Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka w pedagogice specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-DPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Podstawy diagnostyki w pedagogice specjalnej – analiza historyczna.

- Cele, założenia i obszary diagnozy.

- Cechy diagnozy w pedagogice specjalnej.

- Diagnoza rozwoju i funkcjonalna, ICF. Diagnoza nozologiczna wg klasyfikacji ICD, DSM.

- Procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych w pedagogice specjalnej ─ analizy jakościowe i ilościowe.

- Rola i miejsce diagnostyki opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej w pracy różnych placówek i instytucji.

- Orzecznictwo psychopedagogiczne a orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

- Pedagogiczne metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Modele podejmowanych działań przez zespoły specjalistów i modele działania diagnostów.

- Modele diagnozowania w pedagogice (Ziemski, Kępiński, Obuchowska, Marcinkowska, modele diagnozy dydaktycznej, wychowawczej i środowiskowej, ujęcie strukturalno-dynamiczne, i in.).

- Wyznaczniki metodyki diagnozy.

- Diagnoza w planowaniu procesu rehabilitacji wychowanka: obszary, w których mogą występować przyczyny utrudniające funkcjonowanie osoby w różnych obszarach jej życia. Diagnoza na użytek działań resocjalizacyjnych.

- Rozpoznawanie błędów wychowawczych i ich wpływu na funkcjonowanie osoby.

- Ocena skuteczności stosowanych metod wychowania, nauczania specjalnego, rehabilitacji i resocjalizacji oraz socjoterapii - ewaluacja i efektywność w kształceniu specjalnym.

- Uwarunkowania kontaktu diagnostycznego.

- Metody, techniki i narzędzia diagnozy pedagogicznej - ocena funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego osób z niepełnosprawnością i niedostosowanych społecznie.

- Planowanie i konstrukcja narzędzi diagnozy w pedagogice specjalnej.

- Diagnoza pedagogiczna w polskim prawie oświatowym – zadania nauczycieli i specjalistów, zasady sporządzania opinii, zawartość wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

- Analiza dokumentów i wytworów pod kątem określania specjalnych potrzeb edukacyjnych.

- Postępowanie etyczne w procesie diagnozowanie pedagogicznego.

- Ewaluacja edukacyjna.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna teoretyczne podstawy diagnozowania w pedagogice specjalnej.

Określa cele, założenia, obszary i cechy diagnozy.

Rozróżnia procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych w pedagogice specjalnej – analizy jakościowe i ilościowe.

Określa przydatność metod diagnostycznych w ocenie specyfiki zaburzeń w rozwoju.

Zna wybrane metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego osób z niepełnosprawnościami i niedostosowanych społecznie.

Ocenia skuteczności stosowanych metod wychowania, nauczania specjalnego, rehabilitacji i resocjalizacji oraz socjoterapii.

Określa rolę i miejsce diagnostyki opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej w pracy różnych instytucji.

Zna zasady i normy etyczne związane z diagnozowaniem w pedagogice specjalnej.

Umiejętności

Rozróżnia procedury badań diagnostycznych.

Analizuje dokumenty i wytwory ucznia pod kątem określenia jego możliwości i specjalnych potrzeb edukacyjno-terapeutycznych.

Interpretuje wyniki diagnozy pedagogicznej.

Konstruuje proste narzędzia do diagnozy pedagogicznej.

Potrafi planować ewaluacje procesu edukacyjno-terapeutycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kompetencje społeczne

Wykazuje się aktywnością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań wynikających z uczenia się roli pedagoga specjalnego.

Jest świadomy znaczenia procesu diagnozowania w pracy pedagoga specjalnego.

Wykazuje gotowość przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z organizacją procesu diagnostycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Justyna Gasik-Daszkowska, Barbara Trochimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- Wiedza: kolokwium w formie testu wielokrotnego wyboru. Zakres materiału do kolokwium – treści z wykładów oraz wskazana literatura.

- Umiejętności: zaliczanie prac cząstkowych realizowanych w trakcie zajęć ćwiczeniowych.

- Kompetencje społeczne: ocena zaangażowania studenta w trakcie zajęć.

Pełny opis:

1. Teoretyczne podstawy diagnozowania w pedagogice specjalnej

- Pojęcia podstawowe – wprowadzenie. Analiza historyczna rozwoju diagnostyki pedagogicznej – osoby, które wywarły wpływ na kształtowanie się diagnozy i jej definicji w naukach społecznych.

2. Cele, założenia, obszary, cechy i uwarunkowania diagnozy pedagogicznej

- Założenia diagnozy pedagogicznej. Cele i obszary diagnozy według jej rodzaju. Diagnoza w planowaniu procesu rehabilitacji wycho¬wanka. Diagnoza na użytek działań resocjalizacyjnych. Cechy diagnozy pedagogicznej. Uwarunkowania kontaktu diagnostycznego. Modele działania diagnostów

3. Procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych w pedagogice specjalnej

- Edukacyjna diagnostyka nieformalna a metodologia badań naukowych. Wyznaczniki metodyki diagnozy. Strategie poznawcze w diagnozie pedagogicznej. Procedury i metody badań w diagnostyce pedagogicznej. Modele diagnozowania w pedagogice (Ziemski, Kępiński, Obuchowska, Marcinkowska, i in.). Metoda diagnozy, technika diagnostyczna, narzędzie badawcze. Rodzaje pomiarów i skal. Rodzaje obserwacji i testów. Kwestionariusz ankiety. Planowanie narzędzia pomiaru.

4. Metody diagnostyczne w ocenie specyfiki zaburzeń rozwoju

- Diagnoza rozwoju dziecka. Diagnoza potencjału rozwojowego, dojrzałości szkolnej i wrażliwości edukacyjnej. Diagnoza nozologiczna wg klasyfikacji ICD, DSM. Diagnoza funkcjonalna, ICF. Diagnoza różnicowa a diagnoza funkcjonalna. Przydatność operacjonalizacji celów kształcenia lub wychowania w planowaniu procesu rehabilitacji, resocjalizacji i socjoterapii.

5. Wybrane metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego osób z niepełnosprawnościami i osób niedostosowanych społecznie

- Ocena funkcjonowania edukacyjnego - diagnoza osiągnięć w dziedzinie poznawczej (ocenianie szkolne, dostosowanie egzaminów zewnętrznych). Ocena funkcjonowania psychicznego - rozpoznawanie błędów wychowawczych i ich wpływu na funkcjonowanie osoby. Wybrane metody ocena funkcjonowania fizycznego. Wybrane metody oceny funkcjonowania społecznego. Techniki projekcyjne w diagnozie pedagogicznej.

6. Ocena skuteczności stosowanych metod wychowania, nauczania specjalnego, rehabilitacji i resocjalizacji

- Ewaluacja procesu edukacyjno-terapeutycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ewaluacja a diagnoza. Ewaluacja edukacyjna. Schemat przygotowań do ewaluacji.

7. Rola i miejsce diagnostyki opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej w pracy różnych instytucji

- Diagnostyka w pracy placówek oświatowych - model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodny z polskim prawem oświatowym. Modele funkcjonowania zespołów specjalistów. Etapy postępowania w pracy z uczniem ze SPE. Diagnostyka w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

8. Normy etyczne związane z diagnozowaniem w pedagogice specjalnej

- Normy i kwestie etyczne diagnostyki pedagogicznej. Efekty Pigmaliona i egzaminatora.

Literatura:

- Dłużniewska, A., Szubielska, M. (2017). Diagnoza – definicja, klasyfikacja, modele, narzędzia. W: K. Krakowiak (red.), Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, s. 20-44

- Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

- Niemierko, B. (2009). Diagnostyka edukacyjna, podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

- Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

- Oster, G. D., Golud, P. (2003). Rysunek w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Skałbania, B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

- Trochimiak, B., Gosk, U. (2010). Diagnoza pedagogiczna W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

- Trochimiak, B. (2011). Konstruowanie narzędzi do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

- Wysocka, E. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

- Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

- Wybrane rozporządzenia MEN oraz MPiPS

Uwagi:

Zajęcia na platformie MS Teams w czasie zgodnym z planem zajęć.

Linki do wykładu i zespołów ćwiczeniowych:

---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Wykład dr B. Trochimiak (studenci są członkami zespołu)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae70fe0ac117a46e98caf883a419beed4%40thread.tacv2/conversations?groupId=9308336b-1c87-4602-9e18-64b836873247&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

---------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ćwiczenia, dr B. Trochimiak (studenci są członkami zespołów ćwiczeniowych)

- gr.1.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad0906b98acd84ccaa762b04cc7224ae2%40thread.tacv2/conversations?groupId=5c1ab0bd-3f02-48e4-87df-4893fd3de297&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- gr 2.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a753347985c2144238166e4fc4efb43bd%40thread.tacv2/conversations?groupId=e849ed5a-5fdd-43ee-9186-ab6cb61f1416&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- gr 3.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac486dc554f7946bb9353815695999a96%40thread.tacv2/conversations?groupId=1896f11e-1974-44fe-bf76-e46dc340fc8f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- gr.4.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aad8a251344e64e1bad46f153eb07c491%40thread.tacv2/conversations?groupId=0d6d26eb-ef84-4690-98e7-1b5c04303198&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- gr.5.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a758f3edb66ef436497e79a3e6003bdab%40thread.tacv2/conversations?groupId=63b177a2-201f-4c0f-80db-8061a0c864ff&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- gr.6.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a412a16a2045244b8abb2a1cb64625ccb%40thread.tacv2/conversations?groupId=5769233c-2310-4414-9e78-eae00885de57&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Ćwiczenia, dr J. Gasik

- gr.7.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a34ad9364316745a2bd0cc0eb1bd36adf%40thread.tacv2/conversations?groupId=e382ccfb-cf5f-4d57-8120-b29879e00949&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- gr.8.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8bfe7df9be2849ccba93f2e68e7f5976%40thread.tacv2/conversations?groupId=c9235105-a507-410b-bf23-2a510069ac1a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- gr.9.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae79a67c2ad5d40fcaa37bb9b13603e13%40thread.tacv2/conversations?groupId=3d6ddc2e-736f-4b9f-909f-20276dc8efa1&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawy problemowe dotyczące realizacji zajęć z przedmiotu „Diagnostyka w pedagogice specjalnej” rozwiązuje koordynator przedmiotu. Kontakt: btrochimiak@aps.edu.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------

Metody kształcenia:

metody podające (oparte na słowie - wykład, instruktaż do ćwiczeń, praca z książką, aktem prawnym), problemowe (forum, zadania otwarte) eksponujące (zadania kształtujące system wartości), praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe).

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 15 godz. wykład; 45 godz. ćwiczenia;

- przygotowanie się do zajęć, lektury - 15;

- przygotowanie się do egzaminu – 15.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Mariusz Maciątek, Barbara Trochimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- Wiedza: kolokwium w formie testu wielokrotnego wyboru

Zakres materiału do testu – treści z wykładów oraz wskazana literatura.

- Umiejętności: zaliczanie prac cząstkowych realizowanych w trakcie zajęć ćwiczeniowych.

- Kompetencje społeczne: ocena zaangażowania studenta w trakcie zajęć.

Pełny opis:

1. Teoretyczne podstawy diagnozowania w pedagogice specjalnej

- Pojęcia podstawowe – wprowadzenie. Analiza historyczna rozwoju diagnostyki pedagogicznej – osoby, które wywarły wpływ na kształtowanie się diagnozy i jej definicji w naukach społecznych.

2. Cele, założenia, obszary, cechy i uwarunkowania diagnozy pedagogicznej

- Założenia diagnozy pedagogicznej. Cele i obszary diagnozy według jej rodzaju. Diagnoza w planowaniu procesu rehabilitacji wychowanka. Diagnoza na użytek działań resocjalizacyjnych. Cechy diagnozy pedagogicznej. Uwarunkowania kontaktu diagnostycznego. Modele działania diagnostów.

3. Procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych w pedagogice specjalnej.

- Edukacyjna diagnostyka nieformalna a metodologia badań naukowych. Wyznaczniki metodyki diagnozy. Strategie poznawcze w diagnozie pedagogicznej. Procedury i metody badań w diagnostyce pedagogicznej. Modele diagnozowania w pedagogice (Ziemski, Kępiński, Obuchowska, Marcinkowska, i in.). Metoda diagnozy, technika diagnostyczna, narzędzie badawcze. Rodzaje pomiarów i skal. Rodzaje obserwacji i testów. Kwestionariusz ankiety. Planowanie narzędzia pomiaru.

4. Metody diagnostyczne w ocenie specyfiki zaburzeń rozwoju

- Diagnoza rozwoju dziecka. Diagnoza potencjału rozwojowego, dojrzałości szkolnej i wrażliwości edukacyjnej. Diagnoza nozologiczna wg klasyfikacji ICD, DSM. Diagnoza funkcjonalna, ICF. Diagnoza różnicowa a diagnoza funkcjonalna. Przydatność operacjonalizacji celów kształcenia lub wychowania w planowaniu procesu rehabilitacji, resocjalizacji i socjoterapii.

5. Wybrane metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego osób z niepełnosprawnościami i osób niedostosowanych społecznie

- Ocena funkcjonowania edukacyjnego - diagnoza osiągnięć w dziedzinie poznawczej (ocenianie szkolne, dostosowanie egzaminów zewnętrznych). Ocena funkcjonowania psychicznego - rozpoznawanie błędów wychowawczych i ich wpływu na funkcjonowanie osoby. Wybrane metody ocena funkcjonowania fizycznego. Wybrane metody oceny funkcjonowania społecznego. Techniki projekcyjne w diagnozie pedagogicznej.

6. Ocena skuteczności stosowanych metod wychowania, nauczania specjalnego, rehabilitacji i resocjalizacji

- Ewaluacja procesu edukacyjno-terapeutycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ewaluacja a diagnoza. Ewaluacja edukacyjna. Schemat przygotowań do ewaluacji.

7. Rola i miejsce diagnostyki opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej w pracy różnych instytucji

- Diagnostyka w pracy placówek oświatowych - model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodny z polskim prawem oświatowym. Modele funkcjonowania zespołów specjalistów. Etapy postępowania w pracy z uczniem ze SPE.

8. Normy etyczne związane z diagnozowaniem w pedagogice specjalnej

- Normy i kwestie etyczne diagnostyki pedagogicznej. Efekty Pigmaliona i egzaminatora.

Literatura:

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu stron podawane będą na poszczególnych ćwiczeniach. Koordynator przedmiotu zastrzega możliwość zmiany na liście lektur z uwagi na edukacje zdalną.

- Dłużniewska, A., Szubielska, M. (2017). Diagnoza – definicja, klasyfikacja, modele, narzędzia. W: K. Krakowiak (red.), Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, s. 20-44

- Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

- Niemierko, B. (2009). Diagnostyka edukacyjna, podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

- Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

- Oster, G. D., Golud, P. (2003). Rysunek w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Skałbania, B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

- Trochimiak, B., Gosk, U. (2010). Diagnoza pedagogiczna W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

- Trochimiak, B. (2011). Konstruowanie narzędzi do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

- Wysocka, E. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

- Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

- Wybrane rozporządzenia MEN oraz MPiPS

Uwagi:

Zajęcia na platformie MS Teams w czasie zgodnym z planem zajęć.

Linki do wykładu i zespołów ćwiczeniowych dr B. Trochimiak oraz kod do zespołu ćwiczeniowego mgr M. Maciątka:

---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Wykład, dr B. Trochimiak (studenci są członkami zespołu)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad993ad4ba78544378b516fe14e1cb207%40thread.tacv2/conversations?groupId=8203b039-9c15-4a85-a4de-c3ed0e1e1bbd&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

--------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ćwiczenia

- gr. 1. mgr M. Maciątek, kod: ablri1w

----------------------------------------------------------------------------------------------

- gr 2. dr B. Trochimiak (studenci są członkami zespołu)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aafa8d076d8144bc0b43bc1ed85218922%40thread.tacv2/conversations?groupId=478f891f-8b0a-4105-aa9e-1c1c0e0ee385&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

- gr 3. dr B. Trochimiak (studenci są członkami zespołu)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abe8ba2e1868b45de9a0d9eef7ba1c4b7%40thread.tacv2/conversations?groupId=c791079f-01ae-41c4-a569-72e7395f5cec&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawy problemowe dotyczące realizacji zajęć z przedmiotu „Diagnostyka w pedagogice specjalnej” rozwiązuje koordynator przedmiotu. Kontakt: btrochimiak@aps.edu.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------

Metody kształcenia:

metody podające (oparte na słowie - wykład, instruktaż do ćwiczeń, praca z książką, aktem prawnym), problemowe (forum, zadania otwarte) eksponujące (zadania kształtujące system wartości), praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe).

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 12 godz. wykład; 27 godz. ćwiczenia;

- przygotowanie się do zajęć, lektury, prace zaliczeniowe - 25;

- przygotowanie się do testu – 20.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Aleksander Petruk, Barbara Trochimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- Wiedza: kolokwium w formie testu wielokrotnego wyboru. Zakres materiału do kolokwium – treści z wykładów oraz wskazana literatura.

- Umiejętności: zaliczanie prac cząstkowych realizowanych w trakcie zajęć ćwiczeniowych.

- Kompetencje społeczne: ocena zaangażowania studenta w trakcie zajęć.

Pełny opis:

1. Teoretyczne podstawy diagnozowania w pedagogice specjalnej

- Pojęcia podstawowe – wprowadzenie. Analiza historyczna rozwoju diagnostyki pedagogicznej – osoby, które wywarły wpływ na kształtowanie się diagnozy i jej definicji w naukach społecznych.

2. Cele, założenia, obszary, cechy i uwarunkowania diagnozy pedagogicznej

- Założenia diagnozy pedagogicznej. Cele i obszary diagnozy według jej rodzaju. Diagnoza w planowaniu procesu rehabilitacji wychowanka. Diagnoza na użytek działań resocjalizacyjnych. Cechy diagnozy pedagogicznej. Uwarunkowania kontaktu diagnostycznego. Modele działania diagnostów

3. Procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych w pedagogice specjalnej

- Edukacyjna diagnostyka nieformalna a metodologia badań naukowych. Wyznaczniki metodyki diagnozy. Strategie poznawcze w diagnozie pedagogicznej. Procedury i metody badań w diagnostyce pedagogicznej. Modele diagnozowania w pedagogice (Ziemski, Kępiński, Obuchowska, Marcinkowska, i in.). Metoda diagnozy, technika diagnostyczna, narzędzie badawcze. Rodzaje pomiarów i skal. Rodzaje obserwacji i testów. Kwestionariusz ankiety. Planowanie narzędzia pomiaru.

4. Metody diagnostyczne w ocenie specyfiki zaburzeń rozwoju

- Diagnoza rozwoju dziecka. Diagnoza potencjału rozwojowego, dojrzałości szkolnej i wrażliwości edukacyjnej. Diagnoza nozologiczna wg klasyfikacji ICD, DSM. Diagnoza funkcjonalna, ICF. Diagnoza różnicowa a diagnoza funkcjonalna. Przydatność operacjonalizacji celów kształcenia lub wychowania w planowaniu procesu rehabilitacji, resocjalizacji i socjoterapii.

5. Wybrane metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego osób z niepełnosprawnościami i osób niedostosowanych społecznie

- Ocena funkcjonowania edukacyjnego - diagnoza osiągnięć w dziedzinie poznawczej (ocenianie szkolne, dostosowanie egzaminów zewnętrznych). Ocena funkcjonowania psychicznego - rozpoznawanie błędów wychowawczych i ich wpływu na funkcjonowanie osoby. Wybrane metody ocena funkcjonowania fizycznego. Wybrane metody oceny funkcjonowania społecznego. Techniki projekcyjne w diagnozie pedagogicznej.

6. Ocena skuteczności stosowanych metod wychowania, nauczania specjalnego, rehabilitacji i resocjalizacji

- Ewaluacja procesu edukacyjno-terapeutycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ewaluacja a diagnoza. Ewaluacja edukacyjna. Schemat przygotowań do ewaluacji.

7. Rola i miejsce diagnostyki opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej w pracy różnych instytucji

- Diagnostyka w pracy placówek oświatowych - model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodny z polskim prawem oświatowym. Modele funkcjonowania zespołów specjalistów. Etapy postępowania w pracy z uczniem ze SPE. Diagnostyka w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

8. Normy etyczne związane z diagnozowaniem w pedagogice specjalnej

- Normy i kwestie etyczne diagnostyki pedagogicznej. Efekty Pigmaliona i egzaminatora.

Literatura:

- Dłużniewska, A., Szubielska, M. (2017). Diagnoza – definicja, klasyfikacja, modele, narzędzia. W: K. Krakowiak (red.), Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, s. 20-44.

- Guziuk-Tkacz, M. (2011). Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak."

- Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

- Niemierko, B. (2009). Diagnostyka edukacyjna, podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

- Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

- Oster, G. D., Golud, P. (2003). Rysunek w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Skałbania, B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

- Trochimiak, B., Gosk, U. (2010). Diagnoza pedagogiczna W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

- Trochimiak, B. (2011). Konstruowanie narzędzi do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

- Wysocka, E. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

- Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

- Wybrane rozporządzenia MEN oraz MPiPS

Uwagi:

Metody kształcenia:

metody podające (oparte na słowie - wykład, instruktaż do ćwiczeń, praca z książką, aktem prawnym), problemowe (forum, zadania otwarte) eksponujące (zadania kształtujące system wartości), praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe).

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 15 godz. wykład; 45 godz. ćwiczenia;

- przygotowanie się do zajęć, lektury - 15;

- przygotowanie się do kolokwium – 15.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Kontakt do koordynatora przedmiotu: btrochimiak@aps.edu.pl

Link do zespołu wykładowego na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apMxH54hDSGgoZUrjYirmYFT4Xu5Cg7urkWgXGUXVkOQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bb2e7a6e-3c4c-424b-b3b5-578280688249&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Barbara Trochimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- Wiedza: kolokwium w formie testu wielokrotnego wyboru

Zakres materiału do testu – treści z wykładów oraz wskazana literatura.

- Umiejętności: zaliczanie prac cząstkowych realizowanych w trakcie zajęć ćwiczeniowych.

- Kompetencje społeczne: ocena zaangażowania studenta w trakcie zajęć.

Pełny opis:

1. Teoretyczne podstawy diagnozowania w pedagogice specjalnej

- Pojęcia podstawowe – wprowadzenie. Analiza historyczna rozwoju diagnostyki pedagogicznej – osoby, które wywarły wpływ na kształtowanie się diagnozy i jej definicji w naukach społecznych.

2. Cele, założenia, obszary, cechy i uwarunkowania diagnozy pedagogicznej

- Założenia diagnozy pedagogicznej. Cele i obszary diagnozy według jej rodzaju. Diagnoza w planowaniu procesu rehabilitacji wychowanka. Diagnoza na użytek działań resocjalizacyjnych. Cechy diagnozy pedagogicznej. Uwarunkowania kontaktu diagnostycznego. Modele działania diagnostów.

3. Procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych w pedagogice specjalnej.

- Edukacyjna diagnostyka nieformalna a metodologia badań naukowych. Wyznaczniki metodyki diagnozy. Strategie poznawcze w diagnozie pedagogicznej. Procedury i metody badań w diagnostyce pedagogicznej. Modele diagnozowania w pedagogice (Ziemski, Kępiński, Obuchowska, Marcinkowska, i in.). Metoda diagnozy, technika diagnostyczna, narzędzie badawcze. Rodzaje pomiarów i skal. Rodzaje obserwacji i testów. Kwestionariusz ankiety. Planowanie narzędzia pomiaru.

4. Metody diagnostyczne w ocenie specyfiki zaburzeń rozwoju

- Diagnoza rozwoju dziecka. Diagnoza potencjału rozwojowego, dojrzałości szkolnej i wrażliwości edukacyjnej. Diagnoza nozologiczna wg klasyfikacji ICD, DSM. Diagnoza funkcjonalna, ICF. Diagnoza różnicowa a diagnoza funkcjonalna. Przydatność operacjonalizacji celów kształcenia lub wychowania w planowaniu procesu rehabilitacji, resocjalizacji i socjoterapii.

5. Wybrane metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego osób z niepełnosprawnościami i osób niedostosowanych społecznie

- Ocena funkcjonowania edukacyjnego - diagnoza osiągnięć w dziedzinie poznawczej (ocenianie szkolne, dostosowanie egzaminów zewnętrznych). Ocena funkcjonowania psychicznego - rozpoznawanie błędów wychowawczych i ich wpływu na funkcjonowanie osoby. Wybrane metody ocena funkcjonowania fizycznego. Wybrane metody oceny funkcjonowania społecznego. Techniki projekcyjne w diagnozie pedagogicznej.

6. Ocena skuteczności stosowanych metod wychowania, nauczania specjalnego, rehabilitacji i resocjalizacji

- Ewaluacja procesu edukacyjno-terapeutycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ewaluacja a diagnoza. Ewaluacja edukacyjna. Schemat przygotowań do ewaluacji.

7. Rola i miejsce diagnostyki opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej w pracy różnych instytucji

- Diagnostyka w pracy placówek oświatowych - model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodny z polskim prawem oświatowym. Modele funkcjonowania zespołów specjalistów. Etapy postępowania w pracy z uczniem ze SPE.

8. Normy etyczne związane z diagnozowaniem w pedagogice specjalnej

- Normy i kwestie etyczne diagnostyki pedagogicznej. Efekty Pigmaliona i egzaminatora.

Literatura:

- Dłużniewska, A., Szubielska, M. (2017). Diagnoza – definicja, klasyfikacja, modele, narzędzia. W: K. Krakowiak (red.), Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, s. 20-44.

- Guziuk-Tkacz, M. (2011). Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak."

- Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

- Niemierko, B. (2009). Diagnostyka edukacyjna, podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

- Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

- Oster, G. D., Golud, P. (2003). Rysunek w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Skałbania, B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

- Trochimiak, B., Gosk, U. (2010). Diagnoza pedagogiczna W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

- Trochimiak, B. (2011). Konstruowanie narzędzi do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

- Wysocka, E. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

- Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

- Wybrane rozporządzenia MEN oraz MPiPS

Uwagi:

Metody kształcenia:

metody podające (oparte na słowie - wykład, instruktaż do ćwiczeń, praca z książką, aktem prawnym), problemowe (forum, zadania otwarte) eksponujące (zadania kształtujące system wartości), praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe).

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 12 godz. wykład; 27 godz. ćwiczenia;

- przygotowanie się do zajęć, lektury, prace zaliczeniowe - 25;

- przygotowanie się do testu – 20.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Kontakt do koordynatora przedmiotu: btrochimiak@aps.edu.pl

Link do zespołu wykładowego na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aK8SrQ5zhq2F6eM6PVgaOtW_uG_QtmOXG_21us6tuOAw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=944c4fbb-9ca2-40e0-b7b8-80a0e3275429&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trochimiak
Prowadzący grup: Barbara Trochimiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- Wiedza: kolokwium w formie testu wielokrotnego wyboru

Zakres materiału do testu – treści z wykładów oraz wskazana literatura.

- Umiejętności: zaliczanie prac cząstkowych realizowanych w trakcie zajęć ćwiczeniowych.

- Kompetencje społeczne: ocena zaangażowania studenta w trakcie zajęć.

Pełny opis:

1. Teoretyczne podstawy diagnozowania w pedagogice specjalnej

- Pojęcia podstawowe – wprowadzenie. Analiza historyczna rozwoju diagnostyki pedagogicznej – osoby, które wywarły wpływ na kształtowanie się diagnozy i jej definicji w naukach społecznych.

2. Cele, założenia, obszary, cechy i uwarunkowania diagnozy pedagogicznej

- Założenia diagnozy pedagogicznej. Cele i obszary diagnozy według jej rodzaju. Diagnoza w planowaniu procesu rehabilitacji wychowanka. Diagnoza na użytek działań resocjalizacyjnych. Cechy diagnozy pedagogicznej. Uwarunkowania kontaktu diagnostycznego. Modele działania diagnostów.

3. Procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych w pedagogice specjalnej.

- Edukacyjna diagnostyka nieformalna a metodologia badań naukowych. Wyznaczniki metodyki diagnozy. Strategie poznawcze w diagnozie pedagogicznej. Procedury i metody badań w diagnostyce pedagogicznej. Modele diagnozowania w pedagogice (Ziemski, Kępiński, Obuchowska, Marcinkowska, i in.). Metoda diagnozy, technika diagnostyczna, narzędzie badawcze. Rodzaje pomiarów i skal. Rodzaje obserwacji i testów. Kwestionariusz ankiety. Planowanie narzędzia pomiaru.

4. Metody diagnostyczne w ocenie specyfiki zaburzeń rozwoju

- Diagnoza rozwoju dziecka. Diagnoza potencjału rozwojowego, dojrzałości szkolnej i wrażliwości edukacyjnej. Diagnoza nozologiczna wg klasyfikacji ICD, DSM. Diagnoza funkcjonalna, ICF. Diagnoza różnicowa a diagnoza funkcjonalna. Przydatność operacjonalizacji celów kształcenia lub wychowania w planowaniu procesu rehabilitacji, resocjalizacji i socjoterapii.

5. Wybrane metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego osób z niepełnosprawnościami i osób niedostosowanych społecznie

- Ocena funkcjonowania edukacyjnego - diagnoza osiągnięć w dziedzinie poznawczej (ocenianie szkolne, dostosowanie egzaminów zewnętrznych). Ocena funkcjonowania psychicznego - rozpoznawanie błędów wychowawczych i ich wpływu na funkcjonowanie osoby. Wybrane metody ocena funkcjonowania fizycznego. Wybrane metody oceny funkcjonowania społecznego. Techniki projekcyjne w diagnozie pedagogicznej.

6. Ocena skuteczności stosowanych metod wychowania, nauczania specjalnego, rehabilitacji i resocjalizacji

- Ewaluacja procesu edukacyjno-terapeutycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ewaluacja a diagnoza. Ewaluacja edukacyjna. Schemat przygotowań do ewaluacji.

7. Rola i miejsce diagnostyki opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej w pracy różnych instytucji

- Diagnostyka w pracy placówek oświatowych - model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodny z polskim prawem oświatowym. Modele funkcjonowania zespołów specjalistów. Etapy postępowania w pracy z uczniem ze SPE.

8. Normy etyczne związane z diagnozowaniem w pedagogice specjalnej

- Normy i kwestie etyczne diagnostyki pedagogicznej. Efekty Pigmaliona i egzaminatora.

Literatura:

- Dłużniewska, A., Szubielska, M. (2017). Diagnoza – definicja, klasyfikacja, modele, narzędzia. W: K. Krakowiak (red.), Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, s. 20-44.

- Guziuk-Tkacz, M. (2011). Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak."

- Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

- Niemierko, B. (2009). Diagnostyka edukacyjna, podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

- Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

- Oster, G. D., Golud, P. (2003). Rysunek w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Skałbania, B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

- Trochimiak, B., Gosk, U. (2010). Diagnoza pedagogiczna W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

- Trochimiak, B. (2011). Konstruowanie narzędzi do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

- Wysocka, E. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

- Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

- Wybrane rozporządzenia MEN oraz MPiPS

Uwagi:

Metody kształcenia:

metody podające (oparte na słowie - wykład, instruktaż do ćwiczeń, praca z książką, aktem prawnym), problemowe (forum, zadania otwarte) eksponujące (zadania kształtujące system wartości), praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe).

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 12 godz. wykład; 27 godz. ćwiczenia;

- przygotowanie się do zajęć, lektury, prace zaliczeniowe - 25;

- przygotowanie się do testu – 20.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Kontakt do koordynatora przedmiotu: btrochimiak@aps.edu.pl

Link do zespołu wykładowego na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aK8SrQ5zhq2F6eM6PVgaOtW_uG_QtmOXG_21us6tuOAw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=944c4fbb-9ca2-40e0-b7b8-80a0e3275429&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Filip Chrypankowski, Agnieszka Dłużniewska, Lidia Domańska, Julia Serwa, Agnieszka Tokarska-Serwa, Katarzyna Wiewiór, Julia Więckiewicz-Modrzewska, Katarzyna Ziomek-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- Wiedza: kolokwium w formie testu wielokrotnego wyboru. Zakres materiału do kolokwium – treści z wykładów oraz wskazana literatura.

- Umiejętności: zaliczanie prac cząstkowych realizowanych w trakcie zajęć ćwiczeniowych.

- Kompetencje społeczne: ocena zaangażowania studenta w trakcie zajęć.

Pełny opis:

1. Teoretyczne podstawy diagnozowania w pedagogice specjalnej

- Pojęcia podstawowe – wprowadzenie. Analiza historyczna rozwoju diagnostyki pedagogicznej – osoby, które wywarły wpływ na kształtowanie się diagnozy i jej definicji w naukach społecznych.

2. Cele, założenia, obszary, cechy i uwarunkowania diagnozy pedagogicznej

- Założenia diagnozy pedagogicznej. Cele i obszary diagnozy według jej rodzaju. Diagnoza w planowaniu procesu rehabilitacji wychowanka. Diagnoza na użytek działań resocjalizacyjnych. Cechy diagnozy pedagogicznej. Uwarunkowania kontaktu diagnostycznego. Modele działania diagnostów

3. Procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych w pedagogice specjalnej

- Edukacyjna diagnostyka nieformalna a metodologia badań naukowych. Wyznaczniki metodyki diagnozy. Strategie poznawcze w diagnozie pedagogicznej. Procedury i metody badań w diagnostyce pedagogicznej. Modele diagnozowania w pedagogice (Ziemski, Kępiński, Obuchowska, Marcinkowska, i in.). Metoda diagnozy, technika diagnostyczna, narzędzie badawcze. Rodzaje pomiarów i skal. Rodzaje obserwacji i testów. Kwestionariusz ankiety. Planowanie narzędzia pomiaru.

4. Metody diagnostyczne w ocenie specyfiki zaburzeń rozwoju

- Diagnoza rozwoju dziecka. Diagnoza potencjału rozwojowego, dojrzałości szkolnej i wrażliwości edukacyjnej. Diagnoza nozologiczna wg klasyfikacji ICD, DSM. Diagnoza funkcjonalna, ICF. Diagnoza różnicowa a diagnoza funkcjonalna. Przydatność operacjonalizacji celów kształcenia lub wychowania w planowaniu procesu rehabilitacji, resocjalizacji i socjoterapii.

5. Wybrane metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego osób z niepełnosprawnościami i osób niedostosowanych społecznie

- Ocena funkcjonowania edukacyjnego - diagnoza osiągnięć w dziedzinie poznawczej (ocenianie szkolne, dostosowanie egzaminów zewnętrznych). Ocena funkcjonowania psychicznego - rozpoznawanie błędów wychowawczych i ich wpływu na funkcjonowanie osoby. Wybrane metody ocena funkcjonowania fizycznego. Wybrane metody oceny funkcjonowania społecznego. Techniki projekcyjne w diagnozie pedagogicznej.

6. Ocena skuteczności stosowanych metod wychowania, nauczania specjalnego, rehabilitacji i resocjalizacji

- Ewaluacja procesu edukacyjno-terapeutycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ewaluacja a diagnoza. Ewaluacja edukacyjna. Schemat przygotowań do ewaluacji.

7. Rola i miejsce diagnostyki opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej w pracy różnych instytucji

- Diagnostyka w pracy placówek oświatowych - model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodny z polskim prawem oświatowym. Modele funkcjonowania zespołów specjalistów. Etapy postępowania w pracy z uczniem ze SPE. Diagnostyka w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

8. Normy etyczne związane z diagnozowaniem w pedagogice specjalnej

- Normy i kwestie etyczne diagnostyki pedagogicznej. Efekty Pigmaliona i egzaminatora.

Literatura:

- Dłużniewska, A., Szubielska, M. (2017). Diagnoza – definicja, klasyfikacja, modele, narzędzia. W: K. Krakowiak (red.), Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, s. 20-44.

- Guziuk-Tkacz, M. (2011). Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak."

- Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

- Niemierko, B. (2009). Diagnostyka edukacyjna, podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

- Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

- Oster, G. D., Golud, P. (2003). Rysunek w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Skałbania, B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

- Trochimiak, B., Gosk, U. (2010). Diagnoza pedagogiczna W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

- Trochimiak, B. (2011). Konstruowanie narzędzi do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

- Wysocka, E. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

- Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

- Wybrane rozporządzenia MEN oraz MPiPS

Uwagi:

Metody kształcenia:

metody podające (oparte na słowie - wykład, instruktaż do ćwiczeń, praca z książką, aktem prawnym), problemowe (forum, zadania otwarte) eksponujące (zadania kształtujące system wartości), praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe).

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 15 godz. wykład; 45 godz. ćwiczenia;

- przygotowanie się do zajęć, lektury - 15;

- przygotowanie się do kolokwium – 15.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dłużniewska
Prowadzący grup: Agnieszka Dłużniewska, Jasmin Wudarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- Wiedza: kolokwium w formie testu wielokrotnego wyboru. Zakres materiału do kolokwium – treści z wykładów oraz wskazana literatura.

- Umiejętności: zaliczanie prac cząstkowych realizowanych w trakcie zajęć ćwiczeniowych.

- Kompetencje społeczne: ocena zaangażowania studenta w trakcie zajęć.

Pełny opis:

1. Teoretyczne podstawy diagnozowania w pedagogice specjalnej

- Pojęcia podstawowe – wprowadzenie. Analiza historyczna rozwoju diagnostyki pedagogicznej – osoby, które wywarły wpływ na kształtowanie się diagnozy i jej definicji w naukach społecznych.

2. Cele, założenia, obszary, cechy i uwarunkowania diagnozy pedagogicznej

- Założenia diagnozy pedagogicznej. Cele i obszary diagnozy według jej rodzaju. Diagnoza w planowaniu procesu rehabilitacji wychowanka. Diagnoza na użytek działań resocjalizacyjnych. Cechy diagnozy pedagogicznej. Uwarunkowania kontaktu diagnostycznego. Modele działania diagnostów

3. Procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych w pedagogice specjalnej

- Edukacyjna diagnostyka nieformalna a metodologia badań naukowych. Wyznaczniki metodyki diagnozy. Strategie poznawcze w diagnozie pedagogicznej. Procedury i metody badań w diagnostyce pedagogicznej. Modele diagnozowania w pedagogice (Ziemski, Kępiński, Obuchowska, Marcinkowska, i in.). Metoda diagnozy, technika diagnostyczna, narzędzie badawcze. Rodzaje pomiarów i skal. Rodzaje obserwacji i testów. Kwestionariusz ankiety. Planowanie narzędzia pomiaru.

4. Metody diagnostyczne w ocenie specyfiki zaburzeń rozwoju

- Diagnoza rozwoju dziecka. Diagnoza potencjału rozwojowego, dojrzałości szkolnej i wrażliwości edukacyjnej. Diagnoza nozologiczna wg klasyfikacji ICD, DSM. Diagnoza funkcjonalna, ICF. Diagnoza różnicowa a diagnoza funkcjonalna. Przydatność operacjonalizacji celów kształcenia lub wychowania w planowaniu procesu rehabilitacji, resocjalizacji i socjoterapii.

5. Wybrane metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego osób z niepełnosprawnościami i osób niedostosowanych społecznie

- Ocena funkcjonowania edukacyjnego - diagnoza osiągnięć w dziedzinie poznawczej (ocenianie szkolne, dostosowanie egzaminów zewnętrznych). Ocena funkcjonowania psychicznego - rozpoznawanie błędów wychowawczych i ich wpływu na funkcjonowanie osoby. Wybrane metody ocena funkcjonowania fizycznego. Wybrane metody oceny funkcjonowania społecznego. Techniki projekcyjne w diagnozie pedagogicznej.

6. Ocena skuteczności stosowanych metod wychowania, nauczania specjalnego, rehabilitacji i resocjalizacji

- Ewaluacja procesu edukacyjno-terapeutycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ewaluacja a diagnoza. Ewaluacja edukacyjna. Schemat przygotowań do ewaluacji.

7. Rola i miejsce diagnostyki opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej w pracy różnych instytucji

- Diagnostyka w pracy placówek oświatowych - model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodny z polskim prawem oświatowym. Modele funkcjonowania zespołów specjalistów. Etapy postępowania w pracy z uczniem ze SPE. Diagnostyka w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

8. Normy etyczne związane z diagnozowaniem w pedagogice specjalnej

- Normy i kwestie etyczne diagnostyki pedagogicznej. Efekty Pigmaliona i egzaminatora.

Literatura:

- Dłużniewska, A., Szubielska, M. (2017). Diagnoza – definicja, klasyfikacja, modele, narzędzia. W: K. Krakowiak (red.), Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, s. 20-44.

- Guziuk-Tkacz, M. (2011). Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak."

- Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

- Niemierko, B. (2009). Diagnostyka edukacyjna, podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

- Olechowska, A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

- Oster, G. D., Golud, P. (2003). Rysunek w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Skałbania, B. (2011). Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

- Trochimiak, B., Gosk, U. (2010). Diagnoza pedagogiczna W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

- Trochimiak, B. (2011). Konstruowanie narzędzi do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. W: J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

- Wysocka, E. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

- Wysocka, E. (2007). Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

- Wybrane rozporządzenia MEN oraz MPiPS

Uwagi:

Metody kształcenia:

metody podające (oparte na słowie - wykład, instruktaż do ćwiczeń, praca z książką, aktem prawnym), problemowe (forum, zadania otwarte) eksponujące (zadania kształtujące system wartości), praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe).

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia) - 12 godz. wykład; 27 godz. ćwiczenia;

- przygotowanie się do zajęć, lektury, prace zaliczeniowe - 25;

- przygotowanie się do testu – 20.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)