Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychiatrii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-POY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychiatrii
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 1 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 1 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z diagnozowaniem w psychiatrii ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii dzieci i młodzieży.

Tematyka:

Pojęcie zdrowia psychicznego i choroby

Biologiczne, psychologiczne i społeczne koncepcje zaburzeń psychicznych

Psychopatologia ogólna i szczegółowa, klasyfikacja zaburzeń psychicznych

Wybrane zaburzenia psychiczne

Modele opieki psychiatrycznej

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Zaburzenia psychiczne - diagnoza, psychopatologia, badanie psychiatryczne

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

Niepełnosprawność intelektualna.

Wybrane choroby i zaburzenia psychiczne (schizofrenia, zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe).

Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).

Specyficzne zaburzenia rozwoju psychicznego (mowy, języka, umiejętności szkolnych).

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (zaburzenia hiperkinetyczne – zespoły nadpobudliwości, zaburzenia zachowania opozycyjno-buntownicze, zaburzenia emocji – lęk społeczny, lęk przed separacją, zaburzenia funkcjonowania społecznego – mutyzm wybiórczy, tiki).

Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży.

Wybrane aspekty uzależnień.

Zaburzenia odżywania.

Literatura:

Obowiązkowa:

Barabara Remberk, Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa 2020

Uzupełniająca:

Hales R., Yudofsky S., Gabbard G. Psychiatria, MediPage, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę na temat mechanizmów powstawania zaburzeń rozwojowych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu psychiatrii.

Posiada wiedzę na temat powstawania chorób i zaburzeń psychicznych.

Zna objawy podstawowych chorób psychicznych i uzależnień.

Ma podstawową wiedzę na temat ryzyka samobójczego u dzieci

i młodzieży.

Zna zakres pracy psychiatry i psychologa.

Umiejętności

Potrafi ocenić możliwości funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi i psychicznymi.

Potrafi określić czynniki prowadzące do rozwoju uzależnień u dzieci

i młodzieży i ich konsekwencje.

Potrafi określić czynniki prowadzące do rozwoju ryzyka samobójstwa.

Kompetencje społeczne

Potrafi identyfikować problemy wymagające specjalistycznej konsultacji lub opieki.

Korzystając ze zdobytej wiedzy, potrafi w sposób kompetentny kontaktować się z różnymi instytucjami oraz specjalistami (m.in.: psychiatrii, psychologii, pomocy społecznej lub rehabilitacji), w sprawach podopiecznych wymagających konsultacji lub specjalistycznej pomocy.

Jest wrażliwy na zagrożenia wynikające z istnienia czynników powodujących zaburzenia funkcjonowania psychicznego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ten ma zapoznać studenta z podstawowymi informacjami z zakresu psychiatrii, począwszy od klasyfikacji, poprzez psychopatologię ogólną i wybrane elementy psychopatologii szczegółowej.

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Zaliczenie: test z treści przedmiotu na ocenę (ZO)

Test: stacjonarny lub w aplikacji Forms w zależności od sytuacji zagrożenia COVID-19. Dokładniejsze informacje przekazane będą przed sesją.

Literatura:

Podstawowa:

Gałecki P., Szulc A.: Psychiatria, Edra Urban & Partner, Wrocław, 2018,

Jarema M. (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny

PZWL, Warszawa, 2016,

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012

Gmitrowicz A., Janas-Kozik M. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży, Medical Tribune Polska, Warszawa, 2018

Międzynarodowa klasyfikacja ICD-10, Kraków-Warszawa, 2001

Uzupełniająca:

Kołakowski A. (2013) Zaburzenia zachowania u dzieci Teoria i Praktyka GWP, Sopot

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum Autyzmu- neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące. KTA

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Uwagi:

Link do zespołu w Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a25b3a0b11faa473ebeb58bec992281ce%40thread.tacv2/conversations?groupId=56f2683e-77aa-4048-a164-126a56d246d7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

METODY KSZTAŁCENIA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

Godziny kontaktowe : wykład - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 30 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ten ma zapoznać studenta z podstawowymi informacjami z zakresu psychiatrii, począwszy od klasyfikacji, poprzez psychopatologię ogólną i wybrane elementy psychopatologii szczegółowej.

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Zaliczenie: test z treści przedmiotu na ocenę (ZO)

Test: stacjonarny lub w aplikacji Forms w zależności od sytuacji zagrożenia COVID-19. Dokładniejsze informacje przekazane będą przed sesją.

Literatura:

Podstawowa:

Gałecki P., Szulc A.: Psychiatria, Edra Urban & Partner, Wrocław, 2018,

Jarema M. (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny

PZWL, Warszawa, 2016,

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012

Gmitrowicz A., Janas-Kozik M. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży, Medical Tribune Polska, Warszawa, 2018

Międzynarodowa klasyfikacja ICD-10, Kraków-Warszawa, 2001

Uzupełniająca:

Kołakowski A. (2013) Zaburzenia zachowania u dzieci Teoria i Praktyka GWP, Sopot

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum Autyzmu- neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące. KTA

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Uwagi:

Link do wykładów w Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abd47330f4360457bb105902120cbb42c%40thread.tacv2/conversations?groupId=3c7d054f-98ae-4b46-bd64-c2b3d96c6f3f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

METODY KSZTAŁCENIA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

Godziny kontaktowe : wykład - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 30 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Efekty uczenia się w zakresie:

- wiedzy:

1. posiada wiedzę na temat mechanizmów powstawania zaburzeń rozwojowych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu psychiatrii (K_W03)

2. Posiada wiedzę na temat powstawania chorób i zaburzeń psychicznych (K_W03)

3. Zna objawy podstawowych chorób psychicznych i uzależnień (K_W01)

4. Ma podstawową wiedzę na temat ryzyka samobójczego u dzieci i młodzieży (K_W01)

5. Zna zakres pracy psychiatry i psychologa (K_W04)

- umiejętności:

1.Potrafi ocenić możliwości funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi i psychicznymi (K_U03)

2. Potrafi ocenić czynniki prowadzące do rozwoju uzależnień u dzieci i młodzieży i ich konsekwencje (K_U02)

3. Potrafi określić czynniki prowadzące do rozwoju ryzyka samobójczego (K_U02)

- kompetencje społeczne:

1. Potrafi identyfikować problemy wymagające specjalistycznej konsultacji lub opieki (K_K01)

2. Korzystając ze zdobytej wiedzy potrafi w sposób kompetentny kontaktować się z różnymi instytucjami oraz specjalistami (m.in. psychiatrii, psychologii pomocy społecznej lub rehabilitacji), w sprawach podopiecznych wymagających konsultacji lub specjalistycznej pomocy (K_K02)

3. Jest wrażliwy na zagrożenia wynikające z istnienia czynników powodujących zaburzenia funkcjonowania psychicznego (K_K03)

Pełny opis:

Specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży.

- Badanie psychiatryczne.

- Podstawowe pojęcia psychopatologii.

- Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych.

- Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

- Niepełnosprawność intelektualna.

- Wybrane choroby i zaburzenia psychiczne (schizofrenia, zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe).

- Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).

- Specyficzne zaburzenia rozwoju psychicznego (mowy, języka, umiejętności szkolnych).

- Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (zaburzenia hiperkinetyczne – zespoły nadpobudliwości, zaburzenia zachowania zachowania opozycyjno-buntownicze, zaburzenia emocji – lęk społeczny, lęk przed separacją, zaburzenia funkcjonowania społecznego – mutyzm wybiórczy, tiki).

- Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży.

- Wybrane aspekty uzależnień.

- Zaburzenia odżywania

Literatura:

Podstawowa:

Gałecki P., Szulc A.: Psychiatria, Edra Urban & Partner, Wrocław, 2018,

Jarema M. (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny

PZWL, Warszawa, 2016,

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012

Gmitrowicz A., Janas-Kozik M. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży, Medical Tribune Polska, Warszawa, 2018

Międzynarodowa klasyfikacja ICD-10, Kraków-Warszawa, 2001

Uzupełniająca:

Kołakowski A. (2013) Zaburzenia zachowania u dzieci Teoria i Praktyka GWP, Sopot

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum Autyzmu- neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące. KTA

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Uwagi:

Adres do wykładów na Teams dla osób na kwarantannie:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aplZLlSxHCvdQcm-_B8In_s6PJEOWFOAJq1Q13B-zjQ01%40thread.tacv2/conversations?groupId=dd4314fe-1a31-4a1a-ada5-3f879bef32c8&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

UWAGA:

w związku z zarządzeniem Rektora APS dot. przeprowadzenia egzaminów w trybie zdalnym - poniżej link do poprawki egzaminu z Podstaw psychiatrii

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9o3hrsafiEG59LPxLkUchjBBvuDc0PtBievhSkBuTEJUQUhGVUpMRjgxNzlGRE9WS1hRTzQxV1ZKVC4u

Egzamin odbędzie się w sobotę 29.01.2022r. godz. 15.00

METODY KSZTAŁCENIA

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

Godziny kontaktowe : wykład - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 30 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Efekty uczenia się w zakresie:

- wiedzy:

1. posiada wiedzę na temat mechanizmów powstawania zaburzeń rozwojowych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu psychiatrii (K_W03)

2. Posiada wiedzę na temat powstawania chorób i zaburzeń psychicznych (K_W03)

3. Zna objawy podstawowych chorób psychicznych i uzależnień (K_W01)

4. Ma podstawową wiedzę na temat ryzyka samobójczego u dzieci i młodzieży (K_W01)

5. Zna zakres pracy psychiatry i psychologa (K_W04)

- umiejętności:

1.Potrafi ocenić możliwości funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi i psychicznymi (K_U03)

2. Potrafi ocenić czynniki prowadzące do rozwoju uzależnień u dzieci i młodzieży i ich konsekwencje (K_U02)

3. Potrafi określić czynniki prowadzące do rozwoju ryzyka samobójczego (K_U02)

- kompetencje społeczne:

1. Potrafi identyfikować problemy wymagające specjalistycznej konsultacji lub opieki (K_K01)

2. Korzystając ze zdobytej wiedzy potrafi w sposób kompetentny kontaktować się z różnymi instytucjami oraz specjalistami (m.in. psychiatrii, psychologii pomocy społecznej lub rehabilitacji), w sprawach podopiecznych wymagających konsultacji lub specjalistycznej pomocy (K_K02)

3. Jest wrażliwy na zagrożenia wynikające z istnienia czynników powodujących zaburzenia funkcjonowania psychicznego (K_K03)

Pełny opis:

Specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży.

- Badanie psychiatryczne.

- Podstawowe pojęcia psychopatologii.

- Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych.

- Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

- Niepełnosprawność intelektualna.

- Wybrane choroby i zaburzenia psychiczne (schizofrenia, zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe).

- Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).

- Specyficzne zaburzenia rozwoju psychicznego (mowy, języka, umiejętności szkolnych).

- Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (zaburzenia hiperkinetyczne – zespoły nadpobudliwości, zaburzenia zachowania zachowania opozycyjno-buntownicze, zaburzenia emocji – lęk społeczny, lęk przed separacją, zaburzenia funkcjonowania społecznego – mutyzm wybiórczy, tiki).

- Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży.

- Wybrane aspekty uzależnień.

- Zaburzenia odżywania

Literatura:

Podstawowa:

Gałecki P., Szulc A.: Psychiatria, Edra Urban & Partner, Wrocław, 2018,

Jarema M. (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny

PZWL, Warszawa, 2016,

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012

Gmitrowicz A., Janas-Kozik M. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży, Medical Tribune Polska, Warszawa, 2018

Międzynarodowa klasyfikacja ICD-10, Kraków-Warszawa, 2001

Uzupełniająca:

Kołakowski A. (2013) Zaburzenia zachowania u dzieci Teoria i Praktyka GWP, Sopot

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum Autyzmu- neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące. KTA

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Uwagi:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

W związku z zajęciami w formie zdalnej - przesyłam link do Podstaw Psychiatrii, 29.01.22r., od godz. 13.15.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aqtvMPzj8ZHXn5_Nc0xgr6oyQaoe2hE0dPzgtXmrlh901%40thread.tacv2/conversations?groupId=ee7e773d-66f9-4549-bf6f-f4bc8177471d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

UWAGA:

w związku z zarządzeniem Rektora APS dot. przeprowadzenia egzaminów w trybie zdalnym - poniżej link do egzaminu z Podstaw psychiatrii

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9o3hrsafiEG59LPxLkUchjBBvuDc0PtBievhSkBuTEJUQUhGVUpMRjgxNzlGRE9WS1hRTzQxV1ZKVC4u

Egzamin odbędzie się w sobotę 29.01.2022r. godz. 15.00

METODY KSZTAŁCENIA

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

Godziny kontaktowe : wykład - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 30 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z diagnozowaniem w psychiatrii ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii dzieci i młodzieży.

Tematyka:

Pojęcie zdrowia psychicznego i choroby

Biologiczne, psychologiczne i społeczne koncepcje zaburzeń psychicznych

Psychopatologia ogólna i szczegółowa, klasyfikacja zaburzeń psychicznych

Wybrane zaburzenia psychiczne

Modele opieki psychiatrycznej

Pełny opis:

Specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży.

- Badanie psychiatryczne.

- Podstawowe pojęcia psychopatologii.

- Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych.

- Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

- Niepełnosprawność intelektualna.

- Wybrane choroby i zaburzenia psychiczne (schizofrenia, zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe).

- Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).

- Specyficzne zaburzenia rozwoju psychicznego (mowy, języka, umiejętności szkolnych).

- Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (zaburzenia hiperkinetyczne – zespoły nadpobudliwości, zaburzenia zachowania zachowania opozycyjno-buntownicze, zaburzenia emocji – lęk społeczny, lęk przed separacją, zaburzenia funkcjonowania społecznego – mutyzm wybiórczy, tiki).

- Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży.

- Wybrane aspekty uzależnień.

- Zaburzenia odżywania

Literatura:

Obowiązkowa:

Barbara Remberk, Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa 2020

Uzupełniająca:

Hales R., Yudofsky S., Gabbard G. Psychiatria, MediPage, Warszawa 2010

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

Godziny kontaktowe : wykład - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 30 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z diagnozowaniem w psychiatrii ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii dzieci i młodzieży.

Tematyka:

Pojęcie zdrowia psychicznego i choroby

Biologiczne, psychologiczne i społeczne koncepcje zaburzeń psychicznych

Psychopatologia ogólna i szczegółowa, klasyfikacja zaburzeń psychicznych

Wybrane zaburzenia psychiczne

Modele opieki psychiatrycznej

Pełny opis:

Specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży.

- Badanie psychiatryczne.

- Podstawowe pojęcia psychopatologii.

- Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych.

- Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

- Niepełnosprawność intelektualna.

- Wybrane choroby i zaburzenia psychiczne (schizofrenia, zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe).

- Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).

- Specyficzne zaburzenia rozwoju psychicznego (mowy, języka, umiejętności szkolnych).

- Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (zaburzenia hiperkinetyczne – zespoły nadpobudliwości, zaburzenia zachowania zachowania opozycyjno-buntownicze, zaburzenia emocji – lęk społeczny, lęk przed separacją, zaburzenia funkcjonowania społecznego – mutyzm wybiórczy, tiki).

- Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży.

- Wybrane aspekty uzależnień.

- Zaburzenia odżywania

Literatura:

Obowiązkowa:

Barbara Remberk, Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa 2020

Uzupełniająca:

Hales R., Yudofsky S., Gabbard G. Psychiatria, MediPage, Warszawa 2010

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

Godziny kontaktowe : wykład - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 30 godz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)