Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-DYS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 3 sem. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Dydaktyka specjalna jako nauka teoretyczna i empiryczna. Podział dydaktyki specjalnej na dydaktyki szczegółowe.

- Dydaktyka specjalna w kontekście porównawczym i interdyscyplinarnym.

- Koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego.

- Wzorce edukacyjne w odniesieniu do grupy osób ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, a dydaktyka specjalna.

- Zasady, metody, proces kształcenia w aspekcie trudności związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów z różnymi zaburzeniami w rozwoju (niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, słuchu, wzroku, całościowe zaburzenia w rozwoju, zaburzenia sprzężone, zaburzenia dynamiki procesów nerwowych, choroba przewlekła, niedostosowanie społeczne i inne).

- Miejsce i rola dydaktyki specjalnej w szkolnictwie ogólnodostępnym.

- Wybrane metody wspomagające proces kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: gry dydaktyczne; rozrywki umysłowe; gry interakcyjne rozwijające kompetencje społeczne, wspomagające zdolności poznawcze, rozwijające sprawność motoryczną i sensoryczną; metody aktywizujące do rozwiązywania problemów w twórczy sposób, do efektywnego współdziałania w zespole, do rozwoju sprawności umysłowych i osobistych zainteresowań; metoda baśniowych spotkań; metody i techniki oddziaływania instrumentalnego – „Szkoła super”, praktyka pozytywna, autokorekcja, hiperkorekcja, modelowanie; techniki Freineta; metoda projektów; mapy myśli; metody rozwijające umiejętność uczenia się; metody relaksacyjne – trening wizualizacji; metody rozwijające kreatywność.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi opisać dydaktykę specjalną jako naukę teoretyczną i empiryczną, przedstawić klasyfikację dydaktyki specjalnej z uwzględnieniem dydaktyk szczegółowych, przedstawić dydaktykę specjalną w kontekście porównawczym i interdyscyplinarnym;

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu koncepcje dydaktyczne kształcenia specjalnego.

Zna organizację procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: zasady, metody, proces kształcenia w aspekcie trudności związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów z różnymi zaburzeniami w rozwoju, zasady ewaluacji i efektywność podejmowanych działań edukacyjnych.

Zna i rozumie metodyczne i organizacyjne założenia dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Umiejętności

Potrafi projektować zajęcia edukacyjne, generować niestandardowe rozwiązania konkretnych problemów z zakresu dydaktyki specjalnej.

Potrafi indywidualizować zadania, dostosowywać metody i treści do potrzeb wychowanków, zwiększać umiejętności poznawcze, kompetencje społeczne i integrację rówieśniczą.

Potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role, podejmować i wyznaczać zadania, planować i organizować realizację złożonych działań pedagogicznych.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej związanej z działalnością dydaktyczną .

Wykazuje cech refleksyjnego praktyka, świadomego znaczenia profesjonalizmu w pracy zawodowej.

Dostrzega potrzeby samodoskonalenia się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Głodkowska
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska, Marcin Lerka, Edyta Nieduziak, Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: Egzamin pisemny – test wielokrotnego wyboru.

Pełny opis:

WYKŁAD:

1.Dydaktyka specjalna jako nauka teoretyczna i empiryczna. Podział dydaktyki specjalnej.

2.Dydaktyka specjalna w kontekście porównawczym i interdyscyplinarnym.

3.Neurodydaktyka- neurologiczne podstawy funkcjonowania intelektualnego i kształcenia specjalnego.

4.Dydaktyka specjalna w kontekście tematycznym i metodologicznym dydaktyki ogólnej i pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii,

pedeutologii. Psychologia różnic indywidualnych jako przesłanka dydaktyki specjalnej.

5.Dydaktyka specjalna a humanistyczne koncepcje kształcenia i pedagogiczne standardy europejskie.

6.Koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego.

7.Wzorce edukacyjne a dydaktyka specjalna.

8.Dydaktyka specjalna a metodyki nauczania na poszczególnych etapach edukacji.

9.Podział dydaktyki specjalnej: dydaktyka korekcyjna, dydaktyka resocjalizacyjna, dydaktyka wspierająca uczniów ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi, oligofrenodydaktyka, surdodydaktyka, tyflodydaktyka.

10.Zasady, metody, proces kształcenia w aspekcie trudności związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

11.Ewaluacja i efektywność w kształceniu specjalnym. Miejsce i rola dydaktyki specjalnej w szkolnictwie ogólnodostępnym.

ĆWICZENIA:

Wybrane metody wspomagające proces kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: gry dydaktyczne; rozrywki umysłowe; gry interakcyjne rozwijające kompetencje społeczne, wspomagające zdolności poznawcze, rozwijające sprawność motoryczną i sensoryczną; metody aktywizujące do rozwiązywania problemów w twórczy sposób, do efektywnego współdziałania w zespole, do rozwoju sprawności umysłowych i osobistych zainteresowań; metoda baśniowych spotkań; metody i techniki oddziaływania instrumentalnego – „Szkoła super”, praktyka pozytywna, autokorekcja, hiperkorekcja, modelowanie; techniki Freineta; metoda projektów; mapy myśli; metody rozwijające umiejętność uczenia się; metody relaksacyjne – trening wizualizacji; metody rozwijające kreatywność.

Literatura:

Byers R., Rose R., Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, APS, Warszawa 2002

Baranowicz K. (2006). Pozadydaktyczne efekty edukacji integracyjnej dzieci niepełnosprawnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Chrzanowska I., Z badań nad ocenianiem uczniów szkół podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, WSPS, Warszawa 1997

Głodkowska J. (red.) Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Gruszczyk- Kolczyńska E. (2004). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa: WSiP.

Dykcik W. (red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, Eruditus, Poznań 1996

Niemierko B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Literatura do ćwiczeń:

1. Kubiczek B., Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się.

2. Vopel K.W. Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, Kielce, Jedność; cz. 1,2,3,4; (s.5 – 16).

3. Chałas K. , Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce, Warszawa.

4. Goźlińska E., Jak skonstruować grę dydaktyczną, WSiP, Warszawa.

5. Haring N.G., Schiefelbusch R.L. (red.), Nauczanie specjalne, PWN, Warszawa, rozdział 10 pt. Podsumowanie: Szkoła Super

6. Nathan H. Azrin i Viktoria A. Besalel, Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję, S. Striefel, Jak uczyć przez modelowanie i imitację.

7. Semenowicz H., Freinet w Polsce, WSiP, Warszawa, Kłosińska T. , Droga do twórczości. Wdrażanie technik Celestyna Freineta, Kraków, Impuls.

8. Kapica G. Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym, Warszawa.

9. Buzan, B. Buzan, Mapy twoich myśli, Wydawnictwo RAVI, ŁÓDŹ

Uwagi:

INFORMACJE O ZDALNEJ REALIZACJI ZAJĘĆ:

WYKŁADY: zajęcia realizowane są zgodnie z planem zajęć w aplikacji Ms Teams. Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac63315142bf44a189dcf87729d160525%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ebe9798b-58b0-4ab7-8d41-5d6be7f7fc4e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

ĆWICZENIA:

gr ćwiczeniowa dla II DMPC 1 -LOG

link do zespołu

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeb1b8df478a84e23a5c99495a4594c9f%40thread.tacv2/conversations?groupId=850bdb54-5eb7-41e6-a4cf-0a63874116aa&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------------------

gr ćwiczeniowa dla II DMPC 2

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acb9f726982c14f0f9ef78b280182533b%40thread.tacv2/conversations?groupId=e76bd0a3-f439-4ee2-9792-87f2b748d8b2&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------------------

gr ćwiczeniowa dla II DMPC 3.

Ćwiczenia prowadzone za pomocą aplikacji Teams - link do zespołu

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae96babf3ad48455299d1e6b1ec4fa72d%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d68db736-2da7-407b-ac7a-e4bdfbd91ffb&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------------------

gr ćwiczeniowa dla II DMPC 4

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a26f6d9d1d29d4b62a7c297765e69622b%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d798b728-71e5-4a2d-9153-4a1303b261d5&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------------------

gr ćwiczeniowa dla II DMPC 5

Link do zespołu;

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a805fcf429e6742d78a92a2483fc71cc5%40thread.tacv2/conversations?groupId=9b45e54f-3008-4fd4-a57e-12fb9f6c10a9&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------------------

gr ćwiczeniowa dla II DMPC 6

Link do zespołu https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a779ee768ea014e36bb45c946e8671902%40thread.tacv2/conversations?groupId=6f4b8144-0712-4503-9218-d4dc54e4c8b2&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------------------

gr ćwiczeniowa dla II DMPC 7

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a188b1b9f47b145099cd91b2df0fd34e4%40thread.tacv2/conversations?groupId=1824bbdb-0704-471d-9d5c-288d154cec11&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------------------

gr ćwiczeniowa dla II DMPC 8

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6bab7c0afe4b4a06b3090bb2ddaa58ac%40thread.tacv2/conversations?groupId=7ceb6939-8e96-4d38-9309-c5f0d8af12b6&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------------------

gr ćwiczeniowa dla II DMPC 9

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2a791b536123412c8e16aa935b736390%40thread.tacv2/conversations?groupId=84c60817-a52d-4a89-a255-513f82cde36d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

-----------------------------------------------------------------------------------------------

METODY: Wykład, metody aktywizujące, projekt.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 15 godz. wykład; 45 godz. ćwiczenia;

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20;

Przygotowanie się do egzaminu - 10;

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marcin Lerka, Mariusz Maciątek, Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza: pisemny egzamin końcowy

Umiejętności: ocena prac cząstkowych realizowanych w trakcie zajęć ćwiczeniowych, udział w dyskursie w trakcie wykładów

Kompetencje społeczne: ocena zaangażowania studenta w trakcie zajęć

Egzamin - test wyboru odbędzie się 6 lutego 2021, o godz. 18.40. Egzamin zakończy się o godz. 19.20. Poniżej przekazuję link do egzaminu:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9o3hrsafiEG59LPxLkUchrqoEEzrhk1FmRTN87QcAW9UOTREM1JJR1ZIMk9RNzU5Qk9GRFFZU0kxUC4u

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁADY:

1. Dydaktyka specjalna jako nauka teoretyczna i empiryczna. Podział dydaktyki specjalnej na dydaktyki szczegółowe.

2. Dydaktyka specjalna w kontekście porównawczym i interdyscyplinarnym.

3. Koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego.

4. Wzorce edukacyjne w odniesieniu do grupy osób ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, a dydaktyka specjalna.

5. Zasady, metody, proces kształcenia w aspekcie trudności związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów z różnymi zaburzeniami w rozwoju (niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, słuchu, wzroku, całościowe zaburzenia w rozwoju, zaburzenia sprzężone, zaburzenia dynamiki procesów nerwowych, choroba przewlekła, niedostosowanie społeczne i inne).

6. Miejsce i rola dydaktyki specjalnej w szkolnictwie ogólnodostępnym.

ĆWICZENIA:

7. Wybrane metody wspomagające proces kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: gry dydaktyczne; rozrywki umysłowe; gry interakcyjne rozwijające kompetencje społeczne, wspomagające zdolności poznawcze, rozwijające sprawność motoryczną i sensoryczną; metody aktywizujące do rozwiązywania problemów w twórczy sposób, do efektywnego współdziałania w zespole, do rozwoju sprawności umysłowych i osobistych zainteresowań; metoda baśniowych spotkań; metody i techniki oddziaływania instrumentalnego – „Szkoła super”, praktyka pozytywna, autokorekcja, hiperkorekcja, modelowanie; techniki Freineta; metoda projektów; mapy myśli; metody rozwijające umiejętność uczenia się; metody relaksacyjne – trening wizualizacji; metody rozwijające kreatywność.

Literatura:

Literatura obowiązkowa do wykładów:

Głodkowska, J.(red). (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: podręcznik akademicki. Warszawa: APS. (Rozdział I, Rozdział II, Rozdział IV, Rozdział V, Rozdział VII – G. Walczak: Obudowa metodyczna kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Rozdział XI).

Pągowska, M.(2017). Dydaktyka specjalna – teoretyczne i empiryczne podstawy kształcenia uczniów wymagających specjalnej realizacji ich potrzeb edukacyjnych. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Warszawa: PWN.

Szumski, G.(2016). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: PWN (Rozdział 3. Kiedy kształcenie niepełnosprawnych nie jest segregacyjne? s. 97-157).

Literatura do ćwiczeń:

1. Kubiczek B., Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się.

2. Vopel K.W. Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, Kielce, Jedność; cz. 1,2,3,4; (s.5 – 16).

3. Chałas K. , Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce, Warszawa.

4. Goźlińska E., Jak skonstruować grę dydaktyczną, WSiP, Warszawa.

5. Haring N.G., Schiefelbusch R.L. (red.), Nauczanie specjalne, PWN, Warszawa, rozdział 10 pt. Podsumowanie: Szkoła Super

6. Nathan H. Azrin i Viktoria A. Besalel, Jak stosować praktykę pozytywną, autokorekcję i hiperkorekcję, S. Striefel, Jak uczyć przez modelowanie i imitację.

7. Semenowicz H., Freinet w Polsce, WSiP, Warszawa, Kłosińska T. , Droga do twórczości. Wdrażanie technik Celestyna Freineta, Kraków, Impuls.

8. Kapica G. Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym, Warszawa.

9. Buzan, B. Buzan, Mapy twoich myśli, Wydawnictwo RAVI, ŁÓDŹ

Uwagi:

ZESPOŁY W APLIKACJI MS TEAMS:

GRUPA WYKŁADOWA: LINK:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9e91bee113d7439ba9beb0ae15957a1f%40thread.tacv2/conversations?groupId=5f526146-6c9b-497f-8e58-633ec9eed93a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

KOD: woar1vr

-----------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPY ĆWICZENIOWE:

GR.1. Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad4c9adc1a3a342f9899b2f8cbb23d0b4%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5db25169-0883-4df7-9040-b15843f066c5&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

GR.2. KOD DO ZESPOŁU: qnnmoyh

GR.3. KOD DO ZESPOŁU: thni6zf

-----------------------------------------------------------------------------------------------

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 12 godz. wykład; 27 godz. ćwiczenia;

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25;

Przygotowanie się do egzaminu - 20;

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Głodkowska
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska, Elżbieta Paradowska, Joanna Rostkowska, Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Mariusz Maciątek, Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.