Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rodzina dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-RDS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rodzina dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Koncepcje adaptacji rodziny w kontekście niepełnosprawności (choroby przewlekłej) dziecka. Problemy adaptacji rodziny do choroby lub niepełnosprawności dziecka.

- Utrudnienia życiowe rodziców (matki, ojcowie) i rodzeństwo dzieci z SPE.

- Czynniki wpływające na funkcjonowanie rodziny dziecka z SPE (w poszczególnych okresach życia dziecka).

- Uwarunkowania specyfiki pracy z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w poszczególnych okresach życia dziecka

- Wpływ rodzaju zaburzeń rozwoju dziecka na funkcjonowanie rodziny.

- Zasady diagnozowania sytuacji rodzinnej dziecka z SPE.

- Wsparcie społeczne rodziny dziecka ze SPE. Rodzaje i źródła wsparcia społecznego. Formalne i nieformalne systemy wsparcia społecznego rodziny dziecka ze SPE.

- Założenia i metody wspierania rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w całym cyklu jego życia.

- Możliwości wspierania funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rodzinie.

- Relacje między rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a specjalistami.

- Personalizowanie procesu wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna koncepcje adaptacji rodziny do niepełnosprawności (choroby przewlekłej) dziecka.

Potrafi scharakteryzować zachowanie rodziców na różnych etapach procesu adaptacji do sytuacji życiowych związanych z zaburzeniami dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zna i rozumie problemy i utrudnieni związane z wychowaniem w rodzinie z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zna formy wsparcia rodziny z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania specyfiki pracy z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, założenia i metody wspierania rodziny tego dziecka w całym cyklu jego życia, możliwości wspierania funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rodzinie;

Zna zagadnienia relacji między rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a specjalistami.

Umiejętności

Analizuje zachowania, procesy i zjawiska dotyczące psychospołecznych potrzeb członków rodzin dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Określa i wyjaśnia czynniki moderujące zróżnicowanie rodzin

z dzieckiem z SPE w zależności od rodzaju zaburzenia u dziecka i stylu radzenia sobie rodziców.

Rozpoznaje i interpretuje potrzeby rodzin z dzieckiem z SPE w odniesieniu do konkretnych problemów rodziny.

Projektuje zadania dla procesu wsparcia rodziny dziecka z SPE.

Kompetencje społeczne

Jest odpowiedzialny za własne przygotowanie do pracy z rodzinami dziecka z SPE i samodzielnie poszerza wiedzę na ten temat

Wykazuje zainteresowania problematyką rodzin dzieci z SPE, rozumie potrzebę współpracy i odpowiedzialność specjalistów w procesie terapeutycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Zuzanna Narkun-Jakubińska, Iwona Patejuk-Mazurek, Marta Pągowska, Karol Posiewka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wiedza: kolokwium pisemne końcowe (test wyboru).

Umiejętności: ocena prac grupowych wykonanych w trakcie zajęć, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach i przygotowanie do zajęć

Kompetencje społeczne: zaangażowanie studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Zapoznanie z sylabusem zajęć oraz warunkami zaliczenia przedmiotu. Definicja rodziny, funkcje rodziny, typologia rodzin.

2. Kryzys w rodzinie. Terminologia - dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Utrudnienia życiowe rodziców (matki, ojcowie) i rodzeństwo dzieci z SPE oraz uwarunkowania funkcjonowania (czynniki podmiotowe, socjodemograficzne, społeczne, materialne). Koncepcje adaptacji rodziny w kontekście niepełnosprawności (choroby przewlekłej) dziecka. Problemy adaptacji rodziny do choroby lub niepełnosprawności dziecka. Problematyka zespołu wypalenia sił u rodziców dzieci z niepełnosprawnością

4. Czynniki wpływające na funkcjonowanie rodziny dziecka z SPE (w poszczególnych okresach życia dziecka). Wpływ rodzaju zaburzeń rozwoju dziecka na funkcjonowanie rodziny: niepełnosprawność intelektualna, autyzm, niepełnosprawność sensoryczna, niepełnosprawność ruchowa, choroba przewlekła, inne SPE.

5. Charakterystyka postaw rodzicielskich (wg. M. Ziemskiej, M. Plopa) - ich wpływ na współpracę z placówką, nauczycielami, szkołą, zakres wspierania dziecka ze SPE. Możliwości wspierania funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rodzinie.

6. Uwarunkowania specyfiki pracy z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w poszczególnych okresach życia dziecka (z uwzględnieniem czynników po stronie rodziców, po stronie szkoły/placówki, po stronie nauczycieli, specjalistów). Relacje między rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a specjalistami. Zasady diagnozowania sytuacji rodzinnej dziecka ze SPE. Personalizowanie procesu wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów.

7. Wsparcie społeczne rodziny dziecka ze SPE. Rodzaje i źródła wsparcia społecznego. Formalne i nieformalne systemy wsparcia społecznego rodziny dziecka ze SPE. Założenia i metody wspierania rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w całym cyklu jego życia.

8. Kolokwium.

Literatura:

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

Jakoniuk – Diallo A. Kubiak H. (2010) O co pytają rodzice dzieci z Niepełnosprawnością. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Liberska H. (2011). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - możliwości i ograniczenia rozwoju. Warszawa: Difin.

Szurowska, B. (2019). Rodzina w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą. Warszawa: Difin.

Kędziora, S. (2007). Wpływ przewlekłej choroby dziecka na funkcjonowanie rodziny. Nauczyciel i Szkoła, 3-4, 57-66.

Kielin J. (2011). Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

Kulesza M.(2017). Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej. Warszawa: Difin.

Uwagi:

ZESPOŁY W APLIKACJI TEAMS:

gr 1. Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab8b76f48a6e842338845353105d77cee%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad72c428-3aa4-47da-9a70-86fd949312d9&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------------------

gr 2. Link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a333147512175453fb5aa32427bd68f1c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=853ac100-060b-42ce-b664-70a6ecdf2798&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Kod: bzrr7cc

-----------------------------------------------------------------------------------------------

gr.3. Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a309bdeba21f34812a37bf1dfaf576366%40thread.tacv2/conversations?groupId=f5395c79-0a17-44b5-ba87-30f0c7524d64&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

kod: ggthdt2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

gr.4. Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a385b2103cbdd49f281c9fc8448cb78f3%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad77f00f-f5fc-4934-946e-d865ed0bfbb7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

kod: yqhvvsc

-----------------------------------------------------------------------------------------------

gr.5. Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6f459e7e38b747fbb0b610713b6493e3%40thread.tacv2/conversations?groupId=00412edc-cdc0-475a-8ba5-2e7667a1294f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------------------

gr.6. Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae7602226fa35415ab3759868df4ec7e1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a1a71591-7476-40fa-925f-62f6699cb538&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------------------

gr.7. Link:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aaccd9a037c3e4d62a3d1c0abfaa768bf%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6e7c7ba0-42f3-442e-a1ab-6d2c0e32123a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------------------

gr.8. Link:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a474ef4f67ec84e1095f18e04e71722ba%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ad868df1-4672-4b1a-a951-125ea3e8a613&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------------------

gr.9. Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a361c398b10ae4cf3b60d8c680c139c0f%40thread.tacv2/conversations?groupId=2cc83a93-38ab-44ee-8f73-57bc2b89b561&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Metody kształcenia: dyskusja, analiza tekstu, praktycznego działania.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 30 godz. ćwiczeń

Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury - 10 godz.

Przygotowanie cząstkowych prac zaliczeniowych - 5 godz.

Liczba punktów: 1 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wiedza: kolokwium pisemne końcowe (test wyboru).

Umiejętności: ocena prac grupowych wykonanych w trakcie zajęć, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach i przygotowanie do zajęć

Kompetencje społeczne: zaangażowanie studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

* Zapoznanie z sylabusem zajęć oraz warunkami zaliczenia przedmiotu. Definicja rodziny, funkcje rodziny, typologia rodzin. Kryzys w rodzinie. Terminologia - dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

* Utrudnienia życiowe rodziców (matki, ojcowie) i rodzeństwo dzieci z SPE oraz uwarunkowania funkcjonowania (czynniki podmiotowe, socjodemograficzne, społeczne, materialne). Koncepcje adaptacji rodziny w kontekście niepełnosprawności (choroby przewlekłej) dziecka. Problemy adaptacji rodziny do choroby lub niepełnosprawności dziecka. Problematyka zespołu wypalenia sił u rodziców dzieci z niepełnosprawnością

* Czynniki wpływające na funkcjonowanie rodziny dziecka z SPE (w poszczególnych okresach życia dziecka). Wpływ rodzaju zaburzeń rozwoju dziecka na funkcjonowanie rodziny: niepełnosprawność intelektualna, autyzm, niepełnosprawność sensoryczna, niepełnosprawność ruchowa, choroba przewlekła, inne SPE.

* Charakterystyka postaw rodzicielskich (wg. M. Ziemskiej, M. Plopa) - ich wpływ na współpracę z placówką, nauczycielami, szkołą, zakres wspierania dziecka ze SPE. Możliwości wspierania funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rodzinie.

* Uwarunkowania specyfiki pracy z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w poszczególnych okresach życia dziecka (z uwzględnieniem czynników po stronie rodziców, po stronie szkoły/placówki, po stronie nauczycieli, specjalistów). Relacje między rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a specjalistami. Zasady diagnozowania sytuacji rodzinnej dziecka ze SPE. Personalizowanie procesu wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów.

* Wsparcie społeczne rodziny dziecka ze SPE. Rodzaje i źródła wsparcia społecznego. Formalne i nieformalne systemy wsparcia społecznego rodziny dziecka ze SPE. Założenia i metody wspierania rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w całym cyklu jego życia.

* Kolokwium.

Literatura:

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

Jakoniuk – Diallo A. Kubiak H. (2010) O co pytają rodzice dzieci z Niepełnosprawnością. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Liberska H. (2011). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - możliwości i ograniczenia rozwoju. Warszawa: Difin.

Szurowska, B. (2019). Rodzina w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą. Warszawa: Difin.

Kędziora, S. (2007). Wpływ przewlekłej choroby dziecka na funkcjonowanie rodziny. Nauczyciel i Szkoła, 3-4, 57-66.

Kielin J. (2011). Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

Kulesza M.(2017). Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej. Warszawa: Difin.

Uwagi:

ZESPOŁY W APLIKACJI TEAMS:

gr 1. Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19:e501fa18cc9541cebdb1dad379158844@thread.tacv2/Og%C3%B3lne?groupId=d21750f7-2e1c-4d80-be45-db26759749d3&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------------------

gr 2. Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19:d4f586807a0b4173bbff2f3b3eb13a21@thread.tacv2/Og%C3%B3lne?groupId=ccfb2c58-28e9-452f-8d7d-16720bc44bfc&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------------------

gr.3. Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19:bc4fbff3150b4fca874fab356492ab70@thread.tacv2/Og%C3%B3lne?groupId=9946711c-8958-4b1b-a9c8-57cf21ae2215&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Metody kształcenia: dyskusja, analiza tekstu, praktycznego działania.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 15 godz. ćwiczeń

Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury - 10 godz.

Przygotowanie cząstkowych prac zaliczeniowych - 5 godz.

Liczba punktów: 1 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Zuzanna Narkun-Jakubińska, Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wiedza: kolokwium pisemne końcowe (test wyboru).

Umiejętności: ocena prac grupowych wykonanych w trakcie zajęć, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach i przygotowanie do zajęć

Kompetencje społeczne: zaangażowanie studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Zapoznanie z sylabusem zajęć oraz warunkami zaliczenia przedmiotu. Definicja rodziny, funkcje rodziny, typologia rodzin.

2. Kryzys w rodzinie. Terminologia - dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Utrudnienia życiowe rodziców (matki, ojcowie) i rodzeństwo dzieci z SPE oraz uwarunkowania funkcjonowania (czynniki podmiotowe, socjodemograficzne, społeczne, materialne). Koncepcje adaptacji rodziny w kontekście niepełnosprawności (choroby przewlekłej) dziecka. Problemy adaptacji rodziny do choroby lub niepełnosprawności dziecka. Problematyka zespołu wypalenia sił u rodziców dzieci z niepełnosprawnością

4. Czynniki wpływające na funkcjonowanie rodziny dziecka z SPE (w poszczególnych okresach życia dziecka). Wpływ rodzaju zaburzeń rozwoju dziecka na funkcjonowanie rodziny: niepełnosprawność intelektualna, autyzm, niepełnosprawność sensoryczna, niepełnosprawność ruchowa, choroba przewlekła, inne SPE.

5. Charakterystyka postaw rodzicielskich (wg. M. Ziemskiej, M. Plopa) - ich wpływ na współpracę z placówką, nauczycielami, szkołą, zakres wspierania dziecka ze SPE. Możliwości wspierania funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rodzinie.

6. Uwarunkowania specyfiki pracy z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w poszczególnych okresach życia dziecka (z uwzględnieniem czynników po stronie rodziców, po stronie szkoły/placówki, po stronie nauczycieli, specjalistów). Relacje między rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a specjalistami. Zasady diagnozowania sytuacji rodzinnej dziecka ze SPE. Personalizowanie procesu wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów.

7. Wsparcie społeczne rodziny dziecka ze SPE. Rodzaje i źródła wsparcia społecznego. Formalne i nieformalne systemy wsparcia społecznego rodziny dziecka ze SPE. Założenia i metody wspierania rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w całym cyklu jego życia.

8. Kolokwium.

Literatura:

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

Jakoniuk – Diallo A. Kubiak H. (2010) O co pytają rodzice dzieci z Niepełnosprawnością. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Liberska H. (2011). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - możliwości i ograniczenia rozwoju. Warszawa: Difin.

Szurowska, B. (2019). Rodzina w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą. Warszawa: Difin.

Kędziora, S. (2007). Wpływ przewlekłej choroby dziecka na funkcjonowanie rodziny. Nauczyciel i Szkoła, 3-4, 57-66.

Kielin J. (2011). Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

Kulesza M.(2017). Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej. Warszawa: Difin.

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, analiza tekstu, praktycznego działania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 30 godz. ćwiczeń

Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury - 10 godz.

Przygotowanie cząstkowych prac zaliczeniowych - 5 godz.

Liczba punktów: 1 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Zuzanna Narkun-Jakubińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

----------------------------------------------------------------------------------------------

Wiedza: kolokwium pisemne końcowe (test wyboru).

Umiejętności: ocena prac grupowych wykonanych w trakcie zajęć, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach i przygotowanie do zajęć

Kompetencje społeczne: zaangażowanie studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

* Zapoznanie z sylabusem zajęć oraz warunkami zaliczenia przedmiotu. Definicja rodziny, funkcje rodziny, typologia rodzin. Formy życia rodzinnego. Kryzys w rodzinie. Terminologia - dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

* Utrudnienia życiowe rodziców (matki, ojcowie) i rodzeństwo dzieci z SPE oraz uwarunkowania funkcjonowania (czynniki podmiotowe, socjodemograficzne, społeczne, materialne). Koncepcje adaptacji rodziny w kontekście niepełnosprawności (choroby przewlekłej) dziecka. Problemy adaptacji rodziny do choroby lub niepełnosprawności dziecka. Problematyka zespołu wypalenia sił u rodziców dzieci z niepełnosprawnością

* Czynniki wpływające na funkcjonowanie rodziny dziecka z SPE (w poszczególnych okresach życia dziecka). Wpływ rodzaju zaburzeń rozwoju dziecka na funkcjonowanie rodziny: niepełnosprawność intelektualna, autyzm, niepełnosprawność sensoryczna, niepełnosprawność ruchowa, choroba przewlekła, inne SPE.

* Charakterystyka postaw rodzicielskich (wg. M. Ziemskiej, M. Plopa) - ich wpływ na współpracę z placówką, nauczycielami, szkołą, zakres wspierania dziecka ze SPE. Możliwości wspierania funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rodzinie.

* Uwarunkowania specyfiki pracy z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w poszczególnych okresach życia dziecka (z uwzględnieniem czynników po stronie rodziców, po stronie szkoły/placówki, po stronie nauczycieli, specjalistów). Relacje między rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a specjalistami. Zasady diagnozowania sytuacji rodzinnej dziecka ze SPE. Personalizowanie procesu wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów.

* Wsparcie społeczne rodziny dziecka ze SPE. Rodzaje i źródła wsparcia społecznego. Formalne i nieformalne systemy wsparcia społecznego rodziny dziecka ze SPE. Założenia i metody wspierania rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w całym cyklu jego życia.

* Kolokwium.

Literatura:

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

Jakoniuk – Diallo A. Kubiak H. (2010) O co pytają rodzice dzieci z Niepełnosprawnością. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Liberska H. (2011). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - możliwości i ograniczenia rozwoju. Warszawa: Difin.

Szurowska, B. (2019). Rodzina w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą. Warszawa: Difin.

Kędziora, S. (2007). Wpływ przewlekłej choroby dziecka na funkcjonowanie rodziny. Nauczyciel i Szkoła, 3-4, 57-66.

Kielin J. (2011). Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

Kulesza M. (2017). Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej. Warszawa: Difin.

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, analiza tekstu, praktycznego działania.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 15 godz. ćwiczeń

Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury - 10 godz.

Przygotowanie cząstkowych prac zaliczeniowych - 5 godz.

Liczba punktów: 1 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Marta Pągowska, Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wiedza: kolokwium pisemne końcowe (test wyboru).

Umiejętności: ocena prac grupowych wykonanych w trakcie zajęć, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach i przygotowanie do zajęć

Kompetencje społeczne: zaangażowanie studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Zapoznanie z sylabusem zajęć oraz warunkami zaliczenia przedmiotu. Definicja rodziny, funkcje rodziny, typologia rodzin.

2. Kryzys w rodzinie. Terminologia - dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Utrudnienia życiowe rodziców (matki, ojcowie) i rodzeństwo dzieci z SPE oraz uwarunkowania funkcjonowania (czynniki podmiotowe, socjodemograficzne, społeczne, materialne). Koncepcje adaptacji rodziny w kontekście niepełnosprawności (choroby przewlekłej) dziecka. Problemy adaptacji rodziny do choroby lub niepełnosprawności dziecka. Problematyka zespołu wypalenia sił u rodziców dzieci z niepełnosprawnością

4. Czynniki wpływające na funkcjonowanie rodziny dziecka z SPE (w poszczególnych okresach życia dziecka). Wpływ rodzaju zaburzeń rozwoju dziecka na funkcjonowanie rodziny: niepełnosprawność intelektualna, autyzm, niepełnosprawność sensoryczna, niepełnosprawność ruchowa, choroba przewlekła, inne SPE.

5. Charakterystyka postaw rodzicielskich (wg. M. Ziemskiej, M. Plopa) - ich wpływ na współpracę z placówką, nauczycielami, szkołą, zakres wspierania dziecka ze SPE. Możliwości wspierania funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rodzinie.

6. Uwarunkowania specyfiki pracy z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w poszczególnych okresach życia dziecka (z uwzględnieniem czynników po stronie rodziców, po stronie szkoły/placówki, po stronie nauczycieli, specjalistów). Relacje między rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a specjalistami. Zasady diagnozowania sytuacji rodzinnej dziecka ze SPE. Personalizowanie procesu wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów.

7. Wsparcie społeczne rodziny dziecka ze SPE. Rodzaje i źródła wsparcia społecznego. Formalne i nieformalne systemy wsparcia społecznego rodziny dziecka ze SPE. Założenia i metody wspierania rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w całym cyklu jego życia.

8. Kolokwium.

Literatura:

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

Jakoniuk – Diallo A. Kubiak H. (2010) O co pytają rodzice dzieci z Niepełnosprawnością. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Liberska H. (2011). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - możliwości i ograniczenia rozwoju. Warszawa: Difin.

Szurowska, B. (2019). Rodzina w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą. Warszawa: Difin.

Kędziora, S. (2007). Wpływ przewlekłej choroby dziecka na funkcjonowanie rodziny. Nauczyciel i Szkoła, 3-4, 57-66.

Kielin J. (2011). Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

Kulesza M.(2017). Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej. Warszawa: Difin.

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, analiza tekstu, praktycznego działania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 30 godz. ćwiczeń

Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury - 10 godz.

Przygotowanie cząstkowych prac zaliczeniowych - 5 godz.

Liczba punktów: 1 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

----------------------------------------------------------------------------------------------

Wiedza: kolokwium pisemne końcowe (test wyboru).

Umiejętności: ocena prac grupowych wykonanych w trakcie zajęć, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach i przygotowanie do zajęć

Kompetencje społeczne: zaangażowanie studenta w trakcie zajęć

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

* Zapoznanie z sylabusem zajęć oraz warunkami zaliczenia przedmiotu. Definicja rodziny, funkcje rodziny, typologia rodzin. Formy życia rodzinnego. Kryzys w rodzinie. Terminologia - dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

* Utrudnienia życiowe rodziców (matki, ojcowie) i rodzeństwo dzieci z SPE oraz uwarunkowania funkcjonowania (czynniki podmiotowe, socjodemograficzne, społeczne, materialne). Koncepcje adaptacji rodziny w kontekście niepełnosprawności (choroby przewlekłej) dziecka. Problemy adaptacji rodziny do choroby lub niepełnosprawności dziecka. Problematyka zespołu wypalenia sił u rodziców dzieci z niepełnosprawnością

* Czynniki wpływające na funkcjonowanie rodziny dziecka z SPE (w poszczególnych okresach życia dziecka). Wpływ rodzaju zaburzeń rozwoju dziecka na funkcjonowanie rodziny: niepełnosprawność intelektualna, autyzm, niepełnosprawność sensoryczna, niepełnosprawność ruchowa, choroba przewlekła, inne SPE.

* Charakterystyka postaw rodzicielskich (wg. M. Ziemskiej, M. Plopa) - ich wpływ na współpracę z placówką, nauczycielami, szkołą, zakres wspierania dziecka ze SPE. Możliwości wspierania funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rodzinie.

* Uwarunkowania specyfiki pracy z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w poszczególnych okresach życia dziecka (z uwzględnieniem czynników po stronie rodziców, po stronie szkoły/placówki, po stronie nauczycieli, specjalistów). Relacje między rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a specjalistami. Zasady diagnozowania sytuacji rodzinnej dziecka ze SPE. Personalizowanie procesu wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów.

* Wsparcie społeczne rodziny dziecka ze SPE. Rodzaje i źródła wsparcia społecznego. Formalne i nieformalne systemy wsparcia społecznego rodziny dziecka ze SPE. Założenia i metody wspierania rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w całym cyklu jego życia.

* Kolokwium.

Literatura:

Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

Jakoniuk – Diallo A. Kubiak H. (2010) O co pytają rodzice dzieci z Niepełnosprawnością. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Liberska H. (2011). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - możliwości i ograniczenia rozwoju. Warszawa: Difin.

Szurowska, B. (2019). Rodzina w sytuacji trudnej. Zdążyć z pomocą. Warszawa: Difin.

Kędziora, S. (2007). Wpływ przewlekłej choroby dziecka na funkcjonowanie rodziny. Nauczyciel i Szkoła, 3-4, 57-66.

Kielin J. (2011). Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP

Kulesza M. (2017). Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej. Warszawa: Difin.

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, analiza tekstu, praktycznego działania.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 15 godz. ćwiczeń

Przygotowanie się do zajęć, studiowanie literatury - 10 godz.

Przygotowanie cząstkowych prac zaliczeniowych - 5 godz.

Liczba punktów: 1 ECTS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)