Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna osób z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-PKI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna osób z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, edukacja i reh. osób z niepełn. intelektualną, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla I r. PC, edukacja i reh. osób z niepełn. intelektualną, (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Klasyfikacje przyczyn niepełnosprawności intelektualnej.

- Choroby dziedziczone monogenowo dominująco i recesywnie związane z niepełnosprawnością intelektualną.

- Aberracje chromosomowe strukturalne i liczbowe związane z niepełnosprawnością intelektualną.

- Charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim.

- Przebieg procesów poznawczych: uwaga, pamięć, myślenie.

- Podmiotowość i autonomia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

- Funkcjonowanie rodzin wychowujących i opiekujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

- Mocne i słabe strony osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnych badaniach naukowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna pojęcie niepełnosprawności intelektualnej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji psychologii

Zna teorie oraz stan dotychczasowych badań nad osobowością, temperamentem, obrazem siebie i samooceną osób z niepełnosprawnością intelektualną

Umiejętności

Potrafi wymienić charakterystyczne cechy procesów poznawczych osób z niepełnosprawnością intelektualną i wskazać różnice w odniesieniu do osób o prawidłowym rozwoju

Posiada umiejętności interpretowania i wykorzystywania aktualnych teorii psychologicznych w procesie tworzenia procedur rehabilitacyjno-edukacyjnych

Posiada umiejętność analizy materiałów naukowych na temat niepełnosprawności intelektualnej

Umie rozpoznawać i analizować możliwości oraz potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin

Kompetencje społeczne

Przejawia wrażliwość na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej w grupie

Praca w małych grupach

Ocena wypowiedzi ustnych podczas zajęć

Analiza materiału klinicznego - studium przypadku

Egzamin pisemny

Pełny opis:

I – Kształtowanie się psychologii osób z niepełnosprawnością intelektualną

Starożytność, Średniowiecze, Renesans, Oświecenie, wiek XIX-XX

II - Epidemiologia NI

Ile jest osób z niepełnosprawnością intelektualną (NI) w populacji; czy jest zróżnicowanie ze względu na bogactwo kraju; jakie czynniki wpływają na częstsze występowanie NI w krajach ubogich; czynniki wpływające na zróżnicowane dane epidemiologiczne: miejsce zamieszkania (miasto/wieś), stopień NI, wiek życia, płeć,

III – Dawniejsze definicje niepełnosprawności intelektualnej (Tredgolda) oraz ujęte w modelach medycznych (Siwek; Komender)

IV – Trzy kryteria diagnostyczne niepełnosprawności intelektualnej

V – Definicja NI podana przez Amerykańskie Towarzystwo do spraw Intelektualnej i Rozwojowej Niepełnosprawności (R.Hebera, H.Grossmana, R. Luckasson 1992, 2002, R.Schalocka, 2010); definicja NI wg klasyfikacji ICD-10 oraz wg DSM-V.

VI – Definicja konstytutywna NI, czyli model funkcjonalny niepełnosprawności umysłowej.

VII – Etiologia; czy zawsze znana jest przyczyna NI? Grupy czynników etiologicznych w tym wg AAIDD; genetyka głębszej i lekkiej NI

VIII - Jak przebiega diagnoza niepełnosprawności intelektualnej; jakie są główne zasady diagnostyczne

- co to jest diagnoza, jak jest rozumiana

- funkcje diagnoza

- etapy diagnozy

- plan diagnostyczny Goodmana i Scotta

- zasady diagnozy NI

IX – Co to jest behawioralny fenotyp i psychiatryczny fenotyp

X – Charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną; różne podziały osób NI; charakterystyka osób na różnych stopniach niepełnosprawnych intelektualnie; jak charakteryzują osoby niepełnosprawne intelektualnie: Jadwiga Komender, Jean Vanier, Antoni Kępiński, Małgorzata Kościelska

XI – Czym charakteryzują się procesy poznawcze osób NI

XII – Osobowość osób NI

XIII – Problemy zdrowia psychicznego osób NI

Literatura:

Bobińska, K., Pietras, T., Gałecki, P. (2012). Niepełnosprawność intelektualna. Etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław, Continuo.

Bobkowicz-Lewartowska, L. (2011). Niepełnosprawność intelektualna. Diagnozowanie, edukacja i wychowanie. Warszawa, Wydawnictwo HARMONIA.

Cytowska, B., Winczura, B., Stawarski, A. (red.) (2008). Dzieci chore, niepełnosprawne i z zaburzeniami w rozwoju. Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS

Komender, J. (2005). Upośledzenie umysłowe. [w:] Namysłowska, I. (red.) (2005). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL.

Kostrzewski, J. Zasępa, E. (2006). Cechy osobowości 10-13-letnich dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Roczniki Psychologiczne, tom IX, nr 1, s. 107 – 120

Kostrzewski, J. (2006). Niepełnosprawność umysłowa: poglądy, metody diagnozy i wsparcia. [W:] (red.) Alina Czapiga, Psychologiczne wspomaganie rozwoju psychicznego dziecka, (s. 13 – 36). Wrocław, Wyd. WTN.

Zasępa, E. (2011). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne oraz ich korelaty u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa, APS.

Zasępa, E. (2013). Zaburzenia zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa. Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS

Zasępa, E. (2014). Niepełnosprawność intelektualna w perspektywie psychologii pozytywnej. [W:] E. Zasępa, T. Gałkowski (red.), Oblicza psychologii klinicznej. Sopot, GWP.

Zasępa, E. (2016). Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Harris, J.C. (2006). Intellectual disability. Understanding its development, causes, classification, evaluation, and treatment. Oxford, University Press.

Jóźwiak, S., Michałowicz, R. (2001). Neurologia dziecięca w praktyce. Lublin, Wydawnictwo BiFolium.

Kościelska, M. (1995). Oblicza upośledzenia. Warszawa, PWN

Kopyść, Z. (1996). Zespoły i rzadkie choroby dziecięce. Warszawa, Wydawnictwo PZWL

Kubiak, H., Jakoniuk-Diallo, A. (2010). O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa, Difin.

Otrębski, W. (2007). Interakcyjny model rehabilitacji zawodowej osób upośledzonych umysłowo. Lublin, Wyd. KUL

Pisula, E. (2007). Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.

Pisula, E., Margiel-Matusiewicz, K., Wawelska, K. (2011). Oblicza rehabilitacji. Warszawa, MediPage.

Witkowski, T. (1997). By podnieść poziom funkcjonowania osób z upośledzeniem umysłowym. Lublin, FŚCEDS.

Witkowski, T. (1993). Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych. Warszawa, Wyd. Małe Dzieło Boskiej Opatrzności.

Woynarowska, B. (2010). Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie. Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Zasępa, E., Wołowicz, A. (2010). Jakość życia rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe APS.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja, metoda przypadków, filmy szkoleniowe.

Nakład pracy studenta:

godziny kontraktowe: wykład i ćwiczenia - 15+15 godzin

przygotowanie prezentacji - 5 godz.

przygotowanie studiów przypadków- 5 godz.

zapoznanie się z literaturą przedmiotu potrzebną do uczestniczenia aktywnego w zajęciach - 20 godz.

przygotowanie się do egzaminu - 35 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Egzamin pisemny

Pełny opis:

I – Kształtowanie się psychologii osób z niepełnosprawnością intelektualną

Starożytność, Średniowiecze, Renesans, Oświecenie, wiek XIX-XX

II - Epidemiologia NI

Ile jest osób z niepełnosprawnością intelektualną (NI) w populacji; czy jest zróżnicowanie ze względu na bogactwo kraju; jakie czynniki wpływają na częstsze występowanie NI w krajach ubogich; czynniki wpływające na zróżnicowane dane epidemiologiczne: miejsce zamieszkania (miasto/wieś), stopień NI, wiek życia, płeć,

III – Dawniejsze definicje niepełnosprawności intelektualnej (Tredgolda) oraz ujęte w modelach medycznych (Siwek; Komender)

IV – Trzy kryteria diagnostyczne niepełnosprawności intelektualnej

V – Definicja NI podana przez Amerykańskie Towarzystwo do spraw Intelektualnej i Rozwojowej Niepełnosprawności (R.Hebera, H.Grossmana, R. Luckasson 1992, 2002, R.Schalocka, 2010); definicja NI wg klasyfikacji ICD-10 oraz wg DSM-V.

VI – Definicja konstytutywna NI, czyli model funkcjonalny niepełnosprawności umysłowej.

VII – Etiologia; czy zawsze znana jest przyczyna NI? Grupy czynników etiologicznych w tym wg AAIDD; genetyka głębszej i lekkiej NI

VIII - Jak przebiega diagnoza niepełnosprawności intelektualnej; jakie są główne zasady diagnostyczne

- co to jest diagnoza, jak jest rozumiana

- funkcje diagnoza

- etapy diagnozy

- plan diagnostyczny Goodmana i Scotta

- zasady diagnozy NI

IX – Co to jest behawioralny fenotyp i psychiatryczny fenotyp

X – Charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną; różne podziały osób NI; charakterystyka osób na różnych stopniach niepełnosprawnych intelektualnie; jak charakteryzują osoby niepełnosprawne intelektualnie: Jadwiga Komender, Jean Vanier, Antoni Kępiński, Małgorzata Kościelska

XI – Czym charakteryzują się procesy poznawcze osób NI

XII – Osobowość osób NI

XIII – Problemy zdrowia psychicznego osób NI

Literatura:

Bobińska, K., Pietras, T., Gałecki, P. (2012). Niepełnosprawność intelektualna. Etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław, Continuo.

Bobkowicz-Lewartowska, L. (2011). Niepełnosprawność intelektualna. Diagnozowanie, edukacja i wychowanie. Warszawa, Wydawnictwo HARMONIA.

Cytowska, B., Winczura, B., Stawarski, A. (red.) (2008). Dzieci chore, niepełnosprawne i z zaburzeniami w rozwoju. Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS

Komender, J. (2005). Upośledzenie umysłowe. [w:] Namysłowska, I. (red.) (2005). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL.

Kostrzewski, J. Zasępa, E. (2006). Cechy osobowości 10-13-letnich dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Roczniki Psychologiczne, tom IX, nr 1, s. 107 – 120

Kostrzewski, J. (2006). Niepełnosprawność umysłowa: poglądy, metody diagnozy i wsparcia. [W:] (red.) Alina Czapiga, Psychologiczne wspomaganie rozwoju psychicznego dziecka, (s. 13 – 36). Wrocław, Wyd. WTN.

Zasępa, E. (2011). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne oraz ich korelaty u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa, APS.

Zasępa, E. (2013). Zaburzenia zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa. Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS

Zasępa, E. (2014). Niepełnosprawność intelektualna w perspektywie psychologii pozytywnej. [W:] E. Zasępa, T. Gałkowski (red.), Oblicza psychologii klinicznej. Sopot, GWP.

Zasępa, E. (2016). Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Cierpiałkowska, L. (2007). Psychopatologia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Harris, J.C. (2006). Intellectual disability. Understanding its development, causes, classification, evaluation, and treatment. Oxford, University Press.

Jóźwiak, S., Michałowicz, R. (2001). Neurologia dziecięca w praktyce. Lublin, Wydawnictwo BiFolium.

Kościelska, M. (1995). Oblicza upośledzenia. Warszawa, PWN

Kopyść, Z. (1996). Zespoły i rzadkie choroby dziecięce. Warszawa, Wydawnictwo PZWL

Kubiak, H., Jakoniuk-Diallo, A. (2010). O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa, Difin.

Otrębski, W. (2007). Interakcyjny model rehabilitacji zawodowej osób upośledzonych umysłowo. Lublin, Wyd. KUL

Pisula, E. (2007). Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.

Pisula, E., Margiel-Matusiewicz, K., Wawelska, K. (2011). Oblicza rehabilitacji. Warszawa, MediPage.

Witkowski, T. (1997). By podnieść poziom funkcjonowania osób z upośledzeniem umysłowym. Lublin, FŚCEDS.

Witkowski, T. (1993). Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych. Warszawa, Wyd. Małe Dzieło Boskiej Opatrzności.

Woynarowska, B. (2010). Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie. Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Zasępa, E., Wołowicz, A. (2010). Jakość życia rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe APS.

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, prezentacje multimedialne, metoda przypadków, filmy szkoleniowe.

Nakład pracy studenta:

godziny kontraktowe: wykład - 15 godzin

zapoznanie się z literaturą przedmiotu - 40 godz.

przygotowanie się do egzaminu - 35 godzin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.