Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-DYD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 2 sem. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiki.

- Podstawowe pojęcia dydaktyczne (uczenie, nauczanie, kształcenie).

- Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe.

- Podstawowe typy systemów (kształcenia) dydaktycznych.

- Planowanie pracy pedagogicznej: cele, treści, zasady, metody kształcenia, formy organizacyjne, środki dydaktyczne.

- Sposoby konstruowania pracy pedagogicznej nakierowanej na cel.

- Style kierowania uczeniem się.

- Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów.

- Edukacja zdalna, uwarunkowania i wyzwania.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie na poziomie elementarnym pojęcia dydaktyczne: nauczanie, uczenie się, kształcenie, wykształcenie, samokształcenie.

Zna i rozumie wybrane elementy przedmiotu dydaktyki: cele i wyniki kształcenia, metody kształcenia, treść kształcenia, proces kształcenia, zasady dydaktyczne, style nauczania, systemy dydaktyczne, sposoby konstruowania pracy pedagogicznej nakierowanej na cel; zagadnienie ukrytego programu szkoły.

Zna wielorakie uwarunkowania procesu kształcenia.

Umiejętności

Potrafi zaprojektować podstawowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z wykorzystaniem odpowiednich celów, metod, form, środków i zasad dydaktycznych.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych związanych z planowaniem zajęć.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Korczak
Prowadzący grup: Urszula Dernowska, Jarosław Korczak, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

W odniesieniu do egzaminu:

W ustaleniu ze studentami trzy formy zostały dopuszczone: albo egzamin pisemny polegający na opracowaniu trzech z pięciu podanych

problemów w ciągu 90 minut albo egzamin ustny w grupkach trzy-, czteroosobowych albo wreszcie napisanie 10-,15-stronicowej

rozprawki na jeden z dwudziestu podanych zagadnień.

W odniesieniu do ćwiczeń:

Przygotowanie konspektu zajęć lekcyjnych na wybrany temat (z zaproponowanej puli tematów).

Kolokwium.

Pełny opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów studiów licencjackich z podstawami i istotą dydaktyki ogólnej – z najważniejszymi

tradycyjnymi i progresywistycznymi systemami dydaktycznymi, a także z teoriami dotyczącymi najistotniejszych elementów systemu

dydaktycznego: cele kształcenia, treści i metody nauczania, a także z zagadnieniami dotyczącymi np. kształcenia uczniów zdolnych i z

niepowodzeniami dydaktycznymi, paradygmatów reform oświatowych.

1. Podstawowe typy systemów dydaktycznych w ujęciu egzemplarycznym;

2. Ewolucja teorii dydaktycznych;

3. paradygmaty reform oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z teorią i praktyką kształcenia.

Opis szczegółowy:

Ad. 1.

a. Tradycyjny system dydaktyczny w ujęciu Komeńskiego, Pestalozziego i Herbarta;

b. Progresywistyczny system dydaktyki w ujęciu Deweya, Steinera i Kerschensteinera;

c. Ewolucja dydaktyki ogólnej jako subdyscypliny pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem teorii kształcenia wielostronnego

autorstwa Wincentego Okonia.

Ad. 2.

a. Niemcy z racji dużej „wartości egzemplarycznej” najistotniejszych problemów, którymi zajmuje się polityka i badania oświatowe, oraz

dwa dowolne kraje wybrane do zaprezentowania na ochotnika przez studentów;

b. aktualne problemy polityki oświatowej UE, np. badania PISA, proces boloński, kształcenie imigrantów. deskolaryzacja społeczeństwa;

Ad. 3. Paradygmaty reform oświatowych:

a. deskolaryzacja społeczeństwa;

b. szkoła ustawicznie doskonalona na przykładzie ewolucji polskiej szkoły po 1988 roku;

c. szkolnictwo alternatywne ze szczególnym uwzględnieniem szkoły Waldorfskiej.

Program ćwiczeń:

Poruszane zagadnienia podczas ćwiczeń:

• Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiki.

• Podstawowe pojęcia dydaktyczne (uczenie, nauczanie, kształcenie).

• Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe.

• Szkoła (metafory szkoły).

• Cele kształcenia i ich operacjonalizacja.

• Metody kształcenia (klasyczne i problemowe).

• Formy organizacyjne kształcenia.

• Zasady kształcenia.

• Style kierowania uczeniem się.

• Zachowania zakłócające ład w klasie (przyczyny, zapobieganie).

• Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej (konspekt zajęć).

• Przymus i dyscyplina w klasie szkolnej

• Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych ucznia.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela.

2. K. Konarzewski, Sztuka nauczania. Szkoła.

2. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej

3. Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J. Dewey, Moje pedagogiczne credo.

2. J. F. Herbart, Pisma pedagogiczne

3. R. Arends, Uczymy się nauczać

4. G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców.

Uwagi:

Zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania. Główne środki cyklicznej komunikacji (o charakterze synchronicznym oraz niesynchronicznym): program Microsoft Teams oraz Microsoft Outlook. Podczas zajęć wykorzystywany jest mail, Teams bądź zoom. Częstotliwość zajęć jest zależna od możliwości czasowych poszczególnych studentów oraz przyjętej formy pracy w zaplanowanych godzinach zajęć, w zależności od potrzeb grupy, incydentalnie przy przekazywaniu materiałów. Studenci są informowani o realizacji zajęć na grupie w Teams bądź Zoom lub za pośrednictwem maila wysyłanego przez USOS lub z adresu służbowego. Materiały oraz instrukcje są wysyłane głównie drogą mailową oraz/bądź w programie Teams i Zoom. Zaliczenie przedmiotu, którym jest napisanie indywidualnego projektu rozplanowania pracy dydaktycznej, przewidziane przed terminem zakończenia zajęć. Użycie poszczególnych form komunikacji jest uzależnione od podejmowanych tematów na zajęciach, to samo dotyczy godzin spotkań. Różnorodność wykorzystywanych narzędzi i metod pracy ze studentami podyktowana jest troską o realizację celów zajęć w sposób najbardziej przystępny dla ogółu grupy, bez dyskryminacji osób nieposiadających wystarczających możliwości technicznych do korzystanie z programu Microsoft Teams bądź Zoom.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Korczak
Prowadzący grup: Urszula Dernowska, Jarosław Korczak, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

W odniesieniu do egzaminu:

W ustaleniu ze studentami trzy formy zostały dopuszczone: albo egzamin pisemny polegający na opracowaniu trzech z pięciu podanych

problemów w ciągu 90 minut albo egzamin ustny w grupkach trzy-, czteroosobowych albo wreszcie napisanie 10-,15-stronicowej

rozprawki na jeden z dwudziestu podanych zagadnień.

W odniesieniu do ćwiczeń:

Przygotowanie konspektu zajęć lekcyjnych na wybrany temat (z zaproponowanej puli tematów).

Kolokwium.

Pełny opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów studiów licencjackich z podstawami i istotą dydaktyki ogólnej – z najważniejszymi

tradycyjnymi i progresywistycznymi systemami dydaktycznymi, a także z teoriami dotyczącymi najistotniejszych elementów systemu

dydaktycznego: cele kształcenia, treści i metody nauczania, a także z zagadnieniami dotyczącymi np. kształcenia uczniów zdolnych i z

niepowodzeniami dydaktycznymi, paradygmatów reform oświatowych.

1. Podstawowe typy systemów dydaktycznych w ujęciu egzemplarycznym;

2. Ewolucja teorii dydaktycznych;

3. paradygmaty reform oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z teorią i praktyką kształcenia.

Opis szczegółowy:

Ad. 1.

a. Tradycyjny system dydaktyczny w ujęciu Komeńskiego, Pestalozziego i Herbarta;

b. Progresywistyczny system dydaktyki w ujęciu Deweya, Steinera i Kerschensteinera;

c. Ewolucja dydaktyki ogólnej jako subdyscypliny pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem teorii kształcenia wielostronnego

autorstwa Wincentego Okonia.

Ad. 2.

a. Niemcy z racji dużej „wartości egzemplarycznej” najistotniejszych problemów, którymi zajmuje się polityka i badania oświatowe, oraz

dwa dowolne kraje wybrane do zaprezentowania na ochotnika przez studentów;

b. aktualne problemy polityki oświatowej UE, np. badania PISA, proces boloński, kształcenie imigrantów. deskolaryzacja społeczeństwa;

Ad. 3. Paradygmaty reform oświatowych:

a. deskolaryzacja społeczeństwa;

b. szkoła ustawicznie doskonalona na przykładzie ewolucji polskiej szkoły po 1988 roku;

c. szkolnictwo alternatywne ze szczególnym uwzględnieniem szkoły Waldorfskiej.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. K. Kruszewski, Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela.

2. K. Konarzewski, Sztuka nauczania. Szkoła.

2. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej

3. Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J. Dewey, Moje pedagogiczne credo.

2. J. F. Herbart, Pisma pedagogiczne

3. R. Arends, Uczymy się nauczać

4. G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców.

Uwagi:

Zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania. Główne środki cyklicznej komunikacji (o charakterze synchronicznym oraz niesynchronicznym): program Microsoft Teams oraz Microsoft Outlook. Podczas zajęć wykorzystywany jest mail, Teams bądź zoom. Częstotliwość zajęć jest zależna od możliwości czasowych poszczególnych studentów oraz przyjętej formy pracy w zaplanowanych godzinach zajęć, w zależności od potrzeb grupy, incydentalnie przy przekazywaniu materiałów. Studenci są informowani o realizacji zajęć na grupie w Teams bądź Zoom lub za pośrednictwem maila wysyłanego przez USOS lub z adresu służbowego. Materiały oraz instrukcje są wysyłane głównie drogą mailową oraz/bądź w programie Teams i Zoom. Zaliczenie przedmiotu, którym jest napisanie indywidualnego projektu rozplanowania pracy dydaktycznej, przewidziane przed terminem zakończenia zajęć. Użycie poszczególnych form komunikacji jest uzależnione od podejmowanych tematów na zajęciach, to samo dotyczy godzin spotkań. Różnorodność wykorzystywanych narzędzi i metod pracy ze studentami podyktowana jest troską o realizację celów zajęć w sposób najbardziej przystępny dla ogółu grupy, bez dyskryminacji osób nieposiadających wystarczających możliwości technicznych do korzystanie z programu Microsoft Teams bądź Zoom.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Prowadzący grup: Urszula Dernowska, Jarosław Korczak, Mirosław Szymański, Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami i istotą dydaktyki ogólnej – z najważniejszymi tradycyjnymi i progresywistycznymi systemami dydaktycznymi, a także z najistotniejszymi elementami systemu dydaktycznego.

Pełny opis:

Treści programowe:

Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiki.

Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe.

Podstawowe pojęcia dydaktyczne.

Podstawowe typy systemów dydaktycznych w ujęciu egzemplarycznym.

Ewolucja teorii dydaktycznych.

Paradygmaty reform oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z teorią i praktyką kształcenia.

Cele i ich operacjonalizacja.

Metody nauczania i uczenia się.

Zasady kształcenia.

Formy organizacyjne procesu kształcenia.

Projektowanie zajęć dydaktycznych.

Planowany i rzeczywisty przebieg zajęć.

Literatura:

Krzysztof Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. WN PWN, Warszawa 2004 (lub wydania wcześniejsze).

Czesław Kupisiewicz, Dydaktyka. Impuls, Kraków, 2012 (lub wydania wcześniejsze)

Franciszek Bereźnicki, Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, Impuls, Kraków 2015

Wincenty Okoń, Dydaktyka ogólna, Warszawa 2006.

Wincenty Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych. Warszawa 1999.

Geoff Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. GWP, Sopot 2010.

Mirosław S. Szymański, O metodzie projektów. Warszawa 2010.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w aplikacji MS Teams.

Wykład:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a32a43b368faa4f05aaee39a4bc3c939d%40thread.tacv2/conversations?groupId=3e8885f7-d71a-4f88-8c8f-75130752503e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Ćwiczenia:

Grupa 1:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abbfddef6a9d44c39b0c8dbe0c9438223%40thread.tacv2/conversations?groupId=0cbcaf55-e1b1-4c67-b539-95f72a2a22ad&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 2:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0f62a08f8c9f4c87adbdd770b1ac00e3%40thread.tacv2/conversations?groupId=83ecc571-7533-486c-8bf5-e8ed5cacf220&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 3:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4fab972627974436914fa15cec7095fc%40thread.tacv2/conversations?groupId=8c141950-794f-4913-ba38-54378a35d7a7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 4

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8beceb3d3441486e9fc468242b05fc41%40thread.tacv2/conversations?groupId=bf9e2cac-caa2-467c-80fb-5dddf4b36aec&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 5

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aff0aef19812d44208c2f90d8a60d28bb%40thread.tacv2/conversations?groupId=b189cc17-ccd8-4904-b88f-e1c79027e468&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 6:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5c615f3eee2b4a1a9a7d00a13522b0e9%40thread.tacv2/conversations?groupId=f74493aa-4e9f-48e0-a40d-5fdc15ccd274&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 7:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae806509c169a444da06e1da76ffa50f6%40thread.tacv2/conversations?groupId=429d2461-c6bf-437d-942f-9a708a173b5f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 8:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aabcfb82749184c1584e5a5104513b5a8%40thread.tacv2/conversations?groupId=cd71ecaa-4bae-491f-8523-29755649c077&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 9:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa3824bb915a34ed58fff751aabc14335%40thread.tacv2/conversations?groupId=b75c6322-f9e3-434a-9824-1f9b258d37e0&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 10:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4ab8587987e34bcdb959d838b95fc02e%40thread.tacv2/conversations?groupId=d8f9005e-3853-4bb2-ae51-f6298058e8a7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupa 11:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab9332172565c4e01887ac16779aa5195%40thread.tacv2/conversations?groupId=a744791c-f292-43d8-bc85-f44db9d487f9&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Korczak
Prowadzący grup: Urszula Dernowska, Jarosław Korczak, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami i istotą dydaktyki ogólnej – z najważniejszymi tradycyjnymi i progresywistycznymi systemami dydaktycznymi, a także z najistotniejszymi elementami systemu dydaktycznego.

Pełny opis:

Treści programowe:

Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiki.

Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe.

Podstawowe pojęcia dydaktyczne.

Podstawowe typy systemów dydaktycznych w ujęciu egzemplarycznym.

Ewolucja teorii dydaktycznych.

Paradygmaty reform oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z teorią i praktyką kształcenia.

Cele i ich operacjonalizacja.

Metody nauczania i uczenia się.

Zasady kształcenia.

Formy organizacyjne procesu kształcenia.

Projektowanie zajęć dydaktycznych.

Planowany a rzeczywisty przebieg zajęć.

Literatura:

Krzysztof Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. WN PWN, Warszawa 2004 (lub wydania wcześniejsze).

Czesław Kupisiewicz, Dydaktyka. Impuls, Kraków, 2012 (lub wydania wcześniejsze)

Franciszek Bereźnicki, Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, Impuls, Kraków 2015

Wincenty Okoń, Dydaktyka ogólna, Warszawa 2006.

Wincenty Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych. Warszawa 1999.

Geoff Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. GWP, Sopot 2010.

Mirosław S. Szymański, O metodzie projektów. Warszawa 2010.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w aplikacji MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Korczak
Prowadzący grup: Urszula Dernowska, Jarosław Korczak, Mirosław Szymański, Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Korczak
Prowadzący grup: Urszula Dernowska, Jarosław Korczak, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.