Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Readaptacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-RSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Readaptacja społeczna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, profilaktyka społeczna z resoc. sądową, (2-l) niestac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Cel readaptacji byłych więźniów. Warunki osiągnięcia readaptacji byłych więźniów w społeczeństwie

- Wpływ właściwości indywidualnych więźniów na ich readaptację. Oddziaływania penitencjarne a readaptacja więźniów.

- Znaczenie rodziny w społecznej readaptacji byłych więźniów. Praca osób zwalnianych z więzienia jako czynnik ich społecznej readaptacji. Współudział społeczeństwa w wykonywaniu kary.

- Okres przygotowania więźnia do zwolnienia z zakładu karnego Zadania administracji zakładu karnego związanych z przygotowaniem więźniów do zwolnienia. Współudział społeczeństwa w wykonywaniu kary więzienia i po opuszczeniu zakładu karnego.

- Cele pomocy postpenitencjarnej. Formy pomocy byłym więźniom i ich rodzinom.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna uwarunkowania procesu readaptacji społecznej

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat systemu wsparcia osób opuszczających placówki resocjalizacyjne, w szczególności zakłady karne i areszty śledcze

Zna sposoby udzielanie wsparcia osobom opuszczającym placówki resocjalizacyjne

Potrafi scharakteryzować środowiska wspomagające proces readaptacji społecznej

Umiejętności

Potrafi skonstruować plan pomocy osobom zwalnianym zakładów karnych i aresztów śledczych

Kompetencje społeczne

Ma świadomość odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się na platformie teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae40efeb30ad44104bfbd34c098fc56ac%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=74efdf24-4117-426c-ade0-4aae38119810&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Warunki zaliczenia przedmiotu:

obecność i aktywność na zajęciach

napisanie pracy

kolokwium

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Negatywne determinanty wykonywania kary pozbawienia wolności

2. Wybrane środki oddziaływania penitencjarnego niezbędne w społecznej readaptacji skazanych

• Aktywizacja zawodowa skazanych

• Edukacja szkolna skazanych

• Działalność kulturalno - oświatowa

3. Readaptacja społeczna skazanych w świetle standardów międzynarodowych

• Kodeks karny wykonawczy

• Europejskie Reguły Więzienne

• Konwencja o ochronie Praw człowieka i podstawowych wolności

• Reguły minimum postępowania z więźniami

4. Pomoc postpenitencjarna udzielana skazanym opuszczającym zakłady karne

• Pomoc postpenitencjarna – krótki rys historyczny

• Przygotowanie skazanych do opuszczenia zakładu karnego

• Zasady i formy pomocy postpenitencjarnej

• Organizacja pomocy postpenitencjarnej

5. Wybrane programy resocjalizacyjne realizowane w zakładach karnych

• Programy rozwijania twórczości własnej skazanych

• Programy z zakresu kształcenia umiejętności społecznych (Bona, Duet, 4 pory roku)

• Programy przygotowujące do życia na wolności

• Programy z zakresu profilaktyki: uzależnień, agresji i autoagresji, przemocy w rodzinie, redukcji stresu itp.

• Programy wzmacniania więzi rodzinnych

6. Rola środowiska lokalnego w społecznej readaptacji skazanych:

• Kościoły i związki wyznaniowe

• Stowarzyszenia i fundacje

• Organizacje państwowe i samorządowe m.in.: Sądownictwo, Urząd Pracy, Policja

Literatura:

• Musidłowski R. (2003) Pomoc postpenitencjarna w systemie pomocy społecznej (w:) red. Bulenda T.& Musidłowski R. System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce. Warszawa.

• Stańdo- Kawecka B. (2000) Prawne podstawy resocjalizacji. Kraków

• Szczygieł B. Grażyna (2002) Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Białystok.

• Machel H. (2006) Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno – pedagogiczne. Kraków.

Uwagi:

Metody kształcenia:

wykład, dyskusja, praca z tekstem, prezentacje, przygotowanie tekstu na wybrany temat

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 9

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 5

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Głowik
Prowadzący grup: Tomasz Głowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.