Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-MNU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem. PC, edukacja i reh. osób z niepełn. intelektualną, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla 3 sem. PC, edukacja i reh. osób z niepełn. intelektualną, (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Specyfika funkcjonowania szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

- Podstawy prawne funkcjonowania szkół specjalnych – analiza statutu szkoły specjalnej.

- Analiza programów nauczania w szkołach specjalnych

- Nauczanie technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie) w szkołach specjalnych

- Metody nauczania wykorzystywane w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

- Edukacja seksualna osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

- Sposoby realizacji przedmiotu "rozwijanie kreatywności"

- Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych

- Sposoby korzystania z instytucji medycznych, policji i innych służb społecznych

- Metody kształtowania postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą

- Sport dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – ruch „Olimpiad specjalnych”

- Sposoby kształtowania asertywności u osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

- Sposoby przygotowania uczniów szkół specjalnych do życia dorosłego – niezależność, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji, prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną, podjęcie pracy

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna cele oraz treści kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Zna metody, formy kształcenia i wychowania uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Zna dokumentację edukacyjno-terapeutyczną obowiązującą w kształceniu specjalnym uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Zna trudności w opanowaniu programu kształcenia przez uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania

Zna środki informatyczne możliwe do wykorzystania w edukacji i rehabilitacji uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Umiejętności

Potrafi dostosować proces kształcenia i wychowania do indywidualnych specjalnych potrzeb ucznia z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną,

Potrafi dokonać krytycznej analizy zajęć dydaktycznych realizowanych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Potrafi opracować scenariusz lekcji dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Potrafi dostosować proces rewalidacyjno – wychowawczy do indywidualnych specjalnych potrzeb ucznia

Kompetencje społeczne

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej związanej z działalnością edukacyjną i wychowawczą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Stefan Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin - test.

Pełny opis:

WYKŁAD

Podstawy prawne kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Charakterystyka ucznia z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Obowiązująca dokumentacja obowiązującą w kształceniu specjalnym uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością.

Założenia i zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Teoretyczne podstawy rewalidacji. Przedmiot i zakres rewalidacji. Diagnoza pedagogiczna – cel, zakres.

Metody nauczania dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Środki dydaktyczne stosowane w pracy edukacyjno-terapeutycznej.

ĆWICZENIA

Określenie trudności ucznia w poszczególnych sferach wynikające z oceny poziomu funkcjonowania.Zasady konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych.Zasady interpretowania wyników rozpoznania zaleceń do rewalidacji indywidualnej formułowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.Analiza programu nauczania oraz podstawy programowej.Możliwości i sposoby nauczania dzieci niepełnosprawnych pewnych technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie). Interpretacja wyników rozpozna i formułowanie celów edukacyjno - terapeutycznych. Określenie trudności ucznia w poszczególnych sferach wynikające z oceny poziomu funkcjonowania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Klaczak M., Majewicz P., Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Kraków 2006

2. Brauner A.i F., Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym, Warszawa 1995

3. Piszczek M., Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Część I. Warszawa 2001

4. Naprawa R., Tanajewska A., Korzeniewska E., Gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym., Gdańsk 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Pietras T., Gałecki P,, Bobińska K. (red), Niepełnosprawność intelektualna, Wrocława 2012

2. Klaro – Celej L., Mossakowska L. Komentarz do programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży w stopniu umiarkowanym i znacznym. Warszawa , WsiP 2. Pilecki J. (red.) Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym uposledzeniem umysłowym, WSP, Kraków 1999

3. Polkowska I. Praca rewalidacyjna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w szkole życia – WsiP

4. Lovass O. Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, WsiP, 1993

5. Carr J. , Pomoc dziecku uposledzonemu . PZWL

6. Doman G. ; Jak nauczyć małe dziecko czytać, Excalibur, 1992

7. Pileccy J.W.: Stymulacja psychoruchowa dzieci o obnizonej sprawności umysłowej. WSP – Kraków, 1995

8. Brauner A. F. : Dziecko zagubione w rzeczywistości , WsiP 1993

9. Piszczek M (red.) Przewodnik dla nauczycieli ucznió upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. CMPPP, W- wa, 2001

10. Olechnowicz H. Wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo. WsiP 1979

11. Kielin J., Krok po kroku . GWP, Gdańsk 2012

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, "burza mózgów",prezentacja multimedialna.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład-15, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do testu 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac) 90

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 11

LINK ZESPOŁU:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7b17e7c7c8b8459c8f511994ed0df23b%40thread.tacv2/conversations?groupId=9ae73157-92c5-41b2-bd2d-235f1c7abb37&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Stefan Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin - test.

Pełny opis:

WYKŁAD

Podstawy prawne kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Charakterystyka ucznia z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Obowiązująca dokumentacja obowiązującą w kształceniu specjalnym uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością.

Założenia i zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Teoretyczne podstawy rewalidacji. Przedmiot i zakres rewalidacji. Diagnoza pedagogiczna – cel, zakres.

Metody nauczania dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Środki dydaktyczne stosowane w pracy edukacyjno-terapeutycznej.

ĆWICZENIA

Określenie trudności ucznia w poszczególnych sferach wynikające z oceny poziomu funkcjonowania.Zasady konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych.Zasady interpretowania wyników rozpoznania zaleceń do rewalidacji indywidualnej formułowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.Analiza programu nauczania oraz podstawy programowej.Możliwości i sposoby nauczania dzieci niepełnosprawnych pewnych technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie). Interpretacja wyników rozpozna i formułowanie celów edukacyjno - terapeutycznych. Określenie trudności ucznia w poszczególnych sferach wynikające z oceny poziomu funkcjonowania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Klaczak M., Majewicz P., Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Kraków 2006

2. Brauner A.i F., Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym, Warszawa 1995

3. Piszczek M., Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Część I. Warszawa 2001

4. Naprawa R., Tanajewska A., Korzeniewska E., Gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym., Gdańsk 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Pietras T., Gałecki P,, Bobińska K. (red), Niepełnosprawność intelektualna, Wrocława 2012

2. Klaro – Celej L., Mossakowska L. Komentarz do programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży w stopniu umiarkowanym i znacznym. Warszawa , WsiP 2. Pilecki J. (red.) Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym uposledzeniem umysłowym, WSP, Kraków 1999

3. Polkowska I. Praca rewalidacyjna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w szkole życia – WsiP

4. Lovass O. Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, WsiP, 1993

5. Carr J. , Pomoc dziecku uposledzonemu . PZWL

6. Doman G. ; Jak nauczyć małe dziecko czytać, Excalibur, 1992

7. Pileccy J.W.: Stymulacja psychoruchowa dzieci o obnizonej sprawności umysłowej. WSP – Kraków, 1995

8. Brauner A. F. : Dziecko zagubione w rzeczywistości , WsiP 1993

9. Piszczek M (red.) Przewodnik dla nauczycieli ucznió upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. CMPPP, W- wa, 2001

10. Olechnowicz H. Wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo. WsiP 1979

11. Kielin J., Krok po kroku . GWP, Gdańsk 2012

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, "burza mózgów",prezentacja multimedialna.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład-15, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do testu 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac) 90

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 11

LINK ZESPOŁU:

Wykład:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afb8c3066599c453a86f92cf604721f67%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed420dde-8e17-42eb-8bdf-91d606788b14&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Ćw. Grupa 1: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a79e2ecfbfd9b4709b228e6e5fd3f8e14%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ec061834-5068-4ac5-a318-1c750e6cce1e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Ćw. Grupa 2: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3add0cde6a28c047afa9af472dd6fdb0cf%40thread.tacv2/conversations?groupId=5fbdd097-dc05-4347-ad11-bbf670d697dc&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Stefan Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin - test.

Pełny opis:

WYKŁAD

Podstawy prawne kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Charakterystyka ucznia z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Obowiązująca dokumentacja obowiązującą w kształceniu specjalnym uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością.

Założenia i zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Teoretyczne podstawy rewalidacji. Przedmiot i zakres rewalidacji. Diagnoza pedagogiczna – cel, zakres.

Metody nauczania dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Środki dydaktyczne stosowane w pracy edukacyjno-terapeutycznej.

ĆWICZENIA

Określenie trudności ucznia w poszczególnych sferach wynikające z oceny poziomu funkcjonowania. Zasady konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych. Zasady interpretowania wyników rozpoznania zaleceń do rewalidacji indywidualnej formułowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.Analiza programu nauczania oraz podstawy programowej. Możliwości i sposoby nauczania dzieci niepełnosprawnych pewnych technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie). Interpretacja wyników rozpozna i formułowanie celów edukacyjno - terapeutycznych. Określenie trudności ucznia w poszczególnych sferach wynikające z oceny poziomu funkcjonowania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Klaczak M., Majewicz P., Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Kraków 2006

2. Brauner A.i F., Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym, Warszawa 1995

3. Piszczek M., Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Część I. Warszawa 2001

4. Naprawa R., Tanajewska A., Korzeniewska E., Gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym., Gdańsk 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Pietras T., Gałecki P,, Bobińska K. (red), Niepełnosprawność intelektualna, Wrocława 2012

2. Klaro – Celej L., Mossakowska L. Komentarz do programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży w stopniu umiarkowanym i znacznym. Warszawa , WsiP 2. Pilecki J. (red.) Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym uposledzeniem umysłowym, WSP, Kraków 1999

3. Polkowska I. Praca rewalidacyjna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w szkole życia – WsiP

4. Lovass O. Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, WsiP, 1993

5. Carr J. , Pomoc dziecku uposledzonemu . PZWL

6. Doman G. ; Jak nauczyć małe dziecko czytać, Excalibur, 1992

7. Pileccy J.W.: Stymulacja psychoruchowa dzieci o obnizonej sprawności umysłowej. WSP – Kraków, 1995

8. Brauner A. F. : Dziecko zagubione w rzeczywistości , WsiP 1993

9. Piszczek M (red.) Przewodnik dla nauczycieli ucznió upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. CMPPP, W- wa, 2001

10. Olechnowicz H. Wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo. WsiP 1979

11. Kielin J., Krok po kroku . GWP, Gdańsk 2012

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, "burza mózgów",prezentacja multimedialna.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład-15, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do testu 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac) 90

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 11

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Stefan Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin - test.

Pełny opis:

WYKŁAD

Podstawy prawne kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Charakterystyka ucznia z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Obowiązująca dokumentacja obowiązującą w kształceniu specjalnym uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością.

Założenia i zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Teoretyczne podstawy rewalidacji. Przedmiot i zakres rewalidacji. Diagnoza pedagogiczna – cel, zakres.

Metody nauczania dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Środki dydaktyczne stosowane w pracy edukacyjno-terapeutycznej.

ĆWICZENIA

Określenie trudności ucznia w poszczególnych sferach wynikające z oceny poziomu funkcjonowania.Zasady konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych.Zasady interpretowania wyników rozpoznania zaleceń do rewalidacji indywidualnej formułowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.Analiza programu nauczania oraz podstawy programowej.Możliwości i sposoby nauczania dzieci niepełnosprawnych pewnych technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie). Interpretacja wyników rozpozna i formułowanie celów edukacyjno - terapeutycznych. Określenie trudności ucznia w poszczególnych sferach wynikające z oceny poziomu funkcjonowania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Klaczak M., Majewicz P., Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Kraków 2006

2. Brauner A.i F., Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym, Warszawa 1995

3. Piszczek M., Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Część I. Warszawa 2001

4. Naprawa R., Tanajewska A., Korzeniewska E., Gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym., Gdańsk 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Pietras T., Gałecki P,, Bobińska K. (red), Niepełnosprawność intelektualna, Wrocława 2012

2. Klaro – Celej L., Mossakowska L. Komentarz do programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży w stopniu umiarkowanym i znacznym. Warszawa , WsiP 2. Pilecki J. (red.) Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym uposledzeniem umysłowym, WSP, Kraków 1999

3. Polkowska I. Praca rewalidacyjna z dzieckiem upośledzonym umysłowo w szkole życia – WsiP

4. Lovass O. Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, WsiP, 1993

5. Carr J. , Pomoc dziecku uposledzonemu . PZWL

6. Doman G. ; Jak nauczyć małe dziecko czytać, Excalibur, 1992

7. Pileccy J.W.: Stymulacja psychoruchowa dzieci o obnizonej sprawności umysłowej. WSP – Kraków, 1995

8. Brauner A. F. : Dziecko zagubione w rzeczywistości , WsiP 1993

9. Piszczek M (red.) Przewodnik dla nauczycieli ucznió upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. CMPPP, W- wa, 2001

10. Olechnowicz H. Wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo. WsiP 1979

11. Kielin J., Krok po kroku . GWP, Gdańsk 2012

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, "burza mózgów",prezentacja multimedialna.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład-15, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do testu 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac) 90

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 11

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Diana Aksamit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Diana Aksamit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.