodzonym narządu słuchu w Polsce.

- Tyflopedagogika - Definicje niewidzenia i słabowzroczności w ujęciu medycznym, psychologicznym, pedagogicznym i funkcjonalnym. Przyczyny niewidzenia i słabowzroczności. Konsekwencje wynikające z braku lub znacznego ograniczenia widzenia. Znaczenie kompensacji w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.

- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Cele, zadania, przedmiot pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współczesne koncepcje, modele i definicje niepełnosprawności intelektualnej. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Orientacja w aspektach historycznych edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na świecie. Społeczna percepcja oraz wykluczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

- Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu Wprowadzenie w problematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu - rys historyczny, ustalenie terminologiczne, koncepcje etiologiczne i badania epidemiologiczne. Charakterystyka funkcjonowania dzieci/młodzieży/osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie: komunikacji i kontaktów międzyludzkich, procesy myślowe i przyswajanie informacji, zachowanie i rozwój społeczny, rozwój zmysłów i/lub rozwój fizyczny.

- Pedagogika resocjalizacyjna - Pedagogika resocjalizacyjna jak dyscyplina naukowa. Działy pedagogiki resocjalizacyjnej. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, demoralizacja, nieprzystosowanie społeczne, dewiacja, patologia społeczna. Placówki resocjalizacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – krótka prezentacja.

- Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - Cele, zadania, przedmiot terapii pedagogicznej (pedagogiki korekcyjnej). Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (krótka charakterystyka). Zadania terapeuty pedagogicznego.

- Pedagogika leczniczo-terapeutyczna – Psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne koncepcje choroby somatycznej i niepełnosprawności ruchowej. Specyfika zachowania dziecka w sytuacji choroby przewlekłej oraz jego emocjonalne i społeczne przystosowanie się. Wczesna interwencja wobec dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową. Formy edukacji i rehabilitacji dzieci chorych i z niepełnosprawnością ruchową.

- Logopedia - Przedmiot logopedii ( komunikacja językowa, język a mowa, mowa a wymowa). Opóźniony a zaburzony rozwój mowy. Nabyte zaburzenia mowy. Zadania logopedii i wynikające z nich specjalizacje w logopedii (w powiązaniu z różnymi obszarami pedagogiki specjalnej, psychologii i medycyny). Kryteria przyjęć na specjalność logopedia.

- Wczesna interwencja - Wczesna interwencja a wczesne wspomaganie rozwoju - jako kompleksowa, skoordynowana pomoc dziecku i rodzinie- pojęcia, założenia, zadania i funkcje. Koncepcje wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka wieku 0-6 lat.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Emiluta-Rozya D. (2016) Kąpiel słowna jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej [w:] E.Lewandowska-Tarasiuk E., J. Lichoń, B. Mossakowska (red.) Terapia słowem, Wydawanictwo Pani Twardowska

Pytka L. (2008), Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa, Wydawnictwo APS.

Styczek I. (1979), Logopedia. Warszawa, PWN, s. 25-29

Literatura uzupełniająca:

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego, NOVUM, Płock 2001

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Prezentacje z treściami wykładów przesłane zostaną zgodnie z planem zajęć.

Uwagi:

Zajęcia realizowane zdalnie

kontakt do koordynatora przedmiotu: j.gasik@aps.edu.pl

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), E-learning

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady) - 30 godzin

przygotowanie się do zajęć - 40 godzin

przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

sumaryczna liczba godzin - 90 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Danuta Emiluta-Rozya, Urszula Gosk-Sobańska, Hubert Iwanicki, Małgorzata Paplińska, Marta Pągowska, Radosław Piotrowicz, Bernadeta Szczupał, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru obejmujący swym zakresem tematykę wykładów (termin I) - 13.05. godz. 15.20

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru i pytań otwartych, obejmujący swym zakresem tematykę wykładów (termin II) - 16.06. godz. 14.30

Pełny opis:

- Surdopedagogika – Osoba z wadą słuchu; definicje, klasyfikacje w perspektywie medycznej i społecznej, funkcjonowanie (charakterystyka). Sposoby werbalnej i niewerbalnej komunikacji osób z wadą słuchu. Środki techniczne wspomagające słyszenie osób z wadą słuchu. System edukacji przedszkolnej i szkolnej dzieci i młodzież z uszkodzonym narządu słuchu w Polsce.

- Tyflopedagogika - Definicje niewidzenia i słabowzroczności w ujęciu medycznym, psychologicznym, pedagogicznym i funkcjonalnym. Przyczyny niewidzenia i słabowzroczności. Konsekwencje wynikające z braku lub znacznego ograniczenia widzenia. Znaczenie kompensacji w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.

- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Cele, zadania, przedmiot pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współczesne koncepcje, modele i definicje niepełnosprawności intelektualnej. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Orientacja w aspektach historycznych edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na świecie. Społeczna percepcja oraz wykluczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

- Wprowadzenie w problematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu - rys historyczny, ustalenie terminologiczne, kryteria diagnostyczne, koncepcje etiologiczne i badania epidemiologiczne.Charakterystyka funkcjonowania dzieci/młodzieży/osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: komunikacja i kontakty międzyludzkie, procesy myślowe i przyswajanie informacji, zachowanie i rozwój społeczny, rozwój zmysłów i/lub rozwój fizyczny.Dyrektywne i niedyrektywne podejścia w edukacji i terapii osób z autyzmem.

- Pedagogika resocjalizacyjna - Pedagogika resocjalizacyjna jak dyscyplina naukowa. Działy pedagogiki resocjalizacyjnej. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, demoralizacja, nieprzystosowanie społeczne, dewiacja, patologia społeczna. Placówki resocjalizacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – krótka prezentacja.

- Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - Cele, zadania, przedmiot terapii pedagogicznej (pedagogiki korekcyjnej). Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (krótka charakterystyka). Zadania terapeuty pedagogicznego.

- Pedagogika leczniczo-terapeutyczna – Psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne koncepcje choroby somatycznej i niepełnosprawności ruchowej. Specyfika zachowania dziecka w sytuacji choroby przewlekłej oraz jego emocjonalne i społeczne przystosowanie się. Wczesna interwencja wobec dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową. Formy edukacji i rehabilitacji dzieci chorych i z niepełnosprawnością ruchową.

- Logopedia - Przedmiot logopedii ( komunikacja językowa, język a mowa, mowa a wymowa). Opóźniony a zaburzony rozwój mowy. Nabyte zaburzenia mowy. Zadania logopedii i wynikające z nich specjalizacje w logopedii (w powiązaniu z różnymi obszarami pedagogiki specjalnej, psychologii i medycyny). Kryteria przyjęć na specjalność logopedia.

- Wczesna interwencja - Wczesna interwencja a wczesne wspomaganie rozwoju - jako kompleksowa, skoordynowana pomoc dziecku i rodzinie- pojęcia, założenia, zadania i funkcje. Koncepcje wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka wieku 0-6 lat.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Emiluta-Rozya D. (2016) Kąpiel słowna jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej [w:] E.Lewandowska-Tarasiuk E., J. Lichoń, B. Mossakowska (red.) Terapia słowem, Wydawnictwo Pani Twardowska.

Paplińska M. (2008) Niepełnosprawność wzroku i jej psychospołeczna specyfika. W: Czerwińska M. (red.) Niewidomi w kulturze - od terapii do sztuki wybrane zagadnienia. Przegląd tyflologiczny Nr 1-2 (38-39). PZN, Warszawa, s. 12-28.

Plichta P., Jagoszewska I., Gładyszewska-Cylulko J., Szczupał B. i in., (2018). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls".

Pytka L. (2008), Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa, Wydawnictwo APS.

Styczek I. (1979), Logopedia. Warszawa, PWN, s. 25-29

Literatura uzupełniająca:

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego, NOVUM, Płock 2001

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Uwagi:

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a32c7a3605c604b11ba11fcf6d9a0da12%40thread.tacv2/conversations?groupId=511bc08c-f7d7-4c55-8686-fe862fedd447&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), E-learning,

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego studentom udostępnione zostaną prezentacje multimedialne wraz z notatkami i (ewentualnie) skany podręczników wykonane przez pracowników Biblioteki APS, możliwe będą również konsultacje indywidualne za pomocą narzędzi elektronicznych (email), Teams

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady) - 30 godzin

przygotowanie się do zajęć - 40 godzin

przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

sumaryczna liczba godzin - 90 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Danuta Emiluta-Rozya, Urszula Gosk-Sobańska, Hubert Iwanicki, Małgorzata Paplińska, Marta Pągowska, Radosław Piotrowicz, Bernadeta Szczupał, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru obejmujący swym zakresem tematykę wykładów.

Pełny opis:

- Surdopedagogika – Osoba z wadą słuchu; definicje, klasyfikacje w perspektywie medycznej i społecznej, funkcjonowanie (charakterystyka). Sposoby werbalnej i niewerbalnej komunikacji osób z wadą słuchu. Środki techniczne wspomagające słyszenie osób z wadą słuchu. System edukacji przedszkolnej i szkolnej dzieci i młodzież z uszkodzonym narządu słuchu w Polsce.

- Tyflopedagogika - Definicje niewidzenia i słabowzroczności w ujęciu medycznym, psychologicznym, pedagogicznym i funkcjonalnym. Przyczyny niewidzenia i słabowzroczności. Konsekwencje wynikające z braku lub znacznego ograniczenia widzenia. Znaczenie kompensacji w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.

- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Cele, zadania, przedmiot pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współczesne koncepcje, modele i definicje niepełnosprawności intelektualnej. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Orientacja w aspektach historycznych edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na świecie. Społeczna percepcja oraz wykluczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

- Wprowadzenie w problematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu - rys historyczny, ustalenie terminologiczne, kryteria diagnostyczne, koncepcje etiologiczne i badania epidemiologiczne.Charakterystyka funkcjonowania dzieci/młodzieży/osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: komunikacja i kontakty międzyludzkie, procesy myślowe i przyswajanie informacji, zachowanie i rozwój społeczny, rozwój zmysłów i/lub rozwój fizyczny.Dyrektywne i niedyrektywne podejścia w edukacji i terapii osób z autyzmem.

- Pedagogika resocjalizacyjna - Pedagogika resocjalizacyjna jak dyscyplina naukowa. Działy pedagogiki resocjalizacyjnej. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, demoralizacja, nieprzystosowanie społeczne, dewiacja, patologia społeczna. Placówki resocjalizacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – krótka prezentacja.

- Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - Cele, zadania, przedmiot terapii pedagogicznej (pedagogiki korekcyjnej). Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (krótka charakterystyka). Zadania terapeuty pedagogicznego.

- Pedagogika leczniczo-terapeutyczna – Psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne koncepcje choroby somatycznej i niepełnosprawności ruchowej. Specyfika zachowania dziecka w sytuacji choroby przewlekłej oraz jego emocjonalne i społeczne przystosowanie się. Wczesna interwencja wobec dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową. Formy edukacji i rehabilitacji dzieci chorych i z niepełnosprawnością ruchową.

- Logopedia - Przedmiot logopedii ( komunikacja językowa, język a mowa, mowa a wymowa). Opóźniony a zaburzony rozwój mowy. Nabyte zaburzenia mowy. Zadania logopedii i wynikające z nich specjalizacje w logopedii (w powiązaniu z różnymi obszarami pedagogiki specjalnej, psychologii i medycyny). Kryteria przyjęć na specjalność logopedia.

- Wczesna interwencja - Wczesna interwencja a wczesne wspomaganie rozwoju - jako kompleksowa, skoordynowana pomoc dziecku i rodzinie- pojęcia, założenia, zadania i funkcje. Koncepcje wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka wieku 0-6 lat.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Emiluta-Rozya D. (2016) Kąpiel słowna jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej [w:] E.Lewandowska-Tarasiuk E., J. Lichoń, B. Mossakowska (red.) Terapia słowem, Wydawnictwo Pani Twardowska.

Paplińska M. (2008) Niepełnosprawność wzroku i jej psychospołeczna specyfika. W: Czerwińska M. (red.) Niewidomi w kulturze - od terapii do sztuki wybrane zagadnienia. Przegląd tyflologiczny Nr 1-2 (38-39). PZN, Warszawa, s. 12-28.

Plichta P., Jagoszewska I., Gładyszewska-Cylulko J., Szczupał B. i in., (2018). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami. Charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls".

Pytka L. (2008), Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa, Wydawnictwo APS.

Styczek I. (1979), Logopedia. Warszawa, PWN, s. 25-29

Literatura uzupełniająca:

Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizującego, NOVUM, Płock 2001

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Uwagi:

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a65158b028dd546579e9ae63525dddb38%40thread.tacv2/conversations?groupId=63551eb7-ef16-426e-bea9-6b95661bb480&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji), E-learning,

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego studentom udostępnione zostaną prezentacje multimedialne wraz z notatkami i (ewentualnie) skany podręczników wykonane przez pracowników Biblioteki APS, możliwe będą również konsultacje indywidualne za pomocą narzędzi elektronicznych (email), Teams

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe (wykłady) - 18 godzin

przygotowanie się do zajęć - 40 godzin

przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

sumaryczna liczba godzin - 78 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Danuta Emiluta-Rozya, Urszula Gosk-Sobańska, Hubert Iwanicki, Małgorzata Paplińska, Radosław Piotrowicz, Katarzyna Smolińska, Bernadeta Szczupał, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Szczupał
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Danuta Emiluta-Rozya, Urszula Gosk-Sobańska, Hubert Iwanicki, Małgorzata Paplińska, Radosław Piotrowicz, Katarzyna Smolińska, Bernadeta Szczupał, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.